Strona główna

Urząd Miejski w Prudniku


Pobieranie 17.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.96 Kb.KARTA USŁUG
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: um@prudnik.pl

 


Nazwa usługi: 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM, UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI DOWODOWEJ ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW


 

Miejsce załatwienia sprawy:

 


Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 238, fax 77 40 66 228,

e-mail: um@prudnik.pl


Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:15-15:15.

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o ''udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych '' - w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Wniosek o ''udostępnienie dokumentacji dowodowej'' - w przypadku udostępnienia dokumentacji dowodowej
Wniosek o ''udostępnienie z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców''  - w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców
Dowód dokonania wpłaty w kwocie 31 zł (w przypadku udostępniania danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji dowodowej nie dotyczy sądów oraz  podmiotów wymienionych art. 66 ust. 3 pkt 1–12  ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.), w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Mieszkańców lub Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców nie dotyczy podmiotów o których mowa w art. 46. 1. ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),
Dodatkowo:

- dokumenty uzasadniające interes prawny, między innymi wezwanie sądu do uzupełnienia braków, postanowienia i decyzje innych organów (dokumenty są wymagane jeżeli uzyskanie danych nie wynika wprost z przepisów prawa)

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej


Opłaty:

 

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł


Opłatę za udostępnienie danych oraz opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy:
GMINA PRUDNIK

Bank Spółdzielczy w Prudniku

57 8905 0000 2001 0000 0215 0104


Termin i sposób załatwienia sprawy:


 
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

 


Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych.
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.388)
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220 poz. 1306)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).Informacje
dodatkowe:

 

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 

Opracowała:  Małgorzata Bochenek


Sprawdził:     Naczelnik Wydziału – Andrzej Żurawski
Zatwierdził:  Naczelnik Wydziału – Andrzej Żurawski

 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość