W ramach projektuPobieranie 91.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar91.49 Kb.

Zadanie

budowa zbiornika małej retencji „KACZY SMUG” w ramach projektu ”zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

działki nr ewid. 1034 i 1035 obręb Bukowa

Adres

Nadleśnictwo Staszów ul. Oględowska 4,

28-200 Staszów leśnictwo Bukowa

działki nr ewid. 1034 i 1035 obręb Bukowa

Branża


Hydrotechniczna
Rodzaj projektuProjekt wykonawczy

Inwestor
Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4,

28-200 StaszówFunkcja

Tytuł, imię i nazwisko

Nr uprawnień

podpisy

Projektant :
inż. Andrzej Kubica21/M/85
czerwiec 2011 rok

Egz. nr 4

SPIS TREŚCI

Str.
1. Dane ogólne. 3

1.1. Przedmiot opracowania. 3

1.2. Materiały wyjściowe. 3

1.3. Wielkości podstawowe. 3

2. Cel i zakres opracowania. 4

3. Opis stanu istniejącego. 4

4. Stan prawny gruntów. 5

5. Rozwiązania projektowe. 5

5. Projektowane roboty. 5

5.1. Kolejność wykonywanych prac. 5

5.2. Zakres projektowanych prac. 5

5.2.1. Wytyczenie zbiornika oraz rowu doprowadzającego. 5

5.2.2. Przygotowanie placu budowy. 6

5.2.3. Wykonanie drogi technologicznej. 6

5.3. Zbiornik. 8

5.3.1. Doprowadzalnik. 9

5.4. Projektowane budowle. 10ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa poglądowa w skali 1:25 000.

2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3.1. Profil podłużny rowu doprowadzającego.

3.2. Profil podłużny rowu Brożnia.

4.1. - 4.8. Przekroje poprzeczne.

5. Przekrój normalny rowu doprowadzającego

6. Projekt typowy zastawki Z-3.

7. Projekt typowy przepustu P-1/60


1. Dane ogólne.

  1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie zbiornika retencyjnego „Kaczy Smug” wraz z urządzeniami w ramach „Programu małej retencji ochrona i regeneracja ekosystemów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Staszów” w leśnictwie Bukowa na działkach nr nr ewid. 1034 i 1035 obręb Bukowa gmina Osiek, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.  1. Materiały wyjściowe

Przy wykonaniu niniejszego opracowania wykorzystano:


1. Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 1000.

2. Mapę ewidencji gruntów w skali 1 : 2000 .

3. Wypisy z ewidencji gruntów.

4. Mapę topograficzną w skali 1:25 000

5. Zbiór typowych budowli melioracyjnych – CBPWM W-wa 1980.

6. Obowiązujące normy i przepisy.

7. Atlas hydrograficzny Polski Stachy.

8. Atlas podziału hydrograficznego Polski IMGW W-wa 2007 r.


  1. Wielkości podstawowe.


Wielkości podstawowe dotyczące projektowanego zamierzenia zestawiono w „Tabeli wielkości charakterystycznych”:
TABELA WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH


Lp

Wyszczególnienie

jednostki

ilość
Zbiornik „Kaczy Smug”1

2

3


4
5

6
7


8

9


Powierzchnia zajęta pod inwestycję :

Powierzchnia zbiornika :

Powierzchnia lustra wody :

przy NPP :

Rzędna zwierciadła wody :

przy NPP


Średnia głębokość zbiornika

Kubatura wody w zbiorniku :

pojemność całkowita:

Kubatura wykopów :

Grobla nr 1

długość :

rzędna korony :

nachylenie skarp :

kubatura :

Grobla nr 2

długość :

rzędna korony :

nachylenie skarp :

kubatura :ha

ha
ha


m npm

m
m3

m3
m

m npm
m3


m

m npm


1,75

1,6886
1,5787


201,00

4,0
60439

62868,5
20

202,00


1:2

57,8
76

202,00

1:2


149,9
Rów doprowadzający :1

2

34

5

67

8
9


10


Długość rowu.

Szerokość dna :

Nachylenie skarp:

Kubatura wykopu

Rzędna dna :

Umocnienie brzegów kiszką faszynową leśną:

Umocnienie wylotu do zbiornika, skarpy i dno narzutem kamiennym w płotkach :

dł.


kubatura kamienia śr.10-30 cm

Umocnienie wlotu do zbiornika 6 m x 8 m x 0,5 m

Zastawka Z-3 :
rzędna piętrzenia :

Przepust P-1/60

długość :

rzędna wlotu i wylotum

m
m3

m npm.

m

mm3
m3

szt.


km :

m npm


szt.

m

m npmkm

176,6

0,5


1:1,5

226,3


200,80

337,20


8

7
24

1

0+030,5


201,30

1

3200,8

0+132 do 0+135


Rów Brożnia :1
2

Odmulenie :

kubatura odmulenia :

Zastawka Z-3 :
rzędna piętrzenia :


m

m3

szt.

km :


m npm

198

40

19+102,2

201,30

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stworzenie podstaw techniczno – ekonomicznych dla realizacji zamierzenia Nadleśnictwa w Staszowie polegającego na budowie zbiornika retencyjnego „Kaczy Smug” wraz z urządzeniami w ramach „Programu małej retencji ochrona i regeneracja ekosystemów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Staszów” w leśnictwie Bukowa na działkach nr nr ewid. 1034 i 1035 obręb Bukowa gmina Osiek, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie.

Opracowanie zawiera rozwiązania projektowe niezbędne do wykonania robót ziemnych oraz budowli towarzyszących. Zakres projektowanego zamierzenia obejmuje roboty dające w efekcie zbiornik gromadzący wodę w okresie wiosennym oraz po opadach. Zbiornik będzie służyć jako miejsce rozrodu płazów, owadów, siedlisko ptaków związanych z obszarami wodnymi oraz jako wodopój dla zwierzyny leśnej.3. Opis stanu istniejącego

Zbiornik zostanie wykonany w naturalnym obniżeniu z którego na początku XX wieku wyeksploatowano torf, powstałe zagłębienie było wykorzystywane jako staw prawdopodobnie do końca lat dwudziestych. Zagłębienie w okresach intensywnych opadów jest okresowo wypełniane wodą, na jego terenie nigdy nie była prowadzona gospodarka leśna. Istniejąca szata roślina powstała w wyniku sukcesji naturalnej. Zbiornik zostanie wykonany w ukształtowanych przed latami granicach.4. Stan prawny gruntów

Grunty na których projektowana jest lokalizacja zbiornika usytuowane są w obrębie ewidencyjnym Bukowa dz. ewid. nr 1034 i 1035.

Grunty bezpośrednio zajmowane pod projektowany zbiornik, rów doprowadzający, rów Brożnia oraz grunty przyległe do zbiornika, rowu doprowadzającego oraz od strony południowej rowu Brożnia są we władaniu Nadleśnictwa Staszów. Od strony północnej do rowu Brożnia przylegają działki prywatne.

Teren przyległy wraz z obszarem zajmowanym pod zbiornik wykazany jest w wypisach z rejestru gruntów i na mapach ewidencji gruntów załączonych do niniejszego opracowania.


Zasięg oddziaływania zbiornika na przyległy teren przejawia się następująco :
- podniesienie poziomu zwierciadła wody w na przyległym terenie w wyniku powstania

spiętrzenia co powoduje powstanie leja represji na okres trwania piętrzenia


Podniesienie poziomu wody nie będzie miało negatywnego wpływu na przyległe środowisko.


5. Rozwiązania projektowe.

Rozwiązaniami projektowymi objęto roboty ziemne na zbiorniku, rowie doprowadzającym oraz rowie Brożnia wraz z budowlami : groble, przepust, zastawki. W rejonie projektowanego zbiornika brak jest jakichkolwiek urządzeń technicznych.


5.1. Kolejność wykonywanych prac.


 1. Wytyczenie zbiornika i rowu doprowadzającego.

 2. Przygotowanie placu budowy.

 3. Wykonanie drogi technologicznej.

 4. Konserwacja rowu Brożnia

 5. Wykonanie rowu doprowadzającego.

 6. Wykonanie oraz umocnienie wylotu.

 7. Wykonanie czaszy zbiornika.

 8. Wykonanie grobli.

 9. Wykonanie zastawek i przepustu.

 10. Likwidacja drogi technologicznej.


5.2. Zakres projektowanych prac.
5.2.1. Wytyczenie zbiornika oraz rowu doprowadzającego.
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę rowu doprowadzającego, trasę grobli, drogi technologicznej, położenie budowli na rowach oraz obrys zbiornika. Materiały użyte do wytyczenia :
- słupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru.
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików

Tyczenie należy wykonać w obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Prace muszą wykonać uprawnieni geodeci.
   1. Przygotowanie placu budowy.


1. Przeniesienie roślin.
W czaszy zbiornika występowały rośliny chronione które projektowano przenieść na nowe stanowisko w odległości ok. 200 m. W trakcie wizji terenowej w sierpniu 2011 roku stwierdzono, że teren na którym zostanie wykonany zbiornik pokryty jest wodą o głębokości do ok. 0,6 m. Zalew istnieje od początku 2010 roku, co spowodowało obumarcie roślinności w czaszy projektowanego zbiornika. Woda jest czarna, śmierdzi zgnilizną.

2. Odmulenie rowu Brożnia.
Konserwacja rowu Brożnia na długości ok. 300 m od km : 8+960,4 do km 9+260,4 polegająca na wykoszeniu dna i skarp rowu na pow. 1050 m2 – porost gęsty, oraz na jego odmuleniu na długości 198 m w km : 9+062,4 do 9+260,4 warstwą maks 30 cm. Ilość namułu ok. 40 m3. Grunt z odmulenia należy rozplantować na przyległym terenie warstwą nie grubszą niż 2 cm.
3. Wycinka drzew i zakrzaczeń.
Usuwanie drzew i zakrzaczeń w czaszy zbiornika oraz na rowie doprowadzającym, ilość drzew do wycinki 63 szt. ( wierzba, brzoza, topola, sosna śr. 10cm -15 cm ), wycinka zakrzaczeń luźnych na pow. ok. 30 ar. ( wierzba, brzoza, topola, sosna ). Część pozyskanego materiału wykorzystać do wyrobu kiszki faszynowej, pozostały przekazać do Nadleśnictwa.

Drzewa i krzewy w czaszy zbiornika obumarły z nadmiaru wilgoci. Pnie wykarczować i przekazać Nadleśnictwu.


5.2.3. Wykonanie drogi technologicznej.
W celu wywozu ziemi z wykopu należy wykonać drogę technologiczną od drogi utwardzonej w rejon zbiornika oraz w czaszy zbiornika. Droga zostanie wykonana z płyt drogowych o wymiarach 3 m x 1 m. W celu wykonania drogi należy z trasy usunąć glebę, wykonać koryto o gł. 15 cm, wykonać podsypkę piaszczystą gr. 30 cm oraz ułożyć nasyp drogowy z materiału piaszczystego pozyskanego w czaszy zbiornika

Droga technologiczna do czaszy zbiornika ma długość 421 m z mijankami co 100 m. W miejscach zaniżeń należy wykonać trzy przepusty z rur stalowych Ø 300 mm dł. 7 m każdy. Droga nie podlega demontażowi po zakończeniu budowy.

W czaszy zbiornika należy wykonać drogi technologiczne na łącznej długości 557 m na nasypach z materiału pozyskanego z czaszy zbiornika. Drogi będą demontowane w miarę postępu robót.

Do wykonania wykopów, przemieszczania gruntu oraz ułożenia drogi musi być stosowany sprzęt o minimalnym nacisku na grunt ;


- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-ładowarki,

- spycharki gąsienicowe,

- ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora

Nadzoru,Do wykonania podbudowy przewidziano użycie materiału piaszczystego pozyskanego z czaszy zbiornika w ilości 500 m3.Podłoże.

Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym.
Profilowanie.


Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych zgodnych z ukształtowaniem terenu.

Zagęszczenie.


Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy badana płytą VSS.

Wymagania jakościowe wykonania podbudowy na pozostałym odcinku stosować się do ogólnych zaleceń.

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać  2 cm.


Równość podbudowy w przekroju podłużnym.
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym 12 mm.

Zgodność spadku i równość podbudowy


Odchylenia równości profilu poprzecznego mierzone łatą profilową z poziomicą, nie powinny przekraczać 12 mm.
Szerokość podbudowy
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +10 cm, -5 cm.
Grubość warstwy podbudowy
Grubość wykonanej podbudowy uzależniona jest od ukształtowania terenu. Od 0,3 m na wyniesieniach do ok. 1 m w obniżeniach.
Zagęszczanie podbudowy
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia z wymaganiami.
Nośność i zagęszczenie podbudowy
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli.
Wymagania dla nośności warstwy podbudowy


Podbudowa z kruszywa o wskaźniku nośności wnoś

nie mniejszym niżMinimalny moduł odkształcenia mierzony płytą

o średnicy 30 cm, MPapierwsze obciążenie, E1

drugie obciążenie, E2

80

80

140

120

100

180

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25  0,35 MPa.


b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2.


5.3. Zbiornik.

W projekcie przewidziano wykonanie zbiornika kopanego. Wykop wykonywany będzie sprzętem mechanicznym. Kubatura wykopów pod zbiorniki wynosi 62 868 m3. Urobek zostanie wykorzystany do wykonania grobli w ilości 208 m3 pozostała część zostanie wykorzystana do wyrównania terenu oraz powierzchni dróg leśnych.

Nachylenie skarpy zbiornika wynosić będzie 1:2. Dno zbiornika położone jest na rzędnej 197,20 m npm.

Wykonanie czaszy zbiornika : przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu. Humus należy zdejmować pasem o szerokości najczęściej 2¸3 m. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Odspojenie gruntu będzie odbywać się mechanicznie. Warstwa humusu - przyjęto śr. 15 cm.

Humus będzie składowany w odległości ok. 600 m na granicy oddziału 189 i 202 wzdłuż drogi utwardzonej. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy pod zbiornik rozpocząć od ujścia doprowadzalnika wzdłuż południowej strony zbiornika pasami o szerokości 3 m. Ziemię z wykopów składować w odległości min 1 m od krawędzi wykopu do czasu odsączenia wody a następnie wywieść na teren składowania. Jeżeli będzie to możliwe technicznie należy prowadzić selekcję gruntu pozyskanego z wykopów. Oddzielnie składować piasek i żwir który zostanie wykorzystany do wyrównania nawierzchni dróg leśnych a oddzielnie namuły i iły które zostaną wywiezione na teren składowania. Nie przewiduje się odwadniania wykopów, jedynie naturalne odprowadzenie wody poprzez wykonany wcześniej rów doprowadzający.

Wykopy będą prowadzone w 80 % spod wody. Przyjęto, że grunty sypkie ( piaski i żwiry ) stanowią ok. 40 % kubatury wykopów, a grunty spoiste ( torfy, gliny i iły ) stanowią ok. 60 % kubatury wykopów.

W trakcie prowadzenia wykopów należy sukcesywnie formować koparka groble ochronne zagęszczając je ręcznie do I = 0,8. Do budowy grobli wykorzystać grunty sypkie.

Grunt pozyskany z wykopów zostanie użyty do wyrównania dróg leśnych oraz wyrównania terenu.

Transport gruntu na odległość 1,8 km do wyrobiska o pow. ok. 25 ar. Śr głębokość 4 m. Wyrobisko pomieści ok. 11 000 m3 urobku. Grunt zagęścić do I=0,6 m.

Wyrównanie dróg leśnych na długości 1,5 km między oddziałami 190 i 189 oraz na terenie oddziału 186 ilość materiału potrzebna do wyrównania dróg wynosi 1000 m3.

Pozostały grunt w ilości ok. 48 000 m3 zostanie wywieziony na odległość ok. 6,3 km w rejon leśniczówki Smerdyna, gdzie posłuży do wyrównania terenu.

W rejonie projektowanych prac w czaszy zbiornika występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste ze żwirami, często zailone i zaglinione, wkładki torfu piaszczystego oraz iły krakowieckie i gliny.

Zakres prac przedstawiono na załącznikach graficznych nr 1, 2 oraz przekrojach poprzecznych 4.1. – 4.8.


5.3.1. Doprowadzalnik.
Wykonanie doprowadzalnika polega na odtworzeniu pierwotnych parametrów rowu tj. uformowanie skarp i dna rowu na długości 176,6 m o nachyleniu skarp 1:1,5, szerokość w dnie 0,5 m, oraz wykonaniu umocnień skarp z kiszki faszynowej śr. 20 cm przybitej kołkami dł. 0,6 m, łącznej długości 337,20 m. Kiszka zostanie wykonana z materiału pozyskanego z czaszy zbiornika, kubatura wykopów wynosi 226 m3. Rzędne dna rowu wynoszą 200,80 m npm. rys. nr 3.1.

Na wlocie do zbiornika należy wykonać umocnienie skarp i dna z narzutu kamiennego śr. 10 – 30 cm w płotkach na geowłokninie rys. nr 3.1 i 6.

Skarpę zbiornika na wlocie należy umocnić narzutem kamiennym luzem grubości 0,5 m na długości 6 m i szerokości do dna na geowłokninie, śr 20- 50 cm rys. nr 3.1.

Kubatura narzutu ok. 24 m3.

Narzut kamienny luzem należy wykonać po wykonaniu rowu doprowadzającego oraz rowu opaskowego wokół zbiornika a przed rozpoczęciem wykopu czaszy. W tym celu w miejscu wlotu należy wykonać wkop do projektowanych rzędnych, ułożyć geowłókninę a na niej kamień. Dowóz kamienia po drogach technologicznych w czaszy zbiornika.
5.4. Projektowane budowle.

W celu spiętrzenia wody projektuje się wykonać dwie zastawki zamontowane na rowie Brożnia oraz na rowie doprowadzającym wg. projektu typowego Z-3 oraz na rowie doprowadzającym przepust wg. projektu typowego P-1/60.

Budowle zostaną wykonane zaadaptowanym do warunków miejscowych projektem typowym opracowanym przez Centralne Biuro Studiów Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie w 1972 roku.

Adaptacja projektu typowego budowli polega na dopuszczeniu do zastosowania innych materiałów niż podanych w typowym projekcie oraz na możliwości zastosowania elementów prefabrykowanych.


Dane charakterystyczne zastawki :obiekt


km

rzędna dna

[ m npm ]rzędna max. piętrzenia

[ m npm ]


Zastawka rów Brożnia

9+102,2

200,80

201,30

Zastawka rów doprowadzający

0+030,5

200,80

201,30


Dane charakterystyczne przepustu P-1/60 :


obiekt


km

rzędna wlotu

[ m npm ]rzędna wylotu[ m npm ]


Przepust rów doprowadzający

0+132 do 0+135

200,80

200,80
: bip
bip -> Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej
bip -> Urząd miasta rybnika 44-200 rybnik ul. Bolesława chrobrego 2 tel. (0 32) 4392000 fax (0 32) 42 24 124
bip -> Uchwała nr xv/83/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 grudnia 2015r
bip -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
bip -> Posiadacz zezwolenia
bip -> Załącznik nr 1 b do wzoru umowy dostawa roślin wraz z wykonaniem usługi nasadzeń
bip -> Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
bip -> Załącznik nr pieczęć firmowa Oferenta
bip -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
bip -> Zakres rzeczowy zamówienia Zestaw zabawowy duży – przykładowa aksonometria
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy