Strona główna

Uniwersytet medyczny w łodzi 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4


Pobieranie 122.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar122.55 Kb.
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4

_______________________________________________________________________________________


STUDIA DOKTORANCKIE

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA 4-LETNIE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

na rok akademicki 2010/2011
Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza konkurs na miejsca doktoranckie na stacjonarnych studiach doktoranckich na rok akademicki 2010/2011. Studia umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora:

  • nauk medycznych w zakresie: medycyny, biologii medycznej, stomatologii.

  • nauk farmaceutycznych

Pełen wykaz miejsc zamieszczony jest na stronie internetowej www.umed.lodz.pl, na tablicy ogłoszeń Studium Doktoranckiego znajdującej się w bramie Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy Al. Kościuszki 4 oraz w siedzibie Sekretariatu Studium Doktoranckiego, przy Placu Hallera 1.

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów) i prowadzone są jako studia dzienne, program studiów realizowany jest w Klinikach i Zakładach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

O przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się mogą absolwenci odpowiednich kierunków studiów wyższych, którzy przystąpią do egzaminu konkursowego z dyscypliny, w której kandydat zamierza otworzyć przewód doktorski oraz egzaminu z języka obcego.

Do podania, którego formularz jest do pobrania ze stronie internetowej lub w Sekretariacie Studium Doktoranckiego, podpisanego przez potencjalnego promotora należy dołączyć następujące załączniki:


  • CV sporządzone zgodnie ze wzorem,

  • odpis dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie z Dziekanatu o ukończonych studiach wyższych,

  • zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów,

  • informacje o przebiegu studiów i dotychczasowej pracy naukowej potwierdzone kserokopiami publikacji, komunikatów zjazdowych, zaświadczeniem o Indywidualnym Toku Studiów, potwierdzenie posiadanej ew. prowadzonej specjalizacji,

  • kopie dyplomów świadczących o wyróżnieniach i nagrodach STN i TN, nagrodach rektorskich, stypendium ministra zdrowia, ukończonych studiach podyplomowych, certyfikaty języków obcych,

  • 4 fotografie legitymacyjne,

  • potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 85,00 zł., słownie: osiemdziesiąt pięć złotych, za postępowanie kwalifikacyjne .

Absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego mogą być dopuszczeni do kwalifikacji na studia doktoranckie pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia (lub umowy o pracę) potwierdzającego termin ukończenia stażu podyplomowego nie później niż w dniu 31.10.2010r.

Etat rezydencki wyklucza udział w stacjonarnych studiach doktoranckich (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – Dz. U. Nr 213 poz. 1779, § 14, ust. 3).
Bliższych informacji udziela Sekretariat Studium Doktoranckiego, mieszczący się przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237 w czasie przyjęć interesantów, pod nr telefonu 0-42 639-31-84 lub tel/fax.0-42 639-31-85; na stronie internetowej Studium Doktoranckiego www.umed.lodz.pl, ew. za pośrednictwem poczty e-mail.

Pełen komplet dokumentów należy złożyć osobiście do 30 kwietnia 2010 r.

Rektor


Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Paweł GórskiWYKAZ JEDNOSTEK I MIEJSC PONIŻEJ:

L.p.

WYDZIAŁ

Jednostki WYDZIAŁU

Zapotrzebownaie na miejsca

miejsce preferowane dla absolwenta kierunku

1

Wojskowo-Lekarski

Zakład Dydaktyki Pediatrycznej prof.dr hab. Jadwiga Moll

1

lekarski

2

Wojskowo-Lekarski

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej prof.dr hab. Marek T. Paradowski

1

analityka medyczna

3

Wojskowo-Lekarski

Zakład Chemii i Biocheii Klinicznej prof.dr hab. Ireneusz Majsterek

2

biologia

4

Wojskowo-Lekarski

Zakład Historii Nauk i Medycyny Wojskowej prof.dr hab. Czesław Jeśman

2

wojskowo-lekarski, lekarski, fizjoterapia, biologia, nauki o zdrowiu

5

Wojskowo-Lekarski

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngolgicznej prof. dr hab. Jurek Olszewski

2

lekarski

6

Wojskowo-Lekarski

Oddział Kliniczny Chorób Układu Pozapiramidowego prof.dr hab. Andrzej Bogucki

2

fizjoterapia

7

Wojskowo-Lekarski

Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej prof.dr hab. Marta Woldańska-Okońska

1

fizjoterapia

8

Wojskowo-Lekarski

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof.dr hab. Elżbieta Zielińska

1

lekarski

9

Wojskowo-Lekarski

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej prof. dr hab. Adam Dziki

1

lekarski, wojskowo-lekarski

10

Wojskowo-Lekarski

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych prof.dr hab. Andrzej Radek

2

lekarski

11

Wojskowo-Lekarski

Klinika Psychiatrii Dorosłych prof. dr hab. Antoni Florkowski

2

lekarskiego (1 miejsce), psychologii (1 miejsce)

12

Wojskowo-Lekarski

Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej prof.dr hab. Zbigniew Baj,

1

medycyna laboratoryjna, biologia, mikrobiologia

13

Wojskowo-Lekarski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski

1

fizjoterapia 

 
14

LEKARSKI

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego prof.dr hab. Ewa Małecka-Panas

1

lekarski

15

LEKARSKI

Klinika Hematologii prof.dr hab. Tadeusz Robak dla dr hab. Ewa Lech-Marańdy i dr hab.. Anny Koryckiej-Wołowiec

2

biologia (specj. genetyka), medycyna laborat.

16

LEKARSKI

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii prof.dr hab. W. Młynarski

2

1 lekarski, 1 biologia lub biotechn.

17

LEKARSKI

Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci prof.dr hab. K. Wąsowska-Królikowska

2

lekarski, pielęgniarstwo

18

LEKARSKI

Klinika Propedeutyki Pediatrii I Katedry Pediatrii prof.dr hab. Danuta Chlebna-Sokół

2

lekarski

19

LEKARSKI

Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Sieroszewski

1

lekarski

20

LEKARSKI

Pracownia Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży
dr hab.n.med. Jarosław Kalinka

1

lekarski

21

LEKARSKI

Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej dr hab. Anna Płachcińska

1

fizyka

22

LEKARSKI

Zakład Psychodermatologii prof.dr hab. Anna Zalewska-Janowska

2

lekarski, biologia (molekularna, patofizjologia, mikrobiologia)

23

LEKARSKI

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej prof.dr hab. Mirosława Pietruczuk

4

lekarski, medycyna laborat., biochemia UŁ

24

LEKARSKI

Zakład Elektrokardiologii dr hab. Jerzy K. Wranicz dla dr hab. Iwony Cygankiewicz

1

nauki o zdrowiu

25

LEKARSKI

Klinika Kardiologii prof.dr hab. Jarosław Drożdż

3

lekarski

26

LEKARSKI

Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej prof.dr hab. Jarosław Kasprzak

2

lekarski, pielęgniarstwo, nauki o zdrowiu

27

LEKARSKI

Zakład Medycyny Sądowej prof.dr hab. Jarosław Berent.

1

lekarski

28

LEKARSKI

Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii prof. dr hab. Paweł P. Liberski, Prof. dr hab. Piotr Rieske, Dr hab. Beata Sikorska

3

biologia, biotechnologia, genetyka UŁ, medycyna

29

LEKARSKI

Klinika Chirurgii Plastycznej prof.dr hab. Julia Kruk-Jeromin

1

lekarski

30

LEKARSKI

Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej prof. dr hab. Marek Synder

2

lekarski, fizjoterapia

31

LEKARSKI

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii prof.dr hab. Jan Kuydowicz dla dr hab. Anny Piekarskiej i dr hab. Ewy Majdy-Stanisławskiej

2

lekarski

32

LEKARSKI

Zakład Enzymologii Medycznej prof.dr hab. Elżbieta Hrabec

1

biotechnologia, analityka med., biochemia

33

LEKARSKI

Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej prof.dr hab. Piotr Kurnatowski

1

analityka medyczna

34

LEKARSKI

Zakład Protetyki Stomatologicznej dr hab. Beata Dejak

1

stomatologia

35

LEKARSKI

Zakład Chirurgii Stomatologicznej prof.dr hab. Grażyna Grzesiak-Janas dla dr hab. Anny Janas

1

stomatologia

36

LEKARSKI

Zakład Stomatologii Ogólnej prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

1

stomatologii

37

LEKARSKI

Zakład Stomatologii Zachowawczej prof.dr hab. Danuta Piątowska

2

stomatologii

38

LEKARSKI

Zakład Endodoncji prof.dr hab. Halina Pawlicka

2

stomatologia

39

LEKARSKI

Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny - dr hab. Ewa Brzezińska

1

biologia molekularna, biotechnologia

40

LEKARSKI

Zakład Angiologii prof. dr hab. Mirosław Topol

1

lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo


 
41

Nauk o Zdrowiu

I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof.dr Wojciech Gaszyński dla dr hab. Tomasza Gaszyńskiego

2

lekarski

42

Nauk o Zdrowiu

Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof dla prof.dr hab. Wojciecha Gaszyńskiego i dr hab. Tomasza Gaszyńskiego

2

lekarski

43

Nauk o Zdrowiu

Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej prof.dr hab. Czesław Cierniewski

1

medycyna, biologia, b. molekularna, biochemia, biofizyka.

44

Nauk o Zdrowiu

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi prof.dr hab. Cezary Watała

2

biologia medyczna, farmacja

45

Nauk o Zdrowiu

Zakład Historii Medycyny i Farmacji prof. dr hab. Jerzy Supady

1

pielęgniarstwo i położnictwo

46

Nauk o Zdrowiu

Zakład Medycyny Zapobiegawczej prof. dr hab. Wojciech Drygas (2 miejsca) dla dr hab. Wojciecha Bieleckiego (1 miejsce)

3

zdrowie publiczne, lekarski

47

Nauk o Zdrowiu

Zakład Zarządzania Ochroną Zdrowia prof.dr hab. Romuald Holly

2

nauk o zdrowiu

48

Nauk o Zdrowiu

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej prof.dr hab. Lucjusz Jakubowski

1

wszystkie


 
49

Pielęgniarstwa i Położnictwa

Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych prof.dr hab. Jerzy Loba

1

lekarski

50

Pielęgniarstwa i Położnictwa

Zakład Cytofizjologii, Histologii i Embriologii prof.dr hab. Andrzej Zieliński

2

wszystkich UM oraz biologii i nauk o ziemi UŁ

51

Pielęgniarstwa i Położnictwa

Zakład Hematologii Doświadczalnej prof dr hab. Piotr Smolewski

1

medycyna laborator.


 
52

FARMACEUTYCZNY

Zakład Biochemii Farmaceutycznej prof.dr hab. Marek Mirowski

2

medycyna laboratoryjna

53

FARMACEUTYCZNY

Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków prof.dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

1

farmacja

54

FARMACEUTYCZNY

Zakład Farmakodynamiki prof.dr hab. Jolanta Zawilska

1

farmacja

55

FARMACEUTYCZNY

Zakład Chemii Bioorganicznej prof.dr hab. Andrzej Wróblewski

2

farmacja

56

FARMACEUTYCZNY

Zakład Chemii Surowców Kosmetycznych prof.dr hab. Elżbieta Budzisz

1

farmacja, chemia, biologia, biotechnologia

57

FARMACEUTYCZNY

Zakład Środków Zapachowych dr hab. Joanna Borowiecka

1

farmacja, chemia

58

FARMACEUTYCZNY

Zakład Laboratoryjnej Immunologii Medycznej prof.dr hab. Janina Ł. Grzegorczyk

2

analityka medyczna, biologia, biologia molekularna

  
59

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Zakład Biotechnologii Medycznej prof.dr hab. Tadeusz Pietrucha

1

biologia molekularna, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia

60

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Zakład Kancerogenezy Molekularnej prof.dr hab. Andrzej K. Bednarek

2

biologia, biotechnologia, lekarski, farmacja i pokrewne

61

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

II Klinika Urologii prof.hab. Waldemar Różański

1

lekarski

62

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Zakład Immunopatologii prof.dr hab. Rafał Pawliczak

3

lekarski, medycyna lab., farmacja, biologia, biotechnologia

63

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Zakład Immunologii Doświadczalnej prof.dr hab. Ewa Brzezińska-Błaszczyk

2

medycyna, biologia, medycyna laborat., biotechnologia

64

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym prof.dr hab. Andrzej Głąbiński

2

biologia lub lekarski

65

Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Zakład Biologii Strukturalnej prof.dr hab. Lucyna Woźniak

1

chemia, nauki biologiczne biotechnologia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość