Wesołego Alleluja! Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywamy Zmartwychwstania Pańskiego! Trzeba więc, abyśmy wyszli z naszych „grobów”Pobieranie 43.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar43.61 Kb.
Wesołego Alleluja!
Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywamy Zmartwychwstania Pańskiego! Trzeba więc, abyśmy wyszli z naszych „grobów” i z mocą płynącą od zwycięskiego Chrystusa głosili całemu światu Ewangelię życia!

Radujmy się i weselmy w Panu! Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja, alleluja!

(Z listu Ministra Generalnego na Święta Wielkanocne 2010 roku) tutaj możesz wysłuchać przesłania O. Generała
Hiszpania - Obchody 400-lecia śmierci Św. Franciszka Solano w Montilla (Córdoba)
Dnia 25 lutego 2010 r. Minister Generalny wraz ze swym osobistym sekretarzem Fr. Francisco J. Arellano Suárez, oraz z Braćmi z betyckiej Prowincji udali się z pielgrzymką do Domu-Sanktuarium, w którym urodził się Św. Franciszek Solano. Wcześniej nawiedzili również

Wcześniej O. Generał nawiedził odnowioną celę zakonną, w której mieszkał Święty w czasie, gdy przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich i do pracy duszpasterskiej. Cela ta znajduje się w klasztorze Naszej Pani z Loreto w Sewilii. Poświęcając w obecności całej wspólnoty odnowioną celę i zachęcił Braci, aby nadal rozpalali w swych sercach misyjną gorliwość, w której Św. Franciszek Solano znajdował siłę do pracy misyjnej wśród ludzi i dla ludzi, którym głosił, iż „nie mas Wszechmogącego poza Bogiem Jedynym”.

Minister Generalny odwiedził także klasztory Sióstr Klarysek i Koncepcjonistek w Montilla (Córdoba), zachęcając je do realizowania z kreatywnością i śmiałością tej formy życia, którą przyjęły poprzez śluby zakonne, a przede wszystkim teraz właśnie, gdy obchodzone są poszczególne Jubileusze.

O. Genarał przewodniczył uroczystej Eucharystii, w której wzięła udział cała Rodzina Franciszkańska. W okolicznościowym kazaniu przybliżył postać Św. Franciszka Solano, i zachęcił obecnych, aby na wzór pierwszych uczniów wyruszyli w drogę pośród ludzi i do ludzi, jak również, do tego, aby pomimo napotykanych przeszkód z zapałem pierwszych misjonarzy Zakonu głosili światu Dobrą Nowinę Jezusa z Nazaretu. Na zakończenie przekazał Wikariuszowi generalnemu, Proboszczowi i Burmistrzowi miasta Montilli okolicznościowy Medal upamiętniający 800-lecie powstania naszego Zakonu.


Prowincja „Naszej Pani z Guadalupe”

W dniach 7-14 lutego 2010 br. Minister Generalny w towarzystwie Definitora Generalnego - Fr. Julio Cesara Bunadera, złożył braterską wizytę w Prowincji Naszej Pani z Guadalupe” w Ameryce Centralnej. Prowincja ta swym zasięgiem obejmuje: Gwatemalę, Salwador, Nikaraguę, Kostarykę, Honduras, Panamę oraz Haiti. O. Generał spotkał się najpierw z Ministrem Prowincjalnym i Definitorium Prowincji oraz Współbraćmi z klasztoru Św. Bonawentury w stolicy Gwatemali.

Aby ułatwić spotkanie O. generała z Braćmi z Prowincji, zorganizowano dwie Kapituły namiotów dla Braci po ślubach wieczystych - jedną w Gwatemali, a drugą w Nikaragui. W trzecim spotkaniu, które odbyło się w stolicy Gwatemali, wzięli udział formatorzy oraz Bracia na formacji początkowej. W braterskiej atmosferze podjęto zasadnicze tematy dotyczące życia i misji Braci Mniejszych. Punktem odniesienia był Dokument końcowy Kapituły Generalnej 2009 roku - Niosący Dar Ewangelii. Współbracia podzielili się doświadczeniami z różnych regionów Prowincji, zwracając szczególną uwagę na sytuację na Haiti. Szczególnym przeżyciem były odwiedziny i wspólna modlitwa O. Generała z Braćmi przebywającymi w infremerii prowincjalnej oraz z chorymi otoczonymi opieką w ramach dzieł charytatywnych „Santo Hermano Pedro”.

Wyjątkowy charakter miały także odwiedziny Ministra Generalnego w klasztorach Sióstr Klarysek w Gwatemali i Nikaragui. Specjalnie na te spotkania przybyły Siostry z innych klasztorów.

O. Generał spotkał się również z Rodziną Franciszkańską w Gwatemalskim Centrum Duchowości. Złożył także wizytę Księzom Biskupom oraz Nuncjuszowi Apostolskiemu w Gwatemalii, Abp Paulowi Richardowi Gallagerowi.
Perù - Seminarium w Iquitos
Obecność Franciszkańska w Amazonii - pod takim tytułem odbyło się w Iquitos (Peru) naukowe Seminarium zorganizowane przez UCLAF. Wzięło w nim udział 36 uczestników. Przedmiotami podejmowanych tematów były: lepsza znajomość rzeczywistości amazońskiej, docenienie obecności franciszkańskiej na terenie Amazonii sięgającej XVI w. oraz uważne spojrzenie na obecną sytuację po to, by znaleźć kryteria, propozycje i rozwiązania dotyczące Projektu misji franciszkańskich w Amazonii, ujętego w mandacie Kapituły Generalnej 2009 roku.

Po przypomnieniu dotychczasowej drogi Zakonu z nową wrażliwością dotyczącą tematu, Fr. Tomàs Martin, misjonarz hiszpański, który od 30 lat przebywa w tamtejszej rzeczywistości, przedstawił interesujące sprawozdanie ze swej pracy misyjnej, opierając je na własnym doświadczeniu misyjnym. Jeden dzień był poświęcony wizycie niektórym wspólnotom “Caserìos” żyjącym wzdłuż Amazonki. Wielu misjonarzy, którzy żyją i pracują w rzeczywistości amazońskiej podzieliło się swym doświadczeniem misyjnym. Krótki dokument końcowy zawiera wspólne przesłanie, w którym:

* zwraca się uwagę na usilną prośbę na wyczulenie i ożywienie pracy misjonarzy i misjonarek franciszkańskich pracujących w Amazonii i w służbie dla braci i sióstr w ramach Jednostek Rodziny Franciszkańskiej Ameryki Łacińskiej, w perspektywie większego zaangażowania w misję na terenie Amazonii i z troską o nowe powołania misyjne. Taka inicjatywa posłuży stworzeniu wspólnej wizji obecności w Amazonii, jak również ułatwi działanie w na płaszczyźnie solidarności, informacji, wymiany doświadczeń i form współpracy.

* podziela się potrzebę zorganizowania spotkań formacyjnych, tak dla misjonarzy już obecnych w regionie Amazonii, jak dla Jednostek Zakonu i Rodziny Franciszkańskiej, zarówno na poziomie formacji początkowej, jak i ciągłej. W przygotowaniu propozycji formacyjnej można by zaangażować UCLAF, Kursy Ewangelizacji w Pertopolis w Brazylii, Centrum Formacyjne w Cochabamba w Boliwii oraz inne instytucje.

* zgodzono się z inicjatywą utworzenia jednej lub więcej wspólnot w rejonie Amazonii, według wskazań przedstawionych w czasie I Seminarium w Manaus, których cechą charakterystyczną jest by była ona “inter”, czyli: międzyprowincjalna, międzynarodowa i otwarta na różne formy współpracy, gotowa, by podjąć projekt całościowy, który stałby się nową formą ewangelizacji, głosem w obronie sprawiedliwości, a także opcją obejmującą biednych i rodzące się społeczności.
Zebranie Konferencji Boliwijskiej
W dniach 24-27 lutego br., odbyło się w Limie zebranie Konferenji Boliwijskiej. Wzięło w nim udział 21 Braci, a wśród nich: Prowincjałowie, Kustosze i odpowiedzialni za animację misyjno-ewangelizacyjną, formację, a także Sprawiedliwość, Pokój i Nienaruszalność Stworzenia. Przewodniczący Konferencji, Fr. Mauro Vallejo, przedstawił relację dotyczącą różnych form działalności na przestrzeni minionego roku, wraz z przedstawieniem wydatków i aktualnej sytuacji ekonomicznej Konferencji. Także międzyprowincjalni sekretarze: do spraw ewangelizacji i misji: Fr. Alirio Urbina oraz do spraw Formcaji i Studiów, Fr. Daniel Castillo, przedstawili swe sprawozdania. Minister Generalny wystosował list, który został przekazany każdemu z uczestników. Definitor Generalny Fr. Nestor I. Schwerz przedstawił projekt Definitorium Generalnego dotyczący animacji w Zakonie na najbliższe sześciolecie, a także: Moratorium oraz zawarte w Mandatach Kapituły Generalnej wytyczne dla Konferencji i Jednostek Zakonu. W wyniku podjętego dialogu i wspólnej refleksji uznano, że podstawową kwestią jest obudzenie w Braciach motywacji do przyjęcia i realizacji projektu animacji i Moratorium.

Podczas spotkania odniesiono się również do Seminarium dotyczącego obecności franciszkańskiej w Amazonii, jakie odbyło się w Iquitos. Na zakończenie, podsumowując pracę w grupach i zebrania ogólne, przyjęto propozycje odnośnie najbliższej przyszłości Konferencji: 1. Podczas następnego spotkania Konferencji, które odbędzie się w daniach 2-5 marca 2011 r., w Quito, zostaną zrewidowane Statuty Konferencji; będzie także ponownie podjęty temat Amazonii oraz zostanie opracowany projekt działalności Konferencji na najbliższe trzechlecie. Obędą się również wybory Przewodniczącego Konferencji i zostaną obsadzone odpowiednie urzędy.

 2. Każda Jednostka podejmie konkretne działania na rzecz solidarności w ramach Projektu Amazońskiego. W dniach 14-17 lutego 2011 r., na poziomie Konferencji, odbędzie się w Boliwii spotkanie, na którym pod przewodnictwem Międzyprowincjalnego Sekretarza do spraw Ewangelizacji i Misji i w obecności przedstawicieli Rodziny Franciszkańskiej i Świeckich, podjęty zostanie na nowo temat Amazonii.

 3. W ramach Konferencji, pod opieką Fr. Alirio Urbina - Międzyprowincjalnego Sekretarza do spraw Ewangelizacji, kontynuowany będzie temat dotyczący działalności strony internetowej we współpracy i z udziałem wszystkich Jednostek.

 4. W dniach 16-21 sierpnia 2011 r., pod patronatem Międzyprowincjalnego Sekretarza do spraw Formacji i Studiów, zostanie zorganizowany w Quito (Ekwador) Kurs dla formatorów Konferencji, który podejmie tematy omawiane na Kontynentalnym Kongresie dla Formatorów, zaproponowane przez Generalny Sekretariat d.s. Formacji i Studiów na rok 2011. Dzięki temu Kursowi, Bracia będą mogli wymienić doświadczenia w kwestii podejmowanych tematów, by w ten sposób przygotować obrady następnego Kontynentalnego Kongresu dla Formatorów.

Odnośnie Zgromadzenia w 2011 - trzeba wziąć pod uwagę następujące kwestie: spotkanie formacyjne dla profesów czasowych, z konkretnym doświadczeniem misyjnym w Amazonii peruwiańskiej; spotkanie formacyjne dla ekonomów Jednostek, z możliwą obecnością Ekonoma Generalnego.
Obrady Konferencji Brazylijskiej
W dniach 1-5 marca br., w obecności wszystkich Ministrów Prowincjalnych, Kustoszy i reprezentantów Sekretariatów Międzyprowincjalnych ewangelizacyjno-misyjnej oraz do spraw Formacji i Studiów, odbyły się obrady Konferencji OFM w Brazylii (CFMB). Ponadto dwóch Braci zostało posłanych do pracy w Projekcie misyjnym dotyczącym Amazonii i Ministra narodowego OFS. Cały dzień poświęcono na studium dokumentu Niosący dar Ewangelii. Po refleksji nad pierwszą częścią dokumentu, Definitor generalny Fr. Nestor I. Schwerz przedstawił projekt Definitorium generalnego dotyczący animacji na najbliższe sześciolecie, a także Moratorium, oraz Mandaty, jakie zostały powierzone do zrealizowania Konferencjom oraz poszczególnym Prowincjom. Minister Generalny wystosował okolicznościowy list, który przekazany został każdemu z uczestników. Także Międzyprowincjalni Sekretarze do spraw Ewangelizacji i Misji oraz Formacji i Studiów przedstawili swoje relacje wraz z konkretnymi inicjatywami i projektami na najbliższą przyszłość. Minister narodowy OFS podzielił się z uczestnikami informacjami dotyczącymi Franciszkanów świeckich, wyrażając życzenie współpracy na drodze formacji i misji. Jego obecność i wystąpienie zostało bardzo życzliwie przyjęte przez uczestników. W kolejnych dniach Ministrowie i Kustosze podjęli refleksje, które dotyczyły:

a. AMAZONII: Konferencja już od roku 1993 realizuje międzyprowincjalny projekt obecności w Roraima, w Amazonii. Wspólnota tam przebywająca ma się dobrze. Miejscowy Biskup jest bardzo wdzięczny za wszystko, co Bracia już uczynili i nadal czynią. Również ludzie doceniają obecność Franciszkanów. W tym kontekście myśli się o ożywieniu animacji powołaniowej oraz stworzeniu możliwości współpracy ze świeckimi. We wrześniu przyszłego roku powstanie nowa wspólnota na peryferiach wielkiego miasta - Manaus. Będzie to międzyprowincjalna wspólnota misyjna w Amazonii, utworzona przez Konferencję jako wotum 800-lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych. Niektóre Jednostki, jak na przykład Prowincja Św. Antoniego, Kustodia Siedmiu Radości, czy Prowincja Niepokalanej, mają już Braci należących do Projektu w rejonie Amazonii. Najbardziej zaangażowana w powyższy Projekt jest Kustodia Św. Benedykta. W całej Konferencji odczuwa się szczególną wrażliwość wobec rozwoju Projektu obecności franciszkańskiej w Amazonii.

b. POZOSTAŁYCH MANDATÓW KAPITULNYCH: podjęto refleksję nad każdym z Mandatów, który dotyczył Konferencji (formacja gwardianów i ekonomów, powstanie wspólnoty dla Braci przeżywających trudności, wsparcie dzieł Ewangelizacyjnych, Projekt współpracy Międzyprowincjalnej w ramach misji lokalnych …). Podjęto również decyzje o przyjęciu poszczególnych etapów i inicjatyw dla zrealizowania powyższych celów, w którym to dziele powinny uczestniczyć wszystkie Jednostki tworzące Konferencję.

Na płaszczyźnie formacji Konferencja będzie realizowała: a) projekt zwany “Przeżyć na nowo dar powołania”, dla Braci, którzy mają blisko 25 letnie doświadczenie życia zakonnego, z możliwością nawiedzenia miejsc franciszkańskich we Włoszech i w Ziemi Świętej. b) projekt formacyjny z doświadczeniem misyjnym dla Braci od 7 do 10 roku po profesji wieczystej; c) rekolekcje dla Braci profesji czasowej, jako przygotowanie do złożenia profesji wieczystej; d) Kurs dla Formatorów, Animatorów powołaniowych, Gwardianów oraz Moderatorów Formacji Ciągłej.

W ramach działalności Sekretariatu do spraw Ewangelizacji i Misji, Konferencja zadba w sposób szczególny o misje w Amazonii, starając się zaangażować w realizację tego Projektu różne Jednostki Zakonu. Ustalono także terminarz spotkań regionalnych, narodowych i międzynarodowych w celu ożywienia duszpasterstwa powołań.

Nowy Biskup franciszkański

Watykan - 27 lutego br. Ojciec Św. Benedykt XVI mianował Fr. José de Jesús González Hernández, rektora i proboszcza kościoła katedralnego w Inhambane w Mozambico z Prowincji ŚŚw. Franciszka i Jakuba Giacomo w Meksyku, Biskupem Prałatury Jesús María w Meksyku (powierzchnia: 25.000 km2; ludność: 146.000; Katolików: 134.000; kapłanów: 27; zakonników: 72; diakonów stałych: 1). Biskup nominat urodził się 25 grudnia 1964 w Etzatlán (Meksyk), profesję uroczystą złożył w 1992 r. a w 1994 przyjął święcenia kapłańskie.


Wiadomości w skrócie


 • Perugia (Włochy): Spotkania formacyjne na tematy społeczne: Od trzech lat Prowincja Seraficka w Asyżu organizuje we współpracy ze swoją Komisją do spraw Sprawiedliwości, Pokoju i Nienaruszalności Stworzenia, a także z III Zakonem Świeckich i Młodzieżą Franciszkańską w regionie, spotkania formacyjne na tematy społeczne. Wspomniane spotkania otwarte są dla ogółu, a w sposób szczególny reklamowane są poprzez akcję wolontariuszy na Uniwersytetach Perugii.

Na I roku została przedstawiony wachlarz ogólnych tematów z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej , a szczególnie dotyczących osoby, rodziny, ekonomii i zaangażowania politycznego.

Na drugim roku, z pomocą profesorów z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Perugii została podjęta tematyka omawiająca związki osoby z ekonomią.W bieżącym roku będzie mowa o emigracji z punktu widzenia biblijnego, prawnego, społecznego i politycznego; odnośnie ostatniego aspektu zostanie zorganizowany “okrągły stół”, do którego zostaną zaproszeni reprezentanci głównych partii politycznych w regionie Perugii. Spotkania te odbywać się będą w konwencie w Monteripido (Perugia). Więcej wiadomości znajdziesz na stronie: www.ofsumbria.it

 • Fundacja Rosja i Kazakstan: Fundacja Św. Franciszka przygotowuje się do dorocznych obrad, które odbędą się w Sankt Petersburgu pod koniec kwietnia br. W kontekście wspomnianych obrad, Minister Generalny wysłał swych dwóch Delegatów: Definitora Generalnego Fr. Vincenzo Brocannellego i Sekretarza generalnego d.s. Ewangelizacji i Misji, Fr. Massimo Tedoldiego, aby wraz z Radą Fundacji dokonali analizy obecnej sytuacji oraz zweryfikowali sytuację, w której znajdują się trzy wspólnoty w Rosji i dwie w Kazakstanie, ponieważ borykają się one z pewnymi trudnościami, m.in. personalnymi. W dorocznych obradach Fundacji przewidziany jest udział Ministra Generalnego. Jego obecność ma nadać nowy impuls obecności franciszkańskiej w tych krajach, gdzie powstają niewielkie wspólnoty katolickie. Obecnie należy do Fundacji i pracuje w niej 20 Braci, którzy: obsługują 7 parafii, prowadzą szkołę w Nowosybirsku, Centrum dla Niepełnosprawnych i Klinikę akupunktury w Almatach, a także Dom Starców i dla Bezdomnych w Ussursku oraz współpracują z Centrum dla Dzieci z Ulicy w Sankt Petersburgu. Pracują oni również w niewielkim Centrum dla Niepełnosprawnych w Taldikurganie. Mając na uwadze Implantatio Ordinis, do wspólnoty w Sankt Petersburgu należy również trzech młodych miejscowych Braci. Pracy mają bardzo dużo i potrzebują nowych sił!

 • Presentacja książki: André Vauchez, Franciszek z Asyżu, Wydawnictwo Einaudi, Torino 2010. Czwartek, 15 kwietnia 2010 r. o godz. 17.00. Oratorium Niepokalanego Poczęcia NMP przy bazylice Santa Maria in Aracoeli (Rzym). Więcej informacji: sssmf@antonianum.eu

 • 40 lat Źródeł Franciszkańskich: Studium z okazji publikacji: François d’Assise. Écrits, Vies, Témoignages. Czwartek, 29 kwietnia, o godz. 15.30 na Papieskim Uniwersytecie Antonianum - Aula A. Więcej informacji: sssmf@antonianum.eu
 • Kolegium Św. Antoniego - Wspólnota Bł. Fr. Gabriele Allegra (FGA): od 1988 roku, biorąc pod uwagę specyficzny charakter domu, Wspólnota Międzynarodowego Kolegium Św. Antoniego, została podzielona na dwie jednostki: “Casa Madre”, czyli Dom Macierzysty, gdzie mieszkają Bracia wezwani przez Ministra Generalnego do pracy na - Papieskim Wydziale (wcześniej), a dziś na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum”, a oprócz nich - Bracia podejmujący inną działalność na zlecenie Zarządu Generalnego oraz “Casa Filiale”, czyli Dom Filialny, czyli Wspólnota Braci Studentów - dla Braci studiujących w Rzymie. Ta właśnie Wspólnota, po Kapitule Generalnej Zakonu w Asyżu 2003 r. - 16 lipca - została kanonicznie erygowana jako Wspólnota zależna bezpośrednio od Ministra Generalnego i jego Definitorium, pod wezwaniem Franciszkańska Wspólnota Międzynarodowa “Sługi Bożego Fra Gabriele Mª Allegra OFM”.

Wybrane dane FGA na rok akademicki 2009/2010: Wspólnota liczy 100 Braci (21 z Afryki, 30 z Ameryki, 12 z Azji, 37 z Europy) oraz 4 studentów gości. Więcej wiadomości na stronie: www.antoniano.org/fga


 • Wiadomości z Brukseli: 1 marca br. rozpoczął się trzymiesięczny kurs formacji misyjnej dla czterech Braci Kapucynów: jednego z Indii, jednego z Polski i dwóch Republiki Demokratycznej Kongo. Jednocześnie trwają prace nad udoskonaleniem programu formacji według wskazówek Ministra Generalnego i Definitorium. W tym roku rozpoczęto cykl konferencji franciszkańskich w Maison Notre Dame, jako wkład w pogłębienie świadomości misyjno-ewangelizacyjnej. Pierwszą konferencję na temat pokoju i strachu wygłosił tercjarz anglikański Mark Barwick, a drugą poświęconą islamowi przedstawił Gwenolé Jeusset.

Kim są nasi franciszkańscy eksperci w dziedzinie misjologii? Niech to będzie apel do wszystkich Prowincji, aby wysłały dane Braci, którzy są ekspertami w misjologii i którzy pracowali w dziedzinie franciszkańskiej teologii misyjnej. Prosimy o przesłanie danych na adres Fr. Damiena Isabell: lawrence.isabell@yahoo.com


 • Formaja ciągła w Prowincji Świętej Rodziny w Egicie: blisko 70 Braci zebrało się w dniach 1-4 marca br. w Aleksandrii, a więc w miejscu o bogatej tradycji w dziedzinie wiedzy i duchowości, a w sposób szczególny w poszukiwaniu Boga, aby w ciągu czterech dni pogłębić treść dokumentu Kapituły Generalnej 2009 “Niosący Dar Ewangelii” i zastanowić się nad Formacją, Ewangelizacją i Dialogiem. Wspomniany Dokument przybliżyli Braciom: Fr. Vincent Zungo i Fr. Roger Marchal, Definitorzy generalni, a jego pogłębienie na płaszczyźnie ewangelizacji - ujęte w temacie “Kształcenie poprzez misję”, przedstawił Fr. Vidal Rodríguez, Sekretarz generalny d.s. Formacji i Studiów. Zagadnienie Formacji i Dialogu zaprezentował zebranym Fr. Rubén Tierrablanca ze wspólnoty w Istanbule.

Przyjęcie Słowa Wcielonego (por. Mt 2, ucieczka do Egiptu) oraz spotkanie Franciszka z Sułtanem Malik al-Kamil (Damietta 1219) są ikonami, które rozświetlają drogę odnowy egipskiej Prowincji. Określono także konkretne wytyczne na płaszczyźnie ewangelizacji, jak również w kontekście dialogu z Kościołem Koptyjskim oraz Braćmi Muzułmanami.


 • XXIII Dni Teologiczne: W dniach od 8 do 12 marca, w Instytucie Teologicznym w Mursji (Hiszpania), odbyły się XXIII Dni Teologiczne. Temat, który podejmowano w ramach spotkań dotyczył “Wiedzy i Teologii”. Przedmiotem tych naukowych warsztatów w ogólności jest przedstawienie hiszpańskiej myśli teologicznej. W tym kontekście należy podkreślić współpracę pomiędzy Instytutem Teologicznym prowadzonym przez nasz Zakon a miejscowym Uniwersytetem. Obydwie instytucje naukowe od lat współpracują na bazie publikacji i konferencji, ukazując w ten sposób możliwość odkrycia znaczenia i wkładu, jakie Teologia - pisana przez duże “T” - może wnieść na państwowy uniwersytet w Hiszpanii. W tym celu właśnie organizowane są Dni Teologiczne. Instytut Teologiczny OFM stara się zawsze pogłębić jakiś aktualny temat, jak choćby dotyczący dialogu międzykulturowego. W jego świetle dochodzimy do wniosku, że wiedza i teologia nie muszą być oddzielone, lecz powinny poszukiwać wspólnych miejsc, dzięki którym - bez wzajemnego wykluczania się - każda z dyscyplin wniesie swój wkład, a w ten sposób, poprzez refleksję i (niekiedy) krytyczną opinię pochylać się będzie nad Orędziem zbawienia.

W spotkaniach wzięli udział profesorowie, którym bardzo bliska jest myśl franciszkańska, m.in. D. Vicente Llamas, profesor fizyki i znawca metafizyki Bł. Jana Dunsa Scota, O. Luis Oviedo, profesor antropologii teologicznej na Uniwersytecie Antonianum i Gregoriańskim w Rzymie.

W spotkaniu wzięła uczestniczyła także Pani Fátima Masot Conde, profesorka fizyki stosowanej na Uniwersytecie w Sewilii, która mówiła o implifikacji mechaniki kwantowej w wizji świata oraz Pani Anne Runehov, profesorka teologii systematycznej na Uniwersytecie w Kopenhadze, która przedstawiła wyzwania, jakie studia neurologiczne stawiają teologii.

Konferencję inauguracyjną Dni Teologicznych przedstawił José Antonio Lozano Teruel z Uniwersytetu w Mursji, docent na Wydziale Biochemii, który podjął temat ewolucji w ewolucji.

W spotkaniach uczestniczyło wielu profesorów oraz alumnów, a wśród nich profesorowie i studenci Wydziału Fizyki i Biologii Uniwersytetu w Mursji.KALENDARZ MINISTRA GENERALNEGO
01-05 kwietnia: Obchody Wielkiego Tygodnia

06 kwietnia: Udział w Kapitule wyborczej Prowincji Św. Jakuba z Compostelli (Hiszpania).

08 kwietnia: Udział w Kapitule Namiotów (Francja)

10-21 kwietnia: Wizyta w Prowincjach Demokratycznej Republiki Kongo: Św. Franciszka Solano, Św. Michała, a także w Argentyńskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP oraz w Prowincji Najświętszej Trójcy (Chile).

26-27 kwietnia: Udział w Zgromadzeniu Federacji Rosyjskiej (Sankt Petersburg - Rosja).

30 kwietnia: Udział w Kongresie JPIC (Polska).
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy