Wojskowa specjalistyczna przychodnia lekarska w kołobrzegu ul. Jedności narodowej 86/88Pobieranie 38.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.82 Kb.
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W KOŁOBRZEGU

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 86/88

78-100 KOŁOBRZEG
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG

NA ZBYCIE UŻYWANEJ APARATURY LABORATORYJNEJ.
Wykaz urządzeń podlegających sprzedaży wskazany w załączniku nr 2.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. Złożenie oferty przy użyciu załączników nr 1 i 2;

  2. Okazanie dowodu wpłaty wadium;

  3. Załączenie zaparafowanego projektu umowy (każdej strony);


W przetargu nie mogą uczestniczyć:

- osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,

- małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji;
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wskazanej w załączniku nr 2 do dnia 16.12.2013 r. z zaznaczeniem "Przetarg - Wadium i wymienić aparaturę laboratoryjną". Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kołobrzegu nr konta: Bank PEKAO S.A. o/ Kołobrzeg 84 1240 6508 1111 0000 5411 9509. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dokonania wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z nabycia oraz złożone wadium.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ nie udziela gwarancji na sprzedaną aparaturę laboratoryjną. SP ZOZ oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych urządzeń.


Oferty składać w siedzibie zakładu ( budynek nr 8 pokój nr 408) do dnia 17.12.2013 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą i adresem Oferenta i oznakowanej następująco:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Wojskowa – SP ZOZ

Oferta na kupno używanej aparatury laboratoryjnej”


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ( budynek nr 8 pokój 402).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od daty wyboru oferty.Kryterium wyboru oferty będzie cena zaproponowana w Formularzu Ofertowym dla każdej pozycji oddzielnie.

Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę na dane urządzenie zostanie podpisana umowa.

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, lub postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami wyznaczając jednocześnie termin licytacji.

Koszty transportu ponosi Kupujący.Informacja o wynikach przetargu dla osób, którzy złożyli ofertę zostanie przesłana pocztą nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otwarcia ofert.

Umowa kupna/sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wymienione środki trwałe można oglądać w dni robocze w godz. 9:00 - 13:00 od dnia ogłoszenia do dnia16.12.2013 r. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kołobrzegu SP ZOZ, ul. Jedności Narodowej 86/88, 78-100 Kołobrzeg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 602 596 501 – pan Henryk Dworzański w godz. 8.00 – 14.00.
 Załączniki do SIWZ:

- formularz oferty – załącznik nr 1

- Wykaz aparatury podlegającej sprzedaży – załącznik nr 2

- wzór umowy – załącznik nr 3


 

Dyrektor__lek._med._Andrzej_Wolski___Kołobrzeg,_25.11.2013_r._Załącznik_Nr_1__OFERTA'>Dyrektor
lek. med. Andrzej Wolski

Kołobrzeg, 25.11.2013 r.

Załącznik Nr 1OFERTA

…………………………………

miejscowość i data

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/

Nazwa i adres firmy


Numer PESEL/NIP………………………………..............
Tel……………………………
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami przetargu określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż używanej aparatury laboratoryjnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ oraz treścią umowy.

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym składam ofertę zakupu…………. oferując cenę ………..


W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

Termin związania ofertą …………………..

Wyrażam zgodę aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

………………………………

/podpis oferenta/
Załącznik nr 2

Wykaz aparatury laboratoryjnej podlegającej sprzedaży

Lp.

Nazwa środka Trwałego

Rok produkcji

Nr seryjny/ nr inwentarzowy.

Cena wywoławcza w zł.

Wysokość wadium w zł

1

Aparat biochemiczny model Prestige 24i

2003

2003511003/ WSPL 36

12.630,-

1200

2

Analizator hematologiczny model Mythic 18

2007

104006 -001884/ WSPL100

3.000,-

300

3

Koagulometr model K – 3002 Optic

2008

05.04.94/ WSPL 125

1000,-

100Dyrektor

lek. med. Andrzej Wolski

Załącznik nr 3


WZÓR

UMOWY KUPNA/SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ, ul. Jedności Narodowe 86/88, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-18-09-555, REGON 331052779


zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:
lek. med. Andrzej Wolski – Dyrektor

mgr Jerzy Miller – Główny Księgowy

a:

………………………………………………………….


zwanym dalej Kupującym reprezentowanym przez:
…………………………………………………………

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu publicznego.


§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż środków trwałych, zwanych w dalszej części urządzeniami, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że urządzenia będące przedmiotem umowy stanowią jego wyłączną własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są te urządzenia, że nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.


§ 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……… zł, słownie: ………………………….


§ 4

1. Strony ustalają ,że zapłata za przedmiot umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

2. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu w terminie do 7 dni od daty wpływu kwoty na rachunek Sprzedającego.

3. Z czynności wydania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół wydania.


§ 5

Sprzedający oświadcza, że urządzenia nie mają wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego urządzeń i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.


§ 6


Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego i dwa dla Sprzedającego.


............................................................... ...............................................................Sprzedający Kupujący
: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy