Strona główna

W stronę wspólnego wychowywania”


Pobieranie 72.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar72.74 Kb.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ProjektW stronę wspólnego wychowywania”
-cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego skierowanych do przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Cel główny:
Wspomaganie działalności szkół w zakresie wychowania
i profilaktyki szkolnej

Cele szczegółowe:


 • Ukazanie - przypomnienie istotnych założeń skutecznej profilaktyki
  i wychowania


 • Wyartykułowanie znaczenia norm i wartości w procesie wychowania

 • Charakterystyka adresata działań profilaktyczno-wychowawczych kierowanych przez dom i szkołę

 • Przypomnienie, ukazanie wzoru osobowego normy jako wartości
  i jednego z głównych czynników oddziaływań wychowawczych


 • Motywowanie do aktywnego włączania rodziców w życie szkoły

 • Prezentacja działań wychowawczych szkół i instytucji działających na rzecz wychowania, współpraca w środowisku lokalnym

Partnerzy w realizacji projektu:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku


Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Adresaci:

Dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy, rodzice uczniów - szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
W programie:

 1. Normy i wartości w wychowaniu i profilaktyce szkolnej. Współpraca szkoły z rodzicami.

 2. Portret psychologiczno-pedagogiczny dziecka. Zagrożenia wieku rozwojowego (w szkole podstawowej, w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej).

 3. Rodzic w szkole, uczeń w szkole - umocowania prawne.

 4. Wymiana doświadczeń – prezentacje instytucji i szkół.

 • Policyjne działania na rzecz ochrony dziecka – prezentacja.

 • Wychowaczo-profilaktyczna działalność szkół

 • Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w obszarze wspomagania szkół w w/w obszarach

 • Inne, w ramach dyskusji


Termin realizacji:
Grudzień 2004r. – Marzec 2005r. – szkoły podstawowe

Luty 2005r. – gimnazja województwa podlaskiego

Październik - Grudzień 2005r. – szkoły ponadgimnazjalne
Opracowanie: wizytator Wiesława Ćwiklińska

Współpraca: Grażyna Łaniewska, konsultant CEN w Białymstoku


Sprawozdanie z realizacji projektu:
Konferencje odbyły się wg terminarza w następujących szkołach:


 1. Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym – 13 grudnia 2004r.

 2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Sokółce – 11 stycznia 2005r.

 3. Zespole Szkół im. Jan Pawła II w Kleosinie – 9 lutego 2005r.

 4. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w ZSMS w Białymstoku – 15 lutego 2005r.

 5. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Mońkach - 18 lutego 2005r.

 6. Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim - 17 lutego 2005r.

 7. Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
  w Siemiatyczach– 23 lutego 2005r.

 8. w Łomży - w trakcie organizacji– kwiecień 2005r.

 9. w Suwałkach -w trakcie organizacji – kwiecień 2005r.


Wykłady (prelegenci):


 • Na konferencjach regionalnych (szkoły podstawowe):
 1. Portret psychologiczno-pedagogiczny ucznia szkoły podstawowej – wykład, Grażyna Łaniewska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Białymstoku.

 2. Normy i wartości w wychowaniu i profilaktyce szkolnej. Współpraca
  z rodzicami
  . Wykłady zamiennie prowadziły: dr Małgorzata Głoskowska -Sołdatow – Uniwersytet w Białymstoku (w Juchnowcu Górnym); Mariola Pierzchała -doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach); Hanna Waszkiewicz -konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży (w Mońkach i Siemiatyczach); Hanna Zienkiewicz
  i s. Teresa Dzikielewska- konsultantki Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Suwałkach ( w Sokółce- 11.01.2005r.)
 • Na konferencji wojewódzkiej dla szkół gimnazjalnych:

 1. Portret psychologiczno-pedagogiczny gimnazjalisty – wykład, Grażyna Łaniewska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 2. Normy i wartości w wychowaniu i profilaktyce szkolnej – wykład, prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś

 3. Dyskusję panelową prowadził Jerzy Binkowski, doradca metodyczny MODM w Białymstoku.


Podczas konferencji następujące szkoły prezentowały swój dorobek
z obszaru wychowania i profilaktyki: 1. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

 2. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

 3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

 4. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Mielniku.

 5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im . Jana Pawła II w Kleosinie.

 6. Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku.

 7. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w ZSMS w Białymstoku.

 8. Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku.

 9. Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku.

 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Mońkach (informacje o wszystkich szkołach gminnych).

 11. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej.

 12. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokółce.

 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach.

 14. Zespół Szkół w Drohiczynie.

 15. Szkoła Podstawowa Nr 6 w ZS w Hajnówce.

 16. Szkoła Podstawowa w Gródku.

 17. Zespół Szkół Integracyjnych (SP nr 45) w Białymstoku

 18. Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku

 19. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Ponadto stoiska przygotowały: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa w Kalinówce Kościelnej.
Inne instytucje uczestniczące w projekcie:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski, udział w panelu;

 • Wydział Prewencji KWP w Białymstoku, prezentacja działań na rzecz ochrony dziecka; udział w panelu;

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne z Moniek, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Sokółki (prezentacje na konferencjach regionalnych).

W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących szkoły, instytucji działających na rzecz edukacji i wychowania, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych– około 1000 osób.


Podczas konferencji wojewódzkiej przeprowadzono sondę wśród uczestników. Poproszono o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na ile działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w szkole są

skuteczne?

(proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza - bardzo skuteczne; 1- nieskuteczne; wybraną ocenę proszę przekreślić znakiem X)


1 2 3 4 5


 1. Proszę wskazać jeden najistotniejszy problem wychowawczy występujący w szkole, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko?
 1. W jaki sposób można pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?


WYNIKI:
Ad.1 Skuteczność działań profilaktyczno-wychowawczych rodzice ocenili na 3,75; wychowawcy i nauczyciele na 3,86 a dyrektorzy na 2,87.
Ad.2 Problemy wychowawcze w szkołach są następujące:
Rodzice

Wychowawcy

Dyrektorzy

 1. palenie papierosów

32%

11%

20%

2. wagary, frekwencja

7%

6%

9%

3. agresja, przemoc

32%

9%

31%

4. alkohol

4%

0

3%

5. niekorzystne zjawiska społeczne

0

0

7%

6. brak współpracy z rodzicami

0

11%

7%

7. wulgaryzmy

25%

9%

18%

8. brak porozumienia nauczyciel – uczeń

4%

0

2%

9. złe relacje uczeń – uczeń

0

0

9%

10. brak współpracy nauczyciel – nauczyciel

0

0

2%

11. kradzieże

0

9%

2%

12. niska kultura osobista uczniów

0

3%

0

13. stres związany z wymaganiami szkolnymi

4%

9%

0

14. brak dyscypliny

7%

11%

0

15. brak motywacji do nauki

4%

9%

0

16. duża liczba uczniów bez opieki rodzicielskiej (za granica)

0

6%

0

17. brak konsekwencji w postępowaniu nauczycieli i rodziców

4%

0

0

18. niechęć do szkoły

4%

0

0

Ad. 3 Szkole można pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez działania:
Podmiot / działania


Rodzice


Wychowawcy


Dyrektorzy


1. poprawę współpracy szkoła - rodzice

71%

11%

22%

2. prowadzenie doskonalenia nauczycieli i rodziców

21%

23%

31%

3. wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych

29%

6%

18%

4. współpracę z instytucjami specjalistycznymi

11%

14%

13%

5.większe finansowanie, lepsza

baza


4%

3%

16%

6. wsparcie organu prowadzącego

0

0

9%

7. tworzenie jasnego prawa wewnatrzszkolnego

0

0

9%

8. zwiększenie konsekwencji – dyscypliny w szkole

7%

0

4%

9. zmniejszenie liczebności klas

4%

0

2%

10. zatrudnienie pedagoga w szkole

0

0

4%

11. podmiotowe traktowanie ucznia

18%

0

2%

12. wdrażanie dobrych programów profilaktycznych

7%

9%

0

13. wprowadzenie problematyki prorodzinnej na lekcji

0

7%

0

14. prowadzenie zajęć metodami aktywnymi

0

9%

7%

15. tworzenie warunków do pracy z dzieckiem zdolnym

18%

0

0

16. zwiększyć zainteresowanie rodziców szkołą

14%

0

0

17. wprowadzić badania psychologiczne kandydatów na nauczycieli

11%

0

0


WNIOSKI:
Skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych w szkole dyrektorzy – wychowawcy – rodzice ocenili w skali od 3 do 4. Pojedyncze osoby wystawiły 2 i 5.
Najważniejsze problemy wychowawcze w gimnazjach to:


 • agresja słowna (wulgaryzmy) i fizyczna (przemoc rówieśnicza)

 • palenie papierosów

 • wagary i frekwencja na zajęciach

 • konsekwentne dyscyplinowanie ucznia w szkole i domu

 • brak motywacji do nauki

 • nieprawidłowe relacje interpersonalne (między różnymi podmiotami).


Problemom tym można zaradzić (zdaniem uczestników) poprzez:


 • Efektywniejszą współpracę szkoły z rodzicami

 • Prowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli i pedagogizacji rodziców

 • Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych

 • Prowadzenie współpracy z instytucjami specjalistycznymi

 • Zwiększaniem finansów szkolnych, poprawą bazy

 • Podmiotowe traktowanie ucznia w szkole (jasne prawo, konsekwencje, dyscyplina, relacje ...).

W trakcie organizowanych konferencji regionalnych poproszono uczestników o refleksje (w odniesieniu do programu, prelegentów, składu osobowego delegacji szkolnych, oczekiwań, itp...).


Refleksje uczestników:

 • Chętnie będziemy uczestniczyć w większej ilości konferencji z udziałem rodziców;

 • Bardzo ważny wykład dot. norm i wartości w wychowaniu (autorytet, wychowanie, antywartości, formy metapatologii – przydatne w dalszej pracy);

 • Konferencja bardzo ciekawa i potrzebna; prezentacje szkół dot. działań wychowawczych i profilaktycznych dają możliwość porównywania do dorobku własnej szkoły, oceny tych działań i ewentualnie wprowadzania nowych ciekawych pomysłów na grunt swojej szkoły;

 • Cały czas oczekujemy na działania, które pozwolą aktywnie włączyć rodziców w życie szkoły; konferencja bardzo przydatna tematycznie;

 • Konferencja daje możliwość porównania dorobku innych szkół z własną; wykłady i prezentacje są cenną wskazówką do pracy wychowawczej szkoły;

 • Bardzo trafne posunięcie – zaproszenie rodziców na konferencję; cieszy fakt, że współpraca partnerska rodzic-nauczyciel najwięcej wnosi w życie szkoły; dobrze, że przypomina się o podstawowych wartościach;

 • Jako rodzic dzisiejszą konferencję odbieram jako kolejna lekcję, która pokazuje, ile jeszcze można zrobić w szkole, w jaki sposób można wspomagać dyrektora i nauczycieli w procesie kształcenia naszych dzieci; wykłady ukazały grożące dzieciom niebezpieczeństwa ale i uświadomiły mi, jak można temu zapobiegać; chętnie będę uczestniczyć w takich konferencjach;

 • Bardzo trafny pomysł – zaproszenie delegacji ze szkół, w tym rodziców;


WNIOSKI – dla dyrektorów szkół:

 • Uwzględniać w ramach WDN zadania z obszaru wychowania i profilaktyki szkolnej;

 • Bardziej efektywnie włączać szczególnie rodziców w organizację działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły;

 • Konferencje o podobnej tematyce przenieść na grunt szkolny; analizować
  działania podejmowane w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego, eksponować na forum szkoły dorobek wychowawców klasowych.

WNIOSKI – dla nadzoru pedagogicznego:

 • Wskazywać na potrzebę prowadzenia systematycznego doskonalenia
  w zakresie realizacji zadań z obszaru wychowania i profilaktyki szkolnej
  w szkołach i placówkach.

 • Podczas konferencji i narad umożliwiać dyrektorom prezentowanie nowych, ciekawych pomysłów w w/w obszarze w ramach wymiany doświadczeń.

W realizacji projektu uczestniczyli wizytatorzy Kuratorium Oświaty


w osobach: Bożenna Krzesak –Mucha, Krzysztof Sochoń, Andrzej Korolczuk, Marek Frąckiewicz, Dorota Świerzbińska, Anna Topór, Jolanta Toczko, Barbara Gradkowska, Bożena Chomicka, Grażyna Średzińska,.
W załączeniu prezentacje wykładów.
Państwa refleksje i propozycje działań w tym obszarze proszę wysyłać na adres: wcwiklinska@kuratorium.bialystok.pl
Koordynator projektu:

Wiesława Ćwiklińska - wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Konsultacje: Jadwiga Piotrowicz,

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość