Strona główna

Uniwersytetu opolskiego


Pobieranie 0.7 Mb.
Strona4/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7 1. Numer kursu: 6.10-CON - studenci stacjonarni / 6.10.Z-CON - studenci niestacjonarni 7 punktów ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 30W + 45 L + 15 K, niestacjonarne: 20W + 20 L + 10 K

 4. Prowadzący: dr hab. Krystyna Borecka prof. UO, mgr Józef Borecki

 5. Termin: I semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład – egzamin, konwersatorium, laboratorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Chemia jako nauka i jako przedmiot studiów. Chemia i materia, poziomy organizacji materii. Klasyfikacja prostych i złożonych substancji oraz reakcji chemicznych. Elektron i jądra atomów, współczesna teoria budowy atomu. Układ okresowy pierwiastków a struktura elektronowa atomów, właściwości pierwiastków jako konsekwencja budowy atomów. Warunki powstawania wiązania chemicznego. Cechy podstawowych typów wiązań chemicznych. Chemia roztworów wodnych. Równowaga chemiczna i szybkość reakcji chemicznych. Reakcje utleniania – redukcji. Kwasy, zasady i roztwory buforowe. Właściwości związków chemicznych. Podstawowe metody identyfikacji określonych grup związków chemicznych. Rozpoznawanie typowych zanieczyszczeń nieorganicznych występujących w powietrzu, wodzie i glebie.


 9. Literatura:

 • Burewicz A., Jagodziński P. 1998: Doświadczenia chemiczne cz. 2, WSiP, Warszawa.

 • Jasińska B. 1998: Chemia ogólna, Wyd. AGH Kraków.

 • Jones L., Atkins P. 2004: Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa.

 • Kędryna T. 2005: Chemia ogólna z elementami biochemii, ZAMKOR, Kraków.

 • Mizerski W. 2003: Tablice chemiczne, Wyd. Adamantan, Kraków.

 • O’Neill P. 1998: Chemia środowiska, PWN, Warszawa.

 • Stasicka Z., Achmatowicz O. 2006: Kompendium terminologii chemicznej, ZAMKOR, Kraków.

 • Szperliński Z. 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska, Ofic. Wydaw. PW-kiej, Warszawa.

 • Tablice: Biologia-Chemia (praca zbiorowa), 2004, WSiP, Warszawa.
 1. Numer kursu: 6.10-G - studenci stacjonarni / 6.10.Z-G - studenci niestacjonarni 5 punktów ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: GEOLOGIA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 30 W + 30 L, niestacjonarne: 15 W + 20 K

 4. Prowadzący: dr hab. Tadeusz Magiera, prof. UO,

 5. Termin: I semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład – egzamin pisemny, laboratorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Ziemia w układzie planetarnym, układ planetarny w galaktyce. Cechy diagnostyczne minerałów pozwalające na ich makroskopową identyfikację. Procesy skałotwórcze prowadzące do powstania skał osadowych i ich klasyfikacja, struktury i tekstury, skład mineralny i chemiczny. Klasyfikacja skał magmowych i ich skład mineralny. Rodzaje metamorfizmu regionalnego, klasyfikacja skał metamorficznych. Rodzaje wietrzenia i ich produkty. Erozja rzeczna, lodowcowa i eoliczna. Środowiska sedymentacyjne. Magmatyzm, plutonizm i wulkanizm oraz trzęsienia ziemi. Odkształcenia tektoniczne. Wody podziemne i ich skład chemiczny. Kras. Stratygrafia, skamieniałości, tabela stratygraficzna.

 9. Literatura:

 • Mizerski W.: Geologia Dynamiczna dla Geografów. PWN, 1999,

 • Mizerski W., Orłowski S.: Geologia historyczna dla geografów. PWN, Warszawa, 2001,

 • Janeczek J., Kozłowski K., Żaba J.: Zbieramy minerały i skały. Przewodnik po Dolnym - Śląsku pod red. J. Żaby, Wydawnictwa Geologiczne 1991,

 • Jaroszewski W., Marks L., Radomski A.: Słownik geologii dynamicznej. 1985,

 • Jaroszewski W.: Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydanie IV, - Wydawnictwa Geologiczne 1986,

 • Stupnicka E.: Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997.
 1. Numer kursu: 6.10-TI - studenci stacjonarni / 6.10.Z-TI - studenci niestacjonarni 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 30 L, niestacjonarne: 30 L

 4. Prowadzący: dr inż. J. Gajda

 5. Termin: I semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: laboratorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Podstawy użytkowania mikrokomputera (budowa komputera i urządzeń peryferyjnych, system operacyjny). Uruchamianie i obsługa programów użytkowych (arkusz kalkulacyjny, pomocniki matematyczne). Podstawy programowania komputerowego, strukturalny język programowania – Pascal, funkcje i procedury. Rozwiązywanie typowych problemów numerycznych (równania nieliniowe, układy równań liniowych, interpolacja i aproksymacja, całkowanie numeryczne, równania różniczkowe zwyczajne).

 9. Literatura:

 • Sadowski T.M.: Praktyczny kurs Turbo Pascala. Helion, Gliwice, 1991,

 • Huettner M.: Metody numeryczne w typowych problemach inżynierii procesowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997,

 • Baron B.: Metody numeryczne w Turbo Pascalu. Helion, Gliwice, 1994.
 1. Numer kursu: 6.10-E - studenci stacjonarni / 6.10.Z-E - studenci niestacjonarni 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: EKOLOGIA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15W + 15K+ 15T, niestacjonarne: 10W + 20K

 4. Prowadzący: dr hab. Kazimierz Sporek prof. UO, dr Monika Sporek

 5. Termin: I semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: wykład, konwersatorium, zajęcia terenowe - zaliczenie na ocenę

 8. Treść przedmiotu: Ekologia jako nauka i jej przedmiot badań. Biologiczne poziomy organizacji. Podstawowe pojęcia ekologiczne. Rola czynników abiotycznych i biotycznych. Układy ekologiczne. Ekologia populacji, biocenoz
  i ekosystemów. Adaptacja organizmów. Równowaga ekologiczna. Różnorodność i typologia siedlisk. Sukcesja ekologiczna. Modele ekologiczne. Doświadczalnictwo ekologiczne. Wpływ antropopresji na ekosystemy.

 9. Literatura:

 • Wiąckowski S.: Ekologia ogólna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 1998,

 • Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa, 1999,

 • Krebs Ch. J.: Ekologia, PWN, Warszawa, 1996,

 • Czarnowski M. S.: Zarys ekologii roślin lądowych, PWN, Warszawa, 1989.
 1. Numer kursu: 6.10-MEK - studenci stacjonarni / 6.10.Z-MEK - studenci niestacjonarni 4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: METEOROLOGIA Z ELEMENTAMI KLIMATOLOGII

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15W + 30K, niestacjonarne: 16W + 20K

 4. Prowadzący: dr inż. Mirosław Wiatkowski

 5. Termin: I semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Pomiary i obserwacje meteorologiczne. Budowa atmosfery ziemskiej i jej skład. Rola ozonu w atmosferze. Zanieczyszczenia atmosfery. Promieniowanie słoneczne. Rodzaje promieniowania słonecznego. Promieniowanie Ziemi i atmosfery. Efekt cieplarniany. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Bilans cieplny i temperatura. Procesy wymiany ciepła. Zmiany adiabatyczne i pionowa stratyfikacja temperatury powietrza. Woda w atmosferze. Właściwości, zasoby i obieg wody w przyrodzie. Wilgotność powietrza. Kondensacja pary wodnej w atmosferze. Chmury i ich klasyfikacja. Wielkość zachmurzenia. Mgła – powstawanie, rodzaje. Osady. Opady atmosferyczne. Powstawanie opadów. Postacie opadów. Typy genetyczne opadów. Wpływ czynników geograficznych na rozkład opadów. Śnieg i pokrywa śnieżna. Pole ciśnienia powietrza i wiatr. Parowanie. Posuchy. Metody określania suszy. Nadmiar opadów i jego skutki. Cyrkulacja atmosfery. Izobary i układy baryczne. Pogoda. Masy powietrza i fronty atmosferyczne. Prognoza pogody. Klimat. Kształtowanie się klimatu. Klasyfikacja klimatów. Klimat Polski i różnych stref Ziemi. Zmiany klimatyczne. Mikroklimat i klimat lokalny. Melioracje klimatu. Fenologia. W ramach zajęć studenci wykonują opracowanie klimatologiczne dla wybranych stacji meteorologicznych. Ponadto w ramach przedmiotu planuje się wyjazd na wybrane stacje meteorologiczne.

 9. Literatura:

  • Bac S., Rojek M. Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa 1979 r.

  • Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia Ogólna., PWN, Warszawa 2006 r.

  • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopac-Lembowicz M.: Meteorologia i Klimatologia. Pomiary, obserwacje i opracowania. PWN, Warszawa-Łódź, 2000 r.

  • Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E. Podstawy hydrometeorologii. PWN, Warszawa 2009 r.

  • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B.: Bioklimatologia człowieka. Monografie IGiPZ, PAN, 1, Warszawa 1997 r.

  • Kożuchowski K. (red.). Meteorologia i klimatologia. PWN, Warszawa 2005 r.

  • Łykowski B i inni.: Podstawy klimatologii stosowanej. Wyd. SGGW, Warszawa 1999 r.

  • Radomski Cz.: Agrometeorologia. PWN, Warszawa 1987 r.

  • Rojek M., Żyromski A.: Agrometeorologia i klimatologia. Wyd. AR we Wrocławiu, 2004 r.

  • Retallack B.J.: Podstawy meteorologii, IMGW, Warszawa 1991 r.

  • Szwejkowski Z. Pogoda, klimat i środowisko. UWM, Olsztyn 2004 r.

  • Trojan P.: Bioklimatologia ekologiczna. PWN, Warszawa 1985 r.

  • Woś A. Meteorologia dla geografów. PWN, Warszawa 2002 r.

  • Współczesne problemy klimatu Polski – fakty i niepewności. (Pr. zbiorowa). Wyd. IMGW, Warszawa 2006 r.
1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość