Strona główna

Wpogorzel I rok założenia 04 styczeń 1887 w księdze pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych


Pobieranie 111.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar111.51 Kb.OCHOTNICZA

STRAŻ POŻARNA

W P O G O R Z E L I


rok założenia 04 styczeń 1887

W Księdze pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych


w Poznaniu rok 1927 czytamy:
„ Strażak zasługuje na cześć i szacunek, bo broniąc mienia i życia bliźniego a zarazem mienia narodowego przed strasznymi skutkami pożaru, spełnia czyn bohaterski, a czyni to bezinteresownie, nie żądając żadnej zapłaty ani nagrody, przeciwnie naraża życie


W


swoje na niebezpieczeństwo”.
ostatnich dziesiątkach ubiegłego stulecia wzmógł się na ziemiach polskich ruch organizacyjny. Ruch ten miał charakter narodowo-wyzwoleńczy, obrony mowy ojczystej, kultury narodowej oraz użyteczności społecznej to jest między innymi zorganizowanie walki z żywiołem pożaru.

W roku 1863 założony został prowincjonalny śląsko-poznański „Związek Towarzystw Pożarnych i Ratunkowych”, do którego należały straże pożarne z całej tak zwanej prowincji poznańskiej tworząc okręg od 1867. Założenie takiego związku wpłynęło niewątpliwie na rozwój towarzystw przeciwpożarowych w terenie. Do rzędu pierwszych tego rodzaju towarzystw w utworzonym w roku 1887 w powiecie koźmińskim należały towarzystwa straży pożarnych w Koźminie / 1884 / i Pogorzeli / 1887 / oraz Borku / 1890 /. Jest to wyciąg z kroniki miasta Koźmina z 1959 r. Z powyższego wynika, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli należy do starszych towarzystw o charakterze użyteczności społecznej.

W dniu 4 stycznia 1887 przybył do naszego miasteczka ówczesny burmistrz miasta Koźmina – Jahne na zebranie zwołane przez burmistrza Pogorzeli – Bacha.

Było to zebranie organizacyjne i zwołane w tym celu, aby i u nas za wzorem innych miasteczek, powołać do życia nową a bardzo użyteczną organizację

Ochotniczą Straż Pożarną”. Straże przymusowe nigdy bowiem nie wykazały tego zapału w pracy w obronie mienia bliźniego jak na pastwę pożaru rzucony dobytek ludzi tego wymagał. A był to przecież czas w którym obfitość pożarów była tak wielka, że mówiono w okolicy że nie na darmo miasto to nazywa się Pogorzelą.

W roku 1893 zapalone przez lekkomyślność 8-letniego chłopca Jana Nowaka, spłonęły mimo energicznej działalności z przed 6-ciu laty powstałej Ochotniczej Straży Pożarnej, stodoły Teofila Musielskiego i Michała Sierszulskiego III. Wielką szkodę ponieśli również obywatele Piotrowski Stanisław, Gogolewski Mikołaj i Marcinkowski Wojciech.

W roku 1908 tutejsza OSP liczyła 22 członków czynnych i 2 wspierających. Wynika z tego, że zapał należenia do OSP był jeszcze bardzo słaby. W roku 1909 po raz pierwszy sporządzono spis inwentarza i ubezpieczono sprzęt przeciwpożarowy. Karność jeszcze musiała szwankować, bo nie stawiających się na ćwiczenia karano 50 fenygami, a na strażaka który opuścił samowolnie miejsce pożaru nakładano karę w wysokości 3 marek.

W


1911 roku zdobyła się straż na zakup własnych trąbek alarmowych. Po raz pierwszy zachodzi też wybór prezesa. Pierwszym prezesem został kamelarz miejski Wunsch. Po jego ustąpieniu stanowisko prezesa sprawuje zawsze naczelnik straży. I stan kasy w tych latach nie był najlepszy , bo proszono w 1913 roku Zarząd Powiatowy, aby raczył odwołać zjazd w Pogorzeli dla słabego stanu kasy. Dnia 18 marca 1914 roku odbyło się ostatnie Walne Zebranie przed wojną światową. Na tym zebraniu spisano po raz ostatni protokół w języku niemieckim. Następny zapis pierwszy w języku polskim datuje się z dnia 13.09.1919 r. Pierwszym polskim naczelnikiem był Przybylski Nikodem, stanowisko to piastował do roku 1921. Po nim był ogniomistrzem Figaszewski Władysław przez trzy lata, a następnie burmistrz Szatkowski Feliks - przez 2 lata. W roku 1922 został wybrany skarbnikiem druh Niestrawski Seweryn.

W roku 1926 został wybrany naczelnikiem mistrz kowalski Czwojda Tomasz, który stanowisko to piastował przez 7 lat. Regularnie odbywały się ćwiczenia, niekiedy aż 16 razy w roku. Sprawność strażaków wzrastała, wysyłano strażaków na różne kursy a przykładem służył naczelnik, który mimo że miał przeszło 50 lat poszedł jeszcze na kurs strażacki do Koźmina. Za jego urzędowania tutejsza OSP obchodziła 40 letni jubileusz pracy na polu pożarnictwa a w dowód dobrej pracy otrzymała OSP od Rady Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnej " Dyplom Zasługi ".

W 1925 roku sekretarzem został wybrany druh Wielicki Alfons. W latach 1931 i 1932 straż wyjechała 8 razy do pożarów zdobywając za każdym razem I lub II nagrodę, a że ich sprawność była coraz lepsza, tego dowód jest, że w Koźminie w dniu 21 czerwca 1931 zdobyliśmy II nagrodę w Zawodach Powiatowych.

W dniu 10 lipca 1932 roku odbyły się w naszym miasteczku zawody rejonowe. Udział w zawodach brało 15 straży i to 3 straże w grupie III i 12 straży w grupie IV walczyły o palmę zwycięstwa. Zawody te przeprowadził ówczesny Komendant Powiatowy - Dymke Edward. W zawodach tych tutejsza OSP zdobyła II nagrodę. W roku 1933 tutejsza OSP przyjęła nowy statut, na mocy którego oprócz naczelnika każda OSP musi mieć jeszcze prezesa.

Pierwszym prezesem został kierownik szkoły - Otte Jan, który funkcję tę pełnił do dnia 14 września 1939.

W roku 1933 naczelnikiem został wybrany druh Robaczyński Jan, który funkcję te pełnił przez 2 lata. W tygodniu strażackim 1933 roku urządziła tutejsza OSP pokaz gazowy na rynku przy współudziale drużyny PCK z Koźmina.


W tymże roku OSP wyjechała 3 razy do pożarów zdobywając za każdym razem I lub II nagrodę. W 1934 roku urządziła OSP ostre strzelanie o tytuł mistrza tutejszej straży. Tytuł mistrza zdobył druh Wielicki Alfons. Wykazać swoją sprawność, miała straż sposobność przy pożarze, który wybuchł w zabudowaniach dr. Kwiecińskiego z Pogorzeli. Z narażeniem własnego życia wyratowano z płonącego już garażu samochód osobowy- nieuszkodzony. Za ten ofiarny czyn otrzymali zastępca naczelnika druh Maćkowiak Józef, sekretarz druh Wielicki Alfons i sekcyjny druh Owsianowski Jan listy pochwalne od Zarządu Poznańskiego Okręgu Wojewódzkiego.

W roku 1935 naczelnikiem OSP został mistrz ślusarski Maćkowiak Józef, który funkcję tę przez trzy lata sprawował bardzo gorliwie. W tymże roku przy pożarze w Elżbietkowie zdobyła straż I i II nagrodę. Dzięki szybkiej działalności uratowano dom mieszkalny Ob. Szajdy Józefa w Pogorzeli. Wskutek wydatnej pomocy ówczesnego burmistrza Ob. Szatkowskiego, który zawsze przychylnie odnosił się do wszelkich poczynań i potrzeb straży odnowiono zupełnie tutejszą remizę strażacką. Dalej brała tutejsza straż udział w pogrzebie podinspektora Bednarka w Poznaniu oraz w zjeździe strażackim w Krotoszynie.

Dnia 27 czerwca 1937 r. pod protektoratem ówczesnego starosty powiatowego Ob. Wilimowskiego odbyła się w tutejszym mieście koncentracja połączona z zawodami OSP i wręczenie tutejszej OSP sztandaru strażackiego

/ koszt sztandaru 400 zł, sztandar wykonał Pan Sowiński z Poznania / z okazji uroczystości obchodu 50- lecia istnienia OSP - Pogorzela. W zjeździe wzięło udział przeszło 1000 strażaków.

Na uroczystość powyższą przybył osobiście generał Taczak, Prezes Poznańskiego Okręgu Wojewódzkiego Straży Pożarnej.


wręczenie sztandaru OSP Pogorzela - 27 czerwiec 1937 r.


W tym dniu odznaki za wysługę lat otrzymali następujący druhowie:

1. Niestrawski Seweryn za wysługę lat 25

2. Czwojda Tomasz 20

3. Ziętkiewicz Ignacy 15

4 Robaczyński Jan 15

5 Andrzejewski Stanisław 15

6 Wielicki Alfons 15

7 Przybylski Edmund 15

8 Marcinkowski Zygmunt 15

9 Andrzejewski Igbacy 15

10 Dyczyński Adam 10

11 Maćkowiak Józef 10

12 Szymczak Antoni 10

13 Filipiak Franciszek 10

Nadszedł fatalny rok 1939. Po zajęciu naszej Ojczyzny przez okupanta zakończyła się przejściowo działalność tutejszej OSP. Istniała owszem za okupanta niemiecka OSP, lecz Polacy, którzy do niej należeli czynili to przymusowo.

W

roku 1945 po odzyskaniu wolności odżyła znowu praca tutejszej OSP. Wielką radością było to, że wszystkie akta OSP oraz sztandar strażacki przechowały się i nie wpadły w ręce okupanta. Jednak nie wszystkim strażakom było dane powrócić w szeregi OSP. Nie powrócił ostatni naczelnik druh Filipiak Franciszek, który poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym w Mauthausen a był to strażak bardzo gorliwy i wzorowy. Dalej nie powrócili druhowie Musielski Kazimierz i Marcinkowski Marcin.

Po oswobodzeniu naszego miasteczka przez armię radziecką w dniu 17.01.1945 r. druhowie Maćkowiak Józef i Wielicki Alfons w trosce o stan sprzętu przeciwpożarowego zbadali go i zabezpieczyli przed ewentualną kradzieżą w magazynie remizy strażackiej a następnie zwołali pierwsze walne zebranie OSP po wojnie w dniu 15.08.1945 r. na którym wybrany został zarząd w składzie następującym:

Robaczyński Jan - Prezes

Maćkowiak Józef - Naczelnik


Wielicki Alfons - Sekretarz

Niestrawski Seweryn - Skarbnik

Przybylski Edmund - Członek Zarządu

Andrzejewski Stanisław - Członek Zarządu

Nowo wybrany zarząd miał bardzo wielkie zadanie, gdyż tutejsza OSP przez okupację bardzo dużo utraciła, bo z całego umundurowania pozostało zaledwie 3 mundury i pasek.

W roku 1946 zakupiono pierwsze 10 czapek i stopniowo co roku uzupełniano brakujące umundurowanie, tak że w roku 1948 było już 25 strażaków kompletnie umundurowanych i to dzięki ofiarności społeczeństwa, członkom wspierającym i otrzymanej zapomogi z Zarządu Miejskiego w Pogorzeli.

W dniu 29 sierpnia 1948 roku obchodzono bardzo uroczyście tydzień przeciwpożarowy połączony z obchodem 60- lecia istnienia OSP. W dniu tym wręczył Powiatowy Komendant Pożarnictwa por. Wawrzyniak druhowi Wielickiemu Alfonsowi dyplom zasługi w uznaniu 25- letniej owocnej pracy na niwie strażackiej oraz gorliwego i sumiennego sprawowania funkcji sekretarza przez 22 lata.


Na wniosek rady sztabowej tutejsze OSP mianowało następujących druhów :

Owsianowskiegp Jan - na sierżanta

Andrzejewskiego Stanisława - na sierżanta

Filipiaka Ludwika - na sierżanta

Kopydłowskiego Józefa - na plutonowego

Roszczaka Jan - na plutonowego

Skowrońskiego Stanisława - na sekcyjnego

Kota Józefa - na sekcyjnego

Grobelnego Edwarda - na sekcyjnego

Szwarca Edwarda - na sekcyjnego

W

tymże roku za pośrednictwem byłego inspektora pożarnictwa Ob. Buszy Tadeusza, Zarząd Miejski w Pogorzeli zakupił pierwszy samochód strażacki / FORCUNG / za cenę 160 tysięcy zł. / starej waluty/.

Posiadanie samochodu przyczyniło się do przeprowadzenia sprawniejszej akcji przeciwpożarowej. W roku 1950 wyjechała OSP 9 razy do pożarów a w roku 1951 3 razy. O aktywności naszej OSP świadczy liczba wyjazdów do pożarów, których w latach 1952-1963 było 30. Nie brakło naszych druhów w akcjach przeciwpowodziowych oraz w ratowaniu życia ludzkiego, czego przykładem jest bohaterski czyn druha Maćkowiaka Seweryna, który pospieszył na pomoc i wydobył ze studni w byłej Pogorzeli wsi ciężko zranionego przy pracy Ob. Ziemowskiego Wacława z Pogorzeli, który wpadł do studni.

W roku 1952 dokonano wyboru nowych władz OSP w myśl Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej. W miejsce dotychczasowego zarządu wybrano komendę straży w skład której weszli następujący druhowie:

Maćkowiak Józef - Komendant

Czwojda Marian - Z-ca Komendanta do Spraw Kultury Oświatowej

Szwarc Edward - Z-ca Komendanta do Spraw Technicznych

Wielicki Alfons - Sekretarz

Niestrawski Seweryn - Skarbnik

Przybylski Edmund - Członek Komendy


Sobański Józef - Członek Komendy

W roku 1956 otrzymała tutejsza OSP nową motopompę. W roku 1957 walne zebranie przyjęło nowy statut OSP.

W myśl nowego statutu wybrano następujący zarząd:

Robaczyński Jan - Prezes

Maćkowiak Józef - Naczelnik

Wielicki Alfons - Sekretarz

Niestrawski Seweryn - Skarbnik


Niestrawski Marian - Gospodarz

Maćkowiak Seweryn - Członek Zarządu

Przybylski Edmund - Członek Zarządu

Pawlak Jan II - Członek Zarządu

O sprawności i przygotowaniu do akcji tutejszej OSP świadczą zdobyte przez nią w zawodach powiatowych w roku 1958-1959 I miejsca, a w latach 1960-1961 II miejsca.

W styczniu 1959 urządziła tutejsza straż przedstawienie amatorskie połączone z zabawą taneczną. W dniu 22 lutego 1959 roku walne zebranie mianowało skarbnika druha Niestrawskiego Seweryna i prezesa druha Robaczyńskiego Jana

członkami honorowymi. Na członków dożywotnich zostali mianowani następujący druhowie:


Andrzejewski Stanisław, Owsianowski Jan, Skowroński Stanisław, Kopydłowski Józef.

Na zebraniu tym wręczone zostały odznaki za wysługę lat następującym druhom:

Niestrawski Seweryn - za wysługę lat - 45

Robaczyński Jan - 35

Wielicki Alfons - 35

Przybylski Edmund - 35

Andrzejewski Stanisław - 35

Owsianowski Jan - 30

Maćkowiak Józef - 30

Kopydłowski Józef - 25

Skowroński Stanisław - 25

Maślankiewicz Jan - 20

Grobelny Edward - 10

Niestrawski Marian - 10

Robaczyński Konrad - 10

Maćkowiak Seweryn - 10

Kaniewski Kazimierz - 10

Kaniewski Franciszek - 10


Na walnym zebraniu w dniu 20.06.1962 roku wręczono skarbnikowi druhowi Niestrawskiemu Sewerynowi - dyplom zasługi z okazji przynależności 50 lat do tutejszej OSP i pełnienie funkcji skarbnika przez 40 lat.

W

dniu 30.06.1962 roku dokonano uroczystego wręczenia sztandaru dla OSP Pogorzela - ufundowanego przez społeczeństwo ziemi pogorzelskiej.W lipcu 1962 r. zmarł prezes Robaczyński Jan który funkcję prezesa pełnił przez 10 lat. Był to strażak bardzo gorliwy i ogólnie lubiany. Wielką zdobyczą tutejszej OSP w 1962 roku jest nowy samochód strażacki marki " STAR-25" wartości 286 tys. zł.


W
trosce o należytą konserwację nowego samochodu, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pogorzeli dokonało przebudowy remizy strażackiej za sumę 38 tys. zł.

W lutym 1963 roku walne zebranie dokonało wyboru nowego prezesa druha Owsianowskiego Jana, długoletniego członka czynnego, który uchodzi jako strażak gorliwy, odważny i wzorowy. W tym czasie OSP liczyła 1 członka honorowego, 3 dożywotnich, 60 wspierających i 40 czynnych.sikawka OSP Pogorzela

1908 rok

Po wzniosłych chwilach przeżytych z okazji 75 - lecia istnienia OSP oraz wręczenia sztandaru organizacji nastała codzienna służba. W roku jubileuszu OSP mianowano na:

podoficerów straży druhów:

Jana Maślankiewicza, Kazimierza Kaniewskiego, Edwarda Grobelnego,

sekcyjnych dh. :

Jana Pawlaka II, Floriana Maćkowiaka, Mariana Pernaka, Stanisława Parużyńskiego, Edwarda Stangierskiego, Zygmunta Zbyszewskiego, Henryka Wielickiego, Konrada Robaczyńskiego,

starszych strażaków dh. :

Jana Brudera, Feliksa Domańskiego, Mieczysława Przybylskiego, Józefa Ratajczyka.

Zarząd OSP na swym walnym zebraniu wytypował członków do odznaczenia za wysługę lat oraz nadano odznaki "Wzorowy Strażak" druhom:

Niestrawski Seweryn - złoty medal za wysługę 50 lat,

Wielicki Alfons - złoty medal za wysługę 40 lat,

Maćkowiak Józef - złoty medal za wysługę 35 lat,

Przybylski Edmund - srebrny medal za wysługę 40 lat,

Owsianowski Jan - srebrny medal za wysługę 35 lat,

Maćkowiak Seweryn - brązowy medal za wysługę 15 lat,

Kaniewski Kazimierz - brązowy medal za wysługę 15 lat,

Grobelny Edward - brązowy medal za wysługę 15 lat,

Maślankiewicz Jan - brązowy medal za wysługę 25 lat,

Skowroński Stanisław - za wysługę 30 lat,

Kopydłowski Józef - za wysługę 30 lat,

Niestrawski Marian - za wysługę 15 lat,

Robaczyński Konrad - za wysługę 15 lat,

Kaniewski Franciszek - za wysługę 15 lat,

Wielicki Henryk - za wysługę 10 lat,

Pernak Marian - za wysługę 10 lat,

Pawlak Jan II - za wysługę 10 lat,

Maćkowiak Florian - za wysługę 10 lat,

Bolewicki Stanisław - za wysługę 10 lat,

Foltynowicz Zygfryd - za wysługę 10 lat,

Parużyński Stanisław - za wysługę 10 lat,

Stangierski Edward - za wysługę 10 lat,

Zbyszewski Zygmunt,

Ratajczyk Józef.

W dniu 18 maja 1964 roku w lokalu Ogniska Muzycznego w Pogorzeli odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano oceny dotychczasowej działalności OSP i wybrano nowy zarząd i członków komisji rewizyjnej.

W wyniku wyborów do zarządu weszli:

Prezes - Owsianowski Jan

Naczelnik - Maćkowiak Józef

Z-ca naczelnika - Maćkowiak Seweryn

Sekretarz - Wielicki Alfons

Skarbnik - Niestrawski Seweryn

Gospodarz - Niestrawski Marian

Członek - Pawlak Jan

Członek - Wielicki Henryk

Komisja Rewizyjna składa się:

Przewodniczący - Kaniewski Kazimierz

Członek - Grobelny Edward

Członek - Pernak Marian

Ponadto wybrano skład pocztu sztandarowego. Tą zaszczytną funkcję powierzono druhom:

Niestrawski Marian - oficer sztandarowy,

Zbyszewski Zygmunt - sztandarowy,

Pawlak Jan - boczny,

Bruder Jan - boczny,

oraz dwóch zastępców:

dh. Sierszulskiego Zygmunta,

dh. Wierzbickiego Jana.


Działalność OSP nie ograniczała się tylko do gaszenia pożarów, których nie rejestrowano wiele na naszym terenie, ale również kontroli stanu domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Członkowie OSP byli organizatorami zabaw tanecznych we własnym gronie, jak również otwartych dla wszystkich mieszkańców gminy, na których wspaniale się bawiono.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 6 marca 1966 roku zwrócono uwagę na konieczność wysłania członków OSP na kursy oficerskie celem wyszkolenia młodszych kolegów. Ważnym przedsięwzięciem był werbunek nowych członków do OSP z szeregów ZMS i ZHP.

W związku ze śmiercią druha Franciszka Trzeciaka - zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej, w dniu 30 marca 1967 roku powołano na jego miejsce druha Władysława Kożuchowskiego, który przez następne lata sprawował sumiennie swoje obowiązki.

Stan członków OSP w roku 1968 przedstawiał się:

36 członków czynnych,

76 członków wspierających,

1 członek honorowy,

2 członków dożywotnich.

W następnych latach działalność OSP rozwijała się prawidłowo, bez żadnych zastrzeżeń, według opracowanych planów i założeń przyjętych do realizacji.


Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 16 marca 1969 roku PMRN nadała uroczyście dyplom za męstwo i odwagę druhowi Sewerynowi Maćkowiakowi. Na tymże zebraniu w poczet honorowych członków OSP wpisano druha Alfonsa Wielickiego i druha Józefa Maćkowiaka, którzy jednak nie wycofywali się ze służby i nadal współpracowali z kołem. W związku z ustąpieniem zarządu wybrano nowy skład, do którego weszli:

Przewodniczący - Jan Owsianowski,

Naczelnik - Seweryn Maćkowiak,

Członkowie - Seweryn Niestrawski,

Alfons Wielicki,

Józef Maćkowiak,

Marian Niestrawski,

Jan Pawlak,

Henryk Wielicki.

W roku 1970 zmarł długoletni skarbnik OSP druh Seweryn Niestrawski. W tym samym roku OSP w Pogorzeli otrzymała radiostację, przy której po jej zainstalowaniu prowadzono systematyczne dyżury.

Każdy kolejny rok działalności OSP przynosił więcej korzyści oraz ciekawsze pomysły na polepszenie sytuacji finansowej koła. Z wygospodarowanych pieniędzy zakupiono dla wszystkich członków czapki, w których strażacy prezentowali się jeszcze okazalej. Dodatkowe pieniądze przyniósł zysk z zabawy zorganizowanej przez OSP na boisku sportowym.

W obecności prezesa związku powiatowego OSP w Krotoszynie druha Jankowskiego oraz komendanta Powiatowej Straży Pożarnej mjr Krawczyka podczas zebrania walnego dnia 25 marca 1972 roku wręczono odznaki za wysługę lat następującym członkom OSP w Pogorzeli:

Alfonsowi Wielickiemu za wysługę 50 lat,

Józefowi Maćkowiakowi za wysługę 45 lat,

Janowi Owsianowskiemu za wysługę 40 lat,

Edwardowi Grobelnemu za wysługę 25 lat,

Sewerynowi Maćkowiakowi za wysługę 25 lat,

Marianowi Niestrawskiemu za wysługę 25 lat,

Konradowi Robaczyńskiemu za wysługę 25 lat,

Kazimierzowi Kaniewskiemu za wysługę 25 lat,

Zygfrydowi Foltynowiczowi za wysługę 20 lat,

Florianowi Maćkowiakowi za wysługę 20 lat,

Edwardowi Stangierskiemu za wysługę 20 lat,

Marianowi Pernakowi za wysługę 20 lat,

Henrykowi Wielickiemu za wysługę 20 lat,

Zygmuntowi Zbyszewskiemu za wysługę 15 lat,

Hieronimowi Fenglerowi za wysługę 15 lat,

Janowi Pawlakowi I za wysługę 15 lat,

Janowi Pawlakowi II za wysługę 15 lat,

Feliksowi Domańskiemu za wysługę 15 lat,

Janowi Wierzbickiemu za wysługę 15 lat,

Janowi Bruderowi za wysługę 15 lat,

Józefowi Ratajczakowi za wysługę 15 lat,

Mieczysławowi Przybylskiemu za wysługę 15 lat,

Mieczysławowi Powidzkiemu za wysługę 15 lat,

Stefanowi Szymczakowi za wysługę 15 lat,

Zygmuntowi Sierszulskiemu za wysługę 10 lat,

Zygmuntowi Sobanskiemu za wysługę 10 lat,

Leonowi Bolewickiemu za wysługę 10 lat,

Szczepanowi Kempińskiemu za wysługę 10 lat.


Działalność Straży Pożarnej nabierała rozmachu. Wpływały wnioski o przebudowie istniejącej remizy, celem lepszego i praktyczniejszego jej wykorzystania, które zostały poparte szybką i sprawną akcją. postanowiono również zagospodarować istniejące zbiorniki wodne i przekształcić je w zbiorniki przeciwpożarowe, które miały służyć całemu społeczeństwu. Seweryn Maćkowiak wieloletni członek OSP przeszedłszy poprzez funkcję kierowcy wozu bojowego, głównego mechanika, a następnie naczelnika OSP w Pogorzeli z dniem 1 marca 1973 roku powołany został do funkcji naczelnika gminnego OSP.

Członkowie Straży Pożarnej współpracowali z miejscowymi zakładami pracy. Wysyłali delegatów celem informowania dyrektorów, kierowników i pracowników o bezpieczeństwie i zabezpieczeniu przeciwpożarowym o wymogach w zakresie posiadanego sprzętu. Organizowane były również spotkania z młodzieżą szkolną, na których poruszane były problemy zapobiegania pożarom, o przepisach które powinien znać każdy uczeń. Wspólnie z UMiG w Pogorzeli członkowie OSP podjęli pracę przy zagospodarowywaniu ul. Błonie. Zasypano rury kanalizacyjne, zniwelowano teren i wysiano trawę. Najwięcej godzin przepracował druh Feliks Domański dając konie i narzędzia celem przygotowania ziemi pod trawniki.

Za wzorową służbę, gotowość do akcji, punktualność i karność, członkowie zarządu OSP zaproponowali nadać druhom:

Feliksowi Domańskiemu, Mieczysławowi Powidzkiemu, Leonowi Bolewickiemu, Stanisławowi Zielińskiemu, Szczepanowi Kempińskiemu,

odznaki "Wzorowego Strażaka".

Po długoletniej działalności i współpracy zarządu OSP i komisji rewizyjnej, która przebiegała bezkonfliktowo i bez zastrzeżeń, wybrano nowe władze. W wyniku wyborów w dniu 10 marca 1975 roku ustalono skład zarządu:

Prezes - Jan Wierzbicki

Naczelnik - Seweryn Maćkowiak

Z-ca naczelnika - Mieczysław Powidzki

Skarbnik - Marian Niestrawski

Sekretarz - Stanisław Zieliński

Gospodarz - Zygmunt Sierszulski


Członek - Mieczysław Przybylski

Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Marian Pernak,

Członek - Zygmunt Zbyszewski,

Członek - Marian Przybylski,

poczet sztandarowy utworzyli:

Zygmunt Sierszulski,

Zygmunt Zbyszewski,

Jan Bruder.

Tym samym długoletni Prezes OSP - Jan Owsianowski ustępując z tej funkcji został uhonorowany przez swoich kolegów wpisaniem na listę członków honorowych OSP.

W roku 1976 w Lesznie rozpoczęto budowę Wojewódzkiego Ośrodka Pożarniczego, w którym miały się mieścić potrzebne sprzęty do szkolenia kadr pożarniczych, sale wykładowe. Do funduszu na rzecz tak kosztownej, ale bardzo potrzebnej inwestycji dołączyli się członkowie drużyny pogorzelskiej, przekazując na ten cel 1000 zł. Nie zapomniano o wyróżnieniu członków szczególnie udzielających się w rozwoju OSP dyplomami:

dh. Alfons Wielicki, dh. Józef Maćkowiak, dh. Edward Grobelny, dh. Kazimierz Kaniewski, dh. Jan Pawlak, dh. Jan Owsianowski.

Dnia 6 marca 1976 roku na zebraniu zarządu OSP postanowiono odznaczyć odznaką "Strażak Wzorowy" następujących druhów:

Edwarda Grobelnego, Edwarda Stangierskiego,

oraz przyznać medale:

Kazimierzowi Kaniewskiemu - Złoty medal " Za Zasługi dla Pożarnictwa "

Konradowi Robaczyńskiemu - Srebrny medal -"-

Marianowi Pernakowi - Brązowy medal -"-


Zaliczono rok ubiegły do wysługi lat następującym druhom: J. Maćkowiakowi, J. Owsianowskiemu, E. Grobelnemu, S. Maćkowiakowi, M. Niestrawskiemu, K. Robaczyńskiemu, K. Kaniewskiemu, Z. Foltynowiczowi, F. Maćkowiakowi, E. Stangierskiemu, Z. Zbyszewskiemu, J. Pawlakowi I, Z. Sierszulskiemu, L. Bolewickiemu, Sz. Kempińskiemu, M. Przybylskiemu, W. Nyczce, St. Zielińskiemu, W. Kaniewskiemu.

Dnia 11 listopada 1976 roku zmarł druh Józef Maćkowiak zasłużony członek OSP, który wiele czasu poświęcał jej rozwojowi. Przez wiele lat pełnił funkcję naczelnika OSP i pod jego okiem rozrastała się pogorzelska OSP przez zainteresowanie społeczeństwa sprawami ochrony mienia. Dlatego z wielkim żalem odprowadzaliśmy naszego druha na cmentarz. Mowę pożegnalną wygłosił druh Kazimierz Kaniewski.c
złonkowie OSP Pogorzela 1977 r.

Mimo utraty dobrego organizatora, OSP nadal była żywotna. Co roku przybywało w drużynie strażackiej wyszkolonych członków. Podnosiła się sprawność w działaniu bojowym. Jednak wstępowanie w szeregi OSP nie zawsze było tak dobrowolne i spontaniczne jak w pierwszych latach istnienia.

Jednak to "przymusowe wcielanie" do drużyny nie trwało długo. Ilość członków zwiększała się, przybywało również wspierających związek. OSP zakupiła dla swych stałych, czynnych strażaków kompletne umundurowania. Nowo przyjmowani byli wysyłani na przeszkolenia i przydzielani do poszczególnych sekcji.

W naszym miasteczku organizowane były manewry, w których brały udział wszystkie drużyny z gminy. Były one przygotowaniem do zawodów wojewódzkich. Na terenie naszej gminy pojawiały się nowe, wspaniałe i okazałe remizy strażackie, na które czekali nie tylko strażacy z Bułakowa i Głuchowa, ale również i mieszkańcy tych wiosek cieszyli się z pomieszczeń, w których będzie mogła zbierać się młodzież i organizować spotkania i zabawy taneczne dla całej okolicy.

W roku 1974 odbył się Gminny Zjazd Delegatów Związku OSP, na który spośród członków naszej organizacji wybrani zostali druhowie Jan Wierzbicki, Stefan Szymczak i Edward Grobelny.

Za wspaniałe akcje jakie przeprowadzili strażacy, za ich solidność i gorliwość wykonywanych obowiązków, zostali odznaczeni odznaką "Wzorowego Strażaka" następujący druhowie:

Konrad Robaczyński, Kazimierz Kaniewski, Zygfryd Foltynowicz, Jan Bruder, Jan Pawlak, Stefan Szymczak, Jan Wierzbicki, Szczepan Kempiński, Marian Przybylski, Walenty Nyczka, Wincenty Kaniewski,

oraz druhów:

Mariana Niestrawskiego, Floriana Maćkowiaka, Zygmunta Zbyszewskiego i Józefa Ratajczyka brązowymi medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa", Edwarda Grobelnego srebrnym, Jana Owsianowskiego złotym.

Ponadto za wysługę lat uhonorowano w dniu 3 maja 1977 roku druhów:

Henryka Wielickiego - 25 lat,

Mariana Pernaka - 25 lat,

Jana Wierzbickiego - 20 lat,

Jana Pawlaka - 20 lat,

Feliksa Domańskiego - 20 lat,

Jana Brudera - 20 lat,

Mieczysława Przybylskiego - 20 lat,

Stefana Szymczaka - 20 lat,

Mieczysława Powidzkiego - 20 lat,

Wiktoryna Musielskiego - 5 lat

OSP organizuje gminne zawody strażackie w Bułakowie. Dn. 5.06.1977r. na syrenę alarmową stawiły się wszystkie załogi w umówionym miejscu w Bułakowie, gdzie następnie przeprowadzono zaplanowane konkurencje sprawnościowe na szybkość i skuteczność działania.

Już wkrótce odbyły się ogólnorejonowe zawody OSP. W dniu 12.06.1977 roku zjechały do Bodzewa drużyny z rejonu.

Również i najmłodsi członkowie OSP przygotowują się do zawodów wojewódzkich drużyn młodzieżowych III stopnia. Pomyślano aby oni reprezentowali się wspaniale i zakupiono dla nich dresy i pasy z toporkami.

Zarząd OSP w Pogorzeli postanowił odznaczyć za ofiarną służbę medalami następujących druhów:

Mariana Niestrawskiego - złotym,

Szczepana Kempińskiego - złotym,

Jana Wierzbickiego - złotym,

Zygmunta Sierszulskiego - srebrnym,

Mieczysława Powidzkiego - srebrnym,

Stanisława Zielinskiego - brązowym,

Mieczysława Przybylskiego - brązowym,

Stefana Szymczaka - brązowym,

oraz podnieść do rangi "Strażaka Wzorowego" Wiktoryna Musielskiego, Tadeusza Dolatę i Mariana Kaniewskiego.

Za współzawodnictwo między jednostkami zostali wyróżnieni dh. dh. Jan Wierzbicki, Stanisław Zieliński, Wincenty Kaniewski.

Na zebraniu OSP wpłynął wniosek o wybudowaniu Domu Strażaka w Pogorzeli. Wybrano społeczny Komitet Budowy, który składa się z następujących osób: Skiba Jan, Maćkowiak Seweryn, Gazda Józef, Fahner Wacław, Wierzbicki Jan, Skowroński Władysław, Lamel Janusz, Mizgalski Jerzy, Jasik Zdzisław, Gołombek Jerzy, Witek Czesław, Przepierzyńska Anastazja, Robaczyński Władysław, Dobosz Zygmunt, Wierzbicki Adam, Kaniewski Wincenty, Patalas Józef, Owsianowski Konrad, Walczak Józef, Andrzejewski Edmund, Paszkowski Michał, Powidzki Mieczysław, Nyczka Walenty, Dolata Tadeusz.

Był to rok 1979.

Rozpoczęto gromadzić fundusze na konto tego Komitetu. Przeznaczono zaoszczędzone fundusze z OSP, przeprowadzono zbiórkę uliczną oraz dotację miejscowych zakładów pracy. Na konto Komitetu wpłynęły dotacje z SKR Pogorzela, TOS i z funduszu prewencyjnego PZU.

przygotowano dokumentacje wraz z pokładami geodezyjnymi, których koszt wynosił 50 000 zł. W czynie społecznym zwieziono kamienie i zalano fundamenty. Przy dobrej woli władz administracyjno-politycznych gminy udaje się zaangażować wykonawcę na wznoszenie murów pod przyszłą strażnicę. Z uporem, przy wydatnej pomocy członków miejscowej OSP udaje się wznieść mury i przykryć dachem w 1984 roku. Ze względu na burzliwy okres w dziejach naszej ojczyzny - lata 1980-1982 - i nasze środowisko odczuło jego skutki.

Byliśmy zawsze czujni i gotowi do wykonania powierzonych zadań. Uczestniczyliśmy we wszystkich akcjach powierzonych przez władze naszego Związku i miejscowych władz administracyjnych. Bardzo trudny okres przeżywaliśmy w roku 1985 nastąpiła katastrofa powodzi. Nie notowany napływ wody spowodował zalanie wielu hektarów upraw oraz dróg

i zabudowań.

Wówczas na wysokości zadania stanęła nasza OSP czuwając nad bezpieczeństwem ludności i inwentarza.

Za wybitne zasługi w tym roku zostali odznaczeni medalami następujący druhowie:

Mieczysław Przybylski - złoty,

Edward Stangierski - srebrny,

Leon Bolewicki - brązowy,

Mirosław Powidzki - odznaka "Strażaka Wzorowego".

Za współzawodnictwo odznaki otrzymali dh. Mieczysław Powidzki i dh. Feliks Domański.

Coroczna dotacja z miejscowych zakładów pracy oraz funduszu gminnego umożliwiają kontynuowanie zamierzonych zadań.

12 marca 1986 r. zmarł nagle Jan Skiba - Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy, motor wszystkich poczynań. Z bólem pożegnaliśmy ofiarnego druha, inicjatora i dobrego organizatora prac przy wznoszonej strażnicy.
Na kolejnym zebraniu zarządu OSP w dniu 14 listopada 1986 r. wysunięto wniosek, aby zakończenie budowy i oddanie do użytku strażnicy, nastąpiło w roku 100- lecia istnienia OSP Pogorzela, to jest w roku 1987.
Były różne propozycje terminu zorganizowania uroczystości. Ostatecznie określono termin 11 październik 1987 r.
1987 rok

Dom Strażaka

w Pogorzeli


Skład Zarządu OSP Pogorzela / 2002 rok /
Prezes – Włodzimierz Kulski

Z-ca Prezesa – Krzysztof Golejewski

Naczelnik – Kornel Kempiński

Z-ca Naczelnika – Seweryn Maćkowiak

Sekretarz – Dariusz Nowak

Skarbnik – Krzysztof NyczkaGospodarz – Mieczysław Powidzki

Członek – Wincenty Kaniewski

Członek – Feliks Domański
Członków czynnych – 37

Honorowych - 7

MDP - 16

2002 rok

" Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek "


Opracowanie graficzne : W. Kulski
Pogorzela – 2002 rok

AKT EREKCYJNY


Uroczyste wręczenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej

w Pogorzeli, które niniejszy dokument upamiętnić ma

nastąpiło w dniu

30 czerwca 1962 r.

kiedy:


I Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

był - Władysław Gomułka

Przewodniczącym Rady Państwa – Aleksander Zawadzki

Prezesem Rady Ministrów – Józef Cyrankiewicz

Marszałkiem Sejmu – Czesław Wycech

Ministrem Spraw Wewnętrznych – Władysław Wicha

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

płk. Józef Małecki

Komendantem Głównym Straży Pożarnej – płk Roman Darczewski

I Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR – Jan Szydlak

Przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej –

Franciszek Szczerbal


Prezesem Zarządu Okręgu Związku Ochotniczych StrażyPożarnych –

Leon Józefowiak


Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych – kpt. Marian Ślusarek

Inspektorem Zarządu Okręgu Związku Ochotniczych Straży Pożarnychkpt. Władysław Przybyszewski

I Sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR – Jan Majerczak

Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej –

Franciszek Kaźmierczak


Kierownikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych – Józef Jankowski

Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Mieczysław Kulski

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP –

Eugeniusz Leszczyński


Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych – kpt. Mieczysław Krawczyk

Prezesem – Jan Owsianowski

Naczelnikiem – Józef Maćkowiak

Sekretarzem – Alfons Wielicki


Skarbnikiem Seweryn Niestrawski

Gospodarzem – Marian Niestrawski

Za 75- cio letnią działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu

30 czerwca 1962 roku z okazji

75 rocznicy

założenia Ochotniczej Straży Pożarnej

Przewodniczący PPRN w obecności I Sekretarza KP PZPR oraz Prezesa Powiatowego Komitetu ZSL wręczył ufundowany przez społeczeństwo miasta

P o g o r z e l i
SZTANDAR ORGANIZACYJNYW dowód zasług i osiągnięć w sprawie obrony mienia społecznego i obywateli, w dowód zasług na polu polityczno-społeczno-organizacyjnym wśród szerokich rzesz strażactwa miasta Pogorzeli.

Pod ufundowanym sztandarem Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli będzie jeszcze lepiej wypełniała swe zadania, zyskując coraz większą sympatię i uznanie całego społeczeństwa przyczyniając się do utrwalenia Polski Ludowej.


Akt erekcyjny odczytano w dniu 30 czerwca 1962 roku wobec przedstawicieli partii, stronnictw politycznych, władz państwowych, organizacji, zaproszonych gości oraz szerokich rzesz społeczeństwa, co stwierdzamy w niniejszym akcie.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Mieczysław Kulski
Przewodniczący Prezydium MRNPogorzela dnia 30 czerwca 1962 r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość