Strona główna

W powiecie brzeskim


Pobieranie 0.92 Mb.
Strona1/14
Data20.06.2016
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr XII/104/08

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 stycznia 2008 rokuSTRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE BRZESKIM
na lata 2008 - 2015
Brzesko styczeń 2008 r.
Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku


SPIS TREŚCI

2.2. Powiat w statystyce. 6

Bezrobocie według stanu na 30.12.2006r. 15

2.6 Bezpieczeństwo publiczne 19

2.7 Mieszkalnictwo 20

20

2.8 Baza społeczna 202.9 Organizacje pozarządowe 22

2.10 Pomoc społeczna 34

3.1 Uwarunkowania zewnętrzne w Europie. 43

3.2 Uwarunkowania zewnętrzne krajowe 43

3.3 Uwarunkowania zewnętrzne regionalne 46

CEL STRATEGICZNY 1 62

CEL OPERACYJNY 1.3 65

CEL STRATEGICZNY 2 69

Cel operacyjny 3.1 74

Pomoc w wychodzeniu ze zjawiska bezdomności 74

Pomoc rodzinom niepełnym w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym 74

Cel operacyjny 3.4 74

CEL OPERACYJNY 3.1 75

POMOC W WYCHODZENIU ZE ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI 75

CEL OPERACYJNY 3.4 78

CEL OPERACYJNY 6.2 91CEL STRATEGICZNY 6. Ograniczenie patologii społecznych wśród mieszkańców

powiatu…………………………………………………………………………….89

2

1.0 WSTĘP


W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej przed władzami samorządowymi pojawiły się nowe zadania z zakresu polityki społecznej, wynikające z polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ponadto zmiany legislacyjne w kraju nakładają na samorząd realizację wielu zadań sfery społecznej. Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, przekazująca samorządom lokalnym realizację całych obszarów pomocy społecznej państwa.

Polityka społeczna Powiatu Brzeskiego, zawarta w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzeskim”, adresowana jest do społeczności zamieszkałej na terenie powiatu.

Istotą funkcjonowania społeczności jest jej zdolność do stawiania i realizowania celów oraz potrzeb w taki sposób, by zapewnić przeżycie i samorealizację jej członków. Aby społeczność mogła funkcjonować musi posiadać: określone formy organizacyjne na użytek zróżnicowanych funkcji oraz sieć wyspecjalizowanych instytucji umożliwiających wyjście naprzeciw potrzebom swych członków.

Każda społeczność wypracowuje właściwe dla siebie systemy wsparcia uruchamiane w wypadku pojawienia się problemów społecznych lub indywidualnych poszczególnych członków lub grup, wykraczające poza ich możliwości. Istotą pomocy jest zatem dbałość o to, by jednostki i rodziny (zwłaszcza żyjące w trudnych warunkach) miały dostęp do systemu wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne poprzez swoje zasoby materialne / pieniądze, mieszkanie, żywność, opieka domowa i instytucjonalna, transport, odzież / oraz niematerialne / wiedza, pomysłowość, inicjatywa, zachęta / ma na celu przywrócenie pożądanego stanu – zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego czyli umożliwienie właściwego funkcjonowania jednostce, rodzinie czy grupie społecznej.

Podstawą polityki społecznej w Powiecie Brzeskim jest strategia, która określa, misję, cele i kierunki działania oraz programy operacyjne.Dokument ten, przyjęty przez Zarząd i Radę Powiatu Brzeskiego określa opcje rozwoju w poszczególnych obszarach oraz zawiera podstawowe informacje o polityce społecznej w Powiecie Brzeskim, uwzględniając stan jednostek polityki społecznej o charakterze lokalnym.

2.0 RAPORT O STANIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE BRZESKIM
Źródło: www.gminy.pl
2.1. Powiat Brzeski – informacje ogólne
Położenie, dane ogólne, powiązane z otoczeniem.
Powiat Brzeski położony jest w południowej części województwa małopolskiego. Jest strukturą reaktywowaną dnia 01.01.1999 r. na mocy reformy administracyjnej kraju. Głównym miastem Powiatu jest Brzesko, położone przy ważnym szlaku komunikacyjnym międzynarodowej drogi nr 4 Zgorzelec – Medyka, a także dróg: nr 768 Brzesko – Szczurowa (w kierunku Kielc) oraz 75 Brzesko – Nowy Sącz – Krynica. Obszar Powiatu wykazuje wyraźną rozciągłość w kierunku północ – południe, wzdłuż koryta dolnego biegu Uszwicy. Północną granicę Powiatu stanowi rzeka Wisła, natomiast na południowym skraju granice Powiatu opierają się o rzeka Dunajec, obejmując swym zasięgiem Jezioro Czchowskie. W skład Powiatu wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie (Brzesko, Czchów) oraz pięć wiejskich (Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa). Liczba całkowita miejscowości wchodzących w skład Powiatu wynosi 73, z czego tylko 2 miasta. Pod względem geograficznym powiat obejmuje dwie krainy geograficzne: Kotlinę Sandomierską w północnej części oraz górzyste Pogórze Wiśnickie na południu.

Powiat Brzeski obejmuje obszar 591 km² (59.052 ha), w tym1:
Tabela nr 1 - Klasyfikacja gruntów Powiatu

NAZWA GRUNTU

w tys. ha

%

- użytki rolne ogółem w tym:

36,7

63,9

- grunty orne

24,8

42,0

- sady

0,5

0,9

- łąki

9,0

16,6

- pastwiska

2,4

4,4

- lasy i grunty leśne

11,1

20,2

- pozostałe grunty i nieużytki

11,0

20,3

Z powyższego zestawienia wynika mały stopień urbanizacji terenu. Ponad 83 % obszaru Powiatu zajmują tereny rolne i leśne.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość