Strona główna

Ćwiczenia z ekonomii temat 3 – Rynek kapitałowy – cz. I pojęcie papierów wartościowych


Pobieranie 68.4 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar68.4 Kb.
Ćwiczenia z ekonomii

temat 3 – Rynek kapitałowy – cz. I
1. Pojęcie papierów wartościowych
Dokument inkorporujący (ucieleśniający) prawo podmiotowe, np. wierzytelność, udział w spółce
Kodeks cywilny:

Art. 9216Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużnikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Art. 9218Papiery wartościowe imienne legitymują osobę imiennie wskazaną w treści dokumentu. Przeniesienie praw następuje przez przelew połączony z wydaniem dokumentu.Komentarz - Czesława Żuławska

Art. 9219. § 1. Papiery wartościowe na zlecenie legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz każdego, na kogo prawa zostały przeniesione przez indos.

Orzeczenia [1]§ 2. Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę.

§ 3. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów.

Art. 92112Przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu.


Dematerializacja papierów wartościowych – zastąpienie fizycznego dokumentu zapisem na rachunku papierów wartościowych, w celu umożliwienia wprowadzenia papieru do zorganizowanego systemu obrotu
2. Akcje

- papiery wartościowe inkorporujące udziały w spółce akcyjnej (regulacja: Kodeks spółek handlowych)

- akcje jako inwestycja (perspektywa akcjonariusza) oraz sposób pozyskania kapitału (perspektywa spółki)
uprawnienia akcjonariusza:

- korporacyjne (uczestnictwo i głosowanie na WZA, zaskarżanie uchwał WZA, w pewnym zakresie kontrola spółki )

- majątkowe (dywidenda, prawo poboru, rozporządzanie akcją, udział w masie likwidacyjnej spółki)
akcje imienne i na okaziciela
Ryzyko przy inwestycji w akcje – ryzyko kursowe, relatywnie wysokie, zależy od wyników i kondycji finansowej spółki, a także ogólnej sytuacji na rynku kapitałowym
3. Obligacje

funkcja ekonomiczna – obligacja a pożyczka


Regulacja: ustawa z 29.6.1995 o obligacjach

Art. 4. 1. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.  (…)

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.
emitenci

– Skarb Państwa - obligacje skarbowe (nie stosuje się ustawy o obligacjach)

- NBP – obligacje NBP (nie stosuje się ustawy o obligacjach)

- jednostki samorządu terytorialnego - obligacje komunalne

- przedsiębiorcy (tylko osoby prawne oraz spółki komandytowo-akcyjne) – obligacje przedsiębiorców

Podstawowe pojęcia:

-termin wykupu

-oprocentowanie (kupon) czyli wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy – obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu i zerokuponowe

-wartość nominalna

-dyskonto, czyli inna forma wynagrodzenia za korzystanie z pieniędzy


Ryzyko przy inwestycji w obligacje – relatywnie niskie, zależy głównie od wypłacalności emitenta
4. Pojęcie rynku kapitałowego
Rynek – czyli popyt, podaż i cena

Rynek kapitałowy to rynek kapitałów średnio- i długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji (obrót kapitałem w postaci papierów wartościowych). Rynek kapitałowy, obok rynku pieniężnego, stanowi podstawowy segment rynku finansowego. Rynek pieniężny obejmuje operacje związane z bieżącym finansowaniem działalności gospodarczej. Do rynku pieniężnego zaliczyć należy obrót instrumentami finansowymi opiewającymi na wierzytelności pieniężne, których termin realizacji (zapadalności) nie przekracza roku.
Przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym są instrumenty finansowe.

Art. 2 ust. 1 ustawy z 29.7.2005 o obrocie instrumentami finansowymi

 Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są: 

1) papiery wartościowe; 

2) niebędące papierami wartościowymi:

a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b) instrumenty rynku pieniężnego,

c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h) kontrakty na różnicę,

i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.


Funkcje rynku kapitałowego:

 • funkcja mobilizacji kapitału – umożliwia przepływ kapitału od podmiotów prywatnych do przedsiębiorców, z pominięciem pośrednictwa instytucji kredytowych (banków); umożliwia pozyskiwania kapitału na inwestycje przez przedsiębiorców poprzez emisję akcji i obligacji;

 • funkcja wyceny kapitału i przedsiębiorstw – poprzez nieustanną konfrontację popytu i podaży, pozwala zorientować się, jak inwestorzy oceniają wartość poszczególnych spółek,

 • funkcja alokacji kapitału – rynek ten umożliwia efektywną ekonomicznie alokację kapitału, jego dopływ do tych inwestycji i przedsięwzięć, które rokują najwyższą stopę zwrotu; umożliwia realizację innowacyjnych projektów inwestycyjnych, w przypadku których finansowanie kredytem bankowym jest praktycznie niemożliwe; dzięki przejrzystości działania spółek sprzyja ich restrukturyzacji i podnoszeniu efektywności

Ponadto rynek kapitałowy:

 • usprawnia obsługę długu publicznego i deficytu budżetowego;

 • spełnia ważną rolę w procesie prywatyzacji

 • warunkuje prawidłowe funkcjonowanie systemu emerytalnego opartego na funduszach emerytalnych

 • zapewnia aktywa dla innych funduszy zbiorowego inwestowania, tj. dla funduszy inwestycyjnych


Cechy sprawnie funkcjonującego rynku kapitałowego:

 • przejrzystość – obowiązki informacyjne; sprawozdawczość okresowa i bieżąca; przejrzysta struktura własności

 • rzetelność i bezpieczeństwo – zakaz manipulowania kursem; zakaz insider trading; rola Komisji Nadzoru Finansowego

 • płynność obrotu – free float; umożliwia łatwe wyjście z inwestycji i prawidłową wycenę spółek

 • efektywność organizacyjna - sprawne działanie instytucji rynku kapitałowego obsługujących inwestorów i emitentów oraz instytucji nadzoru nad rynkiem

Nadzór finansowy

funkcje:

- nadzór nad przestrzeganiem zasad uczciwego obrotu (przykłady naruszeń: insider trading i manipulowanie kursem)

- nadzór ostrożnościowy (supervision) – kontrola spełniania przez uczestników obrotu wymogów dotyczących zasad dokonywania transakcji, ograniczania ryzyka, posiadania odpowiednich środków własnych/rezerw itp.

- nadzór systemowy (oversight) – dbanie o ogólną stabilność systemu finansowego

- opracowywanie projektów przepisów dotyczących rynków finansowych

- działalność administracyjna (zatwierdzanie prospektów emisyjnych, udzielanie zgody na działalność podmiotów działających na rynkach finansowych, przeprowadzanie egzaminów na maklera lub doradcę inwestycyjnego)

- działalność informacyjna
polski organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego

regulacja: ustawa z 21.7.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (ustanawia KNF i reguluje aspekty instytucjonalne - skład oraz konstrukcję KNF) oraz ustawa z 29.7.2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (reguluje zasady sprawowania przez KNF nadzoru nad rynkiem kapitałowym)


Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad całością sektora finansowego - zarówno nad rynkiem kapitałowym, jak i nad sektorem bankowym i ubezpieczeniowym (tzw. model nadzoru jednolitego, na wzór brytyjskiej Financial Services Authority). Model niekiedy krytykowany, postulat większej roli banku centralnego (w Polsce NBP) w zakresie nadzoru bankowego.
Ćwiczenia z ekonomii

temat 3 – Rynek kapitałowy – cz. II
5. Rynek pierwotny
definicja: segment rynku kapitałowego, na którym wyemitowany instrument finansowy (np. nowo wyemitowane akcje) jest sprzedawany pierwszemu posiadaczowi w drodze oferty publicznej. Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.
regulacja: ustawa z 29.7.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
biorcy kapitału (spółki) a dawcy kapitału (inwestorzy)
IPO (initial public offering) – pierwsza oferta publiczna

- decyzja WZA o emisji akcji

- sporządzenie prospektu emisyjnego (oferty skierowanej do inwestorów)

- zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego

- oferta publiczna – sprzedaż akcji inwestorom.

- wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na danym rynku (np. GPW)


subemisja (underwriting) usługowa albo inwestycyjna – umowa zawarta z domem maklerskim albo bankiem, regulująca techniczne przeprowadzenie IPO albo gwarantująca emisję (dom maklerski lub bank obejmuje akcje i zbywa je inwestorom).
6. Rynek wtórny

definicja: segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu instrumentem finansowym już wcześniej wyemitowanym i sprzedanym pierwszemu posiadaczowi

regulacja: ustawa z 29.7.2005 o obrocie instrumentami finansowymi
a) GPW w Warszawie S.A. – obrót akcjami, obligacjami, prawami poboru, prawami do akcji, certyfikatami inwestycyjnymi, instrumentami pochodnymi (opcje, kontrakty terminowe)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - spółka akcyjna założona początkowo przez Skarb Państwa. Jej akcjonariuszami, oprócz Skarbu Państwa, są banki i domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych (spółki giełdowe), jak również nabywcy akcji GPW w ofercie publicznej przeprowadzonej w ramach częściowej prywatyzacji w 2010 r. Aktualnie SP posiada 35% akcji GPW uprawniających do wykonywania 51,40% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Żaden z innych akcjonariuszy nie przekracza progu 5% akcji. Organami GPW S.A. są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Giełdy, Zarząd Giełdy.
Stronami transakcji zawieranych na giełdzie mogą być tylko domy maklerskie, będące akcjonariuszami i członkami giełdy. Zasady dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na giełdzie określa regulamin GPW S.A., uchwalony przez jej Radę.
notowania giełdowe – ustalanie kursów instrumentów finansowych na podstawie zleceń kupna i sprzedaży

notowania ciągłe – w czasie rzeczywistym, wymaga większej płynności danego instrumentu finansowego (istnienia popytu i podaży w każdym czasie podczas notowań), z fixingiem na początek i koniec dnia

notowania jednolite - tzw. fixing, jednorazowe ustalanie ceny na podstawie złożonych wcześniej zleceń (na GPW w Warszawie 2 razy dziennie)

dopuszczalne wahania kursów – tzw. widełki ustalane na podstawie ostatniego kursu (z fixingu na zamknięcie notowań ciągłych albo z poprzedniego fixingu w systemie kursu jednolitego) - +/- 10%


transakcje pakietowe – zawierane poza systemem notowań, w drodze bezpośrednich negocjacji
Rynki GPW w Warszawie S.A.:

Główny Rynek (rynek regulowany) – podział na rynek podstawowy i rynek równoległy, obecnie likwidowany

alternatywny system obrotu – rynek NewConnectCatalyst – rynek obligacji, prowadzony wspólnie przez GPW i BondSpot S.A.
indeks giełdowy (np. WIG, WIG20, NCIndex; mWIG40, sWIG80; subindeksy sektorowe – np. WIG-Banki, WIG-Paliwa, WIG-Chemia, NCX Life Science) – syntetyczny sposób informacji o sytuacji na giełdzie, obliczany na podstawie cen akcji, kapitalizacji, wielkości dywidend itd.
b) inne rynki wtórne:

Regulowany Rynek Pozagiełdowy prowadzony przez BondSpot S.A. – obligacje, akcje spółek (niższe wymogi dopuszczenia niż na GPW)

WGT SA (Warszawska Giełda Towarowa) – rynek towarowy, ale obraca też instrumentami pochodnymi

rynek międzybankowy


7. Analiza dokonywana przez inwestora

Analiza techniczna – sposób analizowania i przewidywania zmian kursów akcji na podstawie wykresów przedstawiających kształtowanie się tego kursu w przeszłości; założenie, że ceny akcji podążają w pewnych kierunkach nazywanych trendami, co umożliwia analizę i wyciąganie wniosków na ta temat tego, jak ceny te będą kształtować się w przyszłości; kształtowanie się cen akcji ma tendencję do powtarzania się:

Analiza fundamentalna – analiza sytuacji ekonomicznej spółki na podstawie jej sprawozdań, danych na temat rynku, w którym działa, oraz danych makroekonomicznych

Analiza wskaźnikowa – element analizy fundamentalnej, polega na wyznaczaniu na podstawie danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym wskaźników finansowych, charakteryzujących kondycję finansową spółki.

Ryzyko związane z nabyciem akcji: • rynkowe

 • specyficzne, można je zmniejszyć poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnegoNajpopularniejsze wskaźniki:

Cena do zysku (C/Z) = cena akcji / zysk netto przypadający na jedną akcję

 • Im mniejsza wartość wskaźnika C/Z tym bardziej atrakcyjna jest inwestycja w akcje danej spółki.


Cena do wartości księgowej (C/WK) = cena akcji / wartość księgowa przypadająca na akcję

 • Wartość księgowa to różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań.

 • Jeżeli wskaźnik C/WK jest niższy od 1, może to oznaczać, że akcje spółki są sprzedawane na rynku poniżej wartości księgowej; spółka ma problemy;Zysk na akcję (EPS, Earnings Per Share) określa ile zysku generuje jedna akcja

 • Zysk na akcję (EPS) = zysk netto / liczba akcjiStopa dywidendyinformuje, jaki dochód z tytułu wypłaconej dywidendy otrzymuje akcjonariusz z 1 zł zainwestowanego w zakup kapitału

 • Stopa dywidendy = dywidenda na 1 akcję / cena akcji

Pozostałe wskaźniki:

 • wskaźnik rentowności netto aktywów (zysk netto/aktywa), informuje, jak efektywnie spółka wykorzystuje swój majątek

 • wskaźnik płynności – informuje, jaki jest stosunek majątku obrotowego spółki do jej zobowiązań, czyli jaka jest możliwość szybkiego spłacenia przez spółkę swoich zobowiązań (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania / aktywa ogółem

 • wskaźnik struktury kapitału = zadłużenie długoterminowe / kapitał własny

Duża wartość oznacza, że spółka podejmuje duże ryzyko, ponieważ finansuje swoją działalność zaciągając duże kredyty.

 • Wskaźnik beta – im wyższa jest wartość współczynnika beta, tym bardziej ryzykowna jest akcja – tym wyższego zysku oczekuje inwestor

Beta większa od 1 - stopa zwrotu akcji zmienia się bardziej niż stopa zwrotu z indeksu

Beta od zera do jeden - stopa zwrotu akcji zmienia się w mniejszym stopniu niż stopa zwrotu z indeksu; akcja defensywna, bezpieczna.


8. Rejestrowanie instrumentów finansowych, rozliczanie i rozrachunek transakcji
Perspektywa inwestora – pośrednictwo domów maklerskich
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA; funkcje:

- rejestracja papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na rynkach kapitałowych („przechowywanie” zdematerializowanych papierów wartościowych)

- rozliczanie (clearing) transakcji zawartych na rynkach kapitałowych (wskazywanie podmiotów uprawnionych i zobowiązanych oraz przedmiotu i wysokości zobowiązań)

- rozrachunek (settlement) transakcji – dokonywanie odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach pieniężnych uczestników obrotu

- gwarantowanie rozliczeń na wypadek niespełnienia świadczenia przez uczestnika (np. wskutek niewypłacalności)

- system rekompensat – zabezpieczenie środków inwestorów na wypadek niewypłacalności domu maklerskiego


10. Instrumenty pochodne (derywaty, derivatives)

pojęcie: instrument finansowy, którego cena zależy od wartości innego instrumentu (instrumentu bazowego)

instrumenty bazowe – akcje, obligacje, wartości indeksów giełdowych, stopy procentowe, kursy walut ale też surowce, produkty rolne, ceny transportu morskiego jak również bardziej egzotyczne, np. pogoda (średnia temperatura, ilość opadów w danym okresie)
cel stosowania

zabezpieczenie przed wahaniami ceny/kursu instrumentu bazowego

- element hazardu – konstrukcja podobna do zakładu
Obrót instrumentami pochodnymi dokonywany jest na tzw. rynku terminowym, w odróżnieniu od rynku kasowego, na którym handluje się rzeczywistymi aktywami, takimi jak akcje czy obligacje.

Na rynku kasowym transferowi podlega kapitał, natomiast na rynku terminowym zobowiązania (do przyszłej zapłaty lub dostarczenia instrumentu, który jest przedmiotem kontraktu). Zobowiązania te są nabywane przez strony transakcji terminowej w chwili zawarcia transakcji, a zapłata następuje w przyszłości, w przeciwieństwie do rynku kasowego, na którym zapłata następuje w chwili zawarcia transakcji.Opcja – kontrakt zawarty między sprzedającym a kupującym, dający kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego w ustalonym terminie i po ustalonej cenie.

Opcja call – daje prawo kupna; opcja put – daje prawo sprzedaży instrumentu bazowego;

Opcja amerykańskie – mogą być wykonywane codziennie aż do dnia wygaśnięcia; opcja europejska – wykonywana w dniu wygaśnięcia opcji

Opcje rzeczywiste z dostawą instrumentu i opcje nierzeczywiste – dokonanie rozliczenia w dniu wygaśnięcia opcji.Przykład:

Inwestor nabył opcję kupna na 500 akcji KGHM; premia wystawcy opcji - 4,6 zł od każdej akcji inwestor zapłacił za opcję 2300 zł (4,6 x 500). Uzgodniona cena akcji KGHM wynosiła 120 zł. Jest to tzw. cena wykonania opcji, tj. cena, po której nabywca będzie mógł nabyć akcje KGHM w dniu wygaśnięcia opcji. Te 2300 zł, czyli zapłacona premia, to maksymalna kwota, jaką może stracić inwestor (nabywca opcji) na tej inwestycji, za to jego zyski są nieograniczone.

Wystawca opcji zarobi, o ile cena akcji KGHM w dniu wygaśnięcia opcji wyniesie poniżej 124,6 zł (cena wykonania plus premia). Jego zysk będzie zawsze ograniczony do kwoty 2300 zł, którą zarobił w chwili transakcji, natomiast straty, jakie może ponieść – są nieograniczone w przypadku wzrostu kursu akcji.


Cena akcji KGHM w dniu wygaśnięcia

Zysk/strata nabywcy

Zysk/strata wystawcy

150

150 – 120 – 4,6 = 25,4

25,4 x 500 = 12 700- 12 700

90

Opcja nie zostanie wykonana

2300


Kontrakt terminowy –jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia, a druga do sprzedaży w ściśle określonym, przyszłym terminie po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego. Kontrakty terminowe, typu financial futures, do których należy kontrakt na WIG20, nie opiewają na towar fizyczny, lecz na waluty, papiery wartościowe, depozyty bankowe o stałym oprocentowaniu, czy w końcu na indeksy giełdowe

Nabywca kontraktu liczy, iż cena instrumentu bazowego w przyszłości będzie wyższa, od tej po jakiej zobowiązał się go odebrać, nabywając kontrakt terminowy i zrealizuje zysk wynikający z różnicy między ceną instrumentu bazowego w dniu wykonania kontraktu a ceną zadeklarowaną w kontrakcie. Sprzedawca kontraktu w odróżnieniu od nabywcy zakłada, że przyszła cena instrumentu bazowego będzie niższa od ceny po jakiej zobowiązał się dostarczyć instrument bazowy zgodnie z warunkami kontraktu.Przykład:

Kontrakt futures na WIG 20:

Inwestor A sprzedał kontrakt terminowy futures na indeks WIG 20 po cenie 2000 pkt, a inwestor B go kupił. Zgodnie ze standardem umowy, jeden punkt indeksu WIG 20 odpowiada 10 zł. W zależności od poziomu indeksu w chwili realizacji kontraktu (np. po 6 miesiącach) płatności dokona A na rzecz B albo B na rzecz A, albo kontrakt terminowy wygaśnie bez konieczności uiszczenia należności przez którąkolwiek stronę. Jeżeli w terminie realizacji kontraktu indeks WIG 20 wyniesie 2200 pkt, to sprzedający (A) zapłaci kupującemu (B) równowartość różnicy indeksu z chwili rozliczenia (2200 pkt) a wartością indeksu z ustaloną w kontrakcie futures (2000 pkt). Zysk B wyniesie dokładnie tyle, ile strata B, 2000 zł tj. (2200 – 2000 pkt) x 10. Gdyby wartość indeksu WIG 20 ukształtowała się na poziomie niższym od 2000 pkt, to B musiałby uiścić na rzecz A równowartość różnicy.

Swap – umowa o wymianę w określonym przyszłym terminie płatności określonych według różnych kryteriów – np. swap walutowy: umowa o wymianę za rok płatności w kwocie 15 mln zł z płatnością w kwocie 5 mln USD.
Dźwignia finansowa – pozwala osiągnąć proporcjonalnie większy zysk w stosunku do wniesionego wkładu; inwestor angażując środki o niewielkie wartości może zrealizować wielokrotny zysk. Owe środki to tzw. depozyt zabezpieczający wykonanie zobowiązania, którego wartość stanowi pewien określony procent wartości kontraktu terminowego.

Różnica między kontraktem futures a forward – futures to kontrakty standardowe, bądące przedmiotem obrotu na giełdzie; forward – poza giełdą.


11. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne

Fundusz inwestycyjny – instytucja zajmująca się lokowaniem środków zebranych od inwestorów

różne strategie inwestycyjne (określone z góry) – fundusze akcji, obligacji, zrównoważone, rynku pieniężnego, sektorowe itp.


Fundusze inwestycyjne otwarte - dostępne dla każdego inwestora, w każdej chwili można do nich wpłacić środki i je wypłacić.

Uczestnictwo w funduszu otwartym (powierzenie mu środków) – poprzez nabycie jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa rośnie albo maleje w zależności od wyników funduszu. Wycofując się inwestor umarza jednostki uczestnictwa, które odkupuje od niego fundusz.

Ryzyko dla stabilności gospodarki: w razie złej koniunktury na rynku inwestorzy masowo się wycofują z funduszów, co zmusza je do wycofywania się z inwestycji, żeby uzyskać środki na odkup jednostek uczestnictwa, a to prowadzi do jeszcze większych spadków na rynku.
Fundusze inwestycyjne zamknięte – ograniczona, z góry określona wysokość środków pobieranych od uczestników, którzy nabywają certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem obrotu na giełdzie – wycofanie się z inwestycji polega na sprzedaży certyfikatu innemu inwestorowi.
Otwarte fundusze emerytalne (OFE) – działają na podobnych zasadach jak fundusze inwestycyjne (otwarte), ale przy bardziej zaostrzonych wymogach ostrożnościowych, ograniczeniach co do rodzaju inwestycji (ostrożniejsza polityka inwestycyjna)

Przynależność do nich jest obowiązkowa (trafia do nich część składki emerytalnej, za pośrednictwem ZUS-u), a wycofanie możliwe tylko w postacie przeniesienia środków do innego OFE. Środki zgromadzone na indywidualnym rachunku każdego uczestnika są mu wypłacane w postaci emerytury po osiągnięciu wielu emerytalnego.


________________________

Polecana literatura:

Przewodnik rekina giełdowego. Podstawy wiedzy o inwestowaniu, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2007, s. 11-44, 59-64, 139-150, (dla zainteresowanych też s. 77-94, 158-172)


K. Jajuga, Rynek wtórny papierów wartościowych, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego i Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2006, http://www.ferk.pl/dokumenty/5_Rynek_wtorny_papierow_wartosciowych.pdf
Dla zainteresowanych – inne broszury zamieszczone na stronie Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, http://www.ferk.pl/strona.php?id=10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość