Warsztat literaturoznawczej analizy I interpretacjiPobieranie 93.09 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar93.09 Kb.
WARSZTAT LITERATUROZNAWCZEJ ANALIZY I INTERPRETACJI

dr Katarzyna Badowska, dr Przemysław Dakowicz, dr Jerzy Rzymowski, dr hab. prof. Barbara Stelmaszczyk, dr Agnieszka Śniegucka


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Typ studiów


Stacjonarne. licencjackie

Semestr studiów


letni

Rok akademicki


2010/1011

Nazwa przedmiotu


Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji dzieła literackiego

Rodzaj zajęć


Konwersatorium/warsztat

Specjalizacja

Prowadzący


dr Katarzyna Badowska

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


Aktywny udział w zajęciach, oceny cząstkowe z prac pisemnych

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:Zajęcia kształtują umiejętności analizowania i interpretowania tekstów literackich różnych epok oraz prac naukowych w oparciu o wiedzę zdobytą podczas zajęć z poetyki oraz teorii i historii literatury .

Treści programoweStudenci opracują następujące teksty:

I.Mikołaj Sęp Szarzyński


Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego (analiza strukturalistyczna)

Opracowania:

Paweł Sarzała, Barokowa medytacja o śmierci ścigającej człowieka w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, „Prace Polonistyczne” Ser. 55. (2000) s. 7-23.

Bogusław Wyderka, Przerzutnia w utworach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, „Zeszyty Naukowe, Językoznawstwo” (Uniwersytet Opolski) 1996, z. 16, s. 115-122.


II. Juliusz Słowacki

Zachwycenie

Opracowania:

J. Brzozowski, Zachwycenie – uwagi o poetyce wiersza, w: idem, Odczytywanie romantyków, Kraków 2002, s. 226-236.

Edward Kasperski, Wyznaczniki i kryteria mistyki: o wierszach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego, „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 4, s. 39-52.


III. Bolesław Prus

Cienie (analiza strukturalistyczna)

Opracowania:

K. Gajda, Cienie Bolsława Prusa w świetle paraboli, w: List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje, red. T. Budrewicz i H. Bursztyńska, Kraków 2001, s. 103-113.

I.Koczkodaj, Narracja jako struktura fotograficzna w „Pleśni świata” i „Cieniach” Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, Lublin 2009, red. J. Malik, s. 155-168.


IV. Lew Tołstoj

Śmierć Iwana Iljicza (jeden z podstawowych tekstów literackich dla antropologii śmierci)

Opracowania:

Ireneusz Ziemiński, Irracjonalność śmierci: na marginesie opowiadania Lwa Tołstoja, „Sztuka i Filozofia" 2004, nr 24, s. 121-139.

Jan-Heiner Tück, Dojście do prawdy na progu śmierci: pochylenie się nad „Śmiercią Iwana Iljicza” Lwa Tołstoja, „Communio”, R. 26: 2006, nr 6, s. 168-179.


V. Bolesław Leśmian

Dziewczyna


Opracowania:

A.Izdebska, O „Dziewczynie”, w: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje, red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak, s. 32-43.

Paweł Dybel, Lacan i Leśmian - dwa zwierciadła, „Teksty Drugie” 1998, nr ½, s. 19-36.
VI. Stanisław Przybyszewski

Requiem aeternam (w świetle psychoanalizy)

Opracowania:

P. Dybel, O Requiem aeternam Stanisława Przybyszewskiego, w: idem, Urwane ścieżki. Przybyszewski, Freud, Lacan, Kraków 2000, s. 47-96.

G. Matuszek, Wstęp, w: S. Przybyszewski, Poematy prozą, Kraków 2003.


VII. Zofia Nałkowska

Dom kobiet (w świetle krytyki feministycznej)

Opracowania:

B. Smoleń, Kobieta i egzystencja. Wokół „Domu kobiet” Zofii nałkowskiej, w: Krytyka feministyczna, red. G. Borkowska i L. Sikora, Warszawa 2000, s. 105-120.

Maria Maczel, „Dom kobiet” Zofii Nałkowskiej - analiza językowa dialogu, „Filologia Polska” 2003, t. 1, s. 129-137.

Justyna Górny, Czy Nałkowska tworzy literaturę kobiecą?: z dylematów polskiej krytyki literackiej przełomu XIX i XX w., „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2, s. 80-91.
VIII. Marian Pankowski

Rudolf (w świetle badań queer)

Opracowania:


A. Amenta, Obrzęd ciała i sprawa polskości. Kilka uwag o Rudolfie Mariana Pankowskiego, „Ha!art.” 2004, nr 18.

P. Pilarski, Anarchia (z) ciała. Homoseksualność jako figura kontestacji w Rudolfie Mariana Pankowskiego, „Ha!art.” 2004, nr 18.

Piotr Krupiński, Podwójne życie Rudolfa Niemca, „Pogranicza” 2005, nr 6, s. 102-104. Krystyna Ruta-Rutkowska, Twórczość Mariana Pankowskiego a destrukcja romantyzmu, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”. R. 39: 2004, s. 7-23.
IX. Czesław Miłosz

Król Popiel (lektura intertekstualna)

Opracowania:

S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996 (tu: część II, rozdz.VII).
X. Andrzej Stasiuk

Dukla (w świetle postkolonializmu)

Opracowania:


Jerzy Marek, Opowieść o czasie zastygłym: o „Dukli” Andrzeja Stasiuka, „Świat i Słowo” 2004, nr 2, s. 195-202.

Andrzej Szwast, „Dukla" Stasiuka jako wyraz zafascynowania Schulzem, „Polonistyka” 1999, nr 9 s. 545-550.

Natalia Słomińska, Rozważania podkarpackie, czyli o wędrówkach bohatera „Dukli” i „Dziennika okrętowego” Andrzeja Stasiuka, „Pamiętnik Literacki”, R. 97: 2006, z. 4, s. 159-189.
XI. Gustaw Herling-Grudziński

Wieża (narrator jako porte parole autora)

Opracowania:

B. Nawrot, Tajemnica narracji – narracja Tajemnicy. O sztuce opowiadania „Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzinskiego, w: List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje, red. T. Budrewicz i H. Bursztyńska, Kraków 2001, s. 129-137.

Ewelina Szadkowska, Literatura czy autobiografia?: autor a narrator w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego , „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, z. 10, s. 117-134.Wykaz literaturyLiteratura ogólna:

  1. Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefnowska, J. Sławiński, Warszawa 1978.

  2. Problemy teorii literatury, seria II, Wrocław 1987.

  3. Problemy teorii literatury, seria IV, Wrocław 1998.

  4. J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańska 2006

  5. R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


IV

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji,

Rodzaj zajęć


konwersatorium 30h

Specjalizacja


_

Prowadzący


dr Przemysław Dakowicz

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę na podstawie udziału w zajęciach i aktywności

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:Konwersatorium poświęcone jest analizie i interpretacji wybranych dzieł literatury polskiej i obcej, z uwzględnieniem tła historycznego i estetyczno-filozoficznego, na którym powstawały.

Treści programoweLista autorów i dzieł omawianych na zajęciach:

Baczyński czyta Norwida: wiersz Bohater K. K. Baczyńskiego (kontekst: wiersze Bohater, Na zapytanie: czemu w konfederatce i Wielkość C. K. Norwida) — 2h.Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza (gry z tradycją - kontekst: Pamiętniki Paska, Pan Tadeusz Mickiewicza i Pamiątki Soplicy Rzewuskiego) — 2h.

T. S. Eliot, Ziemia jałowa (wątek intertekstualny, wielogłosowość, rola tradycji) — 2h.

Pośmiertne życie liryków lozańskich: Notatnik: Bon nad Lemanem Czesława Miłosza, Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza, Obłoki nad Ferrarą Zbigniewa Herberta (kontekst: [***Nad wodą wielką i czystą…] Mickiewicza) — 4h.

Cz. Miłosz, poezja (traktatowość dłuższych form poetyckich, poezja a religia, Miłosz jako poeta metafizyczny) — 4h.

B. Hrabal, Obsługiwałem angielskiego króla (Hrabalowska wizja historii; humor i groteska w powieści Hrabala; Obsługiwałem angielskiego króla jako powieść metafizyczna) — 2h.

T. Różewicz, poezja (poezja a niewyrażalne, śmierć poezji, Różewicz jako poeta [bez]religijny — zajęcia podwójne, w tym warsztat analityczno-interpretacyjny) — 4h.

Paweł Huelle i Bruno Schulz: Weiser Dawidek Huellego a Sklepy cynamonowe Schulza (konstrukcja bohaterów, tajemnica, Księga— 2h.

Między eposem, heroicomicum a poematem dygresyjnym: Dwanaście stacji Tomasza Różyckiego — 2h.

Poezja najnowsza — warsztat krytycznoliteracki (3 spotkania; m.in. Tkaczyszyn-Dycki, Kuczkowski, Kass, Dąbrowski, Dehnel) — 6h.


Wykaz literaturyOpracowania:

J. Błoński, Forma, śmierć i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994P. Ackroyd, T. S. Eliot, przeł. K. Mazurek, Kraków 1996

A. Budziak, Czas i historia w poezji T.S. Eliota. Konteksty filozoficzne, Wrocław 2002

L. Gruszewska, Wizje i re-wizje w poezji Thomasa S. Eliota, Lublin 1996

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998

Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, pod red. J. Kwiatkowskiego, Kraków 1995

Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, pod red. J. Kwiatkowskiego, Kraków 1995

A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 1998

A. Kaczorowski, Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu, Wołowiec 2004Z. Majchrowski, "Poezja jak otwarta rana" (czytając Różewicza), Warszawa 1993

A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002

T. Drewnowski, Walka o oddech : bio-poetyka : o pisarstwie Tadeusza Różewicza, Kraków 2002

T. Mizerkiewicz, "Weiser Dawidek" i współczesne doświadczenie mityczne, „Polonistyka” 1999 , nr 1 , s. 18-23

S. Gromadzki, "Weiser Dawidek" jako powieść-poszukiwanie czyli o paradoksie książki nie napisanej, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 1 , s. 103-120

A. Świeściak, Ironiczna nostalgia, „Dekada Literacka” 2004, nr 5/6, s. 62-67

T. Cieślak, Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykładach), w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


IV

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji

Rodzaj zajęć


Konwersatorium 30h

Specjalizacja
Prowadzący


Dr Jerzy Rzymowski

Punkty ECTS


3


Forma zaliczenia


Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:Zastosowanie różnych metod analizy i interpretacji tekstów literackich

Treści programoweMetaforyka, kompozycja i aksjologia w poezji barokowej (Z. Morsztyn)

Sztuka słowa i sceptycyzm w poezji klasycyzmu (I. Krasicki)

Refleksja w wierszach epoki romantyzmu (C. Norwid)

Trzy realizacje toposu retorycznego (A. Mickiewicz, A. Słonimski, T. Borowski)

Intertekstualność w liryce XX wieku (Z. Herbert, W. Szymborska, A. Kamieńska, J. Twardowski)

Poezja lingwistyczna (M. Białoszewski, S. Barańczak)

Typy narracji, czas, konstrukcje suspensywne i poetyka sugestii w krótkich formach prozy (B. Prus, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz, J. Szaniawski, G. Herling-Grudziński)


Wykaz literaturyH. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1976

U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, Krakow 1996

Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomka, J. Sławińskiego, W. Boleckiego, Warszawa 1992

Symbole i symbolika, oprac. M. Głowiński, Warszawa 1990

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Gdańsk 2002

Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje, red. K. Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Warszawa 1974

H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa [seria 1 i 2], Warszawa 1990 i 1998

P. Hertz, W. Kopaliński, Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX stulecia, Warszawa 1975

W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu

Typ studiów


Filologia polska – studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Semestr studiów


Rok II semestr IV (30 godz.)

Rok akademicki


2010/11

Nazwa przedmiotu


Warsztat literaturoznawczej analizy i interpretacji

Rodzaj zajęć


Konwersatorium

Specjalizacja
Prowadzący


dr hab. prof. UŁ Barbara Stelmaszczyk

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności studenta na zajęciach, w tym dokonywania samodzielnych analiz tekstów literackich (działania warsztatowe)

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok A (obowiązkowy).

Cel i zadania przedmiotu:Zajęcia z analizy dzieła literackiego mają charakter wybitnie warsztatowy. Teoretyczną bazę dla nich stanowi program zajęć z poetyki i teorii literatury, przyswojoną wcześniej w toku zajęć teoretycznoliterackich. Analiza przebiega według następujących założeń:

- wybór i układ tekstów przewidzianych do analizy generalnie winien być zgodny z chronologią epok historyczno-literackich, co pozwala śledzić historyczne przemiany poetyki, języka, ewolucję technik pisarskich, zmienne preferencje w użyciu środków stylistycznych, różnorodne ujęcia powtarzających się w historii literatury tematów/motywów, itp.

- układ chronologiczny pozwala również na pokazanie zmian gatunkowych i ukształtowanie się (np. już w romantyzmie, a zwłaszcza w XX wieku) synkretycznych i hybrydycznych form gatunkowych, by lepiej zrozumieć strukturę współcześnie uprawianych form oscylujących ku zatarciu dawnych norm gatunkowych.

- analizie poddawane są polskie teksty literackie, a tylko tytułem przykładu — również teksty przełożone na język polski (najlepiej różne wersje przekładowe tego samego utworu) dla pokazania różnic i odmiennych jakości artystycznych przekładu w warstwie dotyczącej brzmienia, rytmu, nieprzekładalności metafor, idiomów, neologizmów, archaizmów itp.

– możliwe jest porównywanie studenckich analiz z istniejącymi w literaturze przedmiotu analizami dokonanymi przez badaczy literatury.

– w warsztatowej metodzie prowadzenia zajęć każdy student winien zaprezentować przynajmniej jedną pisemną analizę i interpretację któregoś z omawianych w grupie tekstów. W trakcie zajęć omawiany tekst opracowują wszyscy studenci, zaś czytane są wybrane prace (według zgłoszeń studentów), poddawane dyskusji krytycznej w gronie uczestników zajęć.

– wykładowca koordynuje dyskusję, udziela głosu autorom czytanych analiz, podsumowuje dyskusję dokonując własnej oceny zarówno dyskusji jak i przedstawionych prac.


Treści programowe1. Jan Kochanowski, Treny (jeden z trenów).
2. Mikołaj Sep-Szarzyński - jeden z sonetów
3. Maurycy Mochnacki, Co rozumieć potrzeba przez literaturę? w: idem, Literatura polska

w wieku dziewiętnastym, oprac. Z. Skibiński, Łódź 1985.
4. Adam Mickiewicz, „Snuć miłość...”

5 i 6. C. K. Norwid, „...Ale TY, Jeden dobry i Jedyny...” lub List poetycki: „Pierwszy list, co mnie doszedł z Europy...


7 i 8. Bruno Schulz, opowiadanie Wiosna lub: Traktat o manekinach, lub: Księga, lub Genialna epoka.
9 i 10. Wojciech Karpiński, Pamięć Włoch (jeden z esejów do wyboru).


  1. Stanisław Grochowiak, Gdy już nic nie zostanie, (lub inny wiersz z ekfrazą).

12. Jerzy Jarniewicz, wybrane wiersze z tomu Oranżada;
Wykaz literaturyAd 1.

J. Pelc, hasło „Tren” w: Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, z udziałem B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.


J. Ziomek, Autobiografizm jako hipoteza konieczna („Treny” Jana Kochanowskiego), w: Biografia - geografia - kultura literacka, Wrocław 1975.
Ad 2.

J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku (rozdz. IV: Retoryka paradoksu i rozdz. V: Niepokój i napięcie), Kraków 1967.

Ad 4.

B. Stelmaszczyk, Sfera miłości - O wierszu „Snuć miłość...”, w: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź 1998.Ad 5 i 6.

P. Chlebowski, O jednym drobnym wierszu Cypriana Norwida, w: Liryka Cypriana Norwida, pod red. P. Chlebowskiego i W. Torunia, Lublin 2003.


M. Głowiński, Norwidowska druga osoba, „Roczniki Humanistyczne” T. XIX: 1971, z. 1.

Ad 7 i 8:

J. Błoński, Świat jak księga i komentarz, oraz/lub: M. P. Markowski, „Wiosna”: Między retoryką a erotyką, w: Czytanie Schulza, pod red. J. Jarzębskiego, Kraków 1994.

Ad 9 i 10:

Walter Hilsbecher, Esej o eseju, w: idem, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, wybór i wstęp S. Lichański, przeł. S. Błaut, Warszawa 1972.
Hasło „Esej” w: Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i in., Wrocław 1992.

Ad 11:


J. Łukasiewicz, Grochowiak i obrazy, Wrocław 2002
Ad 12:

P. Łuszczykiewicz, Piosenkowy czynnik poezjotwórczy, w: idem, Piosenka w poezji pokolenia transformacji 1984-2009, Poznań 2009.
Kierunek studiów


Filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia

Typ studiów


Polonistyczne studia licencjackie (stacjonarne)

Semestr studiów


Letni

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Warsztaty analityczno-interpretacyjne

Rodzaj zajęć


Warsztaty


Specjalizacja

Prowadzący


Dr Agnieszka Śniegucka

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


Ocena na podstawie aktywnego udziału w zajęciach

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych studentów.

Treści programowePowtórzenie wiadomości z zakresu poetyki i wersyfikacji oraz teorii dzieła literackiego

M. Sęp-Szarzyński, O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

I. Krasicki [jedna z bajek epigramatycznych – do wyboru]

A. Naruszewicz, Balon

C.K. Norwid, Fortepian Szopena

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Barwy

B. Leśmian, Dziewczyna

M. Białoszewski, Karuzela z Madonnami

Z. Herbert, Tren Fortynbrasa;

W. Szymborska, Mozaika bizantyjska

T. Różewicz, Kamieniołom

J. Słowacki, Balladyna

A. Sygietyński, Na skałach Calvados

S. Lem, Solaris

Podany wyżej zestaw tekstów to propozycja, którą studenci mogą skorygować w trakcie zajęć.


Wykaz literaturyJ. Culler, Język, znaczenie, interpretacja, w: Teoria literatury, przeł. M. Basaj, Warszawa 1998

M. Głowiński, Norwid i Jakobson (O granicach lingwistycznej analizy poezji), w: Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, pod red. I. Bobrowskiego, Kraków 2003 oraz w: Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice, Kraków 2007

E. Kuźma, Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej. „Pamiętnik Literacki” LXXX, 1989, z. 3

Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Kraków 1966 oraz (wyd. 2) Gdańsk 2002

H. Markiewicz, Interpretacja semantyczna dzieł literackich, w: wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984

R. Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu, w: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995

A. Okopień-Sławińska, Sztuka interpretacji jako przedmiot nauczania, w: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, praca zbiorowa pod red. B. Chrząstowskiej i T. Kostkiewiczowej, wyd. II, Warszawa1988Poezja polska. Interpretacje, red. K. Heska-Kwaśniewicz i B. Zeler, Katowice 2000

L. Pszczołowska, Semantyka form wierszowych. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4 oraz w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986 oraz w: Wiersz – styl – poetyka. Studia wybrane, Kraków 2002J. Sławiński, Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006

Sztuka interpretacji, t. I - II, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1971

Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Studia pod red. J. Sławińskiego i J. Święcha, Wrocław 1979

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy