Strona główna

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa


Pobieranie 28.72 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.72 Kb.Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl
FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Początek formularzaZamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
Adres pocztowy:

ul. Bodzentyńska 17
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Iłża

27-100

mazowieckie

Telefon:

Fax:
048 6163175 w. 52, 6163063

048 6163175
Adres strony internetowej zamawiającego:

www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu C i 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu B dla SPZZOZ Szpitala w Iłży.II.1.2) Rodzaj zamówieniaRoboty budowlaneDostawyUsługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu C i 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu B dla SPZZOZ Szpitala w Iłży.II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Glówny przedmiot

34.11.41.21-3

Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w dniach: 14SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 5 SIWZ Wykonawcy załączą do oferty następujące dokumenty: 1.oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodne z treścią oświadczenia zamieszczonego w załączniku nr 3 SIWZ. 2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt .2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3.Oferta winna zawierać wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 3 SIWZ wraz z załącznikami oraz niżej wymienione dokumenty: 3.1.Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnianie wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 i nr 1a SIWZ wraz z wymaganymi w tych załącznikach dokumentami (w opisie należy również podać markę i model oferowanego ambulansu). 3.2.Deklaracja zgodności na ambulans ratunkowy typ C i B wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego. 3.3.Wypełniony i podpisany Formularz cenowy. 3.4.Wypełniony i podpisany formularz Parametry techniczne ambulansu. 4.Wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia i dokumenty: 4.1Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale. 4.2Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale. 4.3Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim. Oferta musi być czytelna. 4.4Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w załącznikach do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 4.5Jeżeli Zamawiający nie przewidział dla danego dokumentu formy pisemnej winien być on złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4.6Wszystkie strony oferty winny być podpisane czytelnie albo parafowane wraz z pieczątką imienną osoby uprawnionej do podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 4.7Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 4.8W przypadku, gdyby oferta zawierałaby informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej kopercie. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1. Cena

- 70.00

2. Ocena parametrów technicznych

- 30.00IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.szpitalilza.com.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 27-100 IŁŻA ul. Bodzentyńska 17 -pokój 202IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 03/12/2007   Godzina: 10:00

Miejsce:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 27-100 IŁŻA ul. Bodzentyńska 17 -sekretariatIV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *


CZĘŚĆ Nr:

NAZWA:


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Dół formularzaZATWIERDZIŁ
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Szpital w Iłży
mgr inż. Zbigniew Deja


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość