Usługa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób bezrobotnych pn.: Florystyka z elementami decoupage. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaPobieranie 35.26 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar35.26 Kb.
Usługa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób bezrobotnych pn.: Florystyka z elementami decoupage.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.nowotarski.plNowy Targ: Usługa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób bezrobotnych pn.: Florystyka z elementami decoupage. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 148149 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowotarskiego , Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2667034, faks 018 2667046.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób bezrobotnych pn.:Florystyka z elementami decoupage. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla 7 osób bezrobotnych pn.: Florystyka z elementami decoupage w zakresie opracowywania projektów dekoracji roślinnych, tworzenia różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Termin realizacji i czas trwania w godzinach szkolenia: od: 27-08-2012r.r. do: 14-09-2012r. Łączna liczba godzin szkolenia: 90 godzin zegarowych (3 tygodnie) obejmujących 45 minut zajęć i 15 minut przerwy w następujących po sobie dniach od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 16.00. Liczba godzin praktycznych: nie mniej niż 70 godzin. Miejsce: teren miasta Nowy Targ. Miejsce, w którym będzie odbywać się szkolenie musi spełniać wymogi BHP oraz posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Pomieszczenia oraz wyposażenie dydaktyczne winno być odpowiednio dostosowane do potrzeb szkolenia oraz uwzględniać bezpieczne i higieniczne warunki realizacji szkolenia. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowe programy szkoleń dostępne na stronie internetowej http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl oraz powinien zawierać wskazane poniżej minimum programowe: -Przygotowanie roślin, -Dobór materiałów, -Rodzaje wiązanek i zasady układania roślin, -Zasady doboru kwiatów do kompozycji, -Technika układania kwiatów w ręku, -Zasady układania kwiatów w naczyniach, -Podstawowy proces w technice decoupage. Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę niezwiązaną z zakresem szkolenia. Osoby prowadzące: Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę oraz posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzenia 2 podobnych pod względem zawartości merytorycznej szkoleń związanych z przedmiotem szkolenia. Materiały: Każdy uczestnik powinien zostać wyposażony w niezbędne materiały szkoleniowe (minimum zeszyt, długopis, materiał dydaktyczny związany z tematyką szkolenia). Ewentualną odzież ochronną zapewnia dla uczestników szkolenia Wykonawca. Wszelkie niezbędne materiały oraz narzędzia zapewnia dla uczestników szkolenia Wykonawca. Każdy z uczestników pokwituje odbiór materiałów a po zakończeniu szkolenia otrzyma je na własność. Na materiałach szkoleniowych, ankietach oraz zaświadczeniach dla uczestników szkolenia jak również na dokumentacji szkolenia oraz w pomieszczeniach szkoleniowych umieszczone zostaną logotypy Unii Europejskiej oraz Kapitału ludzkiego wg. wzoru: Wykonawca określa wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie. Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć, tematyką i osobą prowadzącą. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym, zawierającym się w 90 godzinach szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdza obecność uczestnika, w co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Wykonawca zapewnia instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu systemowego, w tym dokumenty elektroniczne przez cały okres ich przechowywania. Każde pomieszczenie, w którym realizowany jest projekt powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy informacyjnej, naklejki lub innego rodzaju materiału zawierającego dwa podstawowe logotypy: Logo PO KL i flagę Unii Europejskiej z dwoma podpisami oraz informację o realizowaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja taka powinna w szczególności znaleźć się w salach szkoleniowych i innych salach, w których realizowane jest wsparcie skierowane bezpośrednio do osób. Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu. Taki plakat nie musi zawierać wyłącznie informacji o współfinansowaniu i dwóch logotypów może również zawierać dowolną formę graficzną, rysunek, w takim wypadku informacja o współfinansowaniu wraz z wymaganymi logotypami powinna zawierać co najmniej 15% powierzchni, plakatu, tablicy. Dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń odbywa się z zastrzeżeniem § 74 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że posiada: Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn., zm.). Wykonawca w tym celu przedłoży stosowne oświadczenie

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, przeprowadził co najmniej dwa szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien potwierdzić, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować min. jedną osobą posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć oraz posiadającą doświadczenie w postaci przeprowadzenia 2 podobnych pod względem zawartości merytorycznej szkoleń związanych z przedmiotem zamówienia.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony i podpisany formularz oferty, -Ankieta dla uczestników szkolenia, -Harmonogram szkolenia, -Program Szkolenia, -wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń objętych zamówieniem - 30

 • 3 - Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług – 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Warunki umowne określa formularz umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1 Jeżeli zmianie ulegną wytyczne/dokumenty odnoszące się do realizacji projektów w ramach POKL 2.2 Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu. 3. Każda zmiana w warunkach wykonania umowy dotycząca treści programowych, liczby godzin zajęć, miejsca odbywania szkolenia, kadry szkolącej oraz inna naruszająca w istotny sposób postanowienia umowy wymaga natychmiastowego powiadomienia Zleceniodawcy i uzyskania zgody. 4. Na uzasadniony wniosek Zleceniodawcy przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie dot. zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zleceniodawcę, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a powodujących, że wykonanie zamówienia nie jest możliwe w liczbie określonej przez Zleceniobiorcę. Podstawą dokonania zmian będzie protokół konieczności podpisany przez strony na siedem dni roboczych przed jego ewentualnym wprowadzeniem. Zmiana nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ pok. 103 sekretariat Starosty.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy