Strona główna

Warszawa: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ambulansu sanitarnego typu b wraz z zabudową I wyposażeniem medycznym oraz przeszkoleniem zespołów ratowników medycznych zamawiającego w zakresie obsługi znajdującego się w nim sprzętu medycznego


Pobieranie 25.79 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.79 Kb.
Warszawa: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego - ambulansu sanitarnego typu B wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym
oraz przeszkoleniem zespołów ratowników medycznych zamawiającego
w zakresie obsługi znajdującego się w nim sprzętu medycznego
(nr sprawy 8/IV/2010)


Numer ogłoszenia: 255257 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze , ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525,
faks 0 22 58 56 565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego - ambulansu sanitarnego typu B wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym oraz przeszkoleniem zespołów ratowników medycznych zamawiającego w zakresie obsługi znajdującego się w nim sprzętu medycznego (nr sprawy 8/IV/2010).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego - ambulansu sanitarnego typu B wraz z zabudową i wyposażeniem medycznym oraz przeszkoleniem zespołów ratowników medycznych zamawiającego w zakresie obsługi znajdującego się


w nim sprzętu medycznego.

Zamawiający wymaga aby:

a) pojazd będący przedmiotem zamówienia:

- był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 roku;

- był wolny od wad fizycznych i prawnych;

- spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo


o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych
na jej podstawie przepisach wykonawczych;

- spełniał wymogi PN-EN 1789/2008;

- posiadał świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawione zgodnie z ww. przepisami;

- posiadał świadectwo homologacji na pojazd skompletowany - M1/pojazd specjalny - karetka sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami;

- posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy;

b) wykonana adaptacja pojazdu pod ambulans nie powodowała ograniczeń praw wynikających


z fabrycznej gwarancji;

c) wyposażenie medyczne ambulansu będące przedmiotem zamówienia:

- było nowe, wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania;

- posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789


i PN-EN 1865;

- było zgłoszone do Rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wymagana gwarancja jakości:

a) na ambulans sanitarny:

- mechaniczna na pojazd bazowy wraz z zabudową - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów), liczona od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego;

- powłoki lakiernicze - min. 36 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego;

- perforacja korozyjna elementów nadwozia - min. 96 miesięcy, liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego;

b) na wyposażenie medyczne (sprzęt medyczny) - zgodnie z gwarancją producenta. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - specyfikacja techniczno-użytkowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3, 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
   tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
   tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
   tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
   tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania
   tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
   o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
   przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
   albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


 • inne dokumenty

1) potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego ambulansu (zgodnie z wymogami PN-EN 1789:2008) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą; 2) oświadczenie, iż oferowane wyposażenie medyczne ambulansu (sprzęt medyczny) posiada odpowiednio:

a) paszporty techniczne dopuszczające urządzenia do pracy;

b) certyfikaty zgodności sprzętu medycznego z PN-EN 1789 i PN-EN 1865;

c)deklaracje zgodności CE;

3) oświadczenie wykonawcy, że:

a) pojazd bazowy pod ambulans sanitarny posiada świadectwo homologacji;

b) pojazd będący przedmiotem zamówienia posiada świadectwo homologacji
na pojazd skompletowany - M1/pojazd specjalny - karetka sanitarna, wydane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
Wydział Zamówień Publicznych, 02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert:

29.09.2010 godzina 13:00, miejsce: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,


Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Wydział Zamówień Publicznych, 02-652 Warszawa,
ul. Samochodowa 5 (Biuro Przepustek).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość