W poniższym schemacie blokowym występują: A. Dwa wejściaPobieranie 102.09 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar102.09 Kb.
Zadanie 1.

W poniższym schemacie blokowym występują:

A. Dwa wejścia

B. Dwa wyjścia

C. Dwa bloki decyzyjne

D. Dwa bloki wprowadzania danych.


Zadanie 2.

W poniższym fragmencie programu znajduje się:

A Instrukcja warunkowa

B Pętla programowa sześciokrotnie wykonująca fragment kodu

C. Pętla programowa dwukrotnie wykonująca fragment kodu

D. Pętla programowa siedmiokrotnie wykonująca fragment kodu

int a = 7;

do

{

cout << a;a +2=;

}

while (a <= 17);Zadanie 3.

Algorytm przedstawiony poniżej w postaci listy kroków to:

A Algorytm rozwiązywania równania kwadratowego

B Algorytm rozwiązywania równania liniowego

C. Algorytm rozwiązywania równania liniowego

D. Algorytm rozwiązywania równania liniowego

Krok 0: Wczytaj wartość danych a i b,

Krok 1: Jeśli , to oblicz , wypisz wynik x i zakończ algorytm,

Krok 2: Jeśli i , wypisz komunikat „nieskończenie wiele rozwiązań” i zakończ algorytm,

Krok 3: Jeśli i , wypisz komunikat „równanie sprzeczne” i zakończ algorytm,

Zadanie 4.

Jaka będzie wartość zdefiniowanej poniżej funkcji NWD(25, 70) z podanymi parametrami:

A. 20

B. 7


C. 5

D. 25


function NWD (m, n : word): word;

var k: word;

begin

while m > 0 dobegin

k := n mod m;

n := m;

m :=k;


end;

NWD := n;

end;
Zadanie 5

Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, w którym liczba bloków decyzyjnych wynosi:

A. 1

B. 2


C. 3

D. 8


Zadanie 6

Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko tekst” zostanie wykonane w język C++ w postaci instrukcji:

A. cin << s

B. cout >> s

C. cout << s

D. cin >> s


Zadanie 7.

Destruktor w języku C++ to metoda:

A. wywoływana w momencie usuwania obiektu

B. wywoływana w momencie tworzenia obiektu

C. zwalniająca pamięć przydzieloną dynamicznie w obiekcie

D. porządkująca pamięć operacyjną po usuniętych obiektach


Zadanie 8.

Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwalało na:

A. Łączenie obiektów

B. Kopiowanie cech jednego obiektu do innego

C. Usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów

D. Tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas


Zadanie 9.

Polimorfizm w programowaniu obiektowym to:

A. Wykorzystanie tego samego kodu do operowania na obiektach przynależnych różnym klasom

B. Ukrywanie informacji

C. Mechanizm tworzenia klas na podstawie innych klas

D. Opis zbioru obiektów mających wspólną strukturę i zachowanie


Zadanie 10

Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić:

var t:integer;

begin


write (‘podaj rok ‘);

readln (x);

t := x div 1000;

case t of

1: write (‘M’);

2: write (‘MM’);

3: write (‘MMM’);

end;


A. instrukcją repeat … until …

B. pętlą sterującą for … do …

C. pętlą sterującą while … do …

D. trzema instrukcjami warunkowymi


Zadanie 11.

Jaki algorytm przedstawiono poniżej

Dane: liczba naturalna n i ciąg liczb

Wynik: ?


Krok 1. dla i = 1,2 , …, n -1 wykonaj kroki 2 i 3, a następnie zakończ algorytm,

Krok 2. znajdź k takie, że jest najmniejszym elementem w ciągu

Krok 3. zamień miejscami oraz

A. Szukanie największego elementu w zbiorze

B. Szukanie najmniejszego elementu w zbiorze

C. Sortowanie liczb w porządku od najmniejszego do największego

D. Sortowanie liczb w porządku od największego do najmniejszego
Zadanie 12.

int test (char [] )

{

int i;


for (i = 0; s[i] > 0; i++);

return i;

}

Funkcja test wyznaczaA. Liczbę znaków zmiennej s

B. Ilość znaków 0 w zmiennej s

C. Częstość wystąpienia znaku i

D. Ilość liczb większych od zera


Zadanie 13.

Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk (n: integer), wywołana z parametrem 5, powoduje wypisanie na ekranie komputera:

A. Liczby 0

B. Liczby 5

C. Ciągu liczb: 1, 2, 3, 4, 5

D. Ciągu liczb: 5, 4, 3, 2, 1

procedure druk (n: integer);

begin


if n = 0 then exit;

writeln(n);

druk(n-1);

end;
Zadanie 14.

Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy:

A. Sortowania zbioru metodą bąbelkową

B. Scalania dwóch ciągów uporządkowanych

C. Znajdowanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym

D. Znajdowanie elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziałów
Zadanie 15.

W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że:

A. Funkcja zwraca wartość, a procedura nie

B Do funkcji jako parametr można podstawić zmienną, a do procedur tylko wartość

C. Do procedury jako parametr można podstawić zmienną, a do funkcji tylko wartość

D. Funkcja może być zdefiniowana tylko z jednym parametrem, a procedura z wieloma


Zadanie 16.

Ile razy zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli, zostanie wykonana operacja mnożenia?

k := 5;

iloczyn := 1;for n := 10 downto k do iloczyn := iloczyn * n;

A. 3


B. 5

C. 6


D. 10
Zadanie 17

Schemat blokowy przedstawia algorytm

A. Warunkowy

B. Iteracyjny

C. Rekurencyjny

D. Liniowy

Zadanie 18

Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia wyjścia?

A. B. C. D.

Zadanie 19

Wykonanie komend:

x=3;


wynik = 100;

if (x > 0)

wynik++;

else


wynik = 0;

spowoduje zapamiętanie w zmiennej wynik wartości:

A. 0

B. 10


C. 100

D. 101
Zadanie 20

Zapis a := b + c przedstawia instrukcję:

A. podstawienia

B. porównania

C. przypisania

D. zamiany
Zadanie 21.

Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?A.

#include

using namespace std;
int main (void)

{

for (int x = 2; x < 10; x = x+1)cout << x << '\n';

return 0;

}


B.

#include

using namespace std;
int main (void)

{

int x = 2;while (x < 11)

{

cout << x << '\n';x++;

}

return 0;}

C.

#include

using namespace std;
int main (void)

{

int x = 2;do

{

cout << x << '\n';x=x+2;

}

while (x < 11);return 0;

}


D.

#include

using namespace std;
int main (void)

{

int x=2;for ( ; ; )

{

cout << x << '\n';x++;

if (x > 12) break;

}

return 0;}

Zadanie 22.

Wywołanie procedury Tekst(x, y) polega na

procedure Tekst(var A, B : integer);

var pom : integer;

begin


pom := A;

A := B;


B := pom;

End;


A. Zapisanie w zmiennych x i y ich zamienionych wartości

B. Znalezienie mniejszej z liczb i zapisanie jej w zmiennej pom

C. Znaleźnie większej z liczb i zapisanie jej w zmiennej x

D. Zapisanie w zmiennych x i y ich podwojonej wartości


Zadanie 23.

Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób

var WYNIKI : array {A..F, 1..3} of byte;

Liczba elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi:

A. 3

B. 15


C. 18

D. 45
Zadanie 24.

W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji:

A. if … then … else …

B. repeat … until …

C. goto …

D. for …
Zadanie 25.

Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania, jest prawdziwe?

A. Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie

B. Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy

C. Klasa jest częścią składową obiektu

D. Obiekt jest reprezentantem klasy


Zadanie 26.

Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako:A. if ((a != 0) || (a < 0)) printf (”a <> 0”); else printf (”a = 0”);

B. if ((a != 0) && (a < 0)) printf (”a <> 0”); else printf (”a = 0”);

C. if ((a != 0) AND (a < 0)) printf (”a <> 0”); else printf (”a = 0”);

D. if ((a != 0) OR (a < 0)) printf (”a <> 0”); else printf (”a = 0”);
Zadanie 27.

W języku programowania Pascal wynikiem wykonania wyrażenia

((a <= 2) OR (a > 10)) AND (sqr(a) > 0.5)

dla zmiennej a = 2.5 jest

A. True

B. False


C. 5

D. 0
Zadanie 28

W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrem formalnym

procedure zadanie (var a,b,c : Byte; var x : Word);

W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez:

A. wartość

B. zmienną

C. wartość i zmienną

D. parametr zaktualizowany
Zadanie 28

Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmuje wartość

Var

x, y, z : Byte;--------------------------

x := 3;


y := 2;

z := (x + y) div y;


A. 5

B. 3


C. 2

D. 0
Zadanie 29

Symbol przedstawia blok

A. operacji obliczeń na danych wejściowych

B. komentarza wejścia / wyjścia

C. wywołania podprogramu

D. instrukcji wejścia / wyjścia
Zadanie 30.

Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcje:

A. While warunek Do

B. For wartość_początkowa To wartość_końcowa Do

C. Case wyrażenie Of

D. Repeat … Until …


Zadanie 31

Przedstawiony fragment programu w języku C++

Char A = ‘Zapisy w C++’;

Char *K = & A;

zawiera instrukcję przypisania zmiennej:

A. K adresu obiektu A

B. A adresu zmiennej K

C. A typu Char obiektu K

D. K wartości zmiennej A
Zadanie 32.

Przedstawiony fragment kodu źródłowego:

main ()

{

}A. Definiuje funkcję main(), która nie ma argumentów i nie ma zadań do wykonania

B. Definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznej programu C++

C. Deklaruje początek programu procedurą main()

D. Deklaruje koniec programu procedurą main ()


Zadanie 33.

Ile instrukcji inkrementacji występuje w przedstawionym programie napisanym w języku C/C++ ?

short liczba = 0, i = 0

if (liczba <= 0)liczba++;

do

{

liczba = liczba + 1;i = i-2;

} while (i < 10)


A. 1

B. 2


C. 3

D. 4
Zadanie 34.

W kodzie źródłowym zastosowano instrukcję warunkową switch

void main ()

{

int k = 2;switch (k)

{

case1: cout << ”k = 0”; break;case2: cout << ”k = 1”; break;

default: cout << ”k > 1”; break;

};

}

Jest ona:A. Zbiorem warunków, które mogą być spełnione

B. Warunkiem zawsze spełnionym

C. Konkretnym warunkiem złożonym

D. Wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją case


Zadanie 35.

Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na:

A. Opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany

B. Tworzeniu prostych procedur bibliotecznych

C. Zdefiniowanie najprostszych procedur i stworzenie na ich podstawie ogólnego rozwiązania

D. Programowanie „od szczegółu do ogółu”


Zadanie 36.

Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji iteracyjnej

A. While … Do

B. Repeat … Until

C. For … to … DO

D. For … downto … Do

Zadanie 37.

Zapis warunku przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:


A. If (x > 0) AND (x < 100) Then …

B. If (x > 0) NOT (x < 100) Then …

C. If (x > 0) MOD (x < 100) Then …

D. If (x > 0) OR (x < 100) Then …

Zadanie 38.

Rysunek przedstawia blok:


A. Operacyjny

B. Warunkowy

C. Startu / Stopu

D. Wejścia / Wyjścia

Zadanie 39.

Nagłówek funkcji int funkcja(void) wskazuje, że funkcja ta:

A. Nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz

B. Nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz

C. Ma parametr o nazwie void i zwraca wartość na zewnątrz

D. Ma parametr o nazwie void i nie zwraca wartości na zewnątrz


Zadanie 40.

W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora:

A. %d

B. %l


C. %c

D. %s
Zadanie 41.

W wyniku wykonania programu na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:

Program liczby;

uses Crt;

var i:integer;

begin

for i:= 0 to 6 doif (i mod 2) = 0 then write (i);

end.


A. 0, 2, 4, 6

B. 2, 3, 4, 5

C. 0, 1, 2, 3

D. 3, 4, 5, 6


Zadanie 42.

Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione:


A. if

B. for


C. while

D. do … while


Zadanie 43.

Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wprowadzenia łańcucha s?

A. s << cout

B. s >> cout

C. cout << s

D. cout >> s
Zadanie 44.

Jaką liczbę dziesiętną zapisano na jednym bajcie w odzie znak – moduł 1

A. -100

B. -127


C. 128

D. 256
Zadanie 45.

Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w poniższym kodzie na ekranie monitora:

s := 30;


case s mod 3 of

1: write (‘stop’);

2: write (‘koniec’)

else


write (‘start’);

end;


A. Nic się nie wyświetli

B. Wyświetli się napis stop

C. Wyświetli się napis koniec

D. Wyświetli się napis start


Zadanie 46.

Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych

A. Static

B. Volatile

C. Constant

D. Protected


Zadanie 47.

Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję pozwala tej funkcji na:

A. Komunikowanie się z drukarką

B. Usuwanie zmiennych dynamicznych

C. Przypisanie parametrom wartości typu rzeczywistego

D. Modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza funkcją


Zadanie 48.

Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują:
A. Trzy bloki decyzyjne

B. Trzy bloki wykonywania działań

C. Dwa bloki wykonywania działań

D. Dwa bloki wprowadzania danych/wyprowadzania wyników

Zadanie 49.

Której z instrukcji języka PASCAL przedstawia zamieszczony diagram algorytmu


A. CASE … OF …

B. WHILE … DO …

C. REPEAT … UNTIL …

D. IF … THEN … ELSE …
Zadanie 50.

Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiamy procedurą:

A. StartGraph

B. RunGraph

C. InitGraph

D. Graph
Zadanie 51.

Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję:

Case liczba of

1: writeln (‘wybrałeś 1’);

2: writeln (‘wybrałeś 2’);

3: writeln (‘wybrałeś 3’);

4: writeln (‘wybrałeś 4’);

5: writeln (‘wybrałeś 5’);

else writeln (‘nie wybrałeś liczby 1-5’);

end;
A. rekurencyjną

B. warunkową

C. iteracyjną

D. wyboru


Zadanie 52.

W opisie programu C++ Bulier jest wymieniona biblioteka VCL. Co oznacza ten skrót?

A. Virtual Component Library

B. Visual Component Library


C. Visual Command Label

D. Virtual Comand Label


Zadanie 53

Krok 1: Wykonaj kroki od 2 do 5 dla i od 1 do 10 zwiększając i o 1

Krok 2: Wykonaj kroki od 3 do 5 dla j od 1 do 10 zwiększając j o 1

Krok 3: Jeżeli i jest równe j wykonaj krok 4, w przeciwnym wypadku wykonaj krok 5

Krok 4: Elementowi tablicy tab[i,j] przypisz wartość 1

Krok 5: Elementowi tablicy tab[i,j] przypisz wartość 0


Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje:

A. Wartość 1 wszystkim elementom macierzy

B. Wartość 0 wszystkim elementom macierzy

C. Wartość 1 elementom na przekątnej macierzy

D. Wartość 0 elementom na przekątnej macierzy
Zadanie 54.

Jaka będzie wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?

a = 10;

j = a++;


j*=2;

K = ++a+j;

cout << K;
A. 34

B. 32


C. 31

D. 30
Zadanie 55.

W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby

for (i = 0; i <=100; i+=2)

cout << i << endl;

A. parzyste 0 - 98

B. parzyste 0 - 100

C. nieparzyste 1- 99

D. nieparzyste 1 - 101
Zadanie 56.

Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonywania?

A. linkera

B. konwertera

C. debuggera

D. kompilatora


Zadanie 57.

Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego?

A. znajdująca się jako 1 w programie

B. znajdująca się jako ostatnia w programie

C. nosząca nazwę main

D. typu void


Zadanie 58.

W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=0; i<100; i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2

A. i++

B. i=2+


C. i+=2

D. i=+2
Zadanie 59

Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?

A. B. C. D.


Zadanie 60.

Załączony fragment kody źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja:

readln (x);

if x > 0 then writeln (‘x > 0’)

else writeln (‘x <= 0’);

A. rekurencyjną

B. warunkową

C. iteracyjną

D. wyboru
Zadanie 61.

Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?

if ($lo < $up)

{ $tmp = $rowdata[$up];

$rowdata[$up]= $rowdata[$lo];

$rowdata[$lo]=$tmp;

$up--;

$lo++; }


else

{ $lo++; }

A. Turbo Pascal

B. C/C++


C. PHP

D. Java
Zadanie 62

Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako:

A. A <> B && C > D

B. A != B AND C > D

C. A <> B AND C > D

D. A != B && C > D
Zadanie 63

Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania

A. Sumy

B. Średniej geometrycznejC. Średniej arytmetycznej

D. Pola trójkąta o podstawie a i wysokości b


Zadanie 64

Algorytm opisany za pomocą listy kroków oblicza:

Krok 1. Wczytaj dane a0, ..., an-1.

Krok 2. Podstaw d = a0 oraz i = 1.

Krok 3. Jeśli i > n-1 (nie ma więcej elementów), to przejdź do kroku 6.

Krok 4. Jeśli ai < d, to podstaw d = ai.

Krok 5. Podstaw i = i + 1. Przejdź do kroku 3.

Krok 6. Wyprowadź wartość d.

Krok 7. Zakończ program

A. Szukanie największego elementu w zbiorze

B. Szukanie najmniejszego elementu w zbiorze

C. Sortowanie liczb w porządku od najmniejszego do największego

D. Sortowanie liczb w porządku od największego do najmniejszego


Zadanie 65

Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję:

Krok 1. Wczytaj x

Krok 2. Jeśli x > 0, to wypisz „x jest liczbą dodatnią” i zakończ

Krok 3. Jeśli x < 0, to wypisz „x jest liczbą ujemną” i zakończ

A. rekurencyjną

B. warunkową

C. iteracyjną

D. wyboru
Zadanie 66

Na zamieszczonym fragmencie kody programu napisanego w języku C++ ustawienie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania:

void sort (int tab[], int n)

{int temp;

for (int j=n-1; j>0; j--)

{ for (int i=0; i

if (tab[i] > tab[i+1])

temp = tab[i];

tab[i] = tab[i+1];

tab[i+1] = temp; } }

A. przez wstawianie

B. bąbelkowego

C. przez wybór

D. szybkiego


Zadanie 67

Jakiego operatora w języku C++ należy użyć aby zmiennej przypisać określoną wartość?

A. =

B. :=


C. ==

D. <<
Zadanie 68

Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?

A. Publick NowaTabica (3) As Double

B. Publick NowaTabica {3} As Double

C. Publick NowaTabica {9, 3, 3} As Double

D. Publick NowaTabica (9, 3, 3) As Double
Zadanie 69

W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do:

A. 127

B. 255


C. 1023

D. 1024
Zadanie 70


Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary.

Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością

A. występuje w I obszarze

B. występuje w II obszarze

C. występuje w III obszarze

D. nie występuje na schemacie

Zadanie 71

W przedstawionym fragmencie programu znajduje się

#include

int main ()

{

int i;


scanf(‘%d’, &i)

while (i < 5)

{ printf (”Nie będę niegrzeczny. \n”)

i++;


}

getchar();

}
A. instrukcja warunkowa.

B pętla licznikowa

C pętla warunkowa, która wykona zawsze co najmniej jeden przebieg.

D. pętla warunkowa, która może nie wykonać się ani razu, jeżeli jej warunek będzie od początku nieprawdziwy.


Zadanie 72

Fragment kodu For N := 0 To 800 Do M := M - 2; jest instrukcją

A. iteracyjną.

B. prostą.

C. złożoną.

D. wiążącą.


Zadanie 73

Ile razy będzie sprawdzany warunek we fragmencie algorytmu przedstawionym na schemacie blokowym?

A. 4 razy

B. 5 razy

C. 6 razy

D. 7 razy

Zadanie 74

Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n |liczb od największej do najmniejszej metodą ,,przez wybór' (Selection Sort) Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?

Dane : Liczba naturalna n i ciąg n liczb x], x2, ..., xn.

Wynik: Uporządkowanie ciągu liczb w porządku od najmniejszej do największej,

Krok 1. Dla i : 1, 2, ,.. , n-1 wykonaj kroki 2 i 3, a następnie zakończ algorytm

Krok 2. Znajdź k takie, że xk,jest najmniejszym elementem ciągu Xi …, Xn,

Krok 3. Zamień miejscami elementy xi oraz xk.

A. 3 porównań

B. 4 porównań

C. 6 porównań

D. 8 porównań
Zadanie 75

Przedstawiony program realizuje algorytm:

int silnia (const int liczba)

//uwaga: 0!==1 1!==1

return (liczba < 2)? 1: liczba*silnia(liczba-1);

A. iteracyjny

B. podstawieniowy

C. rekurencyjny

D. sortujący
Zadanie 80

Po wykonaniu instrukcji For zmienna X przyjmuje wartość

int main(int argc,char*Arg[]);

{

int x = 6, y = 7, i;x+=y;

for (i = 3, i>0; i--} {x--; X++}

return 0;

}

A. 6B. 7

C. 10


D. 13
Zadanie 81

Jaka wartość zmiennej W zostanie wyprowadzone na działania programu Egzamin?

Program egzamin;

Var I, W: inetegr;

i := 1; W :=1

while i<5 do

begin

i:=i+1;


W:=W*2+i;

End;


writeln (W);

end.
A. 10

B. 28

C. 57


D. 114
Zadanie

Pewna liczba dziesiętna zapisana jest heksadecymalnie AB16 Wskaż postać tej liczby w systemie binarnym:

A. 101110002

B. 101010112

C. 111111112

D. 010101012


Zadanie

Pewna liczba zapisana jest w systemie binarnym następująco 101010102 Wskaż postać tej liczby zapsaną heksadecymalnie

A. AA16

B. BB16

C. CC16

D. DD16


Zadanie

Suma dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna:

A. 402

B. 201


C. 180

D. 170
Zadanie

We właściwościach karty graficznej w zakładce zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pmięci okręcony adresem fizycznym:

A. 1010 0000 0000 0000 0000 – 1011 1111 1111 1111 1111

B. 1011 0000 0000 0000 0000 – 1100 1111 1111 1111 1111

C. 1001 1111 1111 1111 1111 – 1010 0000 0000 0000 0000

D. 1100 1111 1111 1111 1111 – 1110 1111 1111 1111 1111
Zadanie

Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?A. 43

B. 21


C. 20

D. 15
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy