Strona główna

Uzyskanie odpisu lub zaświadczenia z aktów stanu cywilnego miejsce załatwienia sprawy


Pobieranie 22.86 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar22.86 Kb.
UZYSKANIE ODPISU LUB ZAŚWIADCZENIA Z AKTÓW STANU CYWILNEGO
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego w Kożuchowie

• wniosek można złożyć osobiście w siedzibie USC

• za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Stanu Cywilnego w Kożuchowie, ul .Rynek 1A, 67-120 Kożuchów


Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

dowód zapłaty opłaty skarbowej

dowód osobisty – do wglądu przy osobistym odbiorze odpisu aktu stanu cywilnego


Termin załatwienia sprawy

od ręki, po złożeniu wniosku

• 7 dni zgodnie z prawem
Sposób załatwienia sprawy

dokument;

• odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,

• odpis wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu ,

• odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,

• zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze,

Dokument można odebrać osobiście w siedzibie USC albo otrzymać pocztą.
Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:

22 zł za odpis skrócony, wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

33 zł za odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

24 zł za zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdzeOpłatę skarbową można uiścić;

• wpłacając w kasie Urzędu

• przelewem na konto Gminy Kożuchów-Bank Spółdzielczy w Kożuchowie

Nr 6096730007 0000 0000 1007 0002

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego wydane w sprawach

dotyczących m.in. wydania dowodu osobistego, ubezpieczenia

społecznego, alimentacyjnych, szkolnych, zatrudnienia.
Tryb odwoławczy

• odwołanie w sprawie odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda

Lubuski,

• odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu

Cywilnego

w Kożuchowie,

• termin odwołania 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Dodatkowe informacje

• w Urzędzie Stanu Cywilnego przechowywane są księgi od 1946 roku oraz księgi z byłych urzędów stanu cywilnego z terenu Broniszowa, Solnik, Stypułowa, Studzieńca.

• odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jejwstępnego/rodzice,dziadkowie/,zstępnego/dzieci,wnuki/,rodzeństwa,małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy mogą otrzymać również osoby, które wykażą w tym interes prawny,

• zaświadczenia o braku ksiąg lub o niefigurowaniu aktu w księdze może otrzymać każda

zainteresowana osoba,

• do wniosku o odpis przesłanego pocztą winny być dołączony dowód zapłaty opłaty

skarbowej.
Podstawa prawna

• ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego/ Dz. U. z 2004r.

Nr 161,poz.1688 tekst jednolity/,

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego/Dz. U.z 2000r.

Nr 98,poz.1071 – tekst jednolity z późn. zm./,

• ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006r. Nr 225,poz.1635/.

• konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r. dotycząca wydawania

wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego/Dz. U. z 2004 roku Nr

166,poz.1735.

Nazwisko i imię osoby składającej podanie

/adres zamieszkania/
………………………………………………… ……………………………………………….

/miejscowość,data/

…………………………………………………

Nr USC-5141-…………./2009

…………………………………………

Urząd Stanu Cywilnego

w Kożuchowie


Proszę o wydanie odpisu :skróconego/wielojęzycznego, zupełnego*;
Aktu urodzenia………………………………………………………………………..

imię i nazwisko rodowe,rok urodzenia ………………………………………………..Aktu małżeństwa ……………………………………………………………………..

imiona i nazwiska małżonków,rok zawarcia małżeństwa……………………………..Aktu zgonu…………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby zmarłej,rok zgonu………………………………………………


cel wydania .................................................................................................................

Do wniosku załączam dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości**…………….zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

-przelewem na konto Gminy Kożuchów – Bank Spółdzielczy w Kożuchowie nr konta

6096730007 0000 0000 1007 0002,

-gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie ul.Rynek 1A


…………………………………….

/podpis osoby składającej podanie/

* Niepotrzebne skreślić

* * Wysokość opłaty skarbowej: za odpis skrócony, wielojęzyczny 22 zł, za odpis zupełny 33 zł;

- nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego w sprawach

m.in.alimentacyjnych,przysposobienia,nauki,zatrudnienia,ubezpieczenia społecznego,

- zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wydawane w

sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane bezpośredniopo sporządzeniu aktu - w liczbie 3 egzemplarzy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość