Strona główna

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory


Pobieranie 18.96 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.96 Kb.

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WPROWADZAJĄCEGO BATERIE LUB AKUMULATORY

ADRESAT: GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

I. DANE WPROWADZAJĄCEGO BATERIE LUB AKUMULATORY 1), 2)

Firma przedsiębiorcyOznaczenie siedziby i adres

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres siedziby

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

NIP3)


NIP europejski3)


II. Rodzaj wprowadzanych baterii i akumulatorów

 przenośne

samochodowe

 przemysłowe


III. Informacja o sposobie realizacji obowiązków

samodzielnie

 za pośrednictwem innych podmiotówDane przedsiębiorcy realizującego obowiązki wprowadzającego baterie lub akumulatory

Firma przedsiębiorcy


Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy


Ulica

Nr domu


Nr lokalu

IV. Dane osoby sporządzającej wniosek:

Telefon służbowy3)


Fax służbowy3)

E-mail służbowy3)

Imię


Nazwisko

Data


Podpis4) i pieczątka3), 4) wprowadzającego baterie lub akumulatory

Objaśnienia:


1) Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462,
z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

2) Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie
z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3) O ile posiada.

4) Dotyczy formy pisemnej wniosku.

5) Podać symbol procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008r. Nr 138, poz. 865 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość