Strona główna

W imieniu rzeczypospolitej polskiej


Pobieranie 48.72 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar48.72 Kb.
Sygn. akt II K 15/03

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2006 roku


Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Hubert Półkośnik
Ławnicy: Zofia Bogacewicz

Grzegorz Starczewski


Protokolant: Barbara Chojdacka

przy udziale Prokuratora - Andrzeja Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.10.2003 r., 27.05.2004 r., 17.06.2004 r., 15.07.2004r., 22.10.2004r, 05.11.2004r, 23.11.2004r, 07.12.2004r, 22.12.2004r, 20.01.2005r, 09.02.2005r, 23.02.2005r, 24.03.2005r, l8.04.2005r, 13.05.2005r, 24.05.2005r, 14.06.2005r, 28.06.2005r, 12.07.2005r, 20.09.2005r, 25.10.2005r, 10.11.2005r, 17.11.2005r, 24.11 .2005r, 28.11 .2005r, 07.12.2005r, 14.12.2005r, 20.12.2005r, 16.01.2006r, 26.01.2006r, 6.02.2006r, 09.03.2006r, 15.03.2006r, 23.03.2006r, 16.05.2006, 20.06.2006r, 26.09.2006r, 03.10.2006r sprawy:
1). Mirosława Ciełuszeckiego, syna Bazyla i Nadziei zd Pietkiewicz, urodzonego 25 lipca

1958 roku w Narewce,


2). Włodzimierza Józefa Rembisza, syna Czesława i Eugenii zd Szczepaniak, urodzonego 10 czerwca 1950 roku w Nowym Świecie,
3). Wojciecha Godlewskiego, syna Jana i Marii zd Waliszewska, urodzonego 21 stycznia 1958 roku w Kaliszu,
oskarżonych o to, że:
I. w okresie od 30 marca 1999r do 22 grudnia 2000r w Bielsku Podlaskim, Włocławku i Rychwale, działając wspólnie i w porozumieniu z Violettą Marią Jakubczak, Kazimierzem Kalikstem Pazdanem oraz inną ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przy czym Mirosław Ciełuszecki wykorzystywał dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 2,229.460 zł Farm Agro Planta SA. z siedzibą w Bielsku Podlaskim wprowadzając pracowników tej spółki w błąd w ten sposób, że:
- przedstawili do rozliczenia fakturę VAT o nr 1/5/99/F wystawioną w dniu 7.05.1999r przez Wojciecha Godlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agro Serwis z siedzibą w Rychwale opiewającą na kwotę 1.220000 zł za usługi, które nie zostały w rzeczywistości wykonane i które na podstawie tej faktury zostały opłacone przez Farm Agro Planta S.A. z jednoczesną kompensatą zobowiązania Włodzimierza Rembisza wobec Farm Agro Planta S.A., które powstało wskutek wykupu przez Farm Agro Planta weksli na kwotę 600.000 zł stanowiących poręczenie kredytu udzielonego Włodzimierzowi Rembiszowi o kwotę 97.6 14 zł,

- przedstawili do rozliczenia dwie faktury o nr 22/2000 i 23/2000 wystawione w dniu 22.12.2000r przez Violettę Jakubczak i Krzysztofa Polanowskiego w imieniu „Anre Service” sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku opiewające na łączną kwotę 479.460 zł za usługi, które nie zostały w rzeczywistości wykonane i które na podstawie tych faktur zostały opłacone przez Farm Agro Planta S.A. z jednoczesną kompensatą zobowiązania Włodzimierza Rembisza wobec Farm Agro Planta S.A. wynikającego z poręczenia powyższego kredytu udzielonego Włodzimierzowi Rembiszowi o kwotę 357.386 zł


tj. o czyn z art. 286 § l kk. w zw. z art. 294 §1 kk.

a nadto Mirosława Ciełuszeckiego oskarżonego o to, że:


II. w okresie od 1 września 2000r do 9 marca 2001r w Warszawie i Bielsku Podlaskim, działając wspólnie i w porozumieniu z Markiem Jerzym Karpem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim, przy czym Mirosław Ciełuszecki wykorzystywał dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, doprowadzili ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmy o znacznej wartości tj. w kwocie 166.300 zł w ten sposób, że w dniu 1 września 2000r zawarli umowę o dzieło dotyczącą wykonania usług na rzecz Farm Agro Planta S.A., których Marek Jerzy Karp w rzeczywistości nie wykonał i które zostały opłacone przez Farm Agro Planta SA. w łącznej kwocie 110.000 zł oraz skompensowane w pozostałej części wynagrodzenia za powyższe usługi ze zobowiązaniem Marka Jerzego Karpa wobec Farm Agro Planta S.A.
tj. o czyn z art. 286 § l kk. w zw. z art. 294 §1 kk.

III. w dniu 11 września 2000r w Bielsku Podlaskim, działając wspólnie i w porozumieniu z Adamem Trusiewiczem i Ireneuszem Trusiewiczem, wyłudzili poświadczenie nieprawdy przez wprowadzenie w błąd notariusz Małgorzaty Walendziak co do treści dokonanej między nimi czynności prawnej w ten sposób, e podali, iż Ireneusz Trusiewicz i Adama Trusiewicz dokonali na rzecz Mirosława Ciełuszeckiego darowizny swoich udziałów w nieruchomości położonej we wsi Mikłaszewo gm. Narewka o numerach geodezyjnych 236 i 238. co stanowiło podstawę do sporządzenia aktu notarialnego o numerze 4083/2000, podczas gdy w rzeczywistości Ireneusz Trusiewicz i Adam Trusiewicz odsprzedali Mirosławowi Ciełuszeckiemu swoje udziały w tej nieruchomości
tj. o czyn z art. 272 kk.

IV. w okresie od 30 września 1999r do 6 marca 2001r w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, wprowadził w błąd pracowników Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim co do rzeczywistej wartości sprzedanych tej spółce nieruchomości, przez co doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki o znacznej wartości tj. w kwocie 7.546.538 zł w ten sposób, że:
- w dniu 30 września 1999r zawarł umowę kupna nieruchomości rolno-leśnej w postaci działki o numerze geodezyjnym 237 położonej we wsi Mikłaszewo za kwotę 6.500 zł,
- w dniu 15 listopada 2000r zawarł umowę kupna nieruchomości rolnych położonych we wsi Mikłaszewo w postaci działek o numerach geodezyjnych 236 i 238 za kwotę 4 1.250 zł,
- w dniu 20 grudnia 2000r zawarł umowę kupna nieruchomości rolnej w postaci działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 646/5, 224/4, 649, 647, 646/4, 224/3, 224/5, 224/7 za kwotę 37 020 zł po czym powyższe nieruchomości umowami z dnia 6 marca 2001r odsprzedał Farm Agro Planta S.A. za łączną kwotę 7.772.531 zł, która znacznie przewyższała ich wartość wynoszącą 225.993 zł
tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.

V. w okresie od 2 kwietnia 1999r do 31 maja 2000r w Bielsku Podlaskim, wykorzystując dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 2.220.000 zł, co stanowi mienie znacznej wartości na szkodę Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim, a mianowicie:

- kwotę 600.000 zł przyznaną ml na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z dnia 2 kwietnia 1 999r,


- kwotę 600.000 zł przyznaną mu na podstawie decyzji przewodniczącego Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z dnia 5 maja 1999r,
- kwotę 100.000 zł przyznaną mu na podstawie decyzji przewodniczącego Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z dnia 10 września 1999r,
- kwotę 70.000 zł przyznaną mu na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z dnia 15 grudnia 1 999r,
- kwotę 850.000 zł przyznaną mu na podstawie decyzji przewodniczącego Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z dnia 12 maja 2000r,
przy czym do wydania powyższych decyzji Przewodniczący Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. nie był uprawniony

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 zw. z art. 12 kk.VI. w okresie od 25 czerwca 2001r do 6 lipca 2001r w Białymstoku i Bielsku Podlaskim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia przez nich mieniem znacznej wartości banku tj. kwotą 2.000.000 zł w ten sposób, że zawarł w dniu 28 czerwca 2001r umowę nr PK1062/2001 o kredyt gotówkowy w kwocie 2.000.000 zł, nie mając zamiaru jego spłaty, a którym zadysponował w dniu 28 czerwca 2001r przelewając kwotę 985.000 zł na rzecz Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim oraz w dniu 6 lipca 2001r przelewając kwotę 1.000.000 zł na rzecz Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim, przy czym w celu uzyskania powyższego kredytu przedłożył bankowi nierzetelne pisemne oświadczenie w złożonym w dniu 25 czerwca 2001 r. wniosku o przyznanie kredytu, iż na dzień 27 czerwca 2001 r. w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. oraz w BRE Banku S.A. posiada rachunki, których stan wynosił 100.000 zł, podczas gdy stan rachunku w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. Oddział w Bielsku Podlaskim wynosił 28,991, 09 zł, a w BRE Banku S.A. Oddział w Białymstoku kwotę 69.484, 37 zł
tj. o czyn z art. 28 6§ 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 297 § 1 kk.

VII. w okresie od 10 kwietnia do 5 lipca 2002r w Białymstoku i Bielsku Podlaskim usiłował, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Banku Wschodniego S.A. w Białymstoku, doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia przez nich mieniem znacznej wartości Banku w kwocie 3.000.000 zł w ten sposób, że w dniu 10 kwietnia 2002 r. zawarł jako Prezes Zarządu Farm Agro Planta S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim aneks do umowy PIK/331/2001 z dnia 26 lipca 2001r o kredyt krótkoterminowy w kwocie 3.000.000 zł na mocy którego dodatkowo zabezpieczono spłatę kredytu hipoteką zwykłą w kwocie 1.500.000 zł na nieruchomościach o nr 236, 237 i 238 położonych we wsi Mikłaszewo, a następnie w dniu 16 kwietnia 2002r złożył w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim działając jako Prezes Zarządu Farm Agro Planta S.A. wniosek o wpis hipoteki zwykłej w księdze wieczystej powyższych nieruchomości, w sytuacji gdy w dniu 21 marca 2002r został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Farm Agro Planta S.A. i nie był uprawniony do reprezentowania spółki, wskutek czego postanowieniem z dnia 5 lipca 2002 r. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim oddalił wniosek o wpis hipoteki, a powyższe działania spowodowały odsunięcie w czasie wypowiedzenia umowy kredytowej i rozpoczęcie jego windykacji przez Bank, wobec znacznego pogorszenia sytuacji finansowej spółki w tym okresie lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec podjęcia windykacji kredytu przez Bank
tj. o czyn z art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.

VIII. w dniu 26 czerwca 2001r w Bielsku Podlaskim jako Prezes Zarządu Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim działał na szkodę tej spółki w ten sposób, że wziął udział w podjęciu uchwały zarządu o nr 6/2001 w której udzielił w imieniu spółki poręczenia wekslowego w kwocie 2.000.000 zł oraz poręczenia w postaci ustanowienia hipoteki na kwotę 2.000.000 zł na nieruchomości położonej we wsi Mikłaszewo gmina Narewka oznaczonej numerami geodezyjnymi 236, 237 i 238 jako zabezpieczeń kredytu w kwocie 2.000.000 zł udzielonego mu przez Bank Wschodni S.A. w Białymstoku na podstawie umowy kredytowej PK1062/2001, bezpodstawnie powiększając w ten sposób obciążenia majątku spółki
tj. o czyn z art. 585 § 1 ksh

oraz Włodzimierza Józefa Rembisza


oskarżonych o to, że:
IX. w dniu 6 marca 2001r w Bielsku Podlaskim, działając wspólnie i w porozumieniu jako członkowie Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, będąc zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi tej spółki, przez nadużycie udzielonych im uprawnień i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków wyrządzili Farm Agro Planta S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 7.546.538 zł w ten sposób, że zawarli w imieniu powyższej spółki dwie umowy kupna od Mirosława Ciełuszeckiego nieruchomości o nr 236, 237 i 238 o powierzchni 12,24 ha oraz o numerach 646/5, 224/4, 649, 646/4, 224/3, 224/5, 224/7 i 647 o powierzchni 18,381 ha położonych we Wsi Mikłaszewo gmina Narewka za kwotę 7,772,53 1 zł, która znacznie przewyższała rzeczywistą wartość tych nieruchomości wynoszącą 225.993 zł
tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 kk.

oraz Włodzimierza Józefa Rembisza oskarżonego o to, że:


X. w okresie od 2 kwietnia 1999r do 12 maja 2000r w Bielsku Podlaskim, będąc Przewodniczącym Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień wyrządził szkodę majątkową w wielkich rozmiarach tj. w kwocie 2.220.000 zł w ten sposób, że podjął pięć decyzji o wypłacie premii uznaniowych Prezesowi Zarządu powyższej spółki Mirosławowi Ciełuszeckiemu, a mianowicie:
- w dniu 2.04.1999r w kwocie 600.000 zł,
- w dniu 5.05.1999r w kwocie 600.000 zł,
- w dniu 10.09.1999r w kwocie 100.000 zł,
- w dniu 15.12.1999rw kwocie 70.000 zł,
- w dniu 12.05.2000r w kwocie 850.000zł
w sytuacji gdy nie miał uprawnień do podjęcia takich decyzji
tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 kk.

XI. w dniu 3 stycznia 2002r w Bielsku Podlaskim jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. działał na szkodę tej spółki w ten sposób, że wziął udział w podjęciu uchwały o nr 3/2002 o wyrażeniu zgody na przejęcie przez spółkę kredytu w kwocie 2.000.000 zł udzielonego przez Bank Wschodni S.A. w Białymstoku Mirosławowi Ciełuszeckiemu na podstawie umowy kredytowej numer PKJ062/2001, stwarzając tym samym możliwość bezzasadnego obciążenia majątku spółki

tj. o czyn z art. 585 § 1 ksh


Wschodni S.A. w Białymstoku Mirosławowi Ciełuszeckiemu na podstawie umowy kredytowej numer PK/06212001, stwarzając tym samym możliwość bezzasadnego obciążenia majątku spółki
tj. o czyn z art. 585 § 1 ksh

8). Jarosława Nowickiego, syna Jana i Ireny zd Szatko, urodzonego 9 września 1958r w Hajnówce,


oskarżonego o to, że:
XV. w dniu 3 stycznia 2002r w Bielsku Podlaskim jako członek Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim działał na szkodę tej spółki w ten sposób, że wziął udział w podjęciu uchwały o nr 3/2002 o wyrażeniu zgody na przejęcie przez spółkę kredytu w kwocie 2.000.000 zł udzielonego przez Bank Wschodni S.A. w Białymstoku Mirosławowi Ciełuszeckiemu na podstawie umowy kredytowej numer PK/062/2001, stwarzając tym samym możliwość bezzasadnego obciążenia majątku spółki
tj. o czyn z art. 585 § l ksh

9). Jana Selwesiuka, syna Aleksandra i Kseni zd Kuczko, urodzonego 23 lutego 1947r w

Mochnatach,
oskarżonego o to, że:
XVI. w dniu 3 stycznia 2002r w Bielsku Podlaskim jako członek Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim działał na szkodę tej spójki w ten sposób, że wziął udział w podjęciu uchwały o nr 3/2002 o wyrażeniu zgody na przejęcie przez spółkę kredytu w kwocie 2.000.000 zł udzielonego przez Bank Wschodni S.A. w Białymstoku Mirosławowi Ciełuszeckiemu na podstawie umowy kredytowej numer PK/062/2001, stwarzając tym samym możliwość bezzasadnego obciążenia majątku spółki
tj. o czyn z art. 585 § l ksh

Oskarżonych Mirosława Ciełuszeckiego, Włodzimierza Józefa Rembisza, Wojciecha Godlewskiego uznaje za winnych tego, że:
w okresie od 30 marca 1999r do 22 grudnia 2000r w Bielsku Podlaskim, Włocławku i Rychwale, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z Violettą Marią Jakubczak i innymi dwiema ustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przy czym Mirosław Ciełuszecki wykorzystywał dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, wprowadzając w błąd Farm Agro Planta S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim doprowadzili ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 2.229.460 zł w ten sposób, że:
- przedstawili do rozliczenia fakturę VAT o nr 1/5/99/F wystawioną w dniu 7.05.1999r przez Wojciecha Godlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agro Serwis z siedzibą w Rychwale opiewającą na kwotę 1.220.000 zł za usługi, które nie zostały w rzeczywistości wykonane i które na podstawie tej faktury zostały opłacone przez Farm Agro Planta S.A. z jednoczesną kompensatą zobowiązania Włodzimierza Rembisza wobec Farm Agro Planta S.A., które powstało wskutek wykupu przez Farm Agro Planta weksli na kwotę 600,000 zł stanowiących poręczenie kredytu udzielonego Włodzimierzowi Rembiszowi o kwotę 97.6 14 zł,
- przedstawili do rozliczenia dwie faktury o nr 22/2000 i 23/2000 wystawione w dniu 22. l2.2000r przez Violettę Jakubczak i Krzysztofa Polanowskiego W imieniu „Anre Seryjce” sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku opiewające na łączną kwotę 479.460 zł za usługi, które nie zostały w rzeczywistości wykonane i które na podstawie tych faktur zostały opłacone przez Farm Agro Planta S.A. z jednoczesną kompensatą zobowiązania Włodzimierza Rembisza wobec Farm Agro Planta S.A. wynikającego z poręczenia powyższego kredytu udzielonego Włodzimierzowi Rembiszowi o kwotę 357.386 zł
tj. popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.

nadto oskarżonego Mirosława Ciełuszeckiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt III, V, VII i VIII oraz tego, że:II. w okresie od I września 2000r do 9 marca 200lr w Warszawie i Bielsku Podlaskim, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim, przy czym Mirosław Ciełuszecki wykorzystywał dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, doprowadzili tę spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości tj. w kwocie 166.300 zł w ten sposób, że w dniu 1 września 2000r zawarli umowę o dzieło dotyczącą wykonania usług na rzecz Farm Agro Planta S.A., których ta inna ustalona osoba w rzeczywistości nie wykonała i które zostały opłacone przez Farm Agro Planta S.A. w łącznej kwocie 110.000 zł oraz skompensowane w pozostałej części wynagrodzenia za powyższe usługi ze zobowiązaniem tej ustalonej osoby wobec Farm Agro Planta S.A.
tj. popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.
IV. w okresie od 30 września 1999r do 6 marca 2001r w Hajnówce, Bielsku Podlaskim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystując dominującą pozycję w spółce wynikającą z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i akcjonariusza, wprowadził w błąd Farm Agro Plama S.A. w Bielsku Podlaskim co do rzeczywistej wartości sprzedanych tej spółce nieruchomości, przez co doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki o znacznej wartości tj. w kwocie 7.546.538 zł w ten sposób, że:
- w dniu 30 września 1999r zawarł umowę kupna nieruchomości rolno-leśnej w postaci działki o numerze geodezyjnym 237 położonej we wsi Mikłaszewo za kwotę 6.500 zł,
- w dniu 15 listopada 2000r zawarł umowę kupna nieruchomości rolnych położonych we wsi Mikłaszewo w postaci działek o numerach geodezyjnych 236 i 238 za kwotę 41.250 zł,
- w dniu 20 grudnia 2000r zawarł umowę kupna nieruchomości rolnej w postaci działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 646/5, 224/4, 649, 647, 646/4, 224/3, 224/5, 224/7 za kwotę 37 020 zł po czym powyższe nieruchomości umowami z dnia 6 marca 2001r odsprzedał Farm Agro Planta S.A. za łączną kwotę 7.772.531 zł, która znacznie przewyższała ich wartość wynoszącą 225.993 zł
tj. popełnienia czynu z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk.
i za to:
- za czyny przypisane w pkt I i II na mocy art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. skazuje, zaś na mocy art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 91 § 1 kk. w zw. z art. 33 § 2 kk. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 200 (dwieście) złotych,
- za czyn opisany w pkt III na mocy art. 272 kk. skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
- za czyn przypisany w pkt IV na mocy art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 33 § 2 kk. skazuje go na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 200 (dwieście) złotych,
- za czyn opisany w pkt V na mocy art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 12 kk. skazuje, zaś na mocy art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 33 § 2 kk. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 200 (dwieście) złotych,
- za czyn opisany w pkt. VII na mocy art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. skazuje, zaś na mocy art. 14 § 1 kk. w zw. z art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. wymierza mu karę I (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
- za czyn opisany w pkt VIII na mocy art. 585 § 1 ksh skazuje go na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 200 (dwieście) złotych,
Uniewinnia oskarżonego Mirosława Ciełuszeckiego od popełnienia czynu opisanego w pkt VI,
Na mocy art. 85 kk., art. 91 § 2 kk. wymierza oskarżonemu Mirosławowi Ciełuszeckiemu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 500 (pięćset) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 200 (dwieście) złotych,
nadto oskarżonego Włodzimierza Józefa Rembisza uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt IX, XI oraz tego, że:
X. w okresie od 2 kwietnia 1999r do 12 maja 2000r w Bielsku Podlaskim, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pomógł Mirosławowi Ciełuszeckiemu w dokonaniu zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 2.220.000 zł, co stanowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach na szkodę Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim w ten sposób, że będąc Przewodniczącym Rady Nadzorczej Farm Agro Planta S.A. w Bielsku Podlaskim zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień podjął pięć decyzji o wypłacie premii uznaniowych Prezesowi Zarządu powyższej spółki Mirosławowi Ciełuszeckiemu, a mianowicie:
- w dniu 2.04.l999r w kwocie 600.000 zł,
- w dniu 5.05.1 999r w kwocie 600.000 zł,
- w dniu 10.09.1999r w kwocie 100.000 zł,
- w dniu 15.l2.1999r w kwocie 70.000 zł,
- w dniu 12.05.2000r w kwocie 850000zł
w sytuacji, gdy nie miał uprawnień do podjęcia takich decyzji
tj. popełnienia czynu z art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 294 * 1 kk. w

zb. z art. 296 § 1 13 kk. w zw. z art. 12 kk.


i za to:
- za czyn przypisany w pkt I na mocy art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 33 § 2 kk. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,
- za czyn opisany w pkt IX na mocy art. 296 § 1 i 3 kk. skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,
- za czyn przypisany w pkt X na mocy art. 18 § 3 kk. w zw. z art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 294 § 1 kk. w zb. z art. 296 * 1 i 3 kk. w zw. z art. 12 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. skazującego, zaś na mocy art. 19 § 1 kk. w zw. z art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 294 § l kk. w zw. z art. 11 § 3 kk. w zw. z art. 33 § 2 kk. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,
- za czyn opisany w pkt XI na mocy art. 585 § 1 ksh skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,
Na mocy art. 85 kk., art. 86 § 1 i 2 kk. wymierza oskarżonemu Włodzimierzowi Józefowi Rembiszowi karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę łączną 300 (trzysta) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 100 (sto) złotych,

oskarżonego Wojciecha Godlewskiego za czyn przypisany w pkt I na mocy art. 286 § 1 kk. w zw. z. art. 294 § 1 kk. w zw. z art. 33 § 2 kk. skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych,oskarżonych, Marię Misiejuk, Helenę Rubaszewską, Krzysztofa Szymkowicza, Jarosława Nowickiego uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i za to:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość