Strona główna

V ŁÓdzkiego konkursu fotograficznego „Łódzkimi śladami Karola Scheiblera” I. Organizator konkursu


Pobieranie 28.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.22 Kb.REGULAMIN


V ŁÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Łódzkimi śladami Karola Scheiblera”


I.ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi.

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

Anna Nawrocka – nauczycielka historii (anana.naw@gmail.com)

Magdalena Kawczyńska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (kawczynska.mag@gmail.com)


PATRONAT:
Patronat nad konkursem objęło Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.


II.UCZESTNICY KONKURSU.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Łodzi, którzy interesują się fotografią oraz historią i dziedzictwem kulturowym naszego miasta.
III.CELE KONKURSU.


 1. Inspirowanie dzieci do rozwijania pasji fotograficznej.

 2. Budzenie w uczniach zainteresowania rodzinnym miastem, jego historią, architekturą i sztuką.

 3. Rozwijanie u dzieci umiejętności dostrzegania w otaczającym środowisku obiektów związanych z tematyką konkursu i doskonalenie umiejętności prezentowania ich w ciekawy sposób.


IV. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU
Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie prac fotograficznych ukazujących zachowane dziedzictwo rodziny Karola Scheiblera, na które składają się zabytkowe obiekty, takie jak: fabryki, pałace, wille, domy osiedli przyfabrycznych, budynki użyteczności publicznej, obiekty sakralne, parki, elementy małej architektury itp.

 1. Uczniowie wykonują samodzielnie zdjęcia dowolnym aparatem fotograficznym, zgodnie z tematem i celami konkursu.

 2. Wywołane zdjęcia w formacie 15x20, należy dostarczyć do sekretariatu SP nr 29 osobiście lub pocztą - z dopiskiem Konkurs Fotograficzny –„Łódzkimi śladami Karola Scheiblera” do dnia 30 kwietnia 2014r.

 3. Zdjęcia ( maksymalnie 8 sztuk) powinny być luzem włożone do koperty, opatrzone z tyłu krótkim opisem zdjęcia, nazwiskiem i imieniem ucznia, nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem opiekuna (osoby wspierającej wykonywanie zdjęć).

 4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na rozdanie nagród podczas uroczystości, która odbędzie się w dniu 16.05.2014r. w siedzibie SP nr 29.

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac.


V.TERMINARZ KONKURSU


 1. Dostarczenie prac konkursowych do SP nr 29 - do dnia 30 kwietnia 2014r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Przędzalniana 70, 90-338 Łódź
 1. Podsumowanie konkursu – 16 maja 2014 r. godz. 10.00 - w SP 29 w Łodzi


VI. NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.
VII. UWAGI KOŃCOWE


 1. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne ze zgodą jego opiekunów prawnych
  na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na publikowanie jego wizerunku na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi.

 2. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego i jego opiekuna prawnego regulaminu konkursu.

 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sp29.szkoly.lodz.pl oraz na stronie internetowej ŁCDNiKP, w części poświęconej konkursom.

 4. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Zespół Oceniający są ostateczne.

Organizatorki: Dyrektor szkoły:

Anna Nawrocka Elżbieta Jurek

Magdalena KawczyńskaUczestnikom konkursu fotograficznego proponujemy wykaz obiektów, do powstania których przyczyniła się niewątpliwie rodzina Scheiblerów.
Karol Scheibler dbając o rozwój przemysłu pamiętał też zawsze o łodzianach. Cała jego rodzina łożyła olbrzymie sumy na budowę potrzebnych miastu gmachów. Dzięki nim powstały liczne budowle, które do dzisiaj służą znakomicie łodzianom, m. in.:

 • Pałac przy Wodnym Rynku – obecnie Muzeum Kinematografii przy pl. Zwycięstwa 2

 • Zespół przemysłowy „Centrala” przy Wodnym Rynku – obecnie pl. Zwycięstwa

 • Domy robotnicze przy Wodnym Rynku – obecnie pl. Zwycięstwa

 • Przędzalnia i inne budynki przemysłowe na Księżym Młynie

 • Willa Herbstów - obecnie Muzeum Wnętrz Fabrykanckich przy ul. Przędzalnianej 72

 • Osiedle robotnicze Księży Młyn

 • Szpital św. Anny na Księżym Młynie – ob. Szpital im. K. Jonschera przy ul. Milionowej 14

 • Elektrownia „scheiblerowska” przy ul. bpa W. Tymienieckiego 7

 • Pałac przy ul. Piotrkowskiej 268 – obecnie użytkowany przez Politechnikę Łódzką

 • Kamienica „scheiblerowska” przy ul. Piotrkowskiej 11 (róg ul. A. Próchnika)

 • Gimnazjum Męskie - obecnie III LO im. T. Kościuszki przy ul. H. Sienkiewicza

 • Szpital dziecięcy Anny Marii – obecnie Szpital Dziecięcy im. J. Korczaka przy al. Piłsudskiego

 • Ochronka dla dzieci przy ul. Targowej 65, róg ul. Fabrycznej – obecnie siedziba wyższej uczelni

 • Kościół ewangelicki św. Jana - obecnie kościół ojców jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60

 • Kościół ewangelicki św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej 279/283

 • Kościół św. Anny przy al. marsz. E. Śmigłego-Rydza 24/26

 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na rogu ulic H. Sienkiewicza i J. Tuwima (ołtarz główny i zwieńczenie wieży z figurami),

 • Archikatedra św. Stanisława Kostki (chór muzyczny)

 • Cerkiew św. Aleksandra Newskiego

 • Cerkiew garnizonowa św. Aleksego – obecnie kościół garnizonowy św. Jerzego przy ul. św. Jerzego

 • Kaplica-mauzoleum Karola Scheiblera na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej


BIBLIOGRAFIA


 1. Mirosław Bartczak „Scheiblerowie historia rodu”, Wydawnictwo Literatura, Łódź 1999

 2. Filmowy pałac ziemi obiecanej. W stronę Scheilbrerów”, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Stowarzyszenie Miłośników off Kultury, Łódź 2011

 3. Łódź – Księży Młyn. Historia ludzi, miejsca i kultury”, Muzeum Sztuki w Łodzi Rezydencja Księży Młyn, Łódź 1998

 4. Romuald Olaczek, „Ogrody Księżego Młyna”, Stowarzyszenie Film – Przyroda-Kultura,

Łódź 2008

 1. Grażyna Kobojek, „Księży Młyn”, TONZ, Łódź 1989

 2. Małgorzata Laurentowicz- Granas, Joanna Manżett-Kubiak, „Pałace Ziemi Obiecanej”, TONZ, Łódź

 3. Dorota Berbelska, „Muzeum Pałac Herbsta. Przewodnik”, Muzeum Sztuki, Łódź 2013


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość