Wkrótce rusza konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Tadeusza KantoraPobieranie 10.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.96 Kb.

Wkrótce rusza konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Tadeusza KantoraOśrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie z dniem 26 maja 2006 roku ogłasza konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.
Ostateczna lokalizacja projektowanej inwestycji to obiekt i teren wokół starej Elektrowni Podgórskiej. Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z Regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Cricoteki www.cricoteka.com.pl
Obecnie Cricoteka mieści się w kilku odrębnych oddziałach: Biura Ośrodka i Galeria Krzysztofory znajdują się przy ul. Szczepańskiej, Archiwum przy ul. Kanoniczej, Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora przy ul. Siennej, a magazyny zbiorów przy ul. Przemysłowej. To rozproszenie oraz skromne warunki przestrzenne i niewielka, w sumie ok. 300-metrowa, nie spełniająca elementarnych wymogów i norm wystawienniczych powierzchnia ekspozycyjna - nie pozwalają na sprostanie oczekiwaniom ogromnej liczby zainteresowanych twórczością artysty.

Działalność Cricoteki opiera się na powstałym i przechowywanym w zbiorach Ośrodka zbiorze kilkuset obiektów i kostiumów, przestrzeni scenicznych, pism teoretycznych, rejestracji wideo spektakli i filmów dokumentalnych poświęconych twórczości artysty, dokumentacji fotograficznej, tysięcy recenzji, publikacji, czasopism, druków – plonu wieloletnich wędrówek artystycznych Tadeusza Kantora i jego aktorów. Do najważniejszych zadań Cricoteki należy upowszechnianie dzieła Tadeusza Kantora, zarówno w dziedzinie teatru jak i sztuk plastycznych. Służy temu prowadzona na szeroką skalę działalność wystawiennicza i wydawnicza, organizacja sesji naukowych i spotkań, a na co dzień udostępnianie zainteresowanym wszelkich materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach. Cricoteka współpracuje też z instytucjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie utrwalania i udostępniania dorobku twórczego Tadeusza Kantora, udzielając im pomocy merytorycznej, wypożyczając eksponaty i materiały dokumentacyjne. Jest także organizatorem licznych sesji naukowych i sympozjów, a także spotkań okolicznościowych. Tradycją jest coroczne obchodzenie rocznicy śmierci Tadeusza Kantora poprzez organizowanie wystaw, sesji naukowych i pokazu „Żywych pomników” w wykonaniu aktorów Teatru Cricot 2.


Projektowana nowa siedziba Ośrodka ma spełniać szeroko rozumianą funkcję kulturalną (miejsce działań artystycznych, wystaw sztuk wizualnych, teatralnych, koncertów i prezentacji oraz seminariów i warsztatów), a także umożliwić stałą ekspozycję dorobku twórczego Tadeusza Kantora we wszelkich płaszczyznach jego działalności, co dotychczas, ze względu na warunki lokalowe Ośrodka, nie było możliwe.

Projekt zakłada więc powstanie miejsca, w którym możliwe będzie między innymi:

- zorganizowanie stałej ekspozycji prezentującej całość zbiorów Cricoteki, a także sal przeznaczonych na ekspozycje czasowe, zmienne prezentujące dzieła Tadeusza Kantora, artystów z nim związanych oraz młodych twórców;

- zapewnienie zbiorom archiwalnym odpowiednich warunków, spełniających normy wymagane dla ich długoletniego przechowywania, utworzenie specjalistycznego studia konserwacji, archiwizacji i video-digitalizacji;

- stworzenie warunków dla komfortowego sposobu udostępniania zainteresowanym zbiorów archiwalnych i korzystania z zasobów bogato wyposażonej biblioteki;

- powstanie sali wielofunkcyjnej umożliwiającej organizację sympozjów, prezentacji multimedialnych, przedsięwzięć teatralnych i warsztatów, projekcji filmowych, wykładów i spotkań;

- stworzenie nowej infrastruktury kulturowej poprzez rewitalizację i adaptację Starej Elektrowni Podgórskiej;

- rozszerzenie współpracy między instytucjami w Polsce i zagranicą.


Planowana inwestycja powinna stanowić twórczą przebudowę zabytkowych obiektów dawnej Elektrowni Podgórze, zachowującą walory zabytkowe obiektu i jego rozpoznawalną bryłę, która może stanowić walor akceptacji i identyfikacji z miejscem.

Ze względu na znaczenie twórczości Tadeusza Kantora dla światowej sztuki, obiekt powinien stanowić wyraz architektonicznego hołdu złożonego artyście, jednocześnie umożliwiając prezentację jego dorobku artystycznego w sposób adekwatny do rangi Jego dzieła, a twórcom stwarzając możliwość szeroko pojętej współpracy.


Do prac w jury konkursowym, które dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej, zaproszeni zostali: Adam Budak, kurator Kunsthaus w Grazu; dr arch. Przemysław Gawor, sędzia referent; arch. Krystyna Łyczakowska, Prezes Krakowskiego Oddziału SARP; mgr Krzysztof Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM; Marco de Michelis, Departament Historii Architektury Uniwersytetu IUVA w Wenecji; dr inż. arch. Marek Pabich, Politechnika Łódzka; Anda Rottenberg, historyk sztuki, Przewodnicząca Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; mgr inż. arch. Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego; Andrzej Starmach, Dyrektor Galerii Starmach, Prezes Zarządu Fundacji Nowosielskich w Krakowie; prof. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta Krakowa. Cricotekę reprezentować będzie p. Ewa Kaczmarczyk, Zastępca Dyrektora Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.
Konkurs ogłaszany jest zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt inwestycji wpisany został do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2006-2008.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy