W jędrzejowiePobieranie 1.36 Mb.
Strona1/18
Data20.06.2016
Rozmiar1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


REGULAMIN PORZĄDKOWY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W JĘDRZEJOWIE

Jędrzejów 2003
 1. PRZEPISY OGÓLNE

§1. 1. Regulamin Porządkowy określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakres działania komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie oraz ich organizację wewnętrzną.

 2. Regulamin Porządkowy składa się z :
 1. Przepisów ogólnych

 2. Regulaminów:

 • Regulaminów oddziałów Szpitala

 • Regulaminu Izby Przyjęć

 • Regulaminu Przychodni Specjalistycznej

 • Regulaminu Pracowni Diagnostycznych

 • Regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu

 1. Praw i obowiązków pacjenta

 2. Obowiązującej dokumentacji medycznej oraz zasad jej prowadzenia
  i przechowywania

 3. Wykazu procedur medycznych

 4. Wzorcowych zakresów obowiązków

§2. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor ZOZ.

 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora
  d.s Medycznych, kierowników poszczególnych komórek, Ordynatorów oraz Pielęgniarki Naczelnej.

 3. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie całego Zakładu, nakreśla kierunek i cel jego działania oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§3.
Zastępca Dyrektora d.s Medycznych odpowiada za całokształt pracy pionu medycznego oraz podległych Ordynatorów i kierowników.


§4.
Cel działalności Zakładu oraz jego strukturę wewnętrzną określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu ZOZ.
§5.
Poza Regulaminem Porządkowym w Zakładzie funkcjonują i obowiązują wprowadzone Zarządzeniami Dyrekcji ZOZ, dokumenty wewnętrzne:

 • Regulamin pracy

 • Regulamin wynagradzania pracowników

 • Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

 • Instrukcja postępowania ze stałymi odpadami szpitalnymi

 • Instrukcja w sprawie druków ścisłego zarachowania

 • Plan kont ZOZ

 • Plan ewakuacyjny osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w ZOZ

 • Zasady postępowania obowiązujące podczas wydawania zwłok osób zmarłych w oddziałach szpitala

§6.
Kierownicy nadają ogólny kierunek działalności komórki organizacyjnej, koordynują jej działalność oraz sprawują bezpośredni nadzór nad całokształtem pracy kierowanych przez siebie zespołów.


§7.


 1. W strukturze Zakładu działają powołane Zarządzeniami Dyrekcji ZOZ Komisje nadzorujące i analizujące realizację świadczeń zdrowotnych
  w Zakładzie.

 2. Komisje zobowiązane są do realizacji ramowych planów pracy poszczególnych Komisji oraz do przekazywania Dyrekcji terminowych sprawozdań ze swojej działalności.

§8.
Pracownicy poszczególnych komórek zobowiązani są do przestrzegania


i stosowania obowiązujących standardów, procedur medycznych oraz zarządzeń wewnętrznych funkcjonujących w Zakładzie.
§9.
Wszelka korespondencja dotycząca Zakładu, a wychodząca na zewnątrz jest akceptowana i podpisywana przez Dyrektora lub jego Zastępcę.

§10.
Poszczególne działy i komórki organizacyjne ZOZ są zobowiązane do czynnego uczestnictwa w tworzeniu struktur, planów i schematów organizacyjnych oraz udostępniania koniecznych danych i opracowań


z zakresu działania danej komórki, a jeżeli zachodzi taka konieczność
w określonych terminach.

§11. 1. Regulamin dotyczący odwiedzin hospitalizowanych pacjentów jest specyficzny dla poszczególnych oddziałów, obowiązujący w zależności od sytuacji i potrzeb (np. epidemii, wystąpienia chorób zakaźnych, szczególnego reżimu sanitarnego).

 2. Zmiany regulaminu odwiedzin wprowadza Ordynator oddziału,
  w przypadku wysokiego ryzyka Dyrektor ZOZ zarządzeniem wewnętrznym.

§12.
Lekarze dyżurni zobowiązani są do zgłaszania Dyrekcji ZOZ wszystkich przypadków nagłych zgonów pacjentów w Izbie Przyjęć i oddziałach Szpitala.

§13.
Rzecznik Praw Pacjenta czuwa nad przestrzeganiem Karty Praw Pacjenta


w Zespole Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie oraz ma prawo i obowiązek interweniować w przypadkach jej naruszenia.
Porządek udzielania świadczeń zdrowotnych


 1. Pacjentowi udzielane są świadczenia zdrowotne bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w razie: wypadków, zatruć, urazów, stanów zagrożenia życia, nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, przypadków związanych z ciążą
  i porodem.

 2. Pacjent zgłaszający się na leczenie szpitalne przedstawia:

 • Aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

 • Aktualną legitymację ubezpieczeniową,

 • Odcinek emerytury lub renty,

 • Dowód osobisty z numerem PESEL,

 • Karty informacyjne dotyczące poprzednich hospitalizacji,

 • W przypadku osób pracujących – zaświadczenie z zakładu pracy, do której Kasy Chorych są odprowadzane składki ubezpieczeniowe,

 • W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – aktualny wpis
  w książeczkę ubezpieczeniową,

 1. Pacjenci nieubezpieczeni pokrywają koszty hospitalizacji
  wg obowiązującego cennika w Kasie ZOZ.

 2. Za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości Zakład pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby. W celu stwierdzenia nietrzeźwości lekarz zleca wykonanie badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu we krwi
  i odnotowuje ten fakt w dokumentacji indywidualnej pacjenta.

 3. Pacjenci z terenu Powiatu Jędrzejowskiego należący do innej Kasy niż Świętokrzyska lub Branżowa, wypełniają oświadczenie o przynależności do innej Kasy Chorych.

 4. Personel medyczny przejmuje pacjenta od personelu Izby Przyjęć wraz
  z kompletem dokumentacji po wykonaniu niezbędnych czynności higienicznych. Wyjątkiem jest przyjęcie pacjenta w trybie nagłym, gdzie czynności administracyjne zostają uzupełnione po zabezpieczeniu pacjenta.

 5. Niezależnie od godziny przyjęcia pacjenta w oddział, lekarz odpowiadający za daną salę lub lekarz dyżurny przekazuje pielęgniarce pisemne zlecenia diagnostyczne i terapeutyczne.

 6. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta oraz procesu leczenia udziela Ordynator oddziału a w razie jego nieobecności oraz w stanach nagłych lekarz dyżurny.

 7. W przypadku hospitalizacji osób bezdomnych i o nieustalonej tożsamości należy bezzwłocznie poinformować o fakcie Statystykę Medyczną, która uruchamia odpowiednie procedury postępowania.

 8. W czasie dyżurów popołudniowo - nocnych obowiązki Dyrektora ZOZ przejmuje lekarz dyżurny ZOZ.

 9. Pacjentowi nie wolno przyjmować żadnych leków bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego.

 10. Pacjent skierowany na badania diagnostyczne poza teren oddziału wymaga obecności personelu medycznego.

 11. Podczas transportu poza teren Szpitala, w zależności od stanu pacjenta towarzyszy mu lekarz/ pielęgniarka/sanitariusz.

 12. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji dodatkowego zespołu np. zabiegowego, anestezjologicznego, itp. lekarz dyżurny oddziału informuje Ordynatora oraz wyznaczony zespół lekarzy. Czas organizacji dodatkowego zespołu nie może przekroczyć 5 minut.

 13. Przekazanie pacjenta z Bloku Operacyjnego w oddział odbywa się po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału.

 14. Premedykację przed zabiegiem operacyjnym lub diagnostycznym wykonuje pielęgniarka anestezjologiczna w czasie 30 minut przed zabiegiem w oddziale.

 15. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu pacjenta gdy pacjent przekazał informację kogo zawiadomić – najbliższą rodzinę informuje Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny
  w najkrótszym możliwym czasie. W przypadkach braku informacji kogo zawiadomić, ustalenia osoby najbliższej lub w razie jej braku zawiadomienia odpowiedniego Urzędu dokonuje Dział Statystyki.

 16. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka wypełnia „Kartę skierowania zwłok do kostnicy”, po upływie ustawowo przyjętym czasie 2 godz. zawiadamia Prosektorium, po czym przesyła zwłoki z przywiązaną do nich Kartą, po ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.

 17. Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych na choroby zakaźne reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.(Dz.U. nr 153 poz.1783

 18. W przypadku zgonu pacjenta w oddziale, po ustawowo przyjętym czasie
  2 godzin, transport zwłok odbywa się schodami ewakuacyjnymi, bez użycia dźwigu transportowego, przez służby wyznaczone do tych czynności.

 19. Personel medyczny oddziału wydaje zwłoki wyłącznie pracownikom Prosektorium szpitalnego, posiadającym stosowne identyfikatory.

 20. Wydawanie zwłok z kostnicy szpitalnej odbywa się na podstawie fiszki, którą oddział przekazuje do Statystyki Medycznej. Komórka Statystyki po formalnym potwierdzeniu zgonu, w/w fiszkę przekazuje pracownikowi Prosektorium.

 21. Zlecone międzyoddziałowe konsultacje lekarskie winny być odnotowane w karcie zleceń pacjenta. O fakcie zlecenia konsultacji, lekarza konsultanta informuje lekarz prowadzący pacjenta. Podczas konsultacji winien być obecny lekarz zlecający konsultację i/lub lekarz dyżurny. Konsultacja winna być odnotowana wraz z zaleceniami w oddziałowym zeszycie konsultacji oraz indywidualnej dokumentacji pacjenta.

 22. Na wezwanie lekarza dyżurnego Izby Przyjęć – lekarz dyżurny oddziału ma obowiązek skonsultować pacjenta w Izbie Przyjęć.

 23. Na prowadzenie procesu terapeutyczno – leczniczego wymagana jest zgoda pacjenta, w przypadku pacjentów nieprzytomnych i dzieci – zgoda ich prawnego opiekuna, za wyjątkiem zabiegów ratujących życie. Fakt braku zgody na proponowany proces leczenia lub zabieg winien być odnotowany w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

 24. Wzajemne relacje - pacjent /lekarz/ pielęgniarka/ personel pomocniczy nie mogą naruszać ogólnych zasad relacji międzyludzkich, powinny je cechować szacunek i wzajemne zrozumienie.

 25. Przekazywanie pacjenta z oddziału na inny oddział odbywa się w ramach ruchu międzyoddziałowego i traktowane jest jako kontynuacja tej samej hospitalizacji.

Dokumentacja pacjenta prowadzona na pierwotnym oddziale winna być zakończona i przekazana na oddział kontynuujący leczenie.
Po zakończonym procesie leczniczo – terapeutycznym dokumentacja pierwotna i wtórna traktowana jest jako jednolita całość dokumentacji pacjenta hospitalizowanego w Szpitalu.

 1. W przypadku Oddziału Noworodkowego nie występuje ruch międzyoddziałowy.

 2. W trakcie hospitalizacji pacjentowi nie wolno wypisywać: leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

 3. Pacjent opuszczający szpital, dla celów leczenia poszpitalnego prowadzonego w ramach ambulatoryjnej opieki lekarskiej, otrzymuje pisemną informację o rodzaju i przebiegu leczenia szpitalnego, zaordynowanych lekach i materiałach medycznych oraz informację co do sugerowanego sposobu i zakresu leczenia poszpitalnego.

 4. Dokumentację związaną z wypisem pacjenta z oddziału przygotowuje lekarz prowadzący, natomiast zatwierdza Ordynator oddziału.

 5. Historie choroby pacjentów wypisanych, oddział przekazuje do Statystyki Medycznej w dniu wypisu pacjentów. W sytuacjach wyjątkowych czas przekazania dokumentów nie może przekroczyć 72 godzin.

 6. Za transport posiłków z Kuchni Ogólnej i Mlecznej w oddział odpowiada personel pomocniczy oddziału. Posiłki w oddziale otrzymuje pacjent zgodnie z wyznaczoną przez lekarza dietą. Rozdziału posiłków w oddziale dokonuje personel pielęgniarski.

 7. Za pobieranie, zabezpieczenie i transport biologicznego materiału
  do laboratorium odpowiada personel medyczny oddziału. W przypadku pobierania badań przez laboranta przy łóżku chorego odpowiada osoba pobierająca badanie.

 8. Odbiór wyników badań z laboratorium należy do personelu oddziału.

 9. Zaopatrzenie oddziału w : bieliznę, leki, sprzęt jednorazowy, środki opatrunkowe należy do personelu oddziału, przy współpracy
  sanitariusza Izby Przyjęć.

 10. Oglądanie telewizji przez pacjentów nie może zakłócać ramowego rozkładu dnia oraz planowych działań lekarsko – pielęgniarskich i spokoju pozostałych pacjentów.

 11. W razie wystąpienia awarii technicznych, o zaistniałej sytuacji należy powiadomić lekarza dyżurnego ZOZ, który decyduje o wezwaniu stosownych służb.

 12. Aktualne numery kontaktowe technicznych zespołów dyżurnych (elektryk, hydraulik, technik sterylizacji, itp.) znajdują się w Izbie Przyjęć

 13. Na umieszczenie na budynkach/bramie Szpitala reklam /ogłoszeń
  / informacji wymagana jest zgoda Dyrektora ZOZ.

 14. Na terenie Szpitala i Przychodni Specjalistycznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA CHORYCH I PERSONELU

Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie


Godzina 630 – budzenie pacjentów
Godzina 630 – 730 – mierzenie temperatury, toaleta, ścielenie łóżek
Godzina 730 – 800 – śniadanie
Godzina 800 – 1200 – wizyty lekarskie, wydawanie zleceń,

wykonywanie badań diagnostycznych,

zabiegów pielęgniarskich, konsultacje itp.
Godzina 1200 – 1245 – obiad
Godzina 1245 – 1345 – czas wolny pacjentów
Godzina 1345 – 1500 – wykonywanie dalszych badań

diagnostycznych, konsultacje, pielęgnacja


godzina 1500 – 1600 – czas wolny pacjentów
godzina 1600 – 1700 – mierzenie temperatury, przygotowanie do

kolacji
godzina 1730 – 1800 – kolacja


godzina 1800 – 2100 – wieczorna wizyta lekarska, wykonywanie

zabiegów pielęgnacyjnych, toalety, ścielenie

łóżek, przygotowanie do snu, czas wolny

godzina 2200 – 630 – cisza nocna


W przypadku Oddziału Dziecięcego jest możliwa odpłatna całodobowa opieka matki przy dziecku – opłaty obejmują świadczenia hotelowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA NOWORODKÓW I PERSONELU

ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO

Godzina 700 – zabiegi pielęgnacyjne przy noworodkach wykonywane na


salach przez personel średni
Godzina 800 – raport lekarski Oddziału Położniczego i Noworodkowego

Godzina 815 – 1200 – wizyta lekarska, wydawanie zleceń, wykonywanie badań


diagnostycznych, zabiegów pielęgnacyjnych,
konsultacje, wypisy itd.

Godzina 1200 – 1400 – wykonywanie zleceń lekarskich, zabiegi pielęgnacyjne,


przygotowanie i wypisywanie dzieci do domu.

Godzina 1700 – zabiegi pielęgnacyjne, mierzenie temperatur.

Godzina 1800 – 2000 – wizyta lekarza dyżurnego na oddziale, kontakt
telefoniczny z Ordynatorem.

Godzina 2100 – 2300 – zabiegi pielęgnacyjne, kąpiel noworodków


Karmienie piersią odbywa się przez całą dobę według potrzeb dziecka – „na żądanie”. Karmienie jest nadzorowane przez pielęgniarki noworodkowe
w połączeniu z edukacją matek.
Przy porodzie uczestniczy lekarz pediatra/neonatolog i pielęgniarka oddziału noworodkowego. Z sali porodowej noworodek przekazywany jest na oddział po stabilizacji stanu ogólnego, założeniu metryczek i wykonaniu wszelkich niezbędnych pomiarów.

II

Regulaminy

Regulamin Izby Przyjęć
Izba Przyjęć w całości swych zadań podlega Kierownikowi Izby Przyjęć,
a w czasie jego nieobecności lekarzowi dyżurnemu.
Izba Przyjęć Szpitala funkcjonuje przez całą dobę w systemie pracy zmianowej.

W Izbie Przyjęć Szpitala wykonuje się procedury z badaniem lekarskim


i przyjmowaniem chorych skierowanych do szpitala, a szczególnie chorych znajdujących się w stanie zagrożenia życia, udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej, wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich oraz czynności higieniczno – sanitarnych i administracyjnych związanych
z przyjęciem chorego.


 1. W przypadku przywiezienia pacjenta, którego schorzenie kwalifikuje się do hospitalizowania w oddziale, którego nasz Szpital nie posiada, postępowanie uzależnione jest od stanu ogólnego pacjenta – decyzje
  w takich przypadkach podejmuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć.

 2. W razie zgłoszenia przez radiostację transportu pacjenta w ciężkim stanie, personel Izby Przyjęć jest zobowiązany do powiadomienia i postawienia
  w stan gotowości niezbędnych służb medycznych Szpitala np. zespół reanimacyjny, blok operacyjny.

 3. Pacjent zakwalifikowany do leczenia szpitalnego przedstawia:

 • Aktualne skierowanie od lekarza prowadzącego,

 • Aktualną legitymację ubezpieczeniową,

 • Odcinek emerytury lub renty,

 • Dowód osobisty z numerem PESEL,

 • Karty informacyjne dotyczące poprzednich hospitalizacji,

 • W przypadku osób pracujących – zaświadczenie z zakładu pracy, do której Kasy Chorych są odprowadzane składki ubezpieczeniowe,

 • W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – aktualny wpis
  w książeczkę ubezpieczeniową,

 1. Pacjenci nieubezpieczeni pokrywają koszty hospitalizacji
  wg obowiązującego cennika w Izbie Przyjęć lub Kasie ZOZ.

 2. Pacjenci z terenu Powiatu Jędrzejowskiego należący do innej Kasy niż Świętokrzyska lub Branżowa, wypełniają oświadczenie o przynależności do innej Kasy Chorych.

 3. Lekarz dyżurny Izby Przyjęć ma prawo i obowiązek wezwania do konsultacji lekarza specjalistę w razie wątpliwości, w czasie wstępnego diagnozowania pacjenta.

 4. W przypadku informacji o nagłym zdarzeniu wymagającym interwencji medycznej na terenie Szpitala, personel Izby Przyjęć jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia zdrowia i życia osób poszkodowanych.

 5. Pacjent przyjmowany w oddział celem hospitalizacji może pozostawić garderobę w szpitalnym magazynie odzieży po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać garderobę przy wypisie ze Szpitala.

 6. Rzeczy wartościowe pacjent jest zobowiązany pozostawić w depozycie Izby Przyjęć lub oddziału. Za zaginięcie rzeczy wartościowych nie pozostawionych w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności.

 7. Ambulatorium Chirurgiczne działające przy Izbie Przyjęć po godzinie 18 przyjmuje pacjentów bez skierowania w przypadkach nagłych urazów
  i wypadków wymagających ambulatoryjnej interwencji chirurgicznej.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 1. Badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala oraz wszystkich potrzebujących pomocy doraźnej.

 2. Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego.

 3. Udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia
  w późniejszym terminie oraz wszystkim potrzebującym pomocy w trybie nagłym.

 4. W Izbie Przyjęć należy prowadzić dokumentację zgodną
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 5. Izba Przyjęć współpracuje z oddziałami i pracowniami diagnostycznymi Szpitala.

 6. Oddziały zobowiązane są do informowania lekarza dyżurnego Izby Przyjęć o liczbie wolnych miejsc w oddziale.

 7. Każdy chory zgłaszający się do Szpitala powinien być niezwłocznie zbadany przez lekarza dyżurnego oraz powinien być przeprowadzony wywiad:

 • Posiadanych aktualnych badań diagnostycznych

 • Posiadanej oznaczonej grupy krwi (wpis w dowodzie osobistym )

 • Innych niezbędnych w procesie diagnostyki i leczenia informacji

 1. Jeżeli Szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami, a pacjent wymaga leczenia szpitalnego, lekarz dyżurny po zbadaniu chorego i ustaleniu możliwości przetransportowania go do innego szpitala udziela w razie potrzeby pomocy doraźnej a następnie kieruje do innego szpitala, po uprzednim upewnieniu się, że są możliwości umieszczenia tam chorego.

 2. Nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek chorego, wymagającego natychmiastowego pozostawienia w Szpitalu.

 3. Kolejność przyjęć powinna być podyktowana aktualnym stanem zdrowia pacjenta.

 4. Jeżeli stan chorego jest ciężki należy udzielić mu pierwszej pomocy lekarsko – pielęgniarskiej jeszcze przed załatwieniem formalności związanych z przyjęciem go do Szpitala.

 5. W przypadkach nagłych, do czynności ratujących życie powinny zostać zaangażowane wszystkie siły medyczne.

 6. W przypadku zgłoszenia wypadku personel Izby Przyjęć winien być
  w pełnym pogotowiu oraz zawiadomić o tym fakcie wszystkie niezbędne służby medyczne.

 7. W razie zgonu na Izbie Przyjęć lekarz dyżurny powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora ZOZ, a w razie jego nieobecności lekarza wyznaczonego do jego zastępowania.

 8. Personel Izby Przyjęć jest zobowiązany do udzielenia pomocy wszystkim osobom wymagającym interwencji medycznej, znajdującym się na terenie Placówki.

 9. Personel Izby Przyjęć powinien być zainteresowany każdym zgłoszeniem dotyczącym osób znajdującym się na terenie Placówki oraz
  w uzasadnionych przypadkach gotowy do podjęcia natychmiastowej interwencji.

 10. Lekarzowi dyżurnemu Izby Przyjęć nie wolno opuszczać miejsca pracy.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.
Regulamin Oddziału Wewnętrznego
Oddziałem Wewnętrznym kieruje Ordynator.
Ordynator bezpośrednio podlega Dyrektorowi ZOZ, natomiast Pielęgniarka Oddziałowa służbowo podlega Ordynatorowi Oddziału , a formalnie Naczelnej Pielęgniarce.
Personel oddziału stanowią:

 • Ordynator

 • Z-ca ordynatora

 • Starsi asystenci

 • Asystenci

 • Młodsi Asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.
Do zadań Oddziału Wewnętrznego należy:

 1. Leczenie chorych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 2. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 3. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 4. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji oddziału.

 5. Przeprowadzanie badań diagnostycznych

 6. Dbanie o celowość wykonywanych badań lekarskich oraz racjonalna gospodarka lekami.

 7. Pielęgnacja chorych w Oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 8. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 9. Udzielanie konsultacji lekarskich na innych oddziałach w razie potrzeb.

 10. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 11. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 12. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 13. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

Regulamin Oddziału Dziecięcego
Oddziałem Dziecięcym kieruje Ordynator.
Ordynator bezpośrednio podlega Dyrektorowi ZOZ, natomiast Pielęgniarka Oddziałowa służbowo podlega Ordynatorowi Oddziału , a formalnie Naczelnej Pielęgniarce.

Personel oddziału stanowią: • Ordynator

 • Z-ca ordynatora

 • Starsi asystenci

 • Asystenci

 • Młodsi Asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.
Do zadań Oddziału Dziecięcego należy:

 1. Leczenie i opieka dzieci zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 2. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 3. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się pod opieką Oddziału.

 5. Przestrzeganie reżimu sanitarnego i pielęgnacyjnego przewidzianego dla odcinków biegunkowych i zakaźnych.

 6. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej.

 7. Dbanie o celowość wykonywanych badań oraz racjonalna gospodarka lekami.

 8. Pielęgnacja dzieci w Oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 9. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 10. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 11. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 12. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 13. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

Regulamin Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym
Oddziałem Chirurgii Ogólnej kieruje Ordynator.
Ordynator bezpośrednio podlega Dyrektorowi ZOZ, natomiast Pielęgniarka Oddziałowa służbowo podlega Ordynatorowi Oddziału , a formalnie Naczelnej Pielęgniarce.
Personel oddziału stanowią:

 • Ordynator

 • Z-ca ordynatora

 • Starsi asystenci

 • Asystenci

 • Młodsi Asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.

Do zadań Oddziału Chirurgicznego należy: 1. Leczenie chorych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 2. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 3. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego i opieka pooperacyjna.

 5. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych.

 6. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji Oddziału.

 7. Przeprowadzanie badań diagnostycznych

 8. Dbanie o celowość wykonywanych badań lekarskich oraz racjonalna gospodarka lekami.

 9. Pielęgnacja chorych w oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 10. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 11. Udzielanie konsultacji lekarskich na innych oddziałach w razie potrzeb.

 12. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 13. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 14. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 15. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

Regulamin Pododdziału Ortopedycznego
Pododdziałem Ortopedycznym kieruje Kierownik.
Personel pododdziału stanowią:

 • Kierownik

 • Starsi asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.

Do zadań Pododdziału Ortopedycznego należy: 1. Leczenie chorych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 2. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 3. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego i opieka pooperacyjna.

 5. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych.

 6. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji Oddziału.

 7. Przeprowadzanie badań diagnostycznych

 8. Dbanie o celowość wykonywanych badań lekarskich oraz racjonalna gospodarka lekami.

 9. Wstępna rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych

 10. Pielęgnacja chorych w oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 11. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 12. Udzielanie konsultacji lekarskich na innych oddziałach w razie potrzeb.

 13. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 14. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 15. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 16. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Pododdziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.


Regulamin Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii kieruje Ordynator.
Ordynator bezpośrednio podlega Dyrektorowi ZOZ, natomiast Pielęgniarka Oddziałowa służbowo podlega Ordynatorowi Oddziału , a formalnie Naczelnej Pielęgniarce.
Personel oddziału stanowią:

 • Ordynator

 • Starsi asystenci

 • Asystenci

 • Młodsi Asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy: 1. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie : anestezji tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych; intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego itp.); reanimacji tj. działania mającego na celu przerwanie
  i odwrócenie procesu umierania; leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny.

 2. Ścisła współpraca z ordynatorami w zakresie badań przedoperacyjnych
  i badań laboratoryjnych niezbędnych do wykonania znieczulenia w celu przeprowadzenia zabiegu planowanego.

 3. Współuczestnictwo przy ustalaniu planu zabiegów wykonywanych
  w szpitalu.

 4. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta, skompletowaną wraz
  z niezbędnymi wynikami badań laboratoryjnych przez lekarza prowadzącego oraz przeprowadzane co najmniej na 24 godz. przed planowanym zabiegiem operacyjnym badania w celu zakwalifikowaniu pacjenta do znieczulenia zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta
  i wskazaniami medycznymi,

 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej uwzględniającej cały przebieg znieczulenia, dawkowanie środków anestetycznych i terapeutycznych, aktualne wartości parametrów podstawowych funkcji życiowych oraz ewentualne powikłania.

 6. Leczenie chorych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 7. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 8. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 9. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji Oddziału.

 10. Przeprowadzanie badań diagnostycznych.

 11. Dbanie o celowość wykonywanych badań lekarskich oraz racjonalną gospodarkę lekami.

 12. Pielęgnacja chorych w oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 13. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 14. Udzielanie konsultacji lekarskich na innych oddziałach w razie potrzeb.

 15. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 16. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 17. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 18. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.Regulamin Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym kieruje Ordynator.

Ordynator bezpośrednio podlega Dyrektorowi ZOZ, natomiast Pielęgniarka Oddziałowa służbowo podlega Ordynatorowi Oddziału , a formalnie Naczelnej Pielęgniarce.

Personel oddziału stanowią:


 • Ordynator

 • Starsi asystenci

 • Asystenci

 • Młodsi Asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.

Do zadań oddziału Położniczo-Ginekologicznego należy: 1. Leczenie pacjentek zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 2. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 3. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 4. Przygotowanie pacjentek ginekologicznych oraz położnic do zabiegu operacyjnego i opieka pooperacyjna.

 5. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych.

 6. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji Oddziału.

 7. Przeprowadzanie badań diagnostycznych

 8. Dbanie o celowość wykonywanych badań lekarskich oraz racjonalna gospodarka lekami.

 9. Pielęgnacja pacjentek i położnic w Oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 10. Wdrażanie porodów rodzinnych.

 11. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 12. Udzielanie konsultacji lekarskich na innych oddziałach w razie potrzeb.

 13. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 14. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 15. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 16. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

 17. Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.


Regulamin Oddziału Noworodkowego
Oddziałem Noworodków kieruje Ordynator.
Ordynator bezpośrednio podlega Dyrektorowi ZOZ, natomiast Pielęgniarka Oddziałowa służbowo podlega Ordynatorowi Oddziału, a formalnie Naczelnej Pielęgniarce.
Personel Oddziału stanowią:

 • Ordynator

 • Starsi asystenci

 • Pielęgniarka oddziałowa

 • Starsze pielęgniarki

 • Pielęgniarki

 • salowe

Personel pracuje w systemie zmianowym przez całą dobę.

Do zadań oddziału noworodkowego należy: 1. Opieka i pielęgnacja noworodka zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 2. Codzienny raport lekarsko – pielęgniarski.

 3. Przeprowadzenie wizyty lekarsko – pielęgniarskiej.

 4. Przyjęcie, zabezpieczenie, zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa urodzonym noworodkom.

 5. Szczególna opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie.

 6. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej.

 7. Dbanie o celowość wykonywanych badań oraz racjonalna gospodarka lekami.

 8. Pielęgnacja noworodków w Oddziale zgodnie z obowiązującymi standardami.

 9. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 10. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych i pielęgnacyjnych obowiązujących w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

 11. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 12. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 13. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

Regulamin Bloku Operacyjnego
Pracą Bloku Operacyjnego kieruje i koordynuje Kierownik Bloku Operacyjnego

Kierownik Bloku Operacyjnego podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZOZ, Pielęgniarka Oddziałowa podlega służbowo Kierownikowi Bloku natomiast formalnie Pielęgniarce Naczelnej.


Do zadań Bloku Operacyjnego należy:

 1. Wykonywanie zabiegów operacyjnych w trybie planowym i nagłym.

 2. Utrzymanie w stałej gotowości narzędzi i materiałów operacyjnych.

 3. Pomoc przy wykonywaniu badań diagnostycznych wymagających znieczulenia pacjenta lub reżimu sali operacyjnej.

 4. Przestrzeganie i stosowanie standardów epidemiologicznych, higieniczno – sanitarnych obowiązujących sale operacyjne.

 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 6. Dbanie o stan techniczny aparatury i sprzętu medycznego.

 7. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz Regulaminu Porządkowego
  i Pracy.

 8. Posiadanie aktualnych badań ( książeczek zdrowia ) osób zatrudnionych na Oddziale.

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.Regulamin Laboratorium Analitycznego
Laboratorium Analityczne podlega bezpośrednio Kierownikowi tegoż Laboratorium.
Do zadań Laboratorium Analitycznego należy:

 1. Pobieranie materiału do badań analitycznych

 2. Godziny przyjmowania badań podane są do ogólnej wiadomości.

 3. Pracownia przyjmuje i / lub pobiera tylko taki materiał do badań, który został jej przesłany z aktualnym skierowaniem. W przypadku badań pełnopłatnych materiał przyjmowany jest bez dodatkowej dokumentacji.

 4. prowadzenie dokumentacji przyjmowanego materiału i wykonywanych badań.

 5. Wyniki badań winny być podpisane przez osobę wykonującą i / lub Kierownika Pracowni.

 6. Materiał pozostały po wykonaniu badania powinien być utylizowany zgodnie wymogami PZH.

 7. Przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych przewidzianych dla komórek laboratoryjnych.

 8. Posiadanie przez pracowników aktualnych badań (książeczek zdrowia ).

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.Regulamin Laboratorium Bakteriologii

Laboratorium Bakteriologii podlega bezpośrednio Kierownikowi Laboratorium Analitycznego.

Do zadań Laboratorium Bakteriologii należy:


 1. Wykonywanie badań z zakresu bakteriologii.

 2. Przyjmowanie i pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych.

 3. Prowadzenie dokumentacji przyjmowanego i pobieranego materiału.

 4. Godziny pobierania i przyjmowania materiałów powinny być podane do ogólnej wiadomości.

 5. Pracownia przyjmuje i / lub pobiera tylko taki materiał do badań, który został jej przesłany z aktualnym skierowaniem. W przypadku badań pełnopłatnych materiał przyjmowany jest bez dodatkowej dokumentacji.

 6. Wyniki badań winny być podpisane przez osobę wykonującą i / lub Kierownika Pracowni.

 7. Materiał pozostały po wykonaniu badania powinien być utylizowany zgodnie wymogami PZH.

 8. Przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych przewidzianych dla laboratorium bakteriologicznego.

 1. Przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych przewidzianych dla komórek laboratoryjnych i pracowni bakteriologicznych.

 2. Posiadanie przez pracowników aktualnych badań (książeczek zdrowia ).

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.Regulamin Pracowni Serologii i Banku Krwi
Pracownia Serologii i Banku Krwi podlega bezpośrednio Kierownikowi Laboratorium Analitycznego.

W skład pracowników Serologii i Banku Krwi wchodzą: Główny Transfuzjolog Szpitala, Kierownik pionu laboratoryjnego, laborantki.

Do zadań głównego Transfuzjologa Szpitalnego należy:


 • Pełnienie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej pochodnych dla Szpitala,

 • Nadzór nad prowadzeniem książek transfuzyjnych,

 • Nadzór nad techniką przygotowywania preparatów do przetoczenia i nad samym przetaczaniem krwi,

 • Stosowanie w praktyce przepisów dotyczących krwiodawstwa
  i krwiolecznictwa.

Do zadań Pracowni Serologii i Banku Krwi należy:

 1. Wykonywanie oznaczeń grup krwi A, B, O, Rh oraz krzyżówek krwi.

 2. Wykonywanie odczynu Coombsa.

 3. Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań.

 4. Stałe zabezpieczenie Banku Krwi w minimum 1 lub 2 jednostki krwi
  z grup podstawowych.

 5. Realizacja zamówień na krew i preparaty krwiopochodne zamawiane wewnętrznie.

 6. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań i oznaczeń.

 7. Wyniki badań powinny być podpisane przez osobę wykonującą i/lub kierownika komórki, natomiast wpisu grupy krwi do dowodu osobistego należy dokonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

 8. Przestrzeganie przepisów i procedur obowiązujących Punkty Krwiodawstwa, zawartych w „Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo – zbiór przepisów” Warszawa 2000r.

 9. Posiadanie przez pracowników aktualnych badań (książeczek zdrowia ).

Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.: res -> serwisy -> bip-jedrzejow
serwisy -> Projekt „uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności I zdobycia zatrudnienia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
serwisy -> Mistrzostwa powiatu wieluńskiego szkóŁ gimnazjalnych
serwisy -> Powiat Wodzisławski powiatowy zarząd dróg w wodzisławiu z siedzibą w syryni
serwisy -> Linia Nr 8 dowóz uczniów na Pływalnię Miejską w Jelczu-Laskowicach Poniedziałek
serwisy -> Z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 28 listopada 2005 r
serwisy -> Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko starszego referenta/inspektora ds administracyjno – kadrowych w Gminnym Ośrodku Sportu I Rekreacji w Ornontowicach
serwisy -> Miejskiej komisji wyborczej w jelczu-laskowicach
serwisy -> OGŁoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich ul. Szkolna 1
serwisy -> Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic
bip-jedrzejow -> ProtokóŁ Nr ii/02 z II sesji Rady Powiatu Jędrzejowskiego, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2002 r


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy