Strona główna

Warunki uczestnictwa


Pobieranie 18.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.24 Kb.
WARUNKI UCZESTNICTWA

W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY „ANAS” SP. Z O. O.

Ul. Narutowicza 61 20-016 Lublin, NIP 946-23-77-778, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, Gwarancja Ubezpieczeniowa Europejskie Nr G/026/2012

Zezwolenie Wojewody nr 056, KRS 0000152945 Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


I. UMOWA I OPŁATY

1. Przed zawarciem UMOWY UCZESTNIK winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa, opisem obiektu, programem imprezy i jej ceną, stanowiącymi integralną część umowy.

2. Zawarcie UMOWY następuje z chwila podpisania druku Umowy-Zgłoszenia i wpłacenia zaliczki w wysokości minimum 30% wartości imprezy przez UCZESTNIKA lub osobę przez Niego upoważnioną oraz przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę. Za osoby niepełnoletnie UMOWĘ podpisuje przedstawiciel ustawowy.

3. Zapłata reszty należności musi nastąpić 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. UCZESTNIK, który podpisał umowę w terminie krótszym niż 30 dni przed datą imprezy i został wpisany na listę dokonuje w tym samym dniu pełnej wpłaty ceny imprezy.

4. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty należności może być przyczyną skreślenia UCZESTNIKA z listy imprezy na warunkach rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie biura.

5. Przy zawieraniu Umowy, ANAS określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura. Brak tych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie ANAS.

6. UCZESTNIK ma obowiązek informowania ANASA o wszystkich zmianach danych podanych w UMOWIE. ANAS nie odpowiada za nie wykonanie UMOWY z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

7. ANAS zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kursu walut, transportu, wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak np. lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, nie później jednak, niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

8. ANAS zobowiązany jest do powiadomienia UCZESTNIKA o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy (termin, program imprezy, ) niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką zmianę. UCZESTNIK zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia złożyć oświadczenie akceptujące nowe warunki, a w przypadku podwyżki ceny dokonać wpłaty różnicy ceny.

9. ANAS zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu:

- braku wymaganego minimum uczestników, przy realizacji imprezy uzależnionej od liczby zgłoszeń,

- siły wyższej,

i gwarantuje powiadomienie o tym UCZESTNIKA nie później niż na 72 godz. przed datą rozpoczęcia imprezy. UCZESTNIK otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty.
II. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. UCZESTNIK może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę warunków umowy o których mowa w pkt. I.7 i I.8. Akceptacja zmiany bądź rezygnacja z tych przyczyn, winna nastąpić w formie pisemnej, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie warunków.

2. W przypadku rezygnacji z przyczyn, o których mowa w pkt.II.1, bądź odwołania imprezy przez ORGANIZATORA, UCZESTNIKOWI przysługuje prawo uczestniczenia w imprezie zastępczej lub zwrot pełnej wpłaty, który winien nastąpić niezwłocznie po rezygnacji, a także zwrot udokumentowanych kosztów przybycia na miejsce zbiórki, jeśli nie został wcześniej poinformowany.

3. UCZESTNIK może zrezygnować z udziału w imprezie w każdym terminie przed rozpoczęciem imprezy, składając pisemne oświadczenie.

4. W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn innych, niż wymienione w pkt. II.1 lub w przypadku nie zgłoszenia się UCZESTNIKA w oznaczonym czasie na miejscu zbiórki lub w miejscu realizacji imprezy – UCZESTNIK zostaje obciążony

rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez ANAS w wysokości wynikającej z kosztorysu imprezy, bez względu na datę zawarcia umowy:.

5. UCZESTNIK ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w imprezie. Musi to nastąpić na piśmie, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W tym przypadku, a także przy zmianie rezerwacji /termin, obiekt, ilość posiłków itp./ UCZESTNIK ponosi opłatę manipulacyjną za dodatkowe koszty związane ze zmianą w wysokości rzeczywiście poniesionej przez ANAS.

6. Zwrotu wpłaty dokonuje biuro, w którym UCZESTNIK wykupił imprezę.


III. REKLAMACJE

1. Uwagi odnośnie wadliwego wykonywania umowy należy niezwłocznie (o ile jest to możliwe) zgłaszać do wykonawcy usługi lub pilota /rezydenta/. ANAS dołoży wszelkich starań, aby usunąć usterkę na miejscu, w tym w miarę możliwości poprzez załatwienie świadczeń zastępczych o takim samym lub wyższym standardzie.

Wady, nie usunięte w trakcie imprezy, powinny być zgłoszone na piśmie w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. Zgłoszenie może być składane w biurze, które sprzedało imprezę lub przesłane do Anas.

2. ANAS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia UCZESTNIKOWI pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.

3. Zwrot wymaganych części lub całości wpłat za imprezę lub innych uzasadnionych roszczeń następuje niezwłocznie.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność ANASA jest wykluczona w przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej,

- działań lub zaniechań UCZESTNIKA,

- działań lub zaniechań osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

UCZESTNIK ponosi odpowiedzialność materialną wobec ANASA i jego kontrahentów za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby znajdujące się pod jego opieką.


IV. UBEZPIECZENIE W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ I NA RZECZ KLIENTA

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ANAS posiada umowę ubezpieczenia dla wszystkich UCZESTNIKÓW z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej ORGANIZATORA zawartej z Gwarancja Ubezpieczeniowa Europejskie Nr G/026/2012 w zakresie pokrycia kosztów powrotu poszkodowanego do kraju, w wypadku gdy ORGANIZATOR wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także zwrotu wpłat zgodnie z umową o świadczeniu usług w przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez Ubezpieczającego. W przypadku konieczności skorzystania z w/w ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin pod nr telefonu 081/44 16-789 lub najbliższa placówka konsularna RP.

2. ANAS zawiera dla wszystkich UCZESTNIKÓW ubezpieczenie od kosztów leczenia i pomocy w podróży /assistance/ oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania imprezy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Zakres odpowiedzialności: KLA –15 000 euro, NNW –2 500 euro.

3. UCZESTNIK ma prawo do wykupienia w wybranej przez siebie Firmie Ubezpieczeniowej:

- dodatkowego ubezpieczenia NNW i KL niezależnie od pkt. 2,

- ubezpieczenia z tytułu ryzyka związanego z uprawianiem sportów amatorskich,

- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby lub zdarzenia losowego.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. UCZESTNIK wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych ANASA Sp. z o.o. i przetwarzanie ich dla celów marketingowych i promocyjnych.

2. ANAS Sp. z o. o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych UCZESTNIKA zgodnie z zaleceniami ustawy o ochronie danych osobowych i oświadcza, że dane te nie będą udostępniane na zewnątrz.

3. Z chwilą opublikowania nowych „Warunków uczestnictwa” tracą ważność wcześniejsze.4. W sprawach nieuregulowanych „Warunkami Uczestnictwa” stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o usługach turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Lublin. 28. Maj 2012r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość