Unit 8 / Test b matura Masters PPobieranie 25.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.29 Kb.

Unit 8 / Test B Matura Masters Pre-intermediate ________________________________________________________________________________________________________________________


Name: ______________________

Score: ________/50

LISTENING
1 Posłuchaj audycji radiowej na temat gier komputerowych. Ponumeruj podane informacje według kolejności, w jakiej pojawiają się w nagraniu. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

a) technology used for computer games 

b) a variety of computer games 

c) dangers related to computer games 

d) popularity of computer games among different ages 

e) advantages of computer games 

f) the history of computer games 
GRAMMAR AND VOCABULARY
2 Przekształć podane zdania na stronę bierną. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. They have discovered a strange object.

______________________________________________

2. People report UFO sightings all over the world.

______________________________________________

3. They did the experiment last year.

______________________________________________

4. They haven’t finished the tests yet.

______________________________________________

5. They didn’t build it in the 19th century.

______________________________________________

6. They don’t publish secret information.

______________________________________________
3 Z podanych wyrazów ułóż zdania w stronie biernej zgodnie z podanym czasem gramatycznym. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. The theory / not prove / yet (present perfect)

____________________________________________________________________________________

2. When / the announcement / make / ? (past simple)

____________________________________________________________________________________

3. A lot of money / spend / on UFO research (present simple)

____________________________________________________________________________________

4. Many ships and planes / lose / in the Bermuda Triangle (present perfect)

____________________________________________________________________________________

5. The strange incident / investigate / by a team of scientists (past simple)

____________________________________________________________________________________

6. This explanation / not believe / to be true (present simple)

____________________________________________________________________________________
4 Przekształć podane zdania, zmieniając szyk dopełnień. Dokonaj niezbędnych zmian. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)

1. They owe me some money.

______________________________________________

2. He cooked us a Mexican dish.

______________________________________________

3. She gave us some information.

______________________________________________

4. We bought her some flowers.

______________________________________________

5. He sold me his bike.

______________________________________________
5 Uzupełnij brakujące wyrazy. Niektóre litery zostały podane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. The strange object was _ bs _ _ v _ d in the sky above London yesterday.

2. I often chat with friends on a m _ _ s _ g _ ng service.

3. I often buy books _ nl _ n _ because it’s a lot cheaper.

4. You can d _ _ n _ o _ d this program free from the Internet.
6 W podanym ciągu wyrazów odszukaj 4 poprawne wyrażenia związane z techniką. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

searchconsoleprogramstickgamesmemoryengineantivirus
1. ___________________, 2. ___________________, 3. ___________________, 4. ___________________,
7 Określ, czy wyróżnione wyrazy są czasownikami (V), czy rzeczownikami (N). (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. You should report it to the police. 

2. If I have a crash in the car, my dad will kill me! 

3. He surprised us when he told us about his plans. 

4. Computer games are a waste of time. 
8 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Niektóre wyrazy nie powinny zostać wykorzystane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)


claim

research

shape

exist

spacecraft

according

investigate

policy

1. The government ___________________ is to ignore reports about UFO sightings.

2. ___________________ to a Japanese scientist, these reports could be true.

3. Do you think life might ___________________ on other planets?

4. The strange object was in the ___________________ of a triangle.
WRITING
9 Przebywasz za granicą na obozie językowym. Na zajęciach zostawiłeś/zostawiłaś swój odtwarzacz MP3. Napisz ogłoszenie, w którym:


  • poinformujesz o zgubieniu odtwarzacza,

  • opiszesz, jak wygląda,

  • poinformujesz, jaki rodzaj muzyki znajdował się w pamięci odtwarzacza,

  • podasz, jak można się z tobą skontaktować.

(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację + 1 pkt za poprawność językową = 5 pkt)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________


SPEAKING / WRITING
10 Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania. (2 pkt za opis ilustracji + 2 pkt za pełną odpowiedź na każde pytanie = 6 pkt)

Opis ilustracji:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
1. Are they enjoying themselves? What makes you think so? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Do you think it’s a good idea to play computer games? Why? Why not?

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Arkadiusz Mędela © Macmillan Polska 2009 PHOTOCOPIABLE

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy