Strona główna

Urząd Miejski w Prudniku


Pobieranie 11.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.59 Kb.KARTA USŁUG
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: um@prudnik.pl

 


Nazwa usługi: 

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa


 

Miejsce załatwienia sprawy:

 


Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych,  II piętro, pokój nr 221,  tel. 77 40 66 231, fax 77 40 66 228,

e-mail: um@prudnik.pl


Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:15-15:15.

Wymagane dokumenty:

 

Wypełniony formularz wniosku
Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)


Opłaty:

 


Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców.
O dopisaniu do spisu wyborców zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały.
Tryb odwoławczy:

 


Brak

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015r. poz.5)

Informacje
dodatkowe:

 

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do 5 maja 2015r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa. Dotyczy to również wyborcy nigdzie niezamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.
Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje wpisania wyborcy do rejestru wyborców z urzędu.

Opracowała:  Referent Aneta Galas
Sprawdził:     Naczelnik Wydziału – Andrzej Żurawski
Zatwierdził:  Naczelnik Wydziału – Andrzej Żurawski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość