Strona główna

„Wierzę w Kościół”, red ks. Waldemar Janiga. Podręcznik nr az-23-01/10-lu-2/14


Pobieranie 192.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar192.46 Kb.
Wymagania edukacyjne z religii „Wierzę w Kościół” , red. ks. Waldemar Janiga. Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej  przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania
 numer AZ-1-01/10.

Lp.

Temat lekcji

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:


Wiedza

UmiejętnościJestem w Kościele na wakacjach
i w szkole

 • Ukazanie założeń programu klasy szóstej – wprowadzenie w historię zbawienia reali­zującą się w życiu i działalności Kościoła, rozwijanie poczucia przynależności do niego.
 • Podaje z pamięci tytuł podręcznika do klasy VI.

 • Wskazuje najważniejsze treści programu do klasy VI.
 • Podaje propozycje zasad pracy na lekcjach w klasie VI.

 • Rozpoznaje najważniejsze świątynie katolickie.Zesłanie Ducha Świętego – narodziny Kościoła

 • Pogłębienie znajomości treści związanych z biblijnym opowiadaniem o zesłaniu Ducha Świętego.
 • Wymienia znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego.

 • Podaje gdzie, kiedy i na kogo zstąpił Duch Święty.

 • Wymienia skutki zesłania Ducha Świętego.
 • Opowiada własnymi słowami o wydarzeniu zesłania Ducha Świętego.

 • Wskazuje na znaczenie Ducha Świętego w życiu współczesnych chrześcijan.


Życie pierwszych chrześcijan wzorem dla wspólnoty Kościoła

 • Ukazanie pierwszych wspólnot chrześcijańskich jako wzoru dla dzisiejszego Kościoła.

 • Tłumaczy pojęcie „łamanie chleba”.

 • Interpretuje tekst: „Trwali oni w nauce Apostołów
  i we wspólnocie,
  w łamaniu chleba
  i w modlitwach”
  (Dz 2,42).
 • Opisuje własnymi słowami życie pierwszych wspólnot chrześcijan.

 • Wskazuje na znaczenie Ducha Świętego w życiu współczesnych chrześcijan.


Święty Piotr – opoką Kościoła

 • Poznanie życiorysu
  św. Piotra i jego działalności.

 • Wskazanie na szczególną rolę
  św. Piotra w posłannictwie Chrystusa.
 • Wyjaśnia, kim był
  św. Piotr.

 • Podejmuje refleksję nad tym, że św. Piotr został wybrany do wyjątkowej misji.

 • Interpretuje fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do misji św. Piotra.
 • Podejmuje refleksję nad misją Chrystusa, kontynuowaną przez Apostołów i następców.

 • Dostrzega Boże działanie w tworzeniu struktury Kościoła.

 • Podejmuje modlitwę za papieża, następcę
  św. Piotra.


Jezus żyje i działa przez św. Piotra
i jego następców

 • Ukazanie struktury hierarchicznej Kościoła.

 • Ukazanie, czym jest sukcesja apostolska.
 • Wyjaśnia pojęcia: papież, kolegium biskupów, Stolica Apostolska.

 • Podejmuje refleksję nad hierarchiczną strukturą Kościoła.

 • Wskazuje na zadania papieża, biskupów, kapłanów.
 • Wyjaśnia biblijne podstawy posługi kapłańskiej i prymatu papieża.

 • Dostrzega Boże działanie w tworzeniu struktury Kościoła.

 • Podejmuje modlitwę za następców Apostołów: papieża, biskupów, kapłanów.


Święty Paweł – Apostoł Narodów

 • Poznanie życia
  i działalności św. Pawła jako realizacji posłannictwa Chrystusowego

 • Przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia i działalności
  św. Pawła.

 • Wyjaśnia, dlaczego
  św. Pawła nazywamy Apostołem Narodów.
 • Uzasadnia, że działalność ewangelizacyjna
  św. Pawła jest wzorem pilności w głoszeniu męki i zmartwychwstania Chrystusa.

 • Wykazuje pragnienie głoszenia Ewangelii na wzór św. Pawła.


Uczestniczę
w działalności misyjnej Kościoła

 • Ukazanie działalności misyjnej Kościoła jako wypełnienia misji powierzonej przez Chrystusa.

 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za misje.
 • Przedstawia działalność misyjną Kościoła.

 • Wskazuje szanse
  i zagrożenia działalności misyjnej w dzisiejszych czasach.
 • Określa formy zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła.

 • Wyjaśnia, dlaczego pragnie angażować się
  w działalność misyjną.


Uczestniczę
w potrójnej misji Chrystusa

 • Ukazanie, że wspólnota Kościoła jest znakiem obecności Boga w słowie Bożym
  i w sakramentach.

 • Ukazanie, że każdy chrześcijanin uczestniczy w potrójnej misji Jezusa.
 • Wskazuje na słowo Boże i sakramenty jako znaki obecności Boga we wspólnocie Ko­ścioła.

 • Wyjaśnia znaczenie misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.

 • Wskazuje, że udział
  w liturgii Kościoła jest wyrazem realizacji potrójnej misji Jezusa.
 • Określa, jakie podjąć działania, by uczestniczyć w potrójnej misji Chrystusa.

 • Uzasadnia, że modlitwa, głoszenie słowa Bożego oraz miłość Pana Boga i ludzi jest wy­pełnieniem potrójnej misji Jezusa.


Biblijne obrazy przybliżają nam Kościół

 • Poznanie biblijnych obrazów przybliżających nam Kościół.

 • Odkrywanie różnorodnych relacji Boga do swego ludu oraz wiernych do swego Pana wyrażonych poprzez znaki i symbole Kościoła.
 • Wymienia biblijne obrazy Kościoła.

 • Podaje znaczenie biblijnych obrazów Kościoła.

 • Wskazuje na różnorodne relacje Boga do swego ludu i wiernych do Pana.
 • Wyjaśnia na przykładzie biblijnych obrazów Kościoła, że Chrystus jest zjednoczony ze swoim Kościołem i troszczy się
  o każdego z jego członków.

 • Wskazuje na konieczność łączności
  z Chrystusem poprzez wspólnotę Kościoła.


Wierzę w jeden, święty Kościół

 • Ukazanie, że Kościół jest jeden i święty.

 • Kształtowanie postawy troski o jedność wspólnoty Kościoła
  i swoją świętość.
 • Wskazuje perykopy biblijne, w których Jezus modli się o jedność uczniów i wzywa ich do doskonałości.

 • Wylicza znamiona jedności Kościoła.

 • Wskazuje na zagrożenia jedności i rany jej zadane.

 • Wyjaśnia, na czym polega świętość Kościoła.

 • Uzasadnia potrzebę kanonizacji.
 • Dostrzega i nazywa elementy jedności
  i świętości Kościoła.

 • Widzi potrzebę i sposoby pracy na rzecz jedności Kościoła

 • Wskazuje środki
  w dążeniu do świętości.


Wierzę
w powszechny, apostolski Kościół

 • Ukazanie, że Kościół jest powszechny
  i apostolski.

 • Kształtowanie postawy gorliwości apostolskiej.
 • Wyjaśnia treść nakazu misyjnego Chrystusa.

 • Wylicza znamiona powszechności Kościoła.

 • Wyjaśnia możliwość zbawienia niechrześcijan i ich przyporządkowanie do Kościoła.

 • Wskazuje, na czym polega apostolskość Kościoła.

 • Uzasadnia potrzebę ewangelizacji.
 • Dostrzega i nazywa elementy powszechności
  i apostolskości Kościoła.

 • Uzasadnia potrzebę ewangelizacji.

 • Podaje sposoby ewangelizacji w świecie
  i własnym środowisku.


Służebna rola hierarchii
w Kościele

 • Ukazanie struktury hierarchicznej Kościoła jako realizacji wskazania Jezusa do kontynuowania Jego misji.

 • Kształtowanie postawy troski o papieża, biskupów, kapłanów
  i diakonów.
 • Wyjaśnia sens gestu umycia nóg Apostołom przez Jezusa.

 • Wyjaśnia cel powołania Apostołów.

 • Wskazuje na biblijne źródła hierarchii
  w Kościele.

 • Ukazuje realizację potrójnej misji biskupów w Kościele.

 • Wskazuje obowiązki prezbiterów.

 • Wyjaśnia misję i posługę diakona w Kościele.
 • Nazywa i określa zadania członków hierarchii w Kościele.

 • Dostrzega potrzebę troski o papieża, biskupów, kapłanów
  i diakonów.

 • Podaje sposoby troski
  o hierarchów Kościoła.


Duch Święty mocą i życiem Kościoła

 • Ukazanie, że Duch Święty udzielając darów i charyzmatów, ożywia
  i umacnia wspól­notę Kościoła.

 • Kształtowanie postawy zaangażowania we wspólnotę zgodnie
  z posiadanymi charyzma­tami.
 • Tłumaczy pojęcia, podaje źródło oraz rozróżnia dary Ducha Świętego od charyzmatów.

 • Wylicza dary Ducha Świętego i podaje ich znaczenie.

 • Dostrzega różnicę pomiędzy charyzmatami zwyczajnymi
  i nadzwyczajnymi.

 • Podaje przykłady
  i omawia znaczenie charyzmatów nadzwyczajnych.

 • Wskazuje, na czym polegają charyzmaty zwyczajne i podaje ich przykłady.
 • Dostrzega i nazywa dary i charyzmaty w swoim życiu, jak i we wspólnocie Kościoła.

 • Wskazuje na potrzebę
  i sposoby rozwijania charyzmatów oraz angażowania się dzięki nim we wspólnotę Kościoła.


Sakramenty źródłem życia Kościoła

 • Ukazanie, że Bóg jest Źródłem miłości.

 • Przypomnienie, że Bóg pragnie naszego udziału w Jego życiu.
 • Wymienia i opisuje siedem sakramentów świętych.

 • Wyjaśnia, że życie Kościoła pochodzi od Boga.

 • Wskazuje na konieczność kształtowania postawy otwartości na łaskę.

 • Uzasadnia postawę wdzięczności za sakramenty.

 • Interpretuje postawę odpowiedzialności za Kościół.


W sakramentach spotykam się
z Jezusem

 • Uświadomienie prawdy, że
  w sakramentach świętych spotykamy się osobiście z Jezu­sem.

 • Ukazanie, jak ważna jest dla człowieka więź
  z Bogiem.
 • Wyjaśnia, jak Jezus działa w sakramentach.

 • Interpretuje, że przyjmowanie sakramentów jest wyrazem „przywiązania” do Boga.
 • Wskazuje, jak troszczyć się o więź z Bogiem.

 • Przyjmuje postawę troski o świadomość potrzeby otwarcia na łaskę.


Sakramenty źródłem wzrostu mojej wiary, nadziei i miłości

 • Ukazanie, że przystępowanie do sakramentów pomnaża wiarę, nadzieję i miłość.

 • Uświadomienie, że wiara, nadzieja i miłość przynaglają do szukania osobistego związku
  z Bogiem.
 • Wyjaśnia, że cnoty teologalne są darem Boga, który mamy pomnażać.

 • Wskazuje, że sakramenty dzielą się na: wtajemniczenia, uzdrowienia, posłania

i ko­munii.


 • Opisuje i interpretuje każdą z cnót Boskich.

 • Projektuje sposoby rozwoju wiary, nadziei
  i miłości przez udział
  w sakramentach.


Chrzest święty początkiem drogi do Ojca

 • Ukazanie sakramentu chrztu jako przymierza

z Bogiem.

 • Uświadomienie, że sakrament chrztu jest fundamentem życia chrześcijańskiego.
 • Wyjaśnia skutki chrztu.

 • Opisuje, jak brzmi formuła chrzcielna, co jest materią i kto może udzielać chrztu.
 • Uzasadnia, dlaczego Kościół chrzci małe dzieci.

 • Wskazuje na konieczność sakramentu chrztu do zbawienia.


W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela mocy do dawania świadectwa

 • Uświadomienie, że Bóg jest wierny zawartemu ze mną przymierzu.

 • Ukazanie bierzmowania jako sakramentu umacniającego
  w dawaniu świadectwa
  o Chrystusie.
 • Wskazuje na skutki sakramentu bierzmowania.

 • Wyjaśnia, co jest materią, jak brzmi formuła, kto może udzielać bierzmowania.

 • Wymienia dary Ducha Świętego.
 • Uznaje potrzebę otwarcia na dary Ducha Świętego.

 • Kształtuje postawę odpowiedzialności za wzrost w łasce.


Eucharystia jednoczy mnie
z Chrystusem

i braćmi


 • Uświadomienie, jak ważna dla jedności Kościoła jest Eucharystia.

 • Ukazanie prawdy, że
  w Eucharystii Jezus przemienia każdego
  z nas.
 • Wyjaśnia, że w czasie Eucharystii wspólnota wierzących wzmacnia więzy Kościoła.

 • Opowiada, w jaki sposób jednoczymy się

z Jezusem i braćmi.

 • Wskazuje, co jest materią, a co formą, i kto jest szafarzem Eucharystii.
 • Pogłębia świadomość konieczności życia
  w łasce i uczestnictwa
  w Eucharystii.

 • Przyjmuje postawę wdzięczności za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.


W sakramencie pokuty spotykam się z uzdrawiającą łaską Boga

 • Ukazanie Chrystusa jako zawsze szukającego każdego zagubionego człowieka.

 • Przypomnienie, że
  w sakramencie pokuty Bóg leczy nas swoją łaską.
 • Uzasadnia, dlaczego tylko kapłani mogą odpuszczać grzechy.

 • Opisuje ustanowienie sakramentu pokuty.

 • Wymienia warunki sakramentu pokuty.
 • Wyjaśnia warunki sakramentu pokuty.

 • Uznaje potrzebę troski
  o życie w stanie łaski uświęcającej.


W sakramencie namaszczenia chorych Chrystus umacnia mnie
w cierpieniu

 • Ukazanie Chrystusa bliskiego chorym
  i cierpiącym.

 • Uświadomienie, że tylko w zjednoczeniu
  z Chrystusem nasze cierpienie ma wymiar zbawczy.
 • Opisuje liturgię sakramentu chorych.

 • Wyjaśnia biblijne podstawy sakramentu chorych.

Sakrament święceń kapłańskich udziałem w misji
i mocy Chrystusa

 • Kształtowanie świadomości, że Chrystus sam wybiera do kapłaństwa tych, których chce.

 • Ukazanie roli sakramentu kapłaństwa w Kościele.
 • Podaje skutki święceń prezbiteratu.

 • Opisuje, w jaki sposób udzielany jest sakrament święceń.

 • Opowiada tekst biblijny o powołaniu uczniów.
 • Wskazuje na potrzebę modlitwy za kapłanów.

 • Pielęgnuje w sobie postawę wdzięczności za kapłanów.

 • Wyjaśnia, że w życiu należy przyjmować postawę otwartości na Boże wezwanie.


Sakrament małżeństwa żywym obrazem miłości Chrystusa
i Kościoła

 • Ukazanie sakramentu małżeństwa jako realizacji powołania człowieka.

 • Uświadomienie, że małżeństwo chrześcijańskie jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła.

 • Opowiada, w jaki sposób zawiera się sakrament małżeństwa.

 • Interpretuje niektóre teksty biblijne mówiące
  o małżeństwie.
 • Przyjmuje prawdę
  o potrzebie odpowiedzialnego przygotowania do małżeństwa.

 • Wskazuje na konieczność pielęgnowania postawy szacunku do kolegów/koleżanek jako przyszłych mężów/żon.Przez życie sakramentalne uwielbiam Boga

 • Ukazanie sakramentów jako pomocy do zjednoczenia z Bogiem.

 • Uświadomienie, że objawiamy chwałę Bożą przez życie pełnią życia.
 • Wyjaśnia, że sakramenty są wyjątkowymi miejscami działania łaski Bożej.

 • Interpretuje, że jesteśmy zbawieni dzięki łasce Bożej.
 • Wskazuje na potrzebę uwielbiania Boga.

 • Przyjmuje postawę troski o życie sakramentalne.


Na nowo odkrywam Kościół i sakramenty – katecheza powtórkowa

 • Zebranie, uogólnienie
  i pogłębienie wiadomości z ostatnich katechez – wyjście od ta­jemnicy Kościoła Chrystusowego i obecnych w Jego życiu sakramentów, doprowadze­nie do odkrycia zamysłu Bożego wobec Kościoła.
 • Odkrywa zamysł Boży w tajemnicy powołania
  i życia Kościoła Chrystusowego.

 • Rozumie, że przez sprawowane w Kościele sakramenty Bóg przychodzi do człowieka z darem świętości.

 • Wyjaśnia, że
  w Kościele Świętym Bóg „zapisał” swój plan zbawienia człowieka.
 • Interpretuje zamysł Boży względem Kościoła.

 • Wskazuje rolę, jaką odgrywają sakramenty
  w życiu Kościoła

i człowieka.

 • Odkrywa na nowo swoje zobowiązania wynikające z przynależności do wspólnoty Ko­ścioła Chrystusowego.


Zostałem ochrzczony i nie wstydzę się Jezusa

 • Odkrywanie świata wartości, wynikającego

z przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

 • Ukazanie i odkrywanie głębokiego przesłania liturgicznych znaków
  i postaw chrześci­janina.
 • Wskazuje na zadania, które wypływają z daru przyjęcia chrztu świętego.

 • Interpretuje znaczenie chrześcijańskiego świadectwa.
 • Wyraża wiarę podczas liturgii poprzez piękno znaków i postaw liturgicznych.

 • Wskazuje na konieczność świadectwa
  o Jezusie w codziennym życiu.


Z Jezusem i we wspólnocie Kościoła zbliżam się do Ojca

 • Odkrywanie świata wartości wynikającego
  z przynależności do wspólnoty Kościoła.
 • Opisuje, że Kościół jest wspólnotą wierzących
  w drodze do Boga.

 • Wyjaśnia, że poprzez udział w liturgii
  i zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii uczestni­czy we wspólnocie Kościoła.
 • Wskazuje na konieczność budowania małych wspólnot eklezjalnych.

 • Włącza się w wielką wspólnotę Kościoła poprzez zaangażowanie
  i udział w liturgii.


Bóg stawia wymagania
i dodaje mi siły

 • Kształtowanie świadomości, że Bóg pomaga w spełnianiu ewangelicznych wymagań.

 • Ukazanie postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły, społeczeństwa.
 • Wskazuje na różnorodność zadań we wspólnocie Kościoła wynikających ze stanu życia i sytuacji.

 • Wyjaśnia, że Bóg przez modlitwę i sakramenty uzdalnia do wykonywania powierzonych obowiązków.
 • Interpretuje, że na drodze życiowych zadań nigdy nie jest sam.

 • Wskazuje na sposoby docierania do innych ludzi poprzez uczynki miłosierne względem ciała i duszy.

 • Wymienia zadania, jakie powinien realizować
  w środowisku, w rodzinie, we wspólnocie Kościoła.


Wolontariusze Jezusa

 • Ukazanie i pogłębienie odpowiedzialności za dar pierwszego sakramentu.

 • Wezwanie do czynnej aktywności na rzecz innych ludzi na wzór Jezusa. • Wyjaśnia, że Kościół wypełnia naukę Chrystusa przez działalność charytatywną i mi­syjną.

 • Opisuje tę działalność
  i uzasadnia, że jest ona obowiązkiem każdego chrześcijanina.

 • Interpretuje, że pomoc duchowa i materialna jest wyrazem troski
  o potrzebujących członków wspólnoty.
 • Wzbudza w sobie
  i innych pragnienie włączenia się w szerzenie Kościoła na świecie, poprzez bezinteresowną pomoc innym ludziom.

 • Wskazuje na różne formy pomocy bliźnim praktykowane w różnych środowiskach, a przede wszystkim we wspólnocie Kościoła.


Trwam
w modlitwie

z Jezusem we wspólnocie Kościoła • Rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła.

 • Obudzenie zainteresowania życiem Kościoła.
 • Wyjaśnia, że modlitwa we wspólnocie Kościoła jest pogłębieniem wspólnoty z Bogiem
  i między sobą.
 • Uzasadnia, dlaczego powinien modlić się za wszystkich ludzi
  i w każdej sprawie.

 • Podejmuje
  w codziennym życiu modlitwę, która jest wyrazem więzi
  z Chrystusem.

 • Stara się pamiętać
  w modlitwie osobistej
  i wspólnotowej
  o wszystkich braciach
  i siostrach.


Niedziela jest dla mnie dniem świętym

 • Odkrycie wartości niedzieli.

 • Wyjaśnia, że niedziela to dzień, w którym wspólnota Kościoła trwa na modlitwie.

 • Wymienia elementy świętowania niedzieli.

 • Wskazuje na znaczenie tego dnia.Jezus uczy mnie kochać

 • Ukazanie prawdziwego „oblicza” miłości zawartego w nauce
  i czynach Jezusa.

 • Wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego opartego na przykazaniu miłości.
 • Wskazuje na źródło prawdziwej miłości człowieka.

 • Opisuje cechy chrześcijańskiej miłości.

 • Interpretuje prawdę, że miłość małżeńska jest szczególną relacją kobiety i mężczyzny, uczestniczących z woli Bożej w przekazywaniu życia.

 • Wyjaśnia istotę miłości chrześcijańskiej jako podstawy pragnienia dobra drugiej osoby.


W trosce o swoje życie wieczne wypełniam przykazania kościelne

 • Ukazanie znaczenia przykazań kościelnych
  w życiu doczesnym
  i wiecznym.

 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zobowiązania moralne płynące z przyka­zań kościelnych.
 • Wskazuje na przykazania kościelne jako religijno-moralne zobowiązanie chrześcijan wobec Boga i ludzi.

 • Interpretuje, że przykazania kościelne są ustanowione w trosce
  o życie wieczne

wszyst­kich wiernych.


 • Wyjaśnia przykazania kościelne.

 • Uzasadnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych
  w codziennym życiu.


Z Jezusem zmieniam świat na lepszy

 • Ukazanie chrześcijanina jako człowieka zatroskanego o szerzenie Królestwa Bożego i jego zasad na ziemi, poprzez zaangażowanie w życiu społecznym.

 • Wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego.
 • Wyjaśnia znaczenie pojęcia „apostoł”.

 • Wskazuje, w jaki sposób chrześcijanin włącza się w życie społeczne poprzez działalność apostolską.

 • Wyjaśnia, dlaczego modlitwa umacnia Kościół w jego przeobrażaniu świata.
 • Podejmuje wysiłek osobistego zaangażowania w życie społeczne poprzez działalność apostolską na terenie swojej parafii, szkoły itp.

 • Włącza się w modlitwę Kościoła mającą moc przeobrażać świat.


Pogłębiam swoją wiarę we wspólnocie parafialnej

 • Pogłębienie poczucia przynależności do parafii jako cząstki Kościoła lokalnego.

 • Uświadomienie, że przez udział
  w niedzielnej Eucharystii prowadzi się do zjednoczenia ze wspólnotą wiary

i wyraża się wolę angażowania

w parafialne inicjatywy.
 • Poznaje cel – tworzenie wspólnoty – obecny
  w inicjatywach parafialnych.

 • Wskazuje na formy możliwej współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną.

 • Dostrzega kryteria oceny zaangażowania
  w życie parafii.
 • Zdobywa wstępną umiejętność dostrzegania różnych możliwości aktywnego angażowa­nia się w życie wspólnoty parafialnej.

 • Zaczyna rozpoznawać różnorodne możliwości wzajemnego dzielenia się darami ducho­wymi we wspólnocie parafialnej.


Rozpoznaję swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów różnorodnymi aspektami życia Kościoła lokalnego.

 • Ukazanie dynamiki budowania jedności wspólnoty poprzez wykorzystywanie
  różno­rodnych darów
  i charyzmatów powierzonych wiernym.
 • Poznaje podstawowe cechy dynamicznego obrazu wspólnoty kościelnej, jako procesu jednoczenia wewnętrznej różnorodności Kościoła.

 • Dostrzega znaczenie różnorodnych darów, charyzmatów i posług we wspólnocie ko­ścielnej.

 • Uświadamia sobie własne możliwości angażowania się
  w budowanie wspólnoty wiary.
 • Wzmacnia swoją wdzięczność za otrzymane dary i talenty.

 • Zdobywa wstępną umiejętność rozpoznawania, kiedy posiadane dary i talenty budują wspólnotę, a kiedy ją burzą.

 • Dostrzega potrzebę odpowiedzialności za otrzymane dary i posługi w swojej parafii.Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła

 • Wprowadzenie
  w historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa.

 • Wezwanie do postawy apostolskiej w swoim środowisku.
 • Wyjaśnia, w jaki sposób rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo w Europie.

 • Podaje daty
  i okoliczności przyjęcia chrztu w państwach Europy.

 • Opisuje postaci
  i najważniejsze fakty
  z życiorysu świętych, którzy krzewili Ewangelię w Europie.
 • Wskazuje, w jaki sposób może dziś głosić Jezusa
  w swoim środowisku.

 • Kształtuje postawę dziękczynienia za chrześcijańskie korzenie państw europejskich.


Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła

 • Ukazanie włączenia narodu polskiego do Kościoła powszechnego przez chrzest jako wydarzenia religijnego, politycznego
  i społecznego.
 • Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego.

 • Podaje datę chrztu Polski.

 • Wyjaśnia religijne, polityczne i społeczne skutki chrztu naszego narodu.
 • Wskazuje, w jaki sposób może rozwijać w sobie łaskę chrztu.

 • Dziękuje w modlitwie za łaskę wiary.


Święty Wojciech – gorliwy apostoł

 • Zapoznanie z życiem
  i działalnością
  św. Wojciecha.

 • Ukazanie postawy apostolskiej, która przynosi obfity plon nowych chrześcijan.
 • Wyjaśnia, w jaki sposób ofiara życia
  św. Wojciecha przyczyniła się do rozwoju wiary innych ludzi.

 • Opowiada życiorys
  św. Wojciecha.

 • Wyjaśnia znaczenie ofiary św. Wojciecha dla rozwoju chrześcijaństwa.
 • Wskazuje, w jaki sposób może stać się apostołem dla innych.

 • Oddaje Jezusowi
  w modlitwie swoją apostolską gorliwość.


Życie wiary
u początków narodu polskiego

 • Wprowadzenie
  w historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa
  w Polsce.

 • Ukazanie przejawów aktywności religijnej
  w średniowiecznej Polsce.
 • Wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijaństwo rozszerzało się na ziemiach polskich.

 • Opowiada, co przyczyniło się do rozwoju wiary.

 • Wyjaśnia, dlaczego szkolnictwo i życie zakonne są przejawami rozwoju chrześcijaństwa.
 • Wskazuje, w jaki sposób może dalej uczestniczyć
  w szerzeniu wiary.

 • Wyraża wiarę poprzez symbole religijne.


Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary

 • Ukazanie, że wiara stanowi źródło inspiracji dla twórców, ale także że sztuka wyraża wiarę
  i ubogaca jej przeżywanie szczególnie w liturgii.

 • Kształtowanie postawy współtworzenia
  i odpowiedzialności za kulturę chrześcijańską.
 • Definiuje pojęcie kultury chrześcijańskiej.

 • Wskazuje na przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce
  i swojej miejscowości.

 • Uzasadnia związek sztuki religijnej z liturgią.
 • Dostrzega związek wiary i kultury.

 • Wskazuje na potrzebę
  i sposoby współtworzenia i ochrony kultury chrześcijańskiej.Maryja w dziejach narodu polskiego

 • Ukazanie roli Maryi
  w dziejach narodu polskiego.

 • Kształtowanie postawy wdzięczności Matce Bożej za opiekę nad naszym narodem.
 • Wymienia ważniejsze wydarzenia historyczne, w których Maryja odegrała doniosłą rolę.

 • Tłumaczy, dlaczego Maryję nazywamy Królową Polski.

 • Wskazuje na dwie postacie – wzory patriotyzmu i duchowości Maryjnej – św. Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • Opisuje i wyjaśnia przejawy kultu Maryjnego w Kościele.

 • Wymienia i omawia postacie zasłużone dla polskiego Kościoła, będące świadectwami wiernej i ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie.

 • Wskazuje na potrzebę kształtowania postawy wdzięczności wobec Matki Bożej za wielowiekową opiekę nad polskim narodem.


Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu

 • Ukazanie w modlitwie różańcowej Maryi jako nauczycielki życia Jezusa.

 • Kształtowanie postawy zaufania do Maryi
  i zwracania się do Niej
  w problemach
  osobi­stych i narodu.
 • Opowiada jedno
  z polskich objawień Maryjnych (w Gietrzwałdzie).

 • Wymienia zagrożenia narodowe.

 • Uświadamia sobie, że różaniec był i jest siłą narodu polskiego.
 • Dostrzega zagrożenia duchowe i moralne.

 • Wskazuje na właściwą hierarchię wartości.


Jak dziś żyć wiarą?

 • Ukazanie świadków wiary w życiu dzisiejszego Kościoła.

 • Zachęcenie do zaangażowania się
  w małe grupy Kościoła lokalnego.

 • Określa, czym jest wiara i jakie są jej wymagania.

 • Podaje słowa Jezusa, który wysyła nas, aby dzielić się swoją wiarą.
 • Dostrzega potrzebę świadectwa wiary
  w swoim środowisku.

 • Wskazuje na konieczność rozwoju swojej wiary.


Bóg, Honor, Ojczyzna

 • Ukazanie związku wiary i Kościoła
  z dziejami narodu polskiego.

 • Kształtowanie postawy patriotyzmu w dzisiejszych czasach.

 • Wskazuje perykopy biblijne, w których ukazany jest ścisły związek wartości takich jak honor i ojczyzna
  z wiarą.

 • Wylicza wydarzenia,
  w których widać silny związek wiary z dziejami Polski.

 • Tłumaczy pojęcia honor i patriota.

 • Dostrzega związek wiary i Kościoła z historią Polski.

 • Wskazuje na potrzebę
  i sposoby kształtowania postawy patriotycznej we współczesnym świecie.Świadkowie wiary w Polsce wczoraj
i dziś

 • Ukazanie postaci polskich męczenników, którzy w różnych okolicznościach świadczyli o Bogu i byli wierni Ewangelii.

 • Uświadomienie potrzeby dawania świadectwa wiary
  w swoim środowisku. • Wskazuje na męczenników żyjących

w różnych epokach historii Polski.

 • Podaje konkretne przykłady świadczenia
  o Bogu w swoim środowisku.
 • Dostrzega ponadczasową wartość wierności Bogu w każdej sytuacji, bez względu na wielkość poniesionej ofiary.

 • Uzasadnia postawę świadczenia o Bogu
  w dzisiejszej rzeczywistości.


Najnowsza historia Kościoła w Polsce

 • Przedstawienie najważniejszych wydarzeń z powojennej historii Kościoła
  w Polsce.

 • Uświadomienie działania Bożego
  w historii.
 • Wymienia najważniejsze postacie
  i wydarzenia związane
  z najnowszą historią Kościoła w Polsce.

 • Opowiada
  o najważniejszych wydarzeniach

z powojennej historii Kościoła w Polsce.


 • Dostrzega w trudnych dziejach Kościoła
  w powojennej Polsce działanie Opatrzności Bożej.

 • Uświadamia sobie działanie Opatrzności Bożej w życiu tych, którzy nie liczą na własne siły, ale do końca potrafią zaufać Bogu.


Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze

 • Ukazanie potrzeby praktykowania
  w rodzinie tradycyjnych zwyczajów, zwłaszcza ob­rzędów błogosławieństw.

 • Uświadomienie, że tradycyjne poświęcenia nie działają mechanicznie, lecz są znakami wiary i wzrostu pobożności.

 • Pokazanie ewangelizacyjnego wymiaru sprawowania sakramentaliów i innych zwycza­jów religijnych.
 • Zna pojęcie „sakramentalia”.

 • Wymienia tradycyjne błogosławieństwa związane z rokiem liturgicznym i kultem świę­tych.

 • Wyjaśnia znaczenie używania podczas liturgii i w życiu codziennym wody święconej.
 • Wskazuje na konieczność kształtowania świadomości znaczenia praktykowania
  trady­cyjnych obrzędów
  i ich wpływu na wzrost wiary w konkretnym środowisku.

 • Dostrzega antropologiczny wymiar sakramentaliów, czyli koncentrację na ludziach, któ­rzy posługują się poświęconymi rzeczami lub działają w poświęconych miejscach.


„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?” – katecheza powtórkowa

 • Zebranie, uogólnienie
  i pogłębienie przepracowanego materiału: od zagadnienia życia
  z Chrystusem we wspólnocie Kościoła, przez świadomość włączenia w dziedzictwo Ko­ścioła, do odpowiedzi na pytanie postawione przez papieża – św. Jana Pawła II: „Czy można odrzucić Chrystusa
  i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?”

 • Odkrywa obecność Chrystusa w dziejach człowieka, narodu, świata.

 • Rozumie, że człowiek wierzący jest wezwany
  w Chrystusie do przemiany świata.

 • Interpretuje, że przyjęcie Chrystusa dokonuje się nie tylko przez deklarację, ale przez konsekwencję życia wiarą.

 • Wyjaśnia, na czym polega odnalezienie się człowieka w świecie Boga.

 • Wskazuje na rolę, jaką odgrywa Kościół Chrystusowy w dziejach człowieka, narodu, świata.

 • Przyjmuje na nowo Chrystusa obecnego
  w swoim Kościele.


Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać

 • Ukazanie prawdy wiary o świętych obcowaniu.

 • Uświadomienie, jak ważne jest wstawiennictwo świętych
  w kształtowaniu codziennego życia.
 • Wyjaśnia pojęcie „świętość”.

 • Wymienia synonimy słowa „święty”.

 • Wykazuje różnicę między błogosławionym a świętym.

 • Interpretuje prawdę wiary o świętych obcowaniu.
 • Wskazuje na sposób stawania się świętym.

 • Opowiada perykopę z Ewangelii: Łk 11,27-28.

 • Wyjaśnia wpływ świętych na nasze życie.Męczeństwo
św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa

 • Ukazanie męczeństwa jako najwyższego wyrazu świadectwa wiary w Pana Jezusa.
 • Opisuje życie
  i działalność
  św. Szczepana.

 • Wyjaśnia pojęcia: męczennik, świadek – świadectwo, męstwo, bohater.

 • Wskazuje podobieństwo
  św. Szczepana do Chrystusa.
 • Interpretuje, że przez przebaczenie upodabnia się do Chrystusa.

 • Uzasadnia, że należy przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili.

 • Kształtuje w sobie postawę męstwa.


Staję w obronie krzywdzonych, jak św. Stanisław

 • Ukazanie św. Stanisława jako naśladowcy Chrystusa
  w obronie godności człowieka.
 • Opisuje życie
  i męczeństwo
  św. Stanisława.

 • Podkreśla odwagę

w obronie pokrzywdzonych.

 • Opowiada perykopę
  o cudzołożnej kobiecie.

 • Wyjaśnia termin adwokat św. Stanisława.
 • Wyjaśnia rolę sędziego, oskarżyciela i adwokata.

 • Wskazuje na konieczność kształtowania postawy wrażliwości na los krzywdzonych
  i słabszych.


Wypełniam wolę Pana Boga jak
św. Juan Diego

 • Zapoznanie uczniów

z postacią św. Juana Diego i objawieniami Matki Bożej
z Guadalupe.

 • Uświadomienie, że przy pomocy łaski Bożej, człowiek może zrealizować trudne
  zada­nia.
 • Opowiada o życiu
  i dziele św. Juana Diego.

 • Podaje sposoby wypełniania woli Bożej.

 • Wskazuje na sposoby ewangelizacji na odkrytym Nowym Kontynencie.

 • Wyjaśnia, że katolicka Hiszpania w przeciwieństwie do Anglii, zachowała rdzenną lud­ność na odkrywanych przez siebie terenach.
 • Łączy postawę Juana Diego z Ewangelią.

 • Wskazuje na konieczność kształtowania posłuszeństwa wobec woli Bożej.

 • Interpretuje, że dzięki łasce Bożej każdego człowieka stać na realizację trudnych
  wy­zwań.


Pomagam ludziom jak św. Brat Albert

 • Zapoznanie uczniów
  z życiem i dziełem
  św. Brata Alberta, który wszystko poświęcił ubogim.

 • Uwrażliwienie katechizowanych na pomoc bliźnim.
 • Opisuje życie
  i działalność św. Brata Alberta.

 • Opowiada Ewangelię
  o bogatym młodzieńcu.
 • Wskazuje na różnice między bogatym młodzieńcem
  a św. Bratem Albertem.

 • Dostrzega potrzebę zaangażowania się
  w pomoc ludziom ubogim.

 • Interpretuje pieśń
  o św. Bracie Albercie.


Kształtuję serce według wskazań św. Józefa Sebastiana Pelczara

 • Kształtowanie serca na wzór serca Pana Jezusa wg wskazań św. biskupa Pelczara.
 • Podaje najważniejsze fakty z życia św. Józefa Sebastiana Pelczara.

 • Wymienia sposoby kształtowania serca.
 • Kształtuje serce na wzór Serca Jezusa.

 • Wymienia wskazania św. bpa Pelczara, pomocne w formowaniu serca.


Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bł. Karoliny Kózkówny

 • Kształtowanie postawy stawiania Boga na pierwszym miejscu
  w życiu.

 • Uwrażliwianie na potrzebę kierowania się w życiu wartościami chrześcijańskimi.
 • Opowiada o życiu Karoliny Kózkówny.

 • Wskazuje wartości, dla których warto żyć.
 • Uzasadnia, że w życiu chrześcijanina Bóg powinien zajmować najważniejsze miejsce.

 • Kieruje się w życiu wartościami.


Wyznaję wiarę
w Pana Jezusa jak bł. José Sánchez del Río

 • Ukazanie bł. José Sáncheza del Río jako wzoru wyznawania wiary i przyznawania się do Chrystusa.
 • Opowiada życiorys
  bł. José Sáncheza del Río.

 • Opisuje sytuację społeczną w Meksyku na początku XX wieku.

 • Wyjaśnia pojęcie „prześladowanie chrześcijan”.

 • Rozpoznaje oczekiwania Chrystusa wobec uczniów.
 • Wskazuje postawy wobec trudności na drodze wiary.

 • Docenia znaczenie wytrwałości w wierze.

 • Wskazuje na sposoby przyznawania się do Chrystusa.


Poznaję Boga przez naukę jak św. Edyta Stein

 • Ukazanie nauki jako jednej z dróg poszukiwania prawdy
  i Boga.
 • Wymienia etapy drogi, na której św. Edyta Stein odkrywała Boga.

 • Wyjaśnia, że dogłębne poznawanie tajemnic świata prowadzi do odkrycia obecności
  do­brego Boga.
 • Uzasadnia konieczność uczenia się i zdobywania mądrości.

 • Interpretuje piękno świata, odkrywając w nim ślady samego Stwórcy.


Jestem apostołem na wzór
św. Maksymiliana Kolbego

 • Ukazanie osoby
  św. Maksymiliana Kolbego jako przykładu apostolskiej działalności.

 • Zachęta do apostołowania w najbliższym środowisku.
 • Opowiada o życiu
  o. Maksymiliana.

 • Wyjaśnia, kim jest apostoł i czyją naukę głosi.
 • Interpretuje, na czym polegało apostolstwo
  w życiu
  św. o. Maksymiliana.

 • Wskazuje dostępne mu współczesne sposoby
  i środki głoszenia Ewangelii.


Jestem posłuszny Bogu jak
św. o. Pio

 • Kształtowanie postawy posłuszeństwa Bogu na przykładzie życia

św. o. Pio.

 • Opowiada historię życia o. Pio.

 • Wymienia fakty z jego życia świadczące
  o posłuszeństwie Bogu.

 • Uzasadnia, dlaczego warto być posłusznym.

 • Wymienia, na czym polega posłuszeństwo Bogu w codziennym życiu.Zmieniam świat jak bł. Matka Teresa z Kalkuty

 • Uwrażliwianie na potrzebę zmieniania świata na lepszy.

 • Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za rozwój świata.
 • Opisuje najważniejsze fakty z życia Matki Teresy z Kalkuty.

 • Opowiada, jak Teresa zmieniała świat.

 • Dostrzega potrzebę zmieniania świata dokoła siebie.

 • Wyjaśnia, że przemianę świata należy zacząć od siebie.


Zło dobrem zwyciężam jak
bł. ks. Jerzy Popiełuszko

 • Ukazanie osoby
  bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako przykładu chrześcijańskiej postawy wo­bec zła.

 • Ukazanie, że warto pokonywać zło siłą dobra.
 • Opowiada o życiu
  bł. ks. Jerzego.

 • Interpretuje, że chrześcijanin na zło odpowiada dobrem.
 • Wyjaśnia, dlaczego człowiek powinien zwyciężać zło dobrem.

 • Pokazuje znaczenie dobra w codziennym życiu.


Głoszę zdrową naukę jak św. Jan
z Dukli • Ukazanie duchowej sylwetki św. Jana
  z Dukli.

 • Zachęta do większej wierności Bogu na co dzień.
 • Opowiada o życiu św. Jana z Dukli.

 • Wskazuje na źródło prawdziwej nauki Kościoła i rozumie konieczność jej głoszenia.
 • Dostrzega przejawy fałszywej nauki we współczesnym świecie.

 • Wyjaśnia, na czym polegało głoszenie zdrowej nauki przez
  św. Jana z Dukli.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość