Wg rozdzielnika dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Drobny sprzęt medyczny j u.” Szpital Specjalistyczny w Pile imPobieranie 137.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar137.76 Kb.


Piła, 16 lipca 2015 roku


NO.IV – 240/20/15
wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Drobny sprzęt medyczny j. u.”


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 dopuści igłę do ostrzykiwań endoskopowych o średnicy 2,3 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. robocza 2300 mm, jednorazowego użytku, sterylna?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Pakiet nr 3: Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, zakładany czasowo, długość cewnika 20 cm i 15 cm, przekrój 12F i 10 F tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dające reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty w składzie: 2 rozszerzała, prowadnik typu „J”, cewnik dwukanałowy, skalpel, igła o długości 7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Pakiet nr 41: Czy Zamawiający w pakiecie 41 dopuści przyrząd do przygotowania leków z filtrem bakteryjnym 0,45µm, bez zastawki. Aparat wyposażony w osłonę kolca?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Dot. Zadania nr 10 pozycja 1 – 5: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli typu venflon z portem bocznym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 4 paskami kontrastującymi w RTG, samodomykającym się zamknięciem portu bocznego, sterylizowane tlenkiem etylenu, w rozmiarach i przepływach jak niżej:


Kolor

Rozmiar kaniuli (GAUGE)

Rozmiar cewnika w mm

Przepływ ml/min

Biały

17 G

1,50 x 45

130

Zielony

18 G

1,20 x 45

1,20 x 3890

Różowy

20 G

1,00 x 32

57

Niebieski

22 G

0,80 x 25

33

Żółty

24 G

0,70 x 19

13

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Dot. Zadania nr 10 pozycja 1- 5: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli typu venflon z portem bocznym wykonana z FEP z 3 paskami kontrastującymi w RTG, samodomykającym się zamknięciem portu bocznego, sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarach i przepływach jak niżej:


Kolor

Rozmiar kaniuli (GAUGE)

Rozmiar cewnika w mm

Przepływ ml/min

Biały

17 G

1,50 x 45

130

Zielony

18 G

1,20 x 45

1,20 x 3890

Różowy

20 G

1,00 x 32

57

Niebieski

22 G

0,80 x 25

33

Żółty

24 G

0,70 x 19

13

Fioletowy

26 G

0,60 x 19

10

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Dot. Zadania nr 10 pozycja 6 – 9: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej zaopatrzonej w plastikowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, koreczek zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Kod koloru

Rozmiar ( GAUGE)

Rozmiar w mm

Przepływ

Zielony

18 G

1,3 x 45

1,3 x 32


96 ml/min

103 ml/minRóżowy

20 G

1,0 x 32

59 ml/min

Niebieski

22 G

0,9 x 25

42 ml/min

Żółty

24 G

0,74 x 19

29 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Dot. Pakietu 16 pozycja 14 – 17: Zwracam się z prośba o dopuszczenie strzykawek z rozszerzona skalą o 20%? Strzykawki tego typu są powszechnie stosowane na terenie placówek w całym kraju.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
8. Dot. Zadania nr 24, pozycja 1, 2, 4: Zwracam się z prośba o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjna ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Dot. Zadania nr 25 pozycja 1: Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dot. Zadania nr 25 pozycja 2: Zwracam się z prośba o dopuszczenie zaworu zamykającego dostęp naczyniowy, z przezierną membrana osadzoną w przezroczystym konektorze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Dot. Zadania 16 pozycja 27: Zwracam się z prośba o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli złożyć naszej firmie atrakcyjniejszą ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Dot. Zał. nr 6 do SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
13. Dot. Zał. nr 6 do SIWZ, zapisu par. 4 ust. 3 na następujący: W związku z definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny netto podane w załączniku nr … nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Dot. Zał. nr 6 do SIWZD, par. 8 ust. 1: Prosimy Zamawiającego o określenie kary za zwłokę w dostawie jako 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.
15. Dot. Zał. nr 6 do SIWZ: Prosimy o określenie kary umownej za odstąpienie od umowy jako 10% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

16. Wnosimy o zmianę par. 11 ust. 1 na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.
17. Zadanie nr 1, Poz.1: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na maski tlenowe ze złączkami Venturiego dla dorosłych - tak jak dotychczas dostarczane - spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Tak.
18. Zadanie nr 1, Poz. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski Venturiego - tak jak dotychczas dostarczane - powinny posiadać w zestawie minimum: dysze redukcyjne 24%, 28%, 31%, 40%, 50%, 60% (kodowane kolorystycznie) oraz dren łączący o dł. 2,1m.

Odpowiedź: Tak
19. Zadanie 1, poz. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na maski Venturiego czyste mikrobiologiczne, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ - tak jak dotychczas dostarczane.

Odpowiedź: Tak
20. Zadanie 1, Poz. 3: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry - tak jak dotychczas dostarczane - powinny posiadać masę do 24g, przestrzeń martwą nie przekraczającą 77ml, powierzchnię filtracyjna 25cm² oraz wydzielony piankowy wymiennik ciepła i wilgoci lub o wskazanie wymaganych parametrów w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak
21. Zadanie nr 1, poz. 2: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry - tak jak dotychczas dostarczane - powinny posiadać nawilżanie na poziomie min. 38,6mg/l przy przepływie 500ml oraz 36,2mg/l przy przepływie 1000ml oraz opór przepływu nie przekraczający 0,5cm H₂O przy 30l/min, 1,5cm H₂O przy 60l/min oraz 2.9cm H₂O przy 90l/min lub o wskazanie wymaganych parametrów w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak

22. Zadanie nr 1, Poz. 5-8: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na maski czyste mikrobiologiczne, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ - tak jak dotychczas dostarczane.

Odpowiedź: Tak
23. Zadanie nr 9, Poz.1-3: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny perforowane do przyrządów Redona - tak jak dotychczas dostarczane - powinny być pakowane na wprost /bez zawijania/, co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

Odpowiedź: Tak.
24. Zadanie nr 10, Poz. 1-9: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne powinny być w pełni zgodne z obowiązującą  normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
25. Zadanie nr 10, Poz. 1: Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wkłucie obwodowe typu venflon w rozmiarze 24G x 19mm, wykonane z fluoroetylenu lub biokompatybilnego poliuretanu, czyli materiału znacznie bardziej oczyszczonego od PTFE, o przepływie 22ml/min, posiadającego cztery paski kontrastujące w RTG oraz samodomykający się port boczny ze standardowym koreczkiem, światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zadanie10, Poz. 2-5: Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wkłucie obwodowe typu venflon, wykrywalne radiologicznie /bez względu na ilość pasków kontrastujących w RTG/, co jest w pełni zgodne z zapisem pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
27. Zadanie 10, poz. 2-5: Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane wkłucia obwodowe typu venflon, powinny analogicznie do wkłuć z poz. 5-9 posiadać min. nazwę lub logo producenta na korku portu bocznego, co zapewnia ich identyfikację także po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Zadanie 10, Poz. 5: Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wkłucie obwodowe typu venflon, o przepływie 125-140ml/min, co jest w pełni zgodne z zapisem pkt. 4.4.5 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zadanie nr 15, Poz.1:Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do nakłuć lędźwiowych - tak jak dotychczas dostarczane - powinny być pojedynczo pakowane w opakowania typu folia-papier z papierem klasy tyvek, co zapewnia ich bezpieczne przechowywanie i użytkowanie.

Odpowiedź: Tak.
30. Zadanie nr 24, Poz. 3: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak np. w kranikach światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź: Tak.
31. Zadanie nr 26, Poz. 3-8: Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki,  zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.

Odpowiedź: Nie.
32. Zadanie nr 26, Poz. 3-8: Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane rurki ustno-gardłowe Guedel, powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów (sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze i mutagenne?

Odpowiedź: Tak.
33. Zadanie nr 26, Poz. 4-5: Prosimy o dopuszczenie tolerancji długości rurek Gedela +/- 0,5cm dla rozmiarów 0-1 oraz +/- 1cm dla rozmiarów 3-4, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Tak.
34. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 3 cewnika permanentnego bez strzykawki w zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Pozwoli to naszej Firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 3 zestawu zawierającego:

1. Cewnik o średnicy 14.5F

– dostępne długości cewnika od końcówki do mufki / huba: 19cm/24cm; 23cm/28cm 27cm/32cm; 31crn/36cm: 35cm/40cm: 50cm/55cm

– dystalna końcówka nierozdwojona

– dostępna wersja z otworami bocznymi lub bez

– ramiona cewnika z nadrukowanymi wartościami wypełnień

– mufka wykonana z poliestru

– obrotowe uszy na szwy
  1. Sztylet do prowadnika z PTFE

  2. 15F koszulka typu peel-away z zastawką hemostatyczną

  3. Igła 18G x 7cm

5. Stalowy prowadnik z markerami z końcówką „J" 0,038 x 70cm lub 100cm

6. 2x opatrunek samoprzylepny

7. Nasadki iniekcyjne

8. Dylatory 12F i 14F

9. Tunelizator

10. Skalpel z zabezpieczeniem no.11Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
36. Dotyczy zadania nr 40: Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych jednorazowego użytku w składzie: - uchwyt, - dwie linki o długości 1m każda, - trzy oliwki o średnicy o 9,5 mm, 12,8mm i 15,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
37. Dot. zadania 1 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie łącznik T ze złączką Venturiego 40%  tlenu dla dorosłych (rura karbowana ok. 15 cm).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

38. Dot. zadania 1 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z: 1) łącznik T ze złączką Venturiego 40%  tlenu dla dorosłych (rura karbowana ok. 15cm); 2) złączki Venturiego 60% tlenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
39. Dot. zadania 1 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie maski Venturiego wg następującego opisu: maska Venturiego dla dorosłych mikrobiologicznie czysta wyposażona w rurkę karbowaną oraz złączkę, regulowana koncentracja przepływu tlenu za pomocą dołączonego kompletu zwężek Venturiego  oraz dren tlenowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
40. Dot. zadania 1 poz. 3: Czy Zamawiający wymaga sterylnego filtru o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999%, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV. Przestrzeń martwa 57ml, opory przepływu 3,0cmH2O przy 60l/min. oraz 1,6cm przy 30L/min,  bez podania utrata wilgotności w mgH2O przy VT=500ml jest to parametr zależny od pacjenta do którego wykorzystujemy filtr, zwrot  wilgotności 32mg H2O/L jakie jest wskazane na oddziałach intensywnej terapii oraz bloku operacyjnym, medium filtracyjne hydrofobowei, minimalna objętość oddechowa VT=150ml. Waga 31 gram. Ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M [ standard pod rurkę intubacyjną}, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock. Filtr posiada wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci. Okrągły z zaokrąglonymi krawędziami, przeźroczysty z  kodowaniem kolorystycznym. Opakowanie zbiorcze kartonik zawierający 50 filtrów.

Odpowiedź: Tak.
41. Dot. zadania 1 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie filtru przeciwbakteryjnego - oddechowego dla dorosłych, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
42. Dot. zadania 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga filtru pediatrycznego sterylnego, pakowanego pojedynczo, posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock złącza 22M/15F- 22F/15M, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza  niż 99,99%, minimalna objętość oddechowa 75ml, waga 20g, przestrzeń martwa 28ml, zwrot wilgotności 30mg H2O/L przy VT=250ml.

Odpowiedź: Tak.
43. Dot. zadania 1 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie filtru przeciwbakteryjnego - oddechowego pediatrycznego, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czystego o następujących parametrach: , posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock złącza 15F/15M, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów , nie mniejsza  niż 99,99%, minimalna objętość oddechowa 25ml, waga 11g, przestrzeń martwa 11ml, zwrot wilgotności 27mg H2O/L przy VT=25ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
44. Dot. zadania 1 poz. 5: Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4x24mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maska ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji ( 35 – 45%).

Odpowiedź: Tak.
45. Dot. zadania 1 poz. 6: Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się duże otwory (po obu jej stronach), w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maska ta umożliwia podawanie tlenu o średniej koncentracji (35 – 45%).

Odpowiedź: Tak.
46. Dot. zadania 1 poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona.  W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź: Tak.
47. Dot. zadania 1 poz. 8: Czy Zamawiający oczekuje zestaw do nebulizacji dla dzieci: maska tlenowa, złącze 22M, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dziecięcego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów I średnicy MMD 2,7 mikrona.  W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź: Tak.
48. Dot. zadania nr 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie i czy Zamawiający jednocześnie wymaga zestawu cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych renomowanej firmy Arrow, zakładany czasowo, długość cewnika 20 cm i 16 cm, przekrój 12Fr, cewnik wykonany z poliuretanu tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dające reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty w składzie igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik stalowy 0,035”, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące, bez skalpela i bez serwety.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
49. Dotyczy Pakietu nr 3: Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści zestaw cewników bez serwety? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
50. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak będzie rozwiązana sprawa w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT? Czy w takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian natomiast zmianie ulegnie cena brutto tj. do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w danym okresie podatek VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.
51. Dotyczy SIWZ: Czy w razie wątpliwości co do autentyczności zaoferowanych dokumentów, stron katalogowych Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności dokumentu będzie wymagał dostarczenia takiego dokumenty potwierdzonego pieczątkami producenta?

Odpowiedź: Tak.
52. Dotyczy zad. 10 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,5x45mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
53. Dotyczy zad. 12 poz. 1:Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
54. Dotyczy zad. 13 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml posiadającą podziałkę co 0,5ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
55. Dotyczy zad. 15 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę 0,7x40?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
56. Dotyczy zad. 16 poz. 8, 9: Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1, 2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
57. Dotyczy zad. 16 poz. 8, 9: Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
58. Dotyczy zad. 16 poz. 2-9: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
59 Dotyczy zad. 16 poz. 24, 25, 26: Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniało logo producenta co umożliwia łatwą identyfikację przyrządu tuż po jego użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
60. Dotyczy zad. 24 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści kranik jedynie z optycznym indykatorem pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
61. Dotyczy zad. 24 poz. 7: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kankę CH 30x400mm, która ma średnicę 10mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
62. Dotyczy zad. 24 poz. 10: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiego worka wymaga Zamawiający? Standardowego worka do dobowej zbiórki moczu czy worka do dobowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Standardowego.
63. Dotyczy Zad. 22: Czy Zamawiający dopuści z poz. 1 i poz. 2 igły równoważne do Surecan Anglez i Winged Surecan?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
64. Dotyczy Zad. 22: Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igły o długości 19 mm zamiast 20 mm? Różnica w długościach wynika z przyjętych zaokrągleń przy przeliczaniu jednostek imperialnych na metryczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
65. Dotyczy zad. 3: Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści zestaw cewników dwukanałowych do hemodializy dla dorosłych, z cewnikiem z poliuretanu, przedłużenia z łącznikami Luer Lock z zaciskami z kodowanymi kolorem (niebieski, czerwony), oznaczenia na delcie ilość kanałów, długość, średnica cewnika; w zestawie z łącznikiem „Y” z silikonową membraną uszczelniającą do bezkrwawego wprowadzenia, rozszerzadło, prowadnica „J”, igła wprowadzająca, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawka 5ml, skalpel, koreczki z portami igłowymi, naklejki identyfikacyjne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
66. Dotyczy zad. 27: Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 w pozycjach 1 i 2 dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW (przezroczyste), spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
67. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 w pozycjach 1 i 2 wymaga dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających zaoferowanie rurek intubacyjnych z miękkim mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
68. Czy Zamawiający w zadaniu nr 27 w pozycji 2 wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych z odsysaniem znad mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Dotyczy zad. 28: Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 dopuści jednorazową maskę krtaniową, wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczystym korpusem, przewodem łączącym balonik kontrolny nie wtopionym w korpus rurki, z poprzeczkami zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, informacją o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podaną na korpusie, sterylną, w rozmiarach od 2 do 5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
70. Dotyczy pakietu 18 poz. 3: Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 18 pozycję 3 – zestaw do odsysania pola operacyjnego – i utworzy z tej pozycji osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
71. Dotyczy pakietu 18 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do odsysania pola operacyjnego o długości przewodu ssącego 2100 mm i długości końcówki 25 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
72. Zadanie nr 1: Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr 1 i 2, umożliwi to uzyskanie bardziej atrakcyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
73. Zadanie nr 1, poz. 4, 5: Czy Zamawiający dopuści maski czyste mikrobiologicznie? Pragniemy zaznaczyć, iż w tym samym pakiecie Zamawiający nie wymaga masek sterylnych z nebulizatorem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
74. Zadanie nr 1 poz. 7, 8: Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o dł. 2,0 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
75. Zadanie nr 4 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
76. Zadanie nr 4 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z wycięciem do mocowania przewodu bez przecięcia boków elektrody, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
77. Zadanie nr 4 poz. 1-3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości sztuk na opakowania oraz podanie ceny za 1 opakowanie = 50 sztuk w w/w pozycjach.
78. Zadanie nr 4 poz. 1-3: Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie ceny za op.-50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Ceny jednostkowe należy podać zgodnie z SIWZ.
79. Zadanie 4 i 39: Zwracamy się do Zamawiającego o połączenie w jeden pakiet zadania 4 i 39 w związku z tożsamością asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
80. Do SIWZ: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia próbek oraz dokumentów dopuszczających zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

Odpowiedź: Tak.
81. Do Umowy: Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety. Umowa zostanie podpisana zgodnie z Zał. nr 6 do SIWZ (projekt umowy).
82. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art.5, ust. 2 na zapis: „Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu. (…)”.Zgodnie z art.3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r.( Dz. U. 139, poz. 1323), przepisy tej ustawy należy stosować także do transakcji, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu pomiędzy Wykonawcą (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 1 ustawy), a Zamawiającym (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy.) Zgodnie z art. 5 ustawy o transakcjach handlowych „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
83. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 8, ust. 2 na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej, kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
84. Prosimy Zamawiającego o dodanie art.10, ust. 3eo treści: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
85. Zadanie 1, poz. 1,2: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
86. Zadanie 1, poz. 5,6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do podawania tlenu w wersji mikrobiologiczne czystej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
87. Zadanie 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leku z filtrem 0,2 µm, sterylnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
88. Zadanie 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
89. Zadanie 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruboigłowej, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest bardzo dobrej jakości – odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat.Rozm. 20 G, dł. 20 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
90. Zadanie 10, poz. 2-5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z portem bocznym, widocznych w USG, sterylizowanych tlenkiem etylenu, w rozmiarach 22G x 25 mm o przepływie 31 ml/min; 20 G x 32 mm o przepływie 54 ml/min, 18 G x 45 mm o przepływie 80 ml/min; 17 G x 45 mm o przepływie 125 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
91. Zadanie 10, poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu z min. 4 paskami radiocieniującymi, z bezpiecznym aktywnym systemem zabezpieczającym użytkownika przed zakłuciem, sterylizowane tlenkiem etylenu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym produktu, rozmiar 0,7 x 19 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
92. Zadanie 10, poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie, z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi korka. Rozmiary22G x 0,9mm x 25mm; 20G x 1,1 x 32mm; 18G x 1,3 x 32mm i 45mm; 17G x 1,5 x 45mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
93. Zadanie 10, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłuć dożylnych bez portu bocznego wykonanych z PTFE, bez pasków RTG, widocznych w USG, w rozmiarze 24G x 19 mm, przepływ 13 ml/min, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
94. Zadanie 13, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 ml Luer Lock pakowanych w op. 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
95. Zadanie 13, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 5 ml Luer Lock pakowanych w op. 125 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
96. Zadanie 13: Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, w celu łatwej identyfikacji strzykawki bez konieczności posiadania opakowania jednostkowego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
97. Zadanie 16, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarach 31 G i 30 G.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

98. Zadanie 16, poz. 1:Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby igły były sterylizowane radiacyjnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
99. Zadanie 16, poz. 14-17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. 100 szt. W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o podanie możliwości podania ceny do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za op. 100 szt. w w/w pozycjach.
100. Zadanie 16, poz. 17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. max. 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
101. Zadanie 16, poz. 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 120 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
102. Zadanie 16, poz. 23, 22: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
103. Zadanie 16, poz. 23, 22: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie pompy infuzyjne Zamawiający ma na swoim wyposażeniu.

Odpowiedź: Firma ASCOR, 2 torowe.
104. Zadanie 16, poz. 23, 22: Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane strzykawki trzyczęściowe do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych?

Odpowiedź: Nie.
105. Zadanie 16, poz. 24, 25: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PCV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
106. Zadanie 18, poz. 1, 2, 4: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty oraz rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
107. Zadanie 18, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z końcówką o średnicy 5,0/7,5mm o dł. 22 cm z drenem 2,10-3,50 m o średnicy zew.8,0 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
108. Zadanie 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour wykonanych z półtwardego lateksu, pokrytego silikonem, bez ożebrowanego balonu, z balonem 50 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
109. Zadanie 23: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour wykonanych z medycznego PCV, transparentnego, z balonem 30ml lub 75 ml, bez ożebrowanego balonu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
110. Zadanie 24,poz. 3: Czy kraniki mają być wykonane z poliwęglanu, materiału pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
111. Zadanie 24, poz. 10: Czy Zamawiający ma na myśli worek o pojemności 2 l z możliwością pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


112. Zadanie 25, poz. 1: Czy w związku z wejściem w życie dyrektywy 2007/47/WE zmieniającej dyrektywę 90/385/EWG, która nakazuje oznaczenie asortymentu tylko w przypadku kiedy dany produkt zawiera substancje szkodliwe to czy dany zaoferowany produkt wyprodukowany po dacie wejścia w życie dyrektywy ma być oznakowany zgodnie z jej wymogami – czyli Zamawiający oczekuje informacji o zawartości lateksu lub PCV jeśli dany produkt go posiada lub braku informacji na opakowaniu jeśli produkt jest bez lateksu i PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
113. Zadanie 25, poz. 1: Czy kaniule mają być pakowane w opakowanie nie zawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
114. Zadanie 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 z zabezpieczeniem przeciwko wklinowaniu się nagłośni w postaci użebrowania, zapewniającej ciśnienie w mankiecie max. 60 cm H20, dren luźny niewtopiony w korpus maski, zapobiegający jego przygryzieniu, oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości mankietu na opakowaniu jednostkowym oraz na korpusie maski. Maska umieszczona w opakowaniu z naniesionym barwnym oznakowaniem rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
115. Zadanie 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, Maska krtaniowa to urządzenie do udrażniania dróg oddechowych stosowane zarówno w zakresie anestezjologii, jak i medycyny ratunkowej, mocny, cienkościenny mankiet obniżający możliwość uszkodzenia tkanek miękkich, wtopiony przewód do napełniania balonu w korpus rurki, rozmiar maski - mankiet kodowany kolorystycznie, z oznaczeniem na korpusie maski jej rozmiaru, wagi pacjenta, objętości mankietu, bezlateksowa, sterylna, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
116. Zadanie 33: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurki mają posiadać znacznik intubacji w postaci grubego pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki, ułatwiającego wizualizację podczas intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
117. Zadanie 41: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu wyposażonego w filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2um, o wyższym poziomie filtracji niż opisany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
118. Dot. upoważnienia: W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 6.5.8. SIWZ.
119. Dot. § 8 pkt 2 wzoru umowy. W/w punkt zawiera informację, że: W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej kary umownej w wysokości 10% wartości umowy...” Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem, aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia ( czyli dostawy) oraz o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% wartości nie dostarczonego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Dot. § 8 pkt 3 wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: za wyjątkiem sytuacji, kiedy Zamawiający nie reguluje należności powyżej 30 dni ponad termin płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
121. Dot. § 6 pkt 4 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie § 6 pkt 4 wzoru umowy i odstąpienie on wymogu przylepnych etykiet z uwagi na fakt, wszelkie informacje znajdują się na etykiecie znajdującej się na opakowaniu produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
122. Pakiet nr 1, pozycja 1: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
123. Pakiet nr 6, pozycja 4: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
124. Pakiet nr 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 15 x 28 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
125. Pakiet nr 6, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm i części lepnej 45 x 48 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
126. Pakiet nr 6, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 56 x 84 cm i części lepnej 56 x 77 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
127. Pakiet nr 10, pozycja 10: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
128. Pakiet nr 12, pozycja 3: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
129. Pakiet nr 24, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści kranik z pokrętłem w kolorze niebieskim z jedynie optycznym indykatorem pozycji otwarty/ zamknięty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
130. Pakiet nr 26, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3/90?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
131. Pakiet nr 26, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 4/100?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
132. Pakiet nr 33, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści rurki proste w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
133. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczego opatrunku do mocowania cewników centralnych w ilości najmniejszego opakowania handlowego równego 25 sztuk? Uzasadnienie: wytwórca wskazał jako jednostkę sprzedażową ww. produktu – oryginalnie zapakowane opakowanie kartonowe zawierające 25 sztuk. 3M Poland Sp. z o.o. jako dystrybutor wyrobów medycznych nie ma prawa do dokonania podziału opakowania jednostkowego na jednostki mniejsze. Każda ingerencja w opakowanie w takim wypadku może stanowić naruszenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
134. Dot. zadania nr 37: Czy zamawiający wymaga linii do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedynczej, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonanej z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji – za pomocą kolorowych naklejek . Linie są białe aby był dobrze widoczny przepływ. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kablami

Odpowiedź: Tak.
135. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści zestaw cewników do HD dla dorosłych, tworzywo cewnika gładkie, niełamliwe i giętkie, nie dające reakcji alergicznych, koniec cewnika stożkowaty, w składzie: rozszerzadło, prowadnik stalowy, cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, korki Luer Lock (2 szt.)?

Odpowiedź; Zamawiający nie wyraża zgody.

Strona z

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy