Wiadomości numer 10 (101), Październik 1999 r. Jubileusz 80-lecia pig w Oddziale Karpackim SPobieranie 12.93 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.93 Kb.
WIADOMOŚCI

Numer 10 (101), Październik 1999 r.
Jubileusz 80-lecia PIG w Oddziale Karpackim

Sesja jubileuszowa Region karpacki w badaniach Państwowego Instytutu Geologicznego, która odbyła się 20 września br. w siedzibie Oddziału Karpackiego PIG w Krakowie, miała na celu przede wszystkim promowanie badań Instytutu i praktycznego ich zastosowania w gospodarce i planowaniu przestrzennym regionu.

Przygotowania do uroczystości trwały wiele miesięcy, odnowiono pomieszczenia, wypiękniały korytarze, wykonano remont w pokojach gościnnych. Nad przygotowaniami merytorycznymi (referaty, postery) czuwała niestrudzona Pani dyrektor Danuta Poprawa. Koleżanki i Koledzy zwijali się jak w ukropie, z trudem chwytając oddech między sąsiadującymi czasowo konferencjami krajowymi i seminariami międzynarodowymi (Carpathian Foredeep Basin - Its Evolution and Mineral Resources oraz VI Konferencją Stratygrafii Plejstocenu Polski).

Punktualnie o godzinie 1100 spotkanie otworzyła dyrektor Oddziału D. Poprawa witając licznie przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, władze miasta Krakowa, a także dyrektorów współpracujących z Oddziałem przedsiębiorstw geologicznych, wyższych uczelni oraz innych jednostek naukowych. Serdecznie powitała również licznie przybyłych zasłużonych, emerytowanych pracowników Oddziału.

Następnie głos zabrał Dyrektor Naczelny Państwowego Instytutu Geologicznego Stanisław Speczik, który przypomniał historię Instytutu od jego powołania przez Sejm Ustawodawczy w 1919 r. oraz rolę jaką wypełnia do dzisiaj jako służba geologiczna kraju. W swoim wystąpieniu dyrektor S. Speczik podkreślił osiągnięcia Instytutu, stawiające go w czołówce placówek naukowo badawczych w Polsce.

Wystąpienia okolicznościowe i adresy gratulacyjne na ręce Dyrektora Naczelnego Instytutu i Dyrektora Oddziału Karpackiego przekazali (osobiście lub przez swoich przedstawicieli): Przewodniczący KBN Andrzej Wiszniewski, Sekretarz KBN, Podsekretarz Stanu Jan Krzysztof Frąckowiak, Członek Sekcji T12 KBN Joanna Pinińska, Główny Geolog Kraju - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie OŚZNiL Tadeusz Bachleda-Curuś, Dyrektor Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Krzysztof Szamałek.

Ponadto gratulacje przekazali: Wojewoda Małopolski Ryszard Masłowski, Wojewoda Śląski Marek Kempski, Wicewojewoda Podkarpacki Marek Kuchciński, dyrektorzy Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich: Małopolskiego - Jerzy Wertz i Podkarpackiego - Tadeusz Kurnik, główni geolodzy wojewódzcy regionów: Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego.

Pamiętali o nas również przedstawiciele świata naukowego: Rektor AGH Ryszard Tadeusiewicz, Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN Szczepan Porębski, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Tadeusz Słomka oraz Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ Andrzej Ślączka.

Do gratulacji dołączyli się też reprezentanci przedsiębiorstw: Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Andrzej Krzanowski, Prezes Geofizyki Kraków Sp. z o.o. Leopold Sułkowski, dyrektorzy Ośrodków Regionalnych BG Geonafta w Krakowie, Eugeniusz Jawor, oraz w Jaśle, Zenon Borys.

Wszyscy oni wskazywali na integracyjną rolę Instytutu w badaniach geologicznych Polski. Podkreślali również liczne zasługi Oddziału Karpackiego w Krakowie w rozpoznawaniu budowy geologicznej Karpat i ich przedpola.

W dalszej części uroczystości zaprezentowano referaty: Badania Państwowego Instytutu Geologicznego podstawą rozwoju Regionu Karpackiego - D. Poprawa; Prace geologiczne Oddziału Karpackiego podstawą planowania przestrzennego - J. Chowaniec, A. Wójcik; Bogactwa mineralne Karpat i ich przedgórza bazą rozwoju regionu - B. Radwanek-Bąk, B. Bąk; Osuwiska głównym zagrożeniem dla mieszkańców Karpat - W. Rączkowski, T. Mrozek. W referatach zwrócono uwagę przede wszystkim na ogromny zasób informacji geologicznej, zgromadzonej w postaci specjalistycznych map.

W przerwach obrad zwiedzano pomieszczenia Oddziału i wystawę posterów prezentujących osiągnięcia i możliwości badawcze Instytutu i Oddziału. Korzystano także z poczęstunku przygotowanego przez Gospodarzy.

Po południu zaproszeni Goście i pracownicy Oddziału udali się do królewskiego zamku myśliwskiego w Niepołomicach. W salach zamkowych i na jego pięknie odrestaurowanym dziedzińcu do wieczora bawiono się wraz z zespołem folklorystycznym i świętowano Jubileusz naszej Instytucji.

B. Bańkowska-Zajączkowska
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy