Strona główna

Uzasadnienie do Uchwały Nr1527/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r w sprawie: połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin ”, Klubu Kultury


Pobieranie 10.88 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.88 Kb.
Uzasadnienie

do Uchwały Nr1527/2013 r.

Zarządu Dzielnicy Wawer

Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 7 listopada 2013 r.
w sprawie: połączenia Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin ”, Klubu Kultury „Radość”, Klubu Kultury „Zastów” i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie.

Organizator – Miasto Stołeczne Warszawa, w 2012 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Klubów Kultury wskazanych poniżej i przyczynach takiej decyzji poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej dzielnicy Wawer, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wawer i tablicach informacyjnych instytucji kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy (uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVI/887/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia niektórych instytucji kultury m.st. Warszawy), przez co spełnił wymagania opisane w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Połączenie instytucji kultury działających na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:

1) Klubu Kultury „Aleksandrów” w Warszawie przy ul. Samorządowej 10,

2) Klubu Kultury „Anin” w Warszawie przy ul. V Poprzecznej 13,

3) Klubu Kultury „Falenica” w Warszawie przy ul. Włókienniczej 54,

4) Klubu Kultury „Marysin” w Warszawie przy ul. Korkowej 96,

5) Klubu Kultury „Radość” w Warszawie przy ul. Planetowej 36,

6) Klubu Kultury „Zastów” w Warszawie przy ul. Lucerny 13

nie oznacza likwidacji ww Klubów Kultury, które spełniają swoją społecznie pożyteczną rolę od wielu lat. Swoje usługi, potrzebne społeczności lokalnej, będą oferowały w ramach działań jednej instytucji - Wawerskiego Centrum Kultury.

Obecnie w Dzielnicy Wawer funkcjonuje sześć małych, osiedlowych klubów kultury, rozproszonych na terenie dzielnicy. Połączenie ich w jedną dużą instytucję, reprezentującą całą dzielnicę umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału osób i zasobów. Osiągnięty zostanie efekt synergii, otwierający nowe możliwości, promujące wawerskie inicjatywy kulturalne na terenie m. st. Warszawy lub okolicznych gmin i miast.

W dzielnicy powstał społeczny zespół, opracowujący kierunki rozwoju kultury. Jego głównym zadaniem jest stworzenie spójnej polityki kulturalnej dzielnicy Wawer.


Obecnie kluby prowadzą własną strategię marketingową, promocyjną i indywidualny sposób zarządzania zasobami zarówno bazowymi jak i ludzkimi. Wytyczenie spójnego kierunku rozwoju kulturalnego dla całej dzielnicy, opartego na "Programie rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Miasto kultury i obywateli" oraz popartego przeprowadzonymi w dzielnicy konsultacjami społecznymi sprawi, że działalność kulturalna Wawra stanie się otwarta, kreatywna, aktywizująca mieszkańców i budująca tożsamość dzielnicy i miasta. Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia tego celu jest połączenie ww klubów, działających w dzielnicy Wawer w Wawerskie Centrum Kultury. Konsekwencją tych działań będzie efektywne zarządzanie i kreowanie spójnej wizji rozwoju kulturalnego dzielnicy.
Skutkiem finansowym połączenia klubów będzie:

 1. obniżenia ponoszonych kosztów funkcjonowania bazy kulturalnej.
  Klubami kieruje obecnie sześciu dyrektorów. Zatrudnienie jednego umożliwi zmniejszenie środków na wynagrodzenia. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na poszerzenie działalności merytorycznej, a przez to uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców. Obecni dyrektorzy (w sześciu placówkach) zostaną wówczas kierownikami filii Wawerskiego Centrum Kultury, pełniąc jednocześnie funkcję głównego instruktora. Takie działanie pozwoli na racjonalizację wydatków.

 2. obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem głównych księgowych.
  Reorganizacja zatrudnienia w sferze obsługi finansowo-księgowej polegająca na redukcji 3 etatów głównych księgowych (6 osób na ½ etatu) do 1 etatu głównego księgowego zatrudnionego w strukturze organizacyjnej jednostki WCK. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie środków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Wawerskiego Centrum Kultury.

 3. obniżenie kosztów związanych z zakupem towarów i usług.
  Jednostka z większym budżetem poprawi pozycję negocjacyjną z dostawcami, przez co
  wzrośnie atrakcyjność oferowanych usług.
  Szacuje się, że wymienione działania przyniosą oszczędności w kwocie około 300.000 zł,

które można będzie zaangażować w merytoryczną działalność kulturalną nowo powstałej

jednostki, która wzbogaconą ofertą obejmie szerszy krąg mieszkańców dzielnicy oraz


przyciągnie gości spoza niej.


Zapewnia się Wawerskiemu Centrum Kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności statutowej w 2014 roku w kwocie 2.772.196 zł. (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość