Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017 Spis treści Rozdział IPobieranie 130.15 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar130.15 Kb.


Załącznik

do Uchwały Nr ………….. SWM

z dnia ………………… 2012 r.Wieloletni program współpracy

Województwa Małopolskiego

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na lata 2013-2017

Spis treści
Rozdział I:
Definicje 3

Rozdział II:
Diagnoza 4

Rozdział III:
Cel główny i cele szczegółowe Programu oraz priorytety Programu 10

Rozdział IV:
Zasady współpracy 13

Rozdział V:
Zakres przedmiotowy współpracy 13

Rozdział VI:
Formy współpracy 14

Rozdział VII:
Priorytetowe zadania publiczne 15

Rozdział VIII:
Okres realizacji Programu 16

Rozdział IX:
Sposób realizacji Programu 16

Rozdział X:
Źródła finansowania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 18

Rozdział XI:
Sposób oceny realizacji Programu 19

Rozdział XII:
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 20

Rozdział XIII:
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 20

Rozdział XIV:
Roczny program współpracy 22

Rozdział I
Definicje

Ilekroć w Programie jest mowa o:
 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.);

 2. Województwie – rozumie się przez to Województwo Małopolskie;

 3. Samorządzie Województwa – rozumie się przez to Samorząd Województwa Małopolskiego;

 4. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Województwa Małopolskiego;

 5. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

 6. Departamencie koordynującym – rozumie się Departament Urzędu lub inną komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na prawach Departamentu, który realizuje zadania Województwa we współpracy
  z organizacjami pozarządowymi;

 7. wojewódzkiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie lub Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie;

 8. Programie – rozumie się przez to niniejszy Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015;

 9. podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;

 10. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 11. konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa
  w art. 11 ust. 2 ustawy.


Rozdział II
Diagnoza1


 1. Podstawowe dane na temat organizacji pozarządowych w województwie małopolskim

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na początku 2011 r. w województwie małopolskim zarejestrowanych było ponad 11 000 organizacji pozarządowych. Porównanie tej liczby


z danymi z 2010 r., które wskazywały niewiele więcej niż 10 000 podmiotów III sektora, świadczy
o dynamicznym wzroście liczby organizacji w regionie. W tej liczbie zdecydowaną większość stanowią stowarzyszenia – 86%, fundacje – 12% oraz inne organizacje – 2%. Przyrost liczby organizacji nie przekłada się jednak bezpośrednio na jakość i ilość działań przez nie prowadzonych, bowiem powyższe dane statystyczne odnoszą się jedynie do podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i nie uwzględniają ich faktycznego funkcjonowania.
Liczba organizacji zarejestrowanych w województwie małopolskim na dzień 31.12.2011 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

W 2011 w Małopolsce było 667 organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, co stanowi niespełna 6% podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa. Zdecydowana większość organizacji (234) jest z Krakowa. W każdym z pozostałych 20 powiatów oraz miast na prawach powiatu funkcjonuje nie więcej niż 40 takich podmiotów. Najmniej jest ich w powiecie dąbrowskim – 5 i miechowskim – 2, natomiast w powiecie proszowickim statusu OPP nie posiada ani jedna organizacja.

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

 1. Obszary działalności

Największy odsetek organizacji w regionie (wg rejestru REGON), tj. 33% prowadzi działalność


w obszarze sportu, turystyki i rekreacji oraz hobby. Pozostałymi obszarami działalności, cieszącymi się dużym zainteresowaniem są: pomoc społeczna i humanitarna – 27% oraz kultura i sztuka – 14%. Najmniejsza liczba wskazań – 0,6% dotyczy obszaru prawa i jego ochrony.

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie
 1. Zasoby ludzkie małopolskich organizacji

W działania organizacji pozarządowych angażują się zarówno osoby w nich zatrudnione, jak


i wolontariusze. Ponad połowa małopolskich organizacji nie zatrudnia pracowników, na taki krok decyduje się tylko 15% podmiotów.

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie


Jednak, jak pokazują badania, prawie połowa organizacji korzysta z usług wolontariuszy, z czego 44,3% prowadzi wolontariat akcyjny, a 55,7% ciągły.

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej „Potencjał Małopolskich Organizacji Pozarządowych”
 1. Finanse organizacji

Podstawowym źródłami finansowania organizacji pozarządowych w Małopolsce są fundusze europejskie, środki płynące z administracji rządowej i samorządowej oraz źródła prywatne. Kondycja finansowa ngo w regionie jest stabilna – większość organizacji nie ma problemu z płynnością finansową i podjęte zobowiązania reguluje bez opóźnień.

Przychody największej grupy małopolskich organizacji mieszczą się w przedziale 10 tys. – 100 tys. zł
i jest to tendencja utrzymująca się od kilku lat. Własną działalność gospodarczą prowadzi niewiele organizacji (16%) i w większości są to podmioty, których zasięg działania ma charakter ponadlokalny. Najwięcej aktywnych gospodarczo organizacji ma swoją siedzibę w Krakowie oraz większych miastach regionu.

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie
 1. Współpraca z administracją

Najbardziej znaczącym partnerem organizacji pozarządowych w województwie małopolskim jest sektor publiczny. Ponad 3/4 organizacji deklaruje współpracę z samorządem, w tym zarówno na szczeblu gminnym i powiatowym – ponad 80% oraz regionalnym – 27%. Współpracę na szczeblu centralnym prowadzi tylko 15% ze wskazanych organizacji.Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej „Potencjał Małopolskich Organizacji Pozarządowych”


Prawie 70% małopolskich organizacji pozarządowych co najmniej raz w roku współpracuje z sektorem publicznym. Jest też grupa podmiotów (25%), która nigdy nie podjęła się takiej współpracy. Głównym argumentem do współdziałania z administracją jest możliwość pozyskania środków finansowych – tak uważa 68% organizacji. Kluczową rolę we współpracy odgrywa również możliwość wymiany informacji, a najmniejszym bodźcem do tego typu działań jest zwiększenie prestiżu organizacji (14,1%). Jest również grupa organizacji (8%), które w ogóle nie widzą korzyści ze współpracy
z Urzędem Marszałkowskim.


Motywacja do podjęcia współpracy pomiędzy NGO a sektorem publicznym

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej „Potencjał Małopolskich Organizacji Pozarządowych”

W 2011 r. łącznie środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach otwartych konkursów wyniosły 10 255 628 złw sumie podpisano 372 umowy z organizacjami. Najwięcej przyznanych dotacji trafiło do organizacji
w miastach na prawach powiatów, tj. Krakowa (154), Tarnowa (21) oraz powiatu gorlickiego (29). Kilkanaście dotacji trafiło do Nowego Sącza oraz powiatów: nowotarskiego (18), brzeskiego (17) nowosądeckiego (16), wadowickiego (15). Pozostałe powiaty otrzymały mniej niż 10 dotacji, przy czym do powiatu miechowskiego – jako jedynego – nie trafiły żadne środki finansowe z budżetu województwa.


 1. Wnioski wynikające z diagnozy sytuacji sektora pozarządowego w województwie małopolskim

Z wieloletniej współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi wynika, że tylko część z nich aplikuje o środki z budżetu województwa. W niektórych powiatach bardzo mało organizacji stara się wsparcie finansowe z tego źródła.

Małopolskie organizacje pozarządowe swoje działania opierają przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Prawie połowa wykorzystuje pomoc wolontariuszy, co szósta zatrudnia stałych pracowników, a co czwarta korzysta z płatnej pracy tylko na zasadzie jednorazowych zleceń. Wolontariat w organizacjach staje się coraz bardziej popularny. W 2011 roku już prawie 50% organizacji korzystało ze wsparcia wolontariuszy – w porównaniu z latami poprzednimi coraz więcej organizacji z Małopolski docenia ich wartość.

Wśród organizacji współpracujących z sektorem publicznym najczęściej wymienianym powodem takiej współpracy jest pomoc finansowa. Jednak jako główną barierę w pozyskiwaniu środków


na działalność statutową wymieniają skomplikowane procedury ubiegania się o dotacje oraz trudności z ich rozliczeniem.

Najwięcej organizacji prowadzi działalność statutową dotyczącą sportu, turystyki, rekreacji i hobby oraz pomocy społecznej i humanitarnej, co sugeruje, że planując zakres przedmiotowy współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi powinno sie wziąć pod uwagę możliwości współpracy z trzecim sektorem w tym zakresie.

Spośród organizacji współpracujących z sektorem publicznym tylko co czwarta uważa, że motywacją do współpracy jest możliwość współdecydowania. Znowelizowana w 2010 roku ustawa nałożyła na organy administracji publicznej obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego, jednak ich aktywność jest niewielka jeśli chodzi o udział w konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i znikoma w przypadku innych dokumentów. Część organizacji nie ma przekonania, że ich głos może mieć znaczenie i że wspólnie z samorządem mogą wpływać na kondycję trzeciego sektora. Podobna sytuacja dotyczy „inicjatywy lokalnej”, która dopuszcza możliwość współpracy jst z mieszkańcami samorządu, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Rozdział III
Wizja, cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Wizja
MAŁOPOLSKA SILNA SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM:

Ludzie odpowiedzialni gotowi do współpracy,

samoorganizujący się,

wspierani przez Samorząd Województwa

Współpraca Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi jest oparta


na partnerskich zasadach zarówno w perspektywie rocznej, jak i wieloletniej. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a jego poszczególne elementy są zgodne z wizją rozwoju regionu.

Pogłębianie współpracy oraz rozszerzanie zasięgu nawiązywanych partnerstw pomiędzy administracją a przedstawicielami NGO jest formą zacieśniania kontaktów sektora publicznego


i pozarządowego, co stanowi odpowiedź na oczekiwania małopolskich organizacji

Ludzie gotowi do współpracy, otwarci na nowe perspektywy, chcący jak najlepiej dla swojego regionu są największym potencjałem tkwiącym w lokalnych społecznościach, dlatego fundamentem współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi powinno być partnerstwo, opierające się na wymianie wiedzy i doświadczenia, a także wspólne podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za kondycję i rozwój społeczeństwa Małopolski.
2. Cel główny
Cel ten stanowi zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców Małopolski oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.
3. Cele szczegółowe


 1. Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych.

 2. Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski i organizacji pozarządowych w rozwój regionu.

 3. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

 4. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji pozarządowych.

 5. Rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.3.1 Realizacja celów szczegółowych


 1. Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych.

Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez: 1. wprowadzenie jasnych, czytelnych i ujednoliconych zasad przeprowadzania konkursów;

 2. prowadzenie szkoleń dla podmiotów programu zarówno z przygotowania jak i rozliczania zadań;

 3. monitorowanie efektywności realizacji zadań. 1. Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski i organizacji pozarządowych w rozwój regionu.

Realizacja celu będzie sie odbywać w szczególności poprzez: 1. zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego w konsultacjach ważnych spraw dla regionu, w szczególności ważnych dokumentów programowych tj. programów wojewódzkich;

 2. rozwój instytucji dialogu obywatelskiego oraz wzmocnienie istniejących m.in. Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego oraz innych rad, komitetów, zespołów konsultacyjnych i doradczych;

 3. realizację inicjatyw lokalnych.
 1. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez: 1. popularyzację wolontariatu zarówno wśród młodzieży, dorosłych jak i seniorów;

 2. rozwój sieci centrów wolontariatu oraz szkolnych kół wolontariatu;

 3. szkolenia dla osób odpowiedzialnych za koordynowanie pracy wolontariuszy, działania integrujące koordynatorów wolontariatu oraz wymiana doświadczeń;

 4. promocję postaw bezinteresownego zaangażowania na rzecz innych w tym poprzez Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”;

 5. podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu pracowniczego. 1. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji sektorowej organizacji pozarządowych.

Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez: 1. wsparcie dla procesów integracji wewnętrznej sektora pozarządowego w Małopolsce,
  w szczególności poprzez organizację konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;

 2. pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych, m.in. poprzez Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli;

 3. promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia;

 4. wspieranie bądź inicjowanie branżowych platform współpracy. 1. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym.

Realizacja celu będzie się odbywać w szczególności poprzez: 1. utworzenie forum pełnomocników samorządowych na rzecz rozwoju tej współpracy;

 2. promocja partnerstwa publiczno-społecznego;

 3. wzmocnienie systemu informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem;

 4. wspieranie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.


Rozdział IV
Zasady współpracy
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi Samorząd Województwa kieruje się następującymi zasadami:

 1. zasadą partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz zadań, w wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania i wykonywaniu zadań publicznych;

 2. zasadą pomocniczości – zgodnie z którą przekazuje się obywatelom i ich organizacjom kompetencje i środki do działania wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Zasada pomocniczości jest zasadą ustrojową i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem publicznym a obywatelskim, ukierunkowany na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczenie interwencjonizmu państwa i administracji;

 3. zasadą efektywności – polegającą na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

 4. zasadą jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą organy administracji udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami. Zasada jawności polega także na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych;

 5. zasadą uczciwej konkurencji – co oznacza, że Województwo Małopolskie zlecać będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu o zasady ustawy, w szczególności w oparciu
  o konkurs ofert;

 6. zasadą suwerenności stron – polegająca na tym, iż strony mają prawo do niezależności
  i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;

 7. zasadą legalności – w myśl której wszelkie działania organów samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy
Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych
w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności ustawowych zadań własnych samorządu, realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Województwa.

Rozdział VI
Formy współpracy
Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami Programu będzie odbywać się
w formach finansowych i niefinansowych.
1. Formy finansowe to w szczególności:

 1. zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach zawartych
  w ustawie;

 2. zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie
  z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;

 3. zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawach szczegółowych;

 4. realizacja projektów partnerskich na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712 tekst jednolity) w tym współorganizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym służących realizacji celów wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności
  z funduszy Unii Europejskiej;

 5. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz.1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

 6. realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie;

 7. zakup usług promocyjnych;

 8. organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów.

2. Formy niefinansowe to w szczególności: 1. wymiana informacji będących podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa, na podstawie których opracowane będą zadania oraz programy celowe;

 2. opiniowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;

 3. tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym;

 4. konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego;

 5. obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć realizowanych przez podmioty programu;

 6. udzielanie rekomendacji podmiotom Programu i ich przedsięwzięciom;

 7. pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów regionalnych, ponadregionalnych
  i międzynarodowych, w szczególności realizowanych z partnerami pochodzącymi z regionów z którymi Województwo Małopolskie posiada podpisane umowy o współpracy, tj.: Region Toskanii (Włochy), Land Turyngii (Niemcy), Region Rhone-Alpes (Francja), Region Preszowa (Słowacja), Region Żyliny (Słowacja), Region Centrum (Francja), Obwód Lwowski (Ukraina), Województwo Kluż (Rumunia), Prowincja Jiangsu (Chiny), Stan Andhra Pradesh (Indie), Region Południowej Danii (Dania), Stan Illinois (USA), Województwo Uppsalskie (Szwecja), Region Kurdystanu (Irak). Partnerzy mogą pochodzić także z regionów, z którymi współpraca Małopolski odbywa sie w ramach umów międzyrządowych, zawartych przez Rząd RP tj.: Flandria (Belgia), Walonia (Belgia), Bawaria (Niemcy) oraz innych, z którymi Małopolskę łączą kontakty międzynarodowe: Land Dolna Austria (Austria), Land Tyrol (Austria), Lotaryngia (Francja, Obwód Iwanofrankowski (Ukraina));

 8. promowanie podmiotów Programu, w szczególności poprzez przyznawanie nagród honorowych i wyróżnień, m.in. organizację konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa dla Najlepszych Organizacji Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego „Kryształy Soli” oraz nagrody Samorządu Województwa dla Osób Działających na Rzecz Innych „Amicus Hominum”;

 9. promocja dobrych przykładów;

 10. wspieranie małopolskich organizacji pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z odpisu 1% podatku (organizacja kampanii poświęconej popularyzacji mechanizmu 1% podatku);

 11. nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości pomieszczeń i sprzętu.Rozdział VII
Priorytetowe zadania publiczne
Priorytetowe zadania publiczne będą realizowane w następujących obszarach:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 2. działalności charytatywnej;

 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 5. ochrony i promocji zdrowia;

 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 11. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 14. wypoczynku dzieci i młodzieży;

 15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 18. turystyki i krajoznawstwa;

 19. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 21. ratownictwa i ochrony ludności;

 22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
  i za granicą;

 23. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 24. promocji i organizacji wolontariatu;

 25. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 26. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 27. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 28. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 29. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3.Rozdział VIII
Okres realizacji Programu


  1. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  2. Realizacja Wieloletniego programu odbywać się będzie w drodze powierzenia lub wsparcia przez Województwo realizacji zadań publicznych przez podmioty Programu w trybie umów rocznych lub wieloletnich, zawartych na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.


Rozdział IX
Sposób realizacji Programu
1. Podmioty uczestniczące we współpracy


 1. Uczestnicy współpracy:

 1. Sejmik Województwa – uchwala program współpracy, budżet Województwa, przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu, szczegółowe zasady konsultowania aktów prawa miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 2. Zarząd – realizuje program współpracy, jako organ wykonawczy Województwa;

 3. Podmioty Programu.
 1. Zarząd realizuje program współpracy przy pomocy:

 1. komórek organizacyjnych Urzędu: departamentów, agend realizujących współpracę zgodnie
  z zakresem działania wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu;

 2. wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego działania współpracują z podmiotami programu, w szczególności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


2. Przebieg współpracy


 1. Komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne podejmują i prowadzą bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 2. Bieżąca współpraca polega w szczególności na:

 1. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Samorządu Województwa;

 2. sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 3. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formach określonych w Rozdziale VII.

3. Za kontakt Samorządu Województwa z podmiotami Programu odpowiada koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Zespół odpowiedzialny za współpracę
z organizacjami pozarządowymi działający w strukturach Urzędu.

3. Obowiązki koordynatora


 1. Do kompetencji koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi należy
  w szczególności:

 1. koordynacja spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. koordynacja pracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w zakresie związanym z przygotowywaniem zasad współpracy, projektów programów współpracy i konsultacja ww. projektów z zainteresowanymi podmiotami;

 3. sporządzanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, zbiorczych informacji na temat współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym w szczególności o zadaniach publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

4. Zadania Zespołu
Do zadań Zespołu Współpracy Regionalnej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:

 1. współdziałanie w opracowywaniu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 2. realizacja zadań ze sfery pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w tym zlecanie zadań w formie konkursów ofert;

 3. realizacja zadań ze sfery pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty Programu;

 4. realizacja zadań w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, wynikających
  z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;

 5. inicjowanie i realizacja nowych form współpracy, służących umacnianiu partnerskich relacji Samorządu Województwa z sektorem pozarządowym.Rozdział X
Źródła finansowania

oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu


 1. Program jest finansowany z budżetu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz z innych dostępnych środków.

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Wieloletniego programu w poszczególnych latach zostanie określona w rocznych programach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział XI
Sposób oceny realizacji Programu

 1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
L.p.

Cel szczegółowy

Wskaźnik

1

Zwiększenie efektywności

realizacji zadań publicznych

 1. procent niewykorzystanych środków w ramach dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym;

 2. wysokość środków podlegających zwrotowi z powodu niewłaściwego wydatkowania dotacji;

 3. liczba przeprowadzonych szkoleń;

 4. liczba podmiotów Programów korzystających
  z usług szkoleniowo - doradczych;

 5. liczba przeprowadzonych wizytacji zleconych zadań publicznych.

2

Zwiększenie aktywności

i poziomu zaangażowania mieszkańców Małopolski
i organizacji pozarządowych
w rozwój regionu 1. liczba ogłoszonych konkursów (w tym wieloletnich);

 2. liczba złożonych ofert i podpisanych umów (w tym wieloletnich);

 3. wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu;

 4. liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego;

 5. liczba podmiotów Programu biorących udział
  w konsultacjach aktów prawa miejscowego;

 6. liczba zespołów, w których zasiadali przedstawiciele podmiotów Programu (zespoły opiniująco-doradcze, eksperckie, robocze, podkomitety i komitety);

 7. liczba wniosków i umów o realizację zadań
  w ramach inicjatywy lokalnej i art. 19a ustawy.

3

Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu

 1. liczba ośrodków wolontariatu w Małopolsce;

 2. liczba zgłoszeń do nagrody „Amicus Hominum”;

 3. liczba ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
  dot. wolontariatu;

 4. liczba przeprowadzonych szkoleń dla wolontariuszy
  w ramach otwartego konkursu dot. wolontariatu;

 5. liczba przeszkolonych wolontariuszy w ramach otwartego konkursu dot. wolontariatu.

4

Wspieranie rozwoju instytucjonalnego,

profesjonalizacji

oraz integracji sektorowej

organizacji pozarządowych

 1. liczba organizacji biorących udział w Forum Organizacji Pozarządowych;

 2. liczba organizacji korzystających z usług szkoleniowo doradczych i innych służących ich profesjonalizacji;

 3. liczba konsultacji w sprawie partnerstw.

5

Rozwój współpracy międzysektorowej pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym

 1. liczba gmin i powiatów biorących czynny udział
  w forum pełnomocników pozarządowych;

 2. liczba odbytych spotkań i wypracowanych rozwiązań;

 3. liczba projektów partnerskich realizowanych
  z podmiotami Programu;

 4. liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego;

 5. liczba firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
 1. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostanie przedstawione w raporcie z wykonania Rocznego programu współpracy, wg wskaźników zawartych w punkcie 1.Rozdział XII
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji


 1. Inicjatorem powstania Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był Zarząd Województwa Małopolskiego i Małopolska Rada Pożytku Publicznego.

 2. Prace na Programem rozpoczęły się od przeprowadzania analizy stanu trzeciego sektora
  w Małopolsce, przeprowadzonej przez Małopolską Radę Pożytku Publicznego. Spośród członków Rady został wyłoniony Zespół ds. wieloletniego programu współpracy, którego zadaniem było wypracowanie założeń do Programu.

 3. W lipcu 2012 r. zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami NGO, radnymi SWM, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Wspólnie ustalono wizję, cel główny oraz cele szczegółowe. Następnie koordynator ds. współpracy z organizacji pozarządowymi przygotował projekt programu.


Informacje o konsultacjach zostaną uzupełnione po ich przeprowadzeniu.

Rozdział XIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

1. Postanowienia ogólne


 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu oceny ofert w konkursach ofert.

 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

  1. przedstawiciele wskazani przez Zarząd Województwa Małopolskiego;

  2. przedstawiciele podmiotów objętych Programem.2. Przebieg posiedzenia komisji konkursowej


 1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

 2. Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu komisji.

 3. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 4. Obrady komisji konkursowej składają się z części jawnej i niejawnej.

 5. Przedstawiciele oferentów mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji konkursowej jako obserwatorzy.

 6. W części niejawnej członkowie komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej ofert.


3. Członkowie komisji konkursowej


 1. Członkowie komisji konkursowej nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.

 2. Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.

 3. W przypadku nie podpisania deklaracji o bezstronności, członek komisji konkursowej jest wykluczony z jej prac.


4. Zadania komisji konkursowej
Komisja konkursowa:

 1. Jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert, uwzględniającej zweryfikowanie budżetów zawartych w ofertach;

 2. Sporządza listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji;

 3. Sporządza listę ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.


5. Ocena jakości merytorycznej ofert


 1. Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

 2. Końcowa ocena punktowa oferty stanowi średnią ocen dokonanych przez członków komisji.

 3. Spośród ofert ocenionych pod względem merytorycznym, które otrzymały określoną
  w regulaminie liczbę punktów, sporządzona zostaje lista projektów rekomendowanych do udzielenia dotacji.

 4. Oferty, które nie otrzymały określonej w regulaminie liczby punktów, nie są rekomendowane do udzielenia dotacji.

 5. Kwota dofinansowania oferty zaproponowana przez komisję konkursową nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się oferent.


7. Protokół


 1. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

 2. Protokół przechowywany jest przez departament koordynujący.


8. Wybór ofert
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

Rozdział XIV
Roczny program współpracy
Sejmik Województwa Małopolskiego w celu uszczegółowienia zasad współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi corocznie uchwala Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zawiera w szczególności:

  1. Cel główny i cele szczegółowe programu;

  2. Zasady współpracy;

  3. Zakres przedmiotowy;

  4. Formy współpracy;

  5. Priorytetowe zadania publiczne;

  6. Okres realizacji programu;

  7. Sposób realizacji programu;

  8. Wysokość środków planowanych na realizację programu;

  9. Sposób oceny realizacji programu;

  10. Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

  11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.1 Diagnoza opiera się na badaniach Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej (Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych, cz. I i cz. II, Kraków 2010), badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor (Polskie organizacje pozarządowe 2010, Warszawa 2011), danych Urzędu Statystycznego w Krakowie (opracowanych na podstawie rejestru REGON za 2010 r.
i 2011 r.) oraz opracowaniach własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


: attachments -> article
article -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
article -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
article -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
article -> Księgozbiór Biblioteczki matematycznej mieszczącej się w sali 211
article -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
article -> Ustawa z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201, 2
article -> M. P. 2002. 13. 221 z późn zm. Uchwała nr 49 rady ministróW
article -> Narracja w trzech aktach
article -> Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
article -> Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy