Strona główna

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Szkoła Języka i Kultury Polskiej


Pobieranie 48.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar48.92 Kb.

Uniwersytet Śląski w Katowicach str.

Szkoła Języka i Kultury PolskiejProgram kształcenia, załącznik nr 2
nazwa kierunku

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW POLSKIEGO POCHODZENIA NA STUDIA W POLSCEpoziom kształcenia


profil kształcenia

ogólnoakademickiforma prowadzenia studiów

stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Socjologia języka Kod modułu: KSJ

1. Liczba punktów ECTS: 4

2. Zakładane efekty kształcenia modułu

kod efektu kształcenia
modułu

opis efektu kształcenia

kod efektu
kształcenia
kierunku

stopień realizacji
(skala 1-5)

KSJ_1

Student ma świadomość miejsca badań nad językiem pośród innych dyscyplin humanistycznych.

KP_W01

4

KSJ_2

Student posiada wiedzę na temat znaczenia innych dziedzin nauki, w tym socjologii oraz nauk przyrodniczych, dla studiów nad językiem polskim i kulturą.

KP_W03

4

KSJ_3

Student ma pogłębioną wiedzę na temat społecznego i funkcjonalnego (odmian specjalistycznych, naukowych) zróżnicowania języka polskiego oraz sytuacji polszczyzny w świecie.

KP_W07

4

KSJ_4

Student posiada wiedzę o procesach komunikowania w wymiarze interpersonalnym i społecznym, zna kulturowo-społeczne uwarunkowania komunikacji językowej.

KP_W10

5

KSJ_5

Student potrafi rozważyć wypowiedź językową z perspektywy metodologii stosowanych w badaniach socjolingwistycznych.

KP_U04

3

KSJ_6

Student potrafi krytycznie odnieść się do literatury naukowej z zakresu różnych dziedzin i sformułować swoją opinię na podstawie przeczytanych tekstów i własnych spostrzeżeń.

KP_U05

3

KSJ_7

Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi stosować różne odmiany polszczyzny zależnie od społecznych uwarunkowań komunikacji i przynależności odbiorcy.

KP_U08

5

KSJ_8

Student świadomie zwraca uwagę na zasady przestrzegania etyki zawodowej przez autorów analizowanych tekstów przeznaczonych do użytku w określonych kontekstach społecznych.

KP_K03

3

KSJ_9

Student potrafi efektywnie zaplanować realizację wyznaczonego lub określonego samodzielnie zadania.

KP_K04

2

KSJ_10

Student rozumie wagę i złożony charakter zależności między językiem i kulturą a problematyką społeczną, przejawia troskę o jakość komunikacji w kontekście jej uwarunkowań społecznych odbiorcy i samego aktu komunikacji.

KP_K07

4

KSJ_11

Student propaguje zasady poprawności językowej (zwłaszcza w zakresie polszczyzny) w swoim środowisku społecznym, zawodowym; czyni to, mając na uwadze zarówno zmiany zachodzące w języka, jak i w społeczeństwie.

KP_K13

33. Opis modułu

Opis

Zajęcia ukierunkowane są na uwrażliwienie studentów na zróżnicowanie komunikacji językowej ze względu na jej społeczne uwarunkowania (np. status uczestników komunikacji, ich pozycja społeczna, socjologiczny kontekst aktu komunikacji). Wyposażają również studenta w narzędzia oceny poprawności i skuteczności komunikatów powstałych w określonym kontekście społecznym, umożliwiają mu dokonywanie w różnych sytuacjach społecznych świadomego i celowego wybór jednostek językowych z zasobu polszczyzny.

Wymagania wstępne modułu

----------------------------------4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu

Kod

nazwa (typ) sposobu weryfikacji

opis szczegółowy

efekt(-y) kształcenia modułu

KSJ_w_1

Prace domowe

Przynajmniej dwie prace zrealizowane samodzielnie przez studenta w czasie wolnym od zajęć.

KSJ_1, KSJ_2, KSJ_3, KSJ_4, KSJ_5, KSJ_6, KSJ_7, KSJ_8, KSJ_9, KSJ_10, KSJ_11

KSJ_w_2

Sprawdziany

Sprawdziany cząstkowy weryfikujący wiedzę i umiejętności z zakresu zależności między socjologią a komunikacją.

KSJ_1, KSJ_2, KSJ_3, KSJ_4, KSJ_5, KSJ_6, KSJ_7, KSJ_8, KSJ_9, KSJ_10, KSJ_11

KSJ_w_3

Egzamin końcowy

Egzamin w formie pisemnej i ustnej, który pozwoli sprawdzić wiedzę i umiejętności nabywane podczas zajęć.

KSJ_1, KSJ_2, KSJ_3, KSJ_4, KSJ_5, KSJ_6, KSJ_7, KSJ_8, KSJ_9, KSJ_10, KSJ_115.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej)
forma prowadzenia zajęć

praca własna studenta

sposób weryfikacji
efektów kształcenia

punkty
ECTS

nazwa

opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych)

liczba
godzin

opis

liczba
godzin

KSJ_fs_1

konwersatorium

pogadanka dydaktyczna, dyskusja; metoda zadaniowa, analiza leksykalna i gramatyczna komunikatów językowych w kontekście społecznym

30

samodzielna, wnikliwa lektura zadanych tekstów naukowych oraz sporządzenie na ich podstawie notatek; analiza przykładowych komunikatów i ocena ich poprawności oraz skuteczności w aspekcie socjolingwistycznym.

90

KSJ_w_1

KSJ_w_2


4

suma godzin:

30

suma godzin:

90

suma punktów:

4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość