V międzynarodowy konkurs plastycznyPobieranie 11.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.33 Kb.
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. J. Kusocińskiego

82-300 Elbląg ul. Wyżynna 3tel./fax. 0-55 235-09-12 e-mail: szkola25@elblag.com.pl


V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY


ODDZIAŁÓW I KLAS INTEGRACYJNYCHREGULAMIN

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu

 2. Cele konkursu:

 • Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, szkole, na podwórku, na wycieczce, w domu...

 • Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci niepełnosprawnych

 • Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka

 • Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych

 1. Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnicy: dzieci i młodzież oddziałów i klas integracyjnych przedszkoli i szkół podstawowych

  2. Tematyka: wspólna praca i zabawa w przedszkolu, szkole i poza nimi

  3. Techniki prac: wszystkie techniki plastyczne oprócz plasteliny, przyklejanych materiałów nietrwałych np. ryżu, kaszy, liści itp., form przestrzennych

  4. Format znormalizowany, nie mniejszy niż A4. Prace mogą być wykonane wyłącznie na papierze, kartonie... Wykluczone jest przysyłanie prac na płytach, deskach itp.

  5. Każda praca na odwrocie musi być podpisana ołówkiem pismem drukowanym: imię, nazwisko autora, wiek, klasa, tytuł pracy, pełne imię i nazwisko nauczyciela, dokładny adres, telefon i e-mail szkoły lub przedszkola, województwo, kraj.

  6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na odwrocie pracy należy podać rodzaj niepełnosprawności (tylko do wiadomości komisji)

  7. Prac nie należy oprawiać

  8. Po dokonaniu wstępnej oceny w przedszkolu i szkole należy przesłać maksymalnie 10 prac z każdej grupy wiekowej ( w tym, co najmniej 2 prace dzieci niepełnosprawnych) w terminie do 30 kwietnia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 25

Ul. Wyżynna 3


82-300 Elbląg

z dopiskiem: konkurs „Razem”

  1. Do przesyłki należy dołączyć listę z wykazem autorów prac, tytułów i nazwisk nauczycieli opatrzony pieczątką szkoły lub przedszkola.

  2. Jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:

I grupa: dzieci przedszkolne

II grupa: klasy I-III


III grupa: klasy IV-VI

  1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody.

  2. Wernisaż odbędzie się 2 czerwca 2006 r. w Galerii El w Elblągu.

 1. Uwagi końcowe

  1. Prac nie wolno zwijać. Prace nadesłane niezgodnie z regulaminem, zniszczone, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.

  2. Prace nie mogą być podpisane z przodu, nie powinny też być naklejane na papier.

  3. Prace nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich w katalogach, kalendarzach, eksponowania na wystawach, przekazywania do dekoracji sponsorom.

Dokładnych informacji udzielają p. Ewa Cichońska i p. Anna Szałachowska tel. 0-55 235-09-12,e-mail:szkola25@elblag.com.pl

Z uwagi na tworzoną przez nas bazę placówek biorących udział w naszym konkursie prosimy Państwa o przesłanie faxem bądź drogą elektroniczną adresu mailowego waszej placówki.

Elbląg styczeń 2006 Dyrektor szkołyWłodzimierz Mielnicki
: okno
okno -> Edukacyjna Fundacja im. Profesora Romana Czerneckiego efc
okno -> Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław Ewaluacje szkół i przedszkoli przeprowadzone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Analiza wyników i wnioski Autorzy opracowania
okno -> Wykaz pprzedsięwzięĆ objętych honorowym patronatem dolnośLĄskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2013/2014
okno -> Gala Gwiazd Międzyzdroje 1 – 4 Lipca 2008 1 lipca – wtorek
okno -> Rozstrzygnięcie konkursu „wojenne losy
okno -> Spektakle teatralne sala teatralna mdk
okno -> OGŁoszenie międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy, otwarty, pisemny konkurs ofert na wyłonienie Twórcy I producenta scenariusza imprezy kulturalnej pn. „ Festiwal Gwiazd „ w Międzyzdrojach
okno -> Program 29. 06. 2016r. (środa)
okno -> Unity line sea and sky festiwal – międzyzdroje 2009
okno -> Minister edukacji narodowej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy