Strona główna

­Wniosek zgłoszeniowy „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”


Pobieranie 13.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.85 Kb.


­Wniosek zgłoszeniowy

Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”
Praca magisterska* Praca doktorska*
Dziedzina
Autor (imię i nazwisko, adres, tel., e-mail)
Temat pracy


Data obrony
Nazwa uczelni, wydział/katedra/instytut
Promotor (imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres służbowy, telefon służbowy,
e-mail służbowy)


Opinie o pracy (imię i nazwisko autora, tytuł naukowy)

1.

2


Dołączam załączniki – plansze/makiety* Tak Nie
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz że zapoznałem(am) się i akceptuję warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
Data i podpis wnioskującego

* odpowiednie podkreślić

UWAGA - wniosek zgłoszeniowy oraz streszczenie powinny zostać dostarczone także w formie elektronicznej (w postaci pliku word lub excel)
OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z aplikacją do „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" lub „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ", realizowanego przez Miasto Poznań, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych we wniosku zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm.).


Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;

 2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym procesu wypłacania nagród;

 3. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, które współpracują
  z Miastem przy projektach powiązanych z konkursem;

 4. dane osób, które otrzymają tytuł laureata lub wyróżnionego (w zakresie: imię
  i nazwisko, tytuł naukowy, uczelnia, tytuł pracy, opis pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora pracy) będą publikowane w Internecie, materiałach prasowych oraz publikacjach drukowanych (takich jak: Roczna sytuacja społeczno-gospodarcza Miasta Poznania, Raport o stanie miasta, Podsumowanie kadencji Samorządu Miasta Poznania, czy inny publikacjach promocyjnych, raportowych i statystycznych);

 5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie;

 6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
….............................................................
Miejscowość, data


….............................................................
Czytelny podpis uczestnika konkursu©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość