Strona główna

W roku akademickim 2010/2011


Pobieranie 72.73 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar72.73 Kb.
INSTYTUT PEDAGOGIKI
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH

DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU „SEMINARIUM MAGISTERSKIE”


W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011studia stacjonarne


Lp.

Nazwisko i imię

Temat
dr hab. prof. AJD Andrzej Gofron

Kulturowe uwarunkowania edukacji w zakresie różnych specjalności pedagogicznych: pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej, poradnictwa zawodowego, pedagogiki z wychowaniem fizycznym, pedagogiki wczesnoszkolnej, etc.
dr hab. prof. AJD Beata Gofron

 1. Uwarunkowania społeczno-środowiskowe dostępu do edukacji.

 2. Edukacja a idea społecznej równości.

 3. Psychologiczne, społeczne i dydaktyczne uwarunkowania powodzenia szkolnego.


dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła

 1. Analiza transakcyjna.

 2. Problematyka wychowania rodzinnego.

 3. Aktywne metody nauczania i wychowania.

 4. Pomoc psychologiczna.


dr hab. prof. AJD Arkadiusz Marzec

 1. Organizacja i zarządzanie oświatą.

 2. Problemy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży.

 3. Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży.


dr hab. prof. AJD Danuta Marzec

 1. Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży.

 2. Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży.

 3. Przemoc i agresja w rodzinie i szkole.

 4. Opieka nad dzieckiem w środowisku lokalnym.

 5. Dojrzałość szkolna dzieci 6-letnich do podjęcia nauki szkolnej.

 6. Agresja i przemoc na obiektach sportowych.

 7. Integracja europejska w kontekstach edukacyjnych.


dr hab. prof. AJD Irena Motow

 1. Działalność instytucji resocjalizacyjnych w Polsce.

 2. Diagnoza zaburzeń zachowania i patologii wśród dzieci i młodzieży.

 3. Międzynarodowe i polskie standardy prawne opieki instytucjonalnej nad nieletnimi.

 4. Efektywność resocjalizacji instytucjonalnej i otwartej.


dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński

 1. Funkcjonowanie rządowych i pozarządowych organizacji pomocy społecznej

 2. Przemoc uczniowska w szkole

 3. Przestępstwa i wykroczenia młodzieży

 4. Współdziałanie rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw społecznych i patriotycznych

 5. Młodzież a alkohol

 6. Realizacja orientacji zawodowej w szkołach ponadpodstawowych

 7. Bezrobocie a edukacja dorosłych na terenie działalności Powiatowych Urzędów Pracy


dr Dorota Gębuś

 1. Zagadnienia twórczości (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie w pracy pedagogicznej).

 2. Przemiany współczesnej rodziny.

 3. Komunikacja interpersonalna.dr Maria Janukowicz


Problematyka szkolna

 1. Bezpieczna szkoła

 2. Horyzont bycia nauczycielem

 3. Pedagogizacja rodziców

 4. Dialog w sferze edukacji

 5. Autorytety w zawodzie nauczyciela

Problematyka rodzinna

 1. Czynniki utrudniające proces wychowania w rodzinie

 2. Współczesne style wychowania dzieci

 3. Współczesny obraz domu rodzinnego

Problematyka społeczna

 1. Wychowanie dzieci w rodzinach aktywnych zawodowo

 2. Wychowanie instytucjonalne


dr Sylwia Kita
 1. Społeczne działanie prawa.


 2. Profilaktyka i readaptacja społeczna młodzieży.

 3. Rodzina jako przedmiot i podmiot probacji.

 4. Zaburzenia zachowania młodzieży a profilaktyka społeczna.

 5. Problem przemocy seksualnej w szkole i rodzinie.


dr Elena Karpuszenko
 1. Wsparcie i pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie i ich rodzinom.


 2. Patologie społeczne, w szczególności zapobieganie uzależnieniom behawioralnym.

 3. Kulturowe uwarunkowania problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży.

 4. Problematyka readaptacji wychowanków ośrodków opiekuńczych i resocjalizacyjnych.


dr Monika Kowalczyk-Gnyp
 1. Komunikacja społeczna (aspekty edukacyjne i socjalne).


 2. Programy edukacyjne, socjalne (projektowanie, funkcjonowanie, ewaluacja).

 3. Animacja społeczna.


dr Daniel Kukla

 1. System poradnictwa zawodowego w sektorze publicznym i niepublicznym.

 2. Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym.

 3. Rozwój i przemiany zachodzące na rynku pracy.

 4. Przemiany zachodzące w sferze zawodów.

 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka.

 6. Czynniki wpływające na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży.

 7. Planowanie kariery zawodowej jako wyznacznik sukcesu zawodowego.

 8. Doradztwo zawodowe dla różnych grup odbiorców.

 9. Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy doradcy.

 10. Bezrobocie jako problem społeczny.

 11. Migracje pracownicze.

 12. Kwalifikacje i kompetencje nowoczesnego pracownika gospodarki wolnorynkowej.

 13. E-learning – znaczenie w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych.


dr Zbigniew Łęski

 1. Technologie kształcenia.

 2. Edukacja medialna.

 3. Pedagogiczne aspekty technologii informacyjnej.


dr Andrzej Margasiński


 1. Psychopatologia i psychoprofilaktyka.

 2. Zaburzenia funkcjonowania współczesnego małżeństwa i rodziny.

 3. Funkcjonowanie podkultur mniejszości religijnych i sekt.

 4. Charakterystyka rodziny współczesnej w świetle Modelu Kołowego Faces IV.dr Mariola Mirowska

 1. Praca socjalna – pomoc społeczna.

 2. Strategie rozwiązywania problemów społecznych wobec różnych kategorii osób potrzebujących pomocy.

 3. Historyczny rozwój opieki i pomocy społecznej, socjalnej.

 4. Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej/pracy socjalnej.

 5. Profesjonalizm w zawodzie pracownika socjalnego.

 6. Przestrzenie i miejsca w pracy socjalnej.dr Aleksandra Siedlaczek-Szwed

 1. Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży. Przyczyny, profilaktyka, terapia.

 2. Zaburzenia występujące w rozwoju mowy (dyslalia, jąkanie, opóźniony rozwój mowy).

 3. Trudności w pisaniu i czytaniu (dysgrafia, dysleksja, dysortografia).

 4. Trudności dydaktyczne i wychowawcze – problem nadal otwarty.

 5. Metody postępowania terapeutycznego.

 6. Opieka i wychowanie w placówkach szkolnych i pozaszkolnych.

 7. Instytucje podejmujące pracę z dzieckiem o zaburzonym rozwoju (placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne) funkcjonujące obecnie i w przeszłości.

 8. Wielcy pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy podejmujący pracę
  z dzieckiem o zaburzonym rozwoju.

 9. Monografie pedagogiczne.dr Edyta Widawska

 1. Metodyka nauczania.

 2. Mediacje społeczne (praca z konfliktem, asertywność, komunikowanie się).

 3. Prawa człowieka.

 4. Relacje na styku jednostka – władza w życiu społecznym.

 5. Animacja społeczna.dr Gertruda Wieczorek

 1. Rozwój i przemiany zawodoznawstwa i orientacji i poradnictwa zawodowego.

 2. Wpływ różnych czynników na wybór zawodu.

 3. Doradztwo zawodowe w systemie oświaty.dr Zbigniew Wieczorek

Problematyka komunikowania się w małych i dużych grupach społecznych.dr Beata Zajęcka

 1. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: przestępczość, alkoholizm, narkomania, podkultury – diagnoza-profilaktyka-resocjalizacja.

 2. Zaburzenia w zachowaniu i nieprzystosowanie społeczne – próba diagnozy i prognozy zjawiska.

 3. Metody i formy pracy resocjalizacyjnej-funkcje założone
  a rzeczywiste.

 4. Diagnoza przebiegu i efektywności procesu resocjalizacji
  w warunkach zamkniętych i wolnościowych.

 5. Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonania kary pozbawienia wolności.dr Paweł Zieliński

 1. Problematyka rozwoju osobowości i zawodowego człowieka dorosłego

 2. Zagadnienie stresu zawodowego i szkolnego oraz konstruktywnych metod radzenia sobie z nim, w tym: metod relaksowo-koncentrujących. Samorozwój i samowychowanie ucznia i pracownika

 3. Wykorzystanie tradycyjnych i nietradycyjnych metod terapii krótkoterminowej (np. relaksacja, hipnoterapia, muzykoterapia, medytacja itd.) w pracy zawodowej pedagoga i terapii pedagogicznej

 4. Współczesne problemy wychowania dzieci i młodzieży w kontekście efektywności oddziaływań wychowawczych. Kształtowanie postaw prospołecznych

INSTYTUT PEDAGOGIKI


WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH

DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU „SEMINARIUM MAGISTERSKIE”


W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011studia niestacjonarne


Lp.

Nazwisko i imię

Temat
dr hab. Prof. AJD Beata Gofron

 1. Uwarunkowania społeczno-środowiskowe dostępu do edukacji.

 2. Edukacja a idea społecznej równości.

 3. Psychologiczne, społeczne i dydaktyczne uwarunkowania powodzenia szkolnego.dr hab. prof. AJD Arkadiusz Marzec

 1. Organizacja i zarządzanie oświatą.

 2. Problemy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży.

 3. Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży.


dr hab. prof. AJD Danuta Marzec

 1. Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży.

 2. Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży.

 3. Przemoc i agresja w rodzinie i szkole.

 4. Opieka nad dzieckiem w środowisku lokalnym.

 5. Dojrzałość szkolna dzieci 6-letnich do podjęcia nauki szkolnej.

 6. Agresja i przemoc na obiektach sportowych.

 7. Integracja europejska w kontekstach edukacyjnych.dr hab. prof. AJD Irena Motow

 1. Działalność instytucji resocjalizacyjnych w Polsce.

 2. Diagnoza zaburzeń zachowania i patologii wśród dzieci i młodzieży.

 3. Międzynarodowe i polskie standardy prawne opieki instytucjonalnej nad nieletnimi.

 4. Efektywność resocjalizacji instytucjonalnej i otwartej.


dr Daniel Kukla

 1. System poradnictwa zawodowego w sektorze publicznym i niepublicznym.

 2. Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym.

 3. Rozwój i przemiany zachodzące na rynku pracy.

 4. Przemiany zachodzące w sferze zawodów.

 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka.

 6. Czynniki wpływające na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży.

 7. Planowanie kariery zawodowej jako wyznacznik sukcesu zawodowego.

 8. Doradztwo zawodowe dla różnych grup odbiorców.

 9. Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy doradcy.

 10. Bezrobocie jako problem społeczny.

 11. Migracje pracownicze.

 12. Kwalifikacje i kompetencje nowoczesnego pracownika gospodarki wolnorynkowej.

 13. E-learning – znaczenie w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych.


dr Zbigniew Łęski

 1. Technologie kształcenia.

 2. Edukacja medialna.

 3. Pedagogiczne aspekty technologii informacyjnej.


dr Andrzej Margasiński


 1. Psychopatologia i psychoprofilaktyka.

 2. Zaburzenia funkcjonowania współczesnego małżeństwa i rodziny.

 3. Funkcjonowanie podkultur mniejszości religijnych i sekt.

 4. Charakterystyka rodziny współczesnej w świetle Modelu Kołowego Faces IV.


dr Aleksandra Siedlaczek-Szwed

 1. Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży. Przyczyny, profilaktyka, terapia.

 2. Zaburzenia występujące w rozwoju mowy (dyslalia, jąkanie, opóźniony rozwój mowy).

 3. Trudności w pisaniu i czytaniu (dysgrafia, dysleksja, dysortografia).

 4. Trudności dydaktyczne i wychowawcze – problem nadal otwarty.

 5. Metody postępowania terapeutycznego.

 6. Opieka i wychowanie w placówkach szkolnych i pozaszkolnych.

 7. Instytucje podejmujące pracę z dzieckiem o zaburzonym rozwoju (placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne) funkcjonujące obecnie i w przeszłości.

 8. Wielcy pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy podejmujący pracę
  z dzieckiem o zaburzonym rozwoju.

 9. Monografie pedagogiczne.dr Zbigniew Wieczorek

Problematyka komunikowania się w małych i dużych grupach społecznych.
dr Paweł Zieliński

 1. Problematyka rozwoju osobowości i zawodowego człowieka dorosłego

 2. Zagadnienie stresu zawodowego i szkolnego oraz konstruktywnych metod radzenia sobie z nim, w tym: metod relaksowo-koncentrujących. Samorozwój i samowychowanie ucznia i pracownika

 3. Wykorzystanie tradycyjnych i nietradycyjnych metod terapii krótkoterminowej (np. relaksacja, hipnoterapia, muzykoterapia, medytacja itd.) w pracy zawodowej pedagoga i terapii pedagogicznej

 4. Współczesne problemy wychowania dzieci i młodzieży w kontekście efektywności oddziaływań wychowawczych. Kształtowanie postaw prospołecznych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość