Strona główna

Uniwersytetu opolskiego


Pobieranie 0.7 Mb.
Strona7/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7 1. Numer kursu: 6.10-HO studenci stacjonarni 3 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: HYDROBIOLOGIA OGÓLNA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15W + 30 L + 15 T

 4. Prowadzący: dr Izabela Czerniawska-Kusza

 5. Termin: VI semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład – egzamin, laboratorium – zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Woda jako biotop. Charakterystyka głównych zespołów organizmów wód powierzchniowych (plankton, bentos, peryfiton, makrofity, nekton, neuston, pleuston). Charakterystyka ekosystemów wód powierzchniowych. Kształtowanie się biocenozy w zbiornikach i ciekach. Główne czynniki środowiskowe i ich znaczenie (temperatura, światło, tlen, chemizm wód, warunki pokarmowe). Produkcja biologiczna a biomasa i liczebność organizmów. Zagadnienia troficzności, saprobowości i samooczyszczania wód powierzchniowych. Zjawiska biologiczne zachodzące w wodach czystych i zanieczyszczonych (wody podgrzane, zakwaszone, zasolone). Wpływ toksyczności ścieków na organizmy wodne. Organizmy wskaźnikowe w biologicznej ocenie stanu wód powierzchniowych. Biologiczna ocena jakości wód płynących (indeks saprobów, bioróżnorodności i biotyczny). Analiza jakościowa i ilościowa wybranych zespołów ekologicznych.


 9. Literatura:

 • Kajak Z. : Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 2000,

 • Mikulski J.: Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1982,

 • Turoboyski L.: Hydrobiologia techniczna. PWN, Warszawa, 1979,

 • Stańczykowska A.: Ekologia naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa, 1997,

 • Lampert W., Sommer U.: Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996,

 • Allan J.: Ekologia wód płynących. PWN, Warszawa, 1998. 1. Numer kursu: 6.10-KG – studenci stacjonarni / 6.10.Z-KG- studenci niestacjonarni 3 punkty / 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: KARTOGRAFIA I GEODEZJA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K + 15 T; niestacjonarne: 9 W + 9 K

 4. Prowadzący: dr prof. Stanisław Koziarski, prof. U.O., mgr Radosław Wróbel

 5. Termin: IV semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: egzamin pisemny (ustny) z wykładu, zaliczenie na ocenę z konwersatorium i ćwiczeń terenowych.

 8. Treść zajęć: Kartografia. Podstawowe pojęcia i rozwój kartografii. Mapa jej pojęcie i nazwa. Elementy mapy. Pomiary kształtu i wielkości Ziemi. Odwzorowania kartograficzne. Przegląd odwzorowań kartograficznych (odwzorowania płaszczyznowe, stożkowe, walcowe, umowne). Treść mapy. Znaki umowne (sygnatury). Pismo na mapie. Przedstawianie rzeźby terenu na mapach. Generalizacja. Redakcja i sporządzanie map. Mapy topograficzne. Mapy tematyczne. Atlasy. Metody przedstawiania zjawisk na mapach tematycznych. Metoda sygnatur. Metoda punktowa. Metoda izarytmiczna. Metoda zasięgów. Kartodiagramy. Kartogramy. Kartometria. Geodezja. Rozwój systemu miar. Najważniejsze instrumenty i przyrządy używane w geodezji. Rodzaje błędów pomiarowych i ich narastanie. Triangulacja – wyrównanie i obliczenia sieci. Małe zagadnienia triangulacyjne: ciąg poligonowy, pomiar szczegółów:

- metodą rzutowania na boki poligonowe,

- metodą biegunową. Pomiary wysokościowe. Układy współrzędnych. Rysowanie mapy szczegółowej. Elektroniczne systemy pozycjonowania w terenie – Globar Position System (GPS). 1. Literatura:

 • Grygorenko W.: Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. PPWK, Warszawa, 1970,

 • kraak M., Ormeling F.: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa, 1998,

 • Przewłocki S.: Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN, Warszawa, 1997,

 • Saliszczew K.: Kartografia ogólna. PWN, Warszawa, 1998,

 • Szafzieżyki Podstawy kartografii. PPWK, Warszawa, 1965.
 1. Numer kursu: 6.10-TUR - studenci stacjonarni /6.10.Z-TUR - studenci niestacjonarni 2 punkty/4 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE UPRAWY ROŚLIN

 3. Liczba godzin: stacjonarne - 15W + 15 K; niestacjonarne -10W+ 10 K

 4. Prowadzący: dr Jarosław Sławiński

 5. Termin: V semestr stacjonarni, IV semestr niestacjonarni

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Wiadomości ogólne: użytki rolne, podział roślin uprawnych, struktura zasiewów, pogoda i klimat. Uprawa roli: cel i zadania, zwięzłość i żyzność gleby, maszyny i narzędzia rolnicze. Uprawa roślin: płodozmiany, przedplony, kondycja roślin uprawnych a występowanie chorób i szkodników, konwencjonalna, zredukowana, zerowa, wypalanie
  i zaorywanie resztek roślinnych, ścieżki technologiczne. Nawożenie : podstawowe, pogłówne, dokorzeniowe, dolistne, pożywki mineralne. Agrochemikalia w rolnictwie ekologicznym. Siew roślin uprawnych: odmiana i jakość materiału nasiennego. Rozpoznawanie roślin w fazach diaspor i wegetacji. Agrotechnika ważniejszych roślin uprawnych: zboża, okopowe, przemysłowe, motylkowe, warzywa, użytki zielone.

 9. Literatura:

 • Domańska H., Droese H., Fabijański J. i inni: Ogólna uprawa roli i roślin. PWN, Warszawa, 1988,

 • Świętochowski B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M.: Ogólna uprawa roślin. PWRL, Warszawa, 1993,

 • Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. Wydawnictwo AR Wrocław, 1999,

 • Chmura K., Dziezieży Rojek S., Trybała M.: Technologia produkcji rolniczej. Wyd. AR Wrocław, 1999,

 • Materiały: Ekologiczna uprawa roli i roślin. Międzynarodowa konferencja. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Nr 361, 1999.
 1. Numer kursu:. 6.10-MBS - studenci stacjonarni / 6.10.Z-MBS - studenci niestacjonarni 2 punkty/ 3 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: METODOLOGIA BADAŃ ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 30W + 15 S; niestacjonarne: 10W

 4. Prowadzący: dr hab.Krystyna Borecka, prof. UO

 5. Termin: V semestr stacjonarni/ VII semestr niestacjonarni

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę - pisemne opracowanie propozycji interdyscyplinarnego projektu badawczego z wykorzystaniem metody „case study” (w oparciu o przygotowaną pracę dyplomową lub magisterską).

 8. Treść zajęć: zapoznanie studentów z współczesnym systemem nauk i miejscem wśród nich nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru nauki o środowisku, przedmiotem i zakresem badań środowiskoznawstwa, pojęciem i naturą problemów środowiskowych, metodami, technikami i narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w monitorowaniu i ewaluacji stanu środowiska człowieka (przyrodniczego i społeczno-kulturowego), organizacją i przebiegiem postępowania badawczego oraz z zasadami teoretycznego i empirycznego opisu wyników badań.

9. Literatura: do uzgodnienia z prowadzącym.
 1. Numer kursu: 6.10-GPOS - studenci stacjonarni /6.10.Z-GPOS - studenci niestacjonarni 2 punkty/ 3 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: GEOGRAFICZNE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 30 K; niestacjonarne: 10 W

 4. Prowadzący: dr Maciej Wyszyński

 5. Termin: V semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursów z: ekologii i gleboznawstwa

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Miejsce nauk geograficznych w ochronie środowiska i przyrody. Struktura i funkcjonowanie geosystemów (geokompleksów). Zasady delimitacji geosystemów. Typologia i regionalizacja fizyczno - geograficzna. Metodologia jakościowych i ilościowych badań przestrzeni geograficznej. Modelowanie zjawisk fizyczno - geograficznych. Zastosowanie badań fizyczno - geograficznych.

 9. Literatura:

 • Bartkowski T.: Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa, 1983,

 • Bartkowski T.: Metody badań geografii fizycznej. PWN, Warszawa, 1977,

 • Richling A.: Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa, 1992,

 • Kondracki J.: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 1999,

 • Strakel L. (red.): Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa, 1997.
 1. Numer kursu: 6.10-MCOZ - studenci stacjonarni 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: METODY CZYNNEJ OCHRONY ZWIERZĄT

 3. Liczba godzin: 15 W + 15 T

 4. Prowadzący: dr Grzegorz Hebda, dr Sławomir Mitrus

 5. Termin: V semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład – zaliczenie na ocenę, zajęcia terenowe  zaliczenie

 8. Treść zajęć: Potrzeba czynnej ochrony zwierząt we współczesnym świecie. Uwarunkowania prawne. Restytucja, reintrodukcja, introdukcja, translokacja, zasilanie populacji, inne formy czynnej ochrony: definicje, przykłady, założenia metodyczne. Gatunki kluczowe, parasolowe, gatunki charakterystyczne: wyróżnianie i wykorzystywanie. Wybór strategii ochrony. Ochrona lokalnych populacji. Ochrona in situ i ex situ. Monitoring i ocena skuteczności programów czynnej ochrony. Przykłady programów czynnej ochrony w Polsce i na świecie.

 9. Literatura:

  • Głowaciński Z. (red.). 2001: Polska Czerwona Księga Zwierząt – Kręgowce. PWRiL, Warszawa, 452 str.

  • Mitrus S. 2007: Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. 132 str.

  • Olaczek R. i Tomiałojć L. (red.). 1992: Czynna ochrona zwierząt. PWN, Warszawa. 148 str.

  • Pullin A.S. 2005: Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa. 393 str.
 1. Numer kursu: 6.10-T - studenci stacjonarni / 6.10.Z-T 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: TOKSYKOLOGIA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K / niestacjonarne 10W

 4. Prowadzący: dr hab. Wlodymyr Zinkovskyy,

 5. Termin: VI semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę.

 8. Treść kursu: Przedstawienie chemicznych aspektów toksykologii oraz połączenie problemów chemii i biologii ksenobiotyków oraz ich wpływu na stan organizmu żywego; rozróżnianie ważności i specyfiki zatruć ostrych i przewlekłych oraz ich skutków, omówienie chemicznych skutków zatruć w organizmie człowieka i korelacje między środowiskiem a „stanem zdrowia” ludzi mieszkających na danym terenie. Chemiczne, biochemiczne i biologiczne czynniki warunkujące toksyczność. Mutageneza i karcinogeneza.

 9. Literatura: do uzgodnienia z prowadzącym
 1. Numer kursu: 6.10-MS - studenci stacjonarni / 6.10.Z-MS - studenci niestacjonarni 3 punkty/ 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: MAGNETYZM ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K; niestacjonarne: 9W

 4. Prowadzący: dr hab. Tadeusz Magiera, prof. UO

 5. Termin: stacjonarne: semestr VI / niestacjonarne: semestr VII

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę

 8. Treść zajęć: Ziemskie pole magnetyczne. Historia badań nad magnetyzmem gleb, Parametry i jednostki magnetyczne charakteryzujące zawartość, granulację i mineralogię cząstek magnetycznych. Substancje i minerały magnetyczne. Magnetyczne minerały żelaza. Laboratoryjne i polowe magneto-mineralogiczne techniki pomiarowe. Pochodzenie i transport minerałów magnetycznych w glebach i osadach dennych. Charakterystyka magneto-mineralogiczna pyłów przemysłowo-miejskich. Technogenne cząstki magnetyczne, a zawartość metali ciężkich w glebach, torfach i osadach. Magnetometria glebowa i możliwości jej zastosowania w monitoringu zanieczyszczenia gleb. Paleomagnetyzm i rekonstrukcje paleoklimatów. Wykorzystanie metod magnetycznych w archeologii. Biomagnetyzm.

 9. Literatura :

 • Thompson R., F. Oldfield: Environmental magnetism. Allen and Unwin, London (1986).

 • Maher B., R Thompson (Editors): Quaternary Climates, environments and magnetism. Cambridge University Press. Cambridge UK. (1999).

 • Evans M.E., F. Heller: Environmental magnetism. Principles and applications of enviromagnetics. Academic Press. London.2003

- Magiera T.: Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych. Prace i Studia No. 59. Zabrze 2004.
 1. Numer kursu: 6.10-SMC - studenci stacjonarni / 6.10.Z-SMC - studenci stacjonarni 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: SORBENTY METALI CIĘŻKICH W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K; niestacjonarne: 10 W

 4. Prowadzący: dr hab. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO

 5. Termin: VI semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: zaliczenie kursu z chemii ogólnej i nieorganicznej.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium - zaliczenie na ocenę.

 8. Treść zajęć: Zjawiska adsorpcji i ich wykorzystanie w wiązaniu zanieczyszczeń; Równania izoterm adsorpcji; Sorbenty mineralne i organogeniczne - ich budowa i właściwości - metody oznaczeń; Metody badań przebiegu sorpcji z fazy ciekłej; Czynniki wpływające na wielkość sorpcji; Podatność do uwalniania związanych z faza stałą zanieczyszczeń.

 9. Literatura:

  • G.McKay, Use of Ad sorbent s for the Removal ofPollutants trom Wastewaters, CRC Press, Boca Raton, pp.59-97, 1996

  • Salomons W., U.Forstner: Chemistry and Biology of Solid Waste. Dredged Material and Mine Tailings. Springer- Verlag, 1988

  • Cotton F.A, G.Wilkinson, P.L. Gaus: Chemia nieorganiczna. Podstawy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995

  • Frankiewicz J.K.: ,Właściwości torfu. W: A Bolewski, H. Gruszczyk (Ed): Surowce Mineralne Świata. Torf Wydawnictwa Geologiczne, 18-151, 1980

  • Kabata Pendias A, H. Pendias: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa, 1999

  • Macioszczyk A, Dobrzański D.: Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

  • Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001

  • Ościk 1.: Adsorpcja. Warszawa 1973

  • Pazdro Z: Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1998

  • Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL. Warszawa, 183-236, 1999.
 1. Numer kursu: 6.10-Btech - studenci stacjonarni / 6.10.Z-Btech - studenci niestacjonarni 4 punkty/5 punktów ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 30 W + 30 L; niestacjonarne: 9 W + 9 L

 4. Prowadzący: dr Sławomir Wierzba, doc. Teresa Farbiszewska

 5. Termin: stacjonarni: V semestr, niestacjonarni: VI semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak.

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę

 8. Treść kursu: Przedstawienie chemicznych aspektów toksykologii oraz połączenie problemów chemii i biologii ksenobiotyków oraz ich wpływu na stan organizmu żywego; rozróżnianie ważności i specyfiki zatruć ostrych i przewlekłych oraz ich skutków, omówienie chemicznych skutków zatruć w organizmie człowieka i korelacje między środowiskiem a „stanem zdrowia” ludzi mieszkających na danym terenie. Chemiczne, biochemiczne i biologiczne czynniki warunkujące toksyczność. Mutageneza i karcinogeneza.

 9. Literatura: do uzgodnienia z prowadzącym
 1. Numer kursu: 6.10-GOO - studenci stacjonarni / 6.10.Z-GOO - studenci niestacjonarni 2 punkty/ 3 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORGANICZNYMI

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K; niestacjonarne: 9 W + 9 K

 4. Prowadzący: dr Urszula Karwaczyńska

 5. Termin: stacjonarni: III semestr/ niestacjonarni: VI

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę

 8. Treść kursu: Wprowadzenie do zagadnienia gospodarki odpadami organicznymi, regulacje prawne w Polsce i UE, podstawy i kryteria klasyfikowania odpadów, kierunki i możliwości zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z przemysłu roślinnego, kierunki i możliwości zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów z przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego (odpadów z przemysłu mięsnego, drobiarskiego, mleczarskiego). Zagrożenia środowiska naturalnego odpadami z przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. Przyrodnicze zagospodarowanie odpadów powstających podczas hodowli zwierząt. Kierunki zagospodarowania odpadów z wybranych gałęzi przemysłu chemicznego. Oddziaływanie odpadów z przemysłu chemicznego na środowisko.

 9. Literatura: do uzgodnienia z prowadzącym oraz

 • Pezacki W.: Przetwarzanie surowców rzeźnych. Wpływ na środowisko przyrodnicze, PWN Warszawa 1991.

 • Niewiarowicz A.: Niejadalne produkty z uboju drobiu. Technologia mięsa drobiowego. Praca zbiorowa pod redakcją T. Grabowskiego, Warszawa 1993.

 • Bednarski W.: Biotechnologia żywności, Wyd. ART. Olsztyn1993.

- Koziorowski W.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Wyd. WNT, Warszawa 1998.
 1. Numer kursu: 6.10-MS - studenci stacjonarni / 6.10.Z-MS - studenci niestacjonarni 2 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: MINERALOGIA ŚRODOWISKA

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K; niestacjonarne: 10 W

 4. Prowadzący: dr hab. Tadeusz Magiera, prof. UO

 5. Termin: stacjonarni: IV semestr/ niestacjonarni: VI

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę

 8. Treść kursu: Wprowadzenie do przedmiotu oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć z mineralogii środowiska. Omówienie głównych metod analitycznych stosowanych w mineralogii środowiska. Przemiany mineralogiczne i formowanie się nowych minerałów w środowisku glebowym. Procesy mineralogiczne i formowanie się nowych minerałów w osadach dennych zbiorników wodnych. Rola organizmów żywych w powstawaniu minerałów – minerały biogeniczne. Mineralogia pyłów i aerozoli atmosferycznych. Przemiany mineralogiczne zachodzące na składowiskach odpadów górniczych i przemysłowych. Wykorzystanie surowców mineralnych jako barier zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w środowisku. Przemiany mineralogiczne w odpadach nuklearnych. Przemiany mineralogiczne zachodzące w starych budowlach architektonicznych. Podstawy i główne zagadnienia mineralogii medycznej.

 9. Literatura:

   • Environmental Mineralogy, D.J. Vaughan and R.A. Wogelius Eds. Eotvos University Press, Budapest, 2000.

   • Metody Badań Minerałów i Skał; praca zbiorowa pod red.: A. Bolewski, W. Żabiński; Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1979.

   • Bednarek R, Dziadowiec H, Pokojska U, Prusinkiewicz. Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2005

   • Manecki A., Klasyfikacja i skład mineralny pyłów atmosferycznych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Mineralogicznych, 1978.
 1. Numer kursu: 6.10-RW - studenci stacjonarni / 6.10.Z-RW - studenci niestacjonarni 2 punkty/3 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: RENATURYZACJA WÓD

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 15 K+15T; niestacjonarne: 10 W

 4. Prowadzący: dr inż. Mirosław Wiatkowski

 5. Termin: stacjonarni: IV semestr/ niestacjonarni: V semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

 8. Treść kursu: Cel, przedmiot badań, literatura przedmiotu. Naturalność wód, przyczyny utraty naturalności wód, przywracanie naturalności wód. Właściwości fizyczne i chemiczne środowiska wodnego. Rzeki i potoki. Morfologia rzek naturalnych i uregulowanych. Warunki świetlne i termiczne w wodach płynących i stojących. Jakość wód i samooczyszczanie wód. Warunki ekologiczne rzek i dolin. Zasady renaturyzacji rzek. Charakterystyka robót renaturyzacyjnych. Wykorzystanie roślin w przywracaniu naturalności rzek. Rola pasów brzegowych. Przykłady doświadczeń w zakresie renaturyzacji i rewitalizacji rzek. Hydrauliczne skutki renaturyzacji wód.

 9. Literatura:

  • Allan D.J. Ekologia wód płynących. Wyd. PWN, Warszawa 1998 r.

  • Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia Ogólna. PWN, Warszawa 2006 r.

  • Kajak Z. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. PWN, Warszawa 2001 r.

  • Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996 r.

  • Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praktyczny podręcznik. Polska Zielona Sieć, Wrocław-Kraków, 2006 r.

  • Żbikowski A., Żelazo J. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. MOŚZNiL, Warszawa 1993 r.

  • Żelazo J., Popek Z. Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW, Warszawa 2002 r.

  • Publikacje w czasopismach naukowych i technicznych (m.in. Gospodarka Wodna, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, Woda – Środowisko - Obszary Wiejskie, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich).

  • Źródła elektroniczne.
 1. Numer kursu: 6.10-ZS - studenci stacjonarni / 6.10.Z-ZS - studenci niestacjonarni 3 punkty ECTS

 2. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

 3. Liczba godzin: stacjonarne: 15 W + 30 K; niestacjonarne: 10W

 4. Prowadzący: dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO, mgr Radosław Wróbel

 5. Termin: V semestr

 6. Warunki wpisu na kurs: brak

 7. Warunki zaliczenia: wykład i konwersatorium – zaliczenie na ocenę

 8. Treść kursu: Systemy zarządzania środowiskowego w warunkach zrównoważonego rozwoju
  Budowa systemu zarządzania środowiskiem i środki zarządzania środowiskiem – polityka ekologiczna, instrumenty ekonomiczne i prawno-administracyjne. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach – geneza, istota, funkcje. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie – zarządzanie wg. norm ISO, EMAS- system ekozarządzania i audytu – system krajowy i europejski. Audyt środowiskowy jako instrument zarządzania jakością. Środowiskowe zarządzanie produktem – pozwolenia zintegrowane, polityka chemiczna, metodologia pełnego cyklu istnienia. Etykiety i deklaracje środowiskowe

 9. Literatura:

  • Borys T. (red.), Gospodarka a środowisko Zarządzanie środowiskiem-jakość życia-zarządzanie jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008

  • Buzek L., Strebel H., Kramer M., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. t. III: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, CH Beck, Warszawa 2004

  • Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

  • Kania A., Nowosielski R., Spilka M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

  • Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem t. II Instrumenty i systemy zarządzania, CH Beck, Warszawa 2005

  • Kryński A., Kramer M., Urbaniec M. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. t. I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, CH Beck, Warszawa 2004

  • Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2000

  • Niedrzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2006

  • Nowak Z. (red.), Zarządzanie środowiskiem, cz. I, II, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001

  • Poskrobko B (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2007

  • Ryszko A., Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

  • Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa 2007

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2004 r. nr 70, poz. 631)

  • Rozporządzenie (we) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.

  • dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz. Urzędowy UE L 114 z 2001 r.)


1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość