Strona główna

Ćwiczenie 59. (2 punkty)


Pobieranie 101.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar101.87 Kb.
Wiek XIX

Ćwiczenie 59. (2 punkty)

Odpowiedz, w którym roku miało miejsce wydarzenie przedstawione na poniż­szym, współczesnym mu, obrazie Jacquesa-Louisa Davida. Podkreśl odpowiednią datę i przedstaw argumentację uzasadniającą Twój wybór. 1. Ten obraz przedstawia wydarzenie z roku:

a) 1789.

b) 1799.


c) 1804.

d) 1815. 1. Argumentacja

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ćwiczenie 60. (3 punkty)

Przeczytaj fragment pracy historyka Tadeusza Cieślaka.

„Pokój między Rosją a Szwecją w dniu 17 IX 1809 r. [...] był [...] zrezygnowa­niem przez Szwecję z terytorium Finlandii [...]. Nowa koncepcja polityczna Karola Ja­na zmierzała do uzyskania rekompensaty za Finlandię w postaci Norwegii, dotychczas przynależnej do Danii, wówczas związanej z Napoleonem I. Dążenie do zagarnięcia Norwegii nie było czymś nowym w polityce szwedzkiej, ale dokonywanie tego przy po­parciu - a co najmniej życzliwej neutralności - Rosji stanowiło koncepcję polityczną dotychczas nie spotykaną. Koncepcje Karola Jana nazywano «polityką 1812 roku» z ra­cji ujawnienia ich właśnie w tym roku, w dniu 30 sierpnia, przez podpisanie w Turku przymierza z Rosją, wymierzonego przeciw Napoleonowi."

T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983, s. 130-131

A. Na podstawie tekstu Cieślaka uzupełnij poniższy schemat wpisując nazwy wła­ściwych państw w odpowiednie miejsca (ramki). Uwaga: uwzględnij tylko pań­stwa wyróżnione pogrubionym drukiem w powyższym tekście.

Obiekty zainteresowań Państwa zainteresowaneB. Podaj postanowienie kongresu wiedeńskiego w sprawie Norwegii.

……………………………………………………………………………………………C. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Były marszałek napoleoński, Jean Bernadotte, został królem Szwecji jako Karol Jan, a inny marszałek Napoleona, Joachim Murat, został królem:

 1. Niemiec.

 2. Neapolu.

 3. Norwegii.

 4. Hiszpanii.

Ćwiczenie 61. (4 punkty)Przeczytaj fragment pracy historyka Kazimierza Piesowicza.

„Wojny napoleońskie, a zwłaszcza blokada kontynentalna postawiły handel europejski w zupełnie nowej sytuacji. Największy wpływ wywarła ta nowa sytuacja na gospodarkę brytyjską, która była wówczas najsilniej uzależniona od handlu zagraniczne­go. Jednakże wbrew przewidywaniom polityków napoleońskich gospodarka brytyjska nie załamała się pod wpływem blokady, a nawet odniosła z niej pewne korzyści. Niedo­statek żywności i wysokie jej ceny zachęciły landlordów do intensyfikacji produkcji rolnej; podjęto znaczne inwestycje w rolnictwie, które przyniosły wzrost wydajności ziemi i dalszy rozwój hodowli. Przemysł zaś, pozbawiony rynków zbytu w Europie, szukał ich w innych częściach świata. Właśnie wtedy Anglicy zaczęli na większą skalę eksportować tkaniny fabryczne do krajów arabskich (do imperium tureckiego), do Indii, a zwłaszcza do Ameryki Południowej [...]. Dzięki tym nowym rynkom eksport Anglii, którego więcej niż połowę stanowiły wyroby włókiennicze (przędza oraz tkaniny bawełniane i wełniane), wzrósł w latach 1790-1815 prawie trzykrotnie."

K. Piesowicz, Struktury gospodarcze w Europie [w:] Europa i świat w epoce napoleońskiej, Warszawa 1977, s. 230

Przeczytaj fragment pracy historyka Ludwika Bazylowa.

„Najważniejsza dla Napoleona sprawa blokady tkwiła jak gdyby w mocnych


ramach, chociaż nie bez luk. [...] Jeśli jednak system ten miał skutecznie działać, nale­
żało za wszelką cenę włączyć do niego Portugalię, nie mówiąc już o tym, że blokada
w ogóle nabierała znaczenia tylko w takich warunkach, gdyby się okazało możliwe uni­
cestwienie i wyeliminowanie na przyszłość wszelkiej kontrabandy. [...] Rzeczywistość
zaś wyglądała w ten sposób, że towary zamorskie przychodziły nadal, wwożone na
okrętach pod różnymi flagami, byle nie pod angielską." ,

L.Bazylow, Historia powszechna 1789-1917, Warszawa 1981, s. 136-137, 148A. Na podstawie obu tekstów wyjaśnij pojęcie „blokada kontynentalna".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Na podstawie obu tekstów wymień jeden sposób doraźny oraz dwie perspekty­wiczne inicjatywy podjęte przez Brytyjczyków dla przeciwdziałania negatyw­nym skutkom ekonomicznym blokady kontynentalnej.

1. sposób doraźny

2. inicjatywy perspektywiczne:

a)


b)
Ćwiczenie 62. (2 punkty)

Przeczytaj uważnie fragment pracy brytyjskiego historyka Johna Keegana.

„Rzeź zaś była istotą wojny w czasach Clausewitza. Na rzeź szło się w szyku, rzę­dami. Szereg za szeregiem czekał w milczeniu na swoją kolej. Pod Borodino piechota z korpusu Ostermanna-Tołstoja przez dwie godziny trwała bez ruchu pod bezpośrednim ogniem dział. „Tylko martwi, co osuwali się na ziemię, zakłócali zdyscyplinowany bezruch". Ci, co uszli cało z tej rzezi, gotowali się na następną. Larrey, główny chirurg Wielkiej Armii, w ciągu jednej nocy pod Borodino amputował dwieście kończyn. Tylko szczęśliwcy trafiali pod nóż. Reszta dogorywała na polu. Eugene Labaume pisał o «zwałach rannych żołnierzy, co pchani instynktem zlegali jeden na drugim w krwawych stosach. Przytomniejsi błagali, by ich dobić i położyć kres cierpieniom»."

J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998, s. 23

A. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Wspomniana w tekście Keegana „Wielka Armia" to armia:


 1. pruska.

 2. francuska.

 3. rosyjska.

 4. brytyjska.

B. Na poniższej mapie kółkami z kolejnymi cyframi (od 1 do 5) zaznaczono pięć
miejsc, gdzie doszło do wielkich bitew w czasie wojen napoleońskich. Poniżej
wpisz numer, którym oznaczono miejsce bitwy wspomnianej w tekście Keegana.


Miejsce bitwy pod Borodino oznaczono na mapie numerem …………Ćwiczenie 63. (2 punkty)A. Odpowiedz, z jakim okresem w historii państwa polskiego wiążą się fakty przed­
stawione w poniższych wspomnieniach Leona Dembowskiego. Podkreśl właści­
wą odpowiedź. Następnie przedstaw argumentację uzasadniającą Twój wybór.

„Rząd [...] w szczególnym znajdował się położeniu. Zgromadziwszy się około króla, zdawał się wodze władzy brać w ręce, a tymczasem Davout i rezydent francuski [...] rządzili wszystkim i nic nie mogło się stać bez ich woli. [...] Nadto konstytucja no­wa obalała z gruntu dawne zwyczaje, przywileje, prerogatywy i prawodawstwo. Rządy pruskie, po których procedura karna została, przyczyniły się jeszcze do większego za­mieszania, a jeśli zważymy, że bardzo mała liczba znajdowała się ludzi, którzy by grun­townie odbyli nauki, lub w służbie cywilnej odbyli praktykę, to doprawdy dziwić się trzeba, że wśród tego nie powstał okropny chaos i temu więcej oceniać trzeba niezmor­dowaną gorliwość osób, które stały na czele. Oni to z epoki sejmu czteroletniego lub in­surekcji kościuszkowskiej siaką taką praktykę wyniósłszy dla pomocników swoich sta­li się formalnymi profesorami".Fakty w tym tekście wiążą się z:

 1. okresem między II a III rozbiorem Polski.

 2. czasami Księstwa Warszawskiego.

 3. pierwszymi latami istnienia Królestwa Kongresowego.

 4. momentem odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

 1. Argumentacja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ćwiczenie 64. (4 punkty)

Posługując się przytoczonymi w tabeli danymi, wykonaj poniższe polecenia.

Tabela. Import niewolników z Afryki do Ameryki w wiekach XV-XIX

Lata

Ameryka

Ameryka

Ameryka

Antyle
portugalska

hiszpańska

północna
1450-1600

50 000

75 000

_

_

1601-1700

560 000

292 500463 500

1701-1810

1 891 400

578 600

348 000

3 233 500

1811-1870

1 154 400

-

51000

702 000

Źródto: E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, s. 47

A. Wymień lata, w których łącznie do obu Ameryk trafiło najmniej niewolników.

……………………………………………………………………………………………

B. Podaj jedną z głównych przyczyn, dla których w okresie wskazanym powyżej (A) przez Ciebie łącznie do obu Ameryk trafiło najmniej niewolników.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Wymień część Ameryki, do której w latach 1811-1870 trafiło prawie 7-krotnie mniej niewolników niż w okresie poprzednim (1701-1810).

…………………………………………………………………………………………


 1. Podaj jedną z głównych przyczyn tak znacznego zmniejszenia importu niewolni­ków po 1810 roku do części Ameryki wskazanej powyżej (C) przez Ciebie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie 65. (3 punkty)Przeczytaj fragment pracy historyka Jana Kucharzewskiego.

„Mikołaj I doskonale, jak zresztą i poprzednicy jego i następcy, wiedział o tern, że czynownicy jego grabią niemiłosiernie ludność, i od czasu do czasu wymierzał karę głośniejszemu łapownikowi, który był kozłem ofiarnym, wśród tysiąca bezkarnych. Praktyka ta miała również dawną tradycję. Iwan Groźny, instynktem wiedziony, stoso­wał, gdy chodziło o łupienie ludności, metodę Makiawela. który radził monarchom, aby środki uciążliwe dla poddanych stosowali nie osobiście, lecz przez pośrednictwo innych ludzi. Posyłał Iwan, jako zarządców ziem oddalonych, biednych kniaziów i diaków na odkarmienie się (na kormleńje), nie przeszkadzał im przez czas dłuższy obdzierać lud­ności, lecz oto nagle urzędnik, już dobrze zbogacony, zostawał oddany pod sąd, czyli szedł pod knuty, majątek jego konfiskowano do kasy carskiej, obdartej przezeń ludno­ści nic nie zwracano. Od czasu do czasu odbywało się ostentacyjne publiczne torturowa­nie urzędników, znienawidzonych przez ludność za ich zdzierstwo."

J. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, t. 1, Warszawa 1926, s. 25

A. W tekście Kucharzewskiego wyróżniono (pogrubionym drukiem) pojęcie „czy­nownicy". Wyjaśnij krótko, co ono oznacza.

……………………………………………………………………………………………B. W tekście Kucharzewskiego podkreślono nazwisko Makiawela. Wymień tytuł je­go dzieła, w którym zawarł swoje rady dla rządzących.

……………………………………………………………………………………………C. Uzupełnij drzewo genealogiczne Romanowów, wpisując ich imiona i numery w od­powiednie miejsca (ramki). Uwaga: uwzględnij tylko osoby wymienione poniżej.

Aleksander I, Aleksander II, Aleksander III, Mikołaj II, Paweł I
Mikołaj II


Ćwiczenie 66. (4 punkty)Zamieszczonym poniżej czterem reprodukcjom obrazów ilustrujących polskie powstania przyporządkuj właściwe podpisy, umieszczając odpowiednie cyfry w zaznaczonych miejscach. 1. Powstanie kościuszkowskie w 1794 roku

 2. Powstanie listopadowe w latach 1830-1831

 3. Powstanie wielkopolskie w 1848 roku

 4. Powstanie styczniowe w latach 1863-1864

 5. Powstanie krakowskie w 1846 roku

Ćwiczenie 67. (2 punkty)

Przeczytaj fragment pracy historyka Brendana Ó hEithira.

„Straszliwa klęska, która zdziesiątkowała w następnych latach ludność Irlandii i przyczyniła się do tego, że język irlandzki (którym mówiono na co dzień na obszarach spustoszonych potem przez głód) o mało nie przestał istnieć, była tragedią całego naro­du. W latach wielkiego głodu 1845-1851 wskutek śmierci głodowej, chorób i emigracji do Anglii i Ameryki liczba ludności spadła z 8 do 6,6 min. W okresie poprzedzającym te wydarzenia, w czasie wojen napoleońskich w Europie, zwiększyły się obszary grun­tów ornych ze względu na potrzeby wojska. Zakończenie wojen w 1815 roku odbiło się w znaczący sposób na gospodarce Irlandii: gdy ziemniaki stały się podstawą poży­wienia większości ludności wiejskiej, nastąpiła zmiana, zaczęło przeważać pasterstwo. Pociągnęło to za sobą wielkie bezrobocie, zwłaszcza wśród tych, którzy wyżywienie za­wdzięczali małym spłachetkom ziemi (powstałym w procesie dzielenia dziedziczonych gruntów), pozwalającym im na uprawę ziemniaków w ilości wystarczającej zaledwie na ich własny użytek. Populacja wzrosła do 8 min, z czego dwie trzecie uzależnione było od rolnictwa, którego poziom był przeważnie bardzo niski. Kiedy zaraza zniszczyła zbiory ziemniaków, skutek okazał się tragiczny: przepadło jedyne źródło pożywienia. Rząd w Londynie, mimo że był świadom narastającego problemu, nie poświęcał Irlan­dii zbytniej uwagi, toteż głód przybrał rozmiary klęski, zanim wprowadzono szerszy program pomocy. Również po jego wprowadzeniu kryzys w Irlandii stanowił sprawę drugorzędną dla ówczesnej brytyjskiej polityki gospodarczej. Polityka ta polegała na nieingerowaniu w siły rynkowe."

B. Ó hEithir, Historia Irlandii, Warszawa 2000, s. 36-38

A. Na podstawie tekstu Ó hEithira wyjaśnij główną przyczynę klęski głodu w Irlan­dii w połowie XIX wieku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B. Na podstawie tekstu Ó hEithira wyjaśnij konsekwencje klęski głodu w Irlandii w połowie XIX wieku dla kultury tego kraju.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 68. (5 punktów)

Przeczytaj fragment tekstu Benedetta Croce.

„Naturalna duma z wielkich zwycięstw wojskowych z 1866 i 1870 roku oraz z faktu, że Niemcy stały się mocarstwem europejskim, przypominała [...] hegemonię, ja­ką sprawowały w przeszłości inne narody: Grecja - niczym Europa wobec Wschodu, Rzym, o którym słyszał niegdyś niemal cały świat, wreszcie same Niemcy, które wiele zdziałały dzięki swym saksońskim i szwabskim cesarzom od X do XIII wieku. Poza tym wpływ miała budząca zawiść hegemonia Anglii na większości lądów i mórz, a także pa­mięć o tym, jak dalece okazała się ona czujna i sprawna w wyeliminowaniu swych kon­kurentek na kontynencie: Hiszpanii, Holandii, Francji. Z tych przesłanek wyciągnięto wniosek, że dla Niemiec walka już się zaczęła. Miały one podjąć na nowo chwalebne dzieło swoich cesarskich bohaterów średniowiecznych dzięki Hohenzollernom."

B. Croce, Historia Europy w XIX wieku, Warszawa 1998, s. 321

A. Uzupełnij podaną tabelę, wpisując w kolejne jej rubryki (1,2,3) właściwe nazwy państw - przeciwników Prus w wojnach na drodze do zjednoczenia Niemiec.

Przeciwnik Prus

Sojusznik Prus

Data

Zdobycze Prus

1.

Austria

1864

Szlezwik

2.

Włochy

1866

Holsztyn

3.

Bawaria, Wirtembergia, Badenia, Hessen-Darmstadt

1870 -1871

Alzacja i Lotaryngia

B. Uporządkuj chronologicznie podanych królów Prus z dynastii Hohenzollernów, wpisując ich imiona i numery w odpowiednie rubryki poniższej tabeli. Władcy: Wilhelm I, Wilhelm II, Fryderyk III, Fryderyk Wilhelm IV

1840-1861

1.

1861-1888

2.

1888

3.

1888-1918

4.

C. Wymień rok, od którego królowie Prus z dynastii Hohenzollernów nosili tytuł cesarzy Niemiec.

……………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 69. (3 punkty)

Przeczytaj fragment pracy historyka Janusza Pajewskiego:

„W 1806 r. Kraj Przylądkowy zajęli Anglicy. [.. .J Burowie [...] opuścili swe dotych­czasowe siedziby i rozpoczęli wędrówkę na północ, za rzekę Oranje. Była to wędrówka masowa, tzw. treek [...]. Pośród ciężkich walk z mieszkańcami kraju, Zulusami, założyli Burowie Wolne Państwo Orania i Republikę Południowoafrykańską, zwaną potocznie Transwalem. [...] W 1867 r., w pobliżu rzeki Oranje, odkryto złoża diamentów."

J. Pajewski. Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 2002 s. 201-202

Przeczytaj fragment pracy historyka Jana Balickiego:

„Za przełomowy dla historii Afryki Południowej można uznać rok 1867 - rok znalezienia nad rzeką Oranje pierwszych diamentów. W latach 1868-1869 znaleziono też diamenty nad dolnym biegiem rzeki Vaal. W 1870 r. niezwykle bogate pokłady odkry­to w miejscu, które otrzymało wkrótce nazwę Kimberley. [...] Ale - na czyim terytorium znajdowały się bogate znaleziska? Odpowiedź na to pytanie nie była łatwa, albowiem zgłaszających pretensje do tego nieurodzajnego, zaniedbanego i nikomu dotąd niepo­trzebnego terytorium było sporo."

J. Balicki, Historia Burów, Wrocław 1980, s. 121, 123

A. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.
Burowie byli:


 1. emigrantami uciekającymi z Niemiec przed prześladowaniami religijnymi.

 2. miejscowym plemieniem skłóconym od wieków z sąsiednimi Zulusami.

 3. byłymi niewolnikami z Ameryki wracającymi na kontynent przodków.

 4. potomkami holenderskich osadników kolonizujących południe Afryki.

B. Podkreśl właściwe zakończenie zdania.

Wojny burskie toczyły się na przełomie XIX i XX wieku między:

 1. Brytyjczykami a Burami i zakończyły się zwycięstwem Brytyjczyków.

 2. Brytyjczykami a Burami i zakończyły się zwycięstwem Burów.

 3. Burami a Zulusami i zakończyły się zwycięstwem Burów.

 4. Burami a Zulusami i zakończyły się zwycięstwem Zulusów.

C. Na podstawie obu tekstów wyjaśnij główną przyczynę wojen burskich.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 70. (5 punktów)

Posługując się przytoczonymi w tabeli danymi, wykonaj poniższe polecenia.

Tabela: Produkcja żelaza (bez stali) w wybranych krajach w latach 1820-1910 (w min ton)

Kraj

1820

1850

1870

1890

1910

Anglia

0,4

2,3

6,0

8,3

10,2

Niemcy

-

0,2

1,4

4,7

14,8

Francja

-

0,4

1,2

2,0

4,0

Rosja

-

-

-

0,5

0,9

USA

-

0,6

1,7

9,4

27,7

Źródto: Epochen und Strukturen, t. 2, Vom Absolutismus bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1996, s. 131

A. Wymień kraj, który w roku 1890 wyprodukował najwięcej żelaza w Europie.

…………………………………………………………………………………………

B. Wymień lata, w których Niemcy wyprzedziły kolejno Francję i Wielką Brytanię pod względem ilości wyprodukowanego żelaza. ………………………………………………………………………………………

C. Podaj główną przyczynę tak szybkiego tempa wzrostu produkcji żelaza w Niem­czech w tym okresie. …………………………………………………………………………………………

D. Oblicz, ile razy więcej żelaza wyprodukowały Stany Zjednoczone w porównaniu z Rosją w 1910 roku, i podaj wynik w liczbach całkowitych. …………………………………………………………………………………………

E. Podaj główną przyczynę dyspropocji w wysokości produkcji żelaza między Sta­nami Zjednoczonymi a Rosją na przełomie XIX i XX wieku .…………………………………………………………………………………………
Ćwiczenie 71. (4 punkty)

Przeczytaj tekst Anny Sieradzkiej i obejrzyj poniższe zdjęcia, a następnie rozstrzy­gnij, czy informacje podane w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w kolej­nych rubrykach (A, B, C, D) dopisz obok podanych informacji: prawda, fałsz.

„W drugiej polowie XIX wieku nie mogło też zabraknąć osobnych pomieszczeń bibliotecznych w nowo wznoszonych rezydencjach wielkiej burżuazji. W pałacach miejskich warszawskich i łódzkich finansistów czy przemysłowców bibliotekę urządza­no w ciągu pomieszczeń reprezentacyjnych, meblowano ją masywnymi, ciemnymi sprzętami w stylu neorenesansowym czy neobarokowym; wystrój pokoju uzupełniały mroczne w tonacji tkaniny - portiery, zasłony i dywany, a ściany pokrywała najczęściej dębowa boazeria. Tak wyglądały biblioteki w warszawskim pałacu Leopolda Kronen-berga, w kamienicy znanego wydawcy, Salomona Lewentala, w łódzkich rezydencjach Poznańskich, Scheiblerów czy Herbstów."

A. Sieradzka, Przechadzki po dawnych wnętrzach czyli jak niegdyś mieszkano w Polsce, Warszawa 2001, s. 98

Paląc Poznańskich w Łodzi Wnętrze patacu Poznańskich w ŁodziA. Architekturę i wystrój pałaców łódzkiej burżuazji w drugiej połowie XIX wieku cechował eklektyzm.
B. Typowy łódzki przemysłowiec był człowiekiem z wyższym wykształceniem i miał wysublimowany gust.
C. Łódzcy przemysłowcy w drugiej połowie XIX wieku zawdzięczali swoją zamożność przede wszystkim zyskom z posiadanych hut i kopalń.
D. Leopold Kronenberg był jednym z przywódców powstania styczniowego.Ćwiczenie 72. (3 punkty)Przeczytaj fragment pracy historyka Johna W. Hal la.

„Pierwsze sygnały rozwoju ekonomicznego pojawiły się w sferze innej niż im­ponujący wielki przemysł, i to jej zawdzięcza Japonia podstawę, dzięki której osiągnę­ła swoją pozycję ekonomiczną w skali światowej. Jednym z najważniejszych czynników było rozszerzenie w tym czasie produkcji jedwabiu na eksport. Przemysł ten korzeniami tkwił w tradycyjnej gospodarce wiejskiej, a równocześnie służył zaspokojeniu rosnące­go zapotrzebowania na świecie. Odkąd Japończycy zdołali unowocześnić tę produkcję i sprostać wymaganiom jakościowym stawianym przez rynek europejski, japoński jedwab zaczął się cieszyć ogromnym popytem. W latach 1899 - 1903 Japonia produkowała po­nad sześć tysięcy osiemset ton surowego jedwabiu rocznie, stając się największym jego dostawcą na rynek światowy.

Drugim, obok jedwabiu, źródłem wielkich dochodów stała się bawełniana przę­dza. Wprowadziwszy zmechanizowaną technikę przędzenia Japończycy szybko zaadop­towali strukturę swego rynku pracy do potrzeb nowego przemysłu. Dzięki przesunięciu znacznych nadwyżek siły roboczej (głównie kobiet) z gospodarstw wiejskich do nowych fabryk, na warunkach krótkoterminowych umów, uprzemysłowienie mogło postępować bez poważnego naruszenia tradycyjnej bazy ekonomicznej na obszarach wiejskich. [...]

Mając dzięki tym dwóm przemysłom zapewniony dodatni bilans handlowy, Japonia stopniowo przechodziła do bardziej zróżnicowanej produkcji przemysłowej, jednak dopiero po 1905 roku wyniki zaczęły być dostrzegalne na rynku krajowym i za­granicznym."

J.W. Hall, Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979, s. 252-253

A. Wymień dwie gałęzie przemysłu, które zapoczątkowały japońską industrializację.

………………………………………………………………………………………………B. Wyjaśnij główną przyczynę, dla której w pierwszej kolejności Japończycy roz­winęli te dwie gałęzie przemysłu.

……………………………………………………………………………………………C. Podkreśl właściwe zakończenie zdania. W ramach japońskich reform ery Meiji:

 1. zlikwidowano szogunat.

 2. usunięto cesarza.

 3. nadano przywileje ekonomiczne samurajom.

 4. zmuszono Europejczyków do opuszczenia Japonii.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość