Strona główna

Wniosek dotyczący odpowiedzialności prawnej ze względu na zanieczyszczenie środowiska wynikające z posiadania składowiska odpadów sporządzone przez


Pobieranie 73.31 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar73.31 Kb.


Tczew, 16.11.2016 r.

Miejscowość, data

WNIOSEK DOTYCZĄCY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZE WZGLĘDU NA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW
Sporządzone przez:

Aneta Kamińska


Osoby do kontaktu (prośba o podanie imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego)

Marcin Cejer – kom. 505 454 160

Aneta Kamińska – kom. 508 900 919


Nazwa przedsiębiorstwa

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.


Adres przedsiębiorstwa

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

Ul. Rokicka 5 A

83 – 110 Tczew


Adres składowiska (jeśli inny, niż adres przedsiębiorstwa)

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Lisewo Malborskie, gmina Lichnowy

Działki 119/4; 119/6; 119/7
Ubezpieczony jest:

Spółką akcyjnąSpółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółką joint venture

inne
Opis podstawowej działalności (jeśli działalność przedsiębiorstwa jest zróżnicowana, prośba o wskazanie, która część działalności jest wiodąca)

Prośba o opis głównej działalności prowadzonej w danej lokalizacji oraz o załączenie dostępnego planu lub schematu terenu.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

- faza poeksploatacyjna.
Lokalizacja: Lisewo Malborskie, gmina Lichnowy.

Działki 119/4; 119/6; 119/7. Powierzchnia łączna działek: 2,8096 ha.

Powierzchnia kwatery: 6 790 m2.
Składowisko nie przyjmuje odpadów do składowania od dnia 11 września 2007 roku. Rekultywacja składowiska obejmowała ukształtowanie wierzchowiny kwatery odpadów, wykonanie warstw glebotwórczych z warstwą humusu (rekultywacja biologiczna), obsianie powierzchni składowiska trawą i niskimi nasadzeniami.
Obecnie składowisko jest w fazie poeksploatacyjnej i objęte jest monitoringiem środowiskowym zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- badanie wielkości opadu atmosferycznego (na bieżąco)

- badanie osiadania powierzchni składowiska (raz w roku)

- pomiar poziomu wód podziemnych i skład wód podziemnych (co 6 miesięcy)

- ilość i skład wód odciekowych (co 6 miesięcy)

- emisja i skład gazu składowiskowego (co 6 miesięcy)

- sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego (raz w roku).Czy przedsiębiorstwo posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie sumy gwarancyjnej.

 • TAK

 • NIE

Wysokość sumy gwarancyjnejnie dotyczy
 1. HISTORIA LOKALIZACJI (opis poprzednich właścicieli, użytkowników, tytuł prawny do zajmowanego terenu, wskazanie do znajdowało się na ubezpieczanej lokalizacji zanim pojawił się Ubezpieczony)

Rok oddania składowiska do eksploatacji: 1998. Składowisko zlokalizowane jest w miejscu dawnego wyrobiska żwiru.

Właścicielem terenu (działki 119/4; 119/6; 119/7) jest Gmina Lichnowy (siedziba: 82 – 224 Lichnowy).Składowisko jest zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rokickiej 5A, 83 – 110 Tczew (umowa w zakresie zarządzania składowiskiem w fazie poeksploatacyjnej) .
 1. POŁOŻENIE


Teren składowiska odpadów znajduje się (jeśli „TAK”, prośba o krótki komentarz):

 • w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych,

 • TAK

 • NIE
 • na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody,

 • TAK

 • NIE
 • na obszarach lasów ochronnych

 • TAK

 • NIE
 • w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią

 • TAK

 • NIE
 • w strefach osuwisk i zapadlisk terenu

 • TAK

 • NIE
 • na terenach o nachyleniu powyżej 10 stopni,

 • TAK

 • NIE
 • na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych

 • TAK

 • NIE
 • na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych,

 • TAK

 • NIE
 • na glebach klas bonitacji I, II

 • TAK

 • NIE
 • TAK

 • NIE
 • na obszarach ochrony uzdrowiskowej,

 • TAK

 • NIE
 • na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych

 • TAK

 • NIE

Czy teren składowania odpadów spełnia warunki hydrogeologiczne wymagań dla składowisk odpadów:

 • TAK

 • NIEProśba o opis otoczenia:

 • Od wschodu

  Użytki rolne

 • Od zachodu

  W odległości ok. 700 m – rzeka Wisła. Rzeka oddzielona od składowiska wałami przeciwpowodziowymi i nasypem kolejowym. .

 • Od północy

  W odległości ok 700 m – stawy będące wychodnią wód gruntowych. Stawy oddzielone od składowiska kompleksem leśnym.

 • Od południa

Użytki rolne


Czy w otoczeniu znajduje się inne składowisko odpadów?

NIE

Opis innych budynków i budowli zlokalizowanych na terenie należącym do Ubezpieczającego.

Brak innych budynków zlokalizowanych na analizowanym obszarze.

 1. Rodzaj składowanych odpadów

  Do składowania nie są obecnie przyjmowane żadne odpady.
 2. Rok założenia składowiska

  1998 rok

 3. Szacowana ilość odpadów w ciągu roku (Mg) – rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia:

Na terenie składowiska nie są przetwarzane odpady.

 1. Planowany okres eksploatacji składowiska:

  Składowisko nie jest eksploatowane od 11 września 2007 roku.

 2. Zabezpieczenie (jeśli „TAK”, prośba o krótki komentarz):

 • System drenażu wód odciekowych

 • TAK

 • NIE

Wody odciekowe gromadzone w zbiorniku odcieków

 • System rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów

 • TAK

 • NIE
 • Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w pochodniach

 • TAK

 • NIE

1 studzienka odgazowująca

 • Urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt

 • TAK

 • NIE

Nie jest wymagane urządzenie do mycia i dezynfekcji kół pojazdów.

 • Wagą samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów

 • TAK

 • NIE

Nie jest wymagana waga samochodowa.

 • Pas zieleni o szerokości 10 m

 • TAK

 • NIE
 • TAK (środowiskowy)

 • NIE

Składowisko w fazie poeksploatacyjnej wymaga monitorowania stanu wód podziemnych, odcieków i gazu składowiskowego.
Zakres monitoringu oddziaływania na środowisko obejmuje:

 • parametry wód podziemnych w studniach monitorujących – 5 piezometrów;

System monitoringu odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 roku, Poz. 523).

 • W ramach monitoringu składowiska odpadów prowadzona jest analiza procentowego udziału poszczególnych gazów. W skład sieci monitoringowej wchodzi jedna studzienka odgazowująca.

 • Skład i ilość wód odciekowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 roku, Poz. 523). Zbiornik wód odciekowych.

 • Inne (komentarz)

brak
 1. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzano na terenie jakiegoś rodzaju ankiety, audyty czy badania dotyczące środowiska?

 • TAK

 • NIE

Badania zgodnie z zasadami prowadzenia monitoringu składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

 1. Czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska (tj.wycieki, emisje, pożary, wybuchy)?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prośba o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

 1. Czy obecnie występuje na terenie skażenie wód gruntowych lub gleby?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prośba o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

 1. Czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prosimy o opisane wszystkich projektów, zaznaczając dostępność dokumentów projektów, zaangażowanie urzędów państwowych, udział publiczny, plan ukończenia

 1. Czy prowadzone są przeciwko zakładowi sprawy sądowe dotyczące środowiska?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prosimy o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

 1. Czy występują na terenie studzienki kontrolne wód gruntowych?

 • TAK

 • NIE

piezometry P1 – P5

 • W jakim celu zainstalowano studzienki kontrolne?

  Pobór prób wód gruntowych, ocena poziomu wód gruntowych

 • Jeśli tak, to ile studzienek ochronnych znajduje się na terenie?

  5

 • Jeśli często pobiera się i analizuje próbki?

  co 6 miesięcy – faza poeksploatacyjna

 • Kto przeprowadza badania próbek?

  SGS EkoProjekt Sp. z o.o.

  43-200 Pszczyna

  Ul. Cieszyńska 52A

 • Czy zanotowano do tej pory jakieś problemy dotyczące wód gruntowych?

 • TAK

 • NIE

-

 • Prosimy opisać znany Panu/Pani problem związany z wodami gruntowymi na terenie:

  nie dotyczy

 • Prosimy opisać znany Panu/Pani problem związany z wodami gruntowymi poza terenem:

  brak

 • Jaki jest kierunek przepływu wód gruntowych na terenie?

Z zachodu na wschód

 1. Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczenie zanieczyszczeń do wód?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Jakie typu ścieki są wytwarzane w obiekcie (np. odpływu wód burzowych, woda przetworzona, itp.)?

  Wody opadowe (deszcz, topniejący śnieg) spływające ze skarp i wierzchowiny składowiska ujmowane są rowami ziemnymi zlokalizowanymi bezpośrednio wokół kwater odpadów. Rowy opaskowe zaprojektowano jako rowy odparowalno – przesiąkliwe.

 • Prosimy opisać proces postępowanie ze ściekami wodnymi (wraz z załączoną, jeśli to możliwe, informacją otrzymaną od Klienta).

  Wody odciekowe gromadzone w zbiorniku odcieków. Przy nadmiarze – wypompowywane i przekazywane innym odbiorcom.

 • Gdzie przedsiębiorstwa wypuszcza swe ścieki wodne?


 • Publiczna oczyszczania ścieków?
 • Publiczny system odprowadzania wód burzowych?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Jezioro?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Rzeka?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Strumień?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Staw do przetrzymywania ścieków?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Iniekcja otworowa?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy
 • Inne:

brak
 • Czy przekroczono kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy

Jeśli firma przekroczyła kiedykolwiek, ograniczenia zawarte w jej pozwoleniu na wypuszczanie zanieczyszczeń do wody, prosimy opisać sytuacje ich przekroczenia (np. chemikalia, itp.):nie
 1. Czy obiekt ma jakieś inne pozwolenia środowiskowe?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy

Jeśli tak, prośba o opis owych pozwoleń.


Decyzja DROŚ-S.7241.30.2013.ES z dnia 21.05.2013 roku – zgoda na zamknięcie składowiska


Decyzja DROŚ-S. 7241.39.2013.ES z dnia 28.05.2013 roku – decyzja zatwierdzająca instrukcje prowadzenia składowiska
Decyzja DROŚ-S.7241.73.2013.ES z dnia 04.12.2013 roku – zmiana decyzji DROŚ-S.7241.39.2013.ES z dnia 28.05.2013

 1. Czy obiekt otrzymał jakiekolwiek powiadomienia o naruszeniu prawa?

 • TAK

 • NIE

 • Nie dotyczy

Jeśli tak, jakie kary zostały nałożone na przedsiębiorstwo?

nie dotyczy

Jeśli podjęto kroki w celu rozwiązania tych problemów?

nie dotyczy

 1. Czy przedsiębiorstwo dysponuje którymś z następujących planów?

 • Czy istnieje w danym miejscu Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prosimy o załączenie kopii.


 • Czy istnieje w danym miejscu Plan kontroli wycieków?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prosimy o załączenie kopii.


 • Czy istnieje w danym miejscu Plan ochrony przeciwpożarowej?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, prosimy o załączenie kopii.


 • Czy na terenie znajduje się Zespół ds. sytuacji awaryjnych?

 • TAK

 • NIE

Jeśli tak, jakie jest doświadczenie i przeszkolenie członków tego zespołu?


 1. Prośba o dołączenie mapki lokalizacji.

Jeśli w sąsiedztwie znajduje się inne składowisko odpadów, prośba o zaznaczenie go na mapie i podanie informacji, jakie odpady są tam składowane i od kiedy?


Brak 1. Informacje dodatkowe
Brak 1. Jeśli ubezpieczenie ma objąć również transport odpadów, prośba o podanie:

  • Liczby środków transportu z podziałem na:

   • Pojazdy własne

    nie dotyczy

   • Pojazdy należące do osób trzecich

nie dotyczy
 1. Będziemy wdzięczni za udostępnienie zdjęć.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość