Strona główna

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Pobieranie 35.22 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar35.22 Kb.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROCLICKKomisja Papierów Wartościowych i Giełd decyzją nr DFN1-4050/9-91/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. udzieliła zezwolenia na utworzenie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick. Fundusz prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146 poz.1546) oraz Statutu. Do dnia 30 czerwca 2004 r. Fundusz prowadził działalność na podstawie ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 49 z 2002 r. poz. 448 ze zm.). Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 22 października 2001 r. (numer RFj 99). Fundusz może używać nazwy w skróconym brzmieniu: ING SFIO EuroClick.
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, oferujące nieograniczony wzrost wartości inwestycji w przypadku wzrostu akcyjnych indeksów giełdowych oraz ograniczony spadek wartości inwestycji w razie spadku tych indeksów. Ponadto Fundusz inwestuje w instrumenty krajowego rynku pieniężnego. Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, którego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prawne, stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego mieszanego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Środki Funduszu inwestowane są w papiery wartościowe zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:

 1. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych – od 80% do 100% aktywów;

 2. dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP – do 20% aktywów;

 3. dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu emitowane przez gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego – od 0% do 10% aktywów;

 4. inne dłużne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu – do 10%

 5. inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu – do 10%;

 6. wierzytelności pieniężne (termin wymagalności do 1 roku) – do 10% aktywów;

 7. waluta krajowa – do 10% aktywów.


Organ Funduszu

Organem Funduszu jest ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 10/14.

W dniu 3 września 2001 r. Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000039430 (Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydział Gospodarczy KRS). Towarzystwo jest spółką akcyjną prawa polskiego, której 100% kapitału akcyjnego należy do ING Investment Management (Polska) S.A. ING Investment Management (Polska) S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego, w której 100% akcji posiada ING Bank N.V Amsterdam (Holandia). Fundusz reprezentowany przez ING TFI S.A. zawarł z ING Investment Management (Polska) S.A. umowę o Zarządzaniu Pakietem Papierów Wartościowych.
Okres sprawozdawczy ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick
Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Dniem bilansowym jest 31.12.2004 r.


Założenie kontynuowania działalności przez Fundusz
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. W posiadaniu jednego inwestora znajduje się taka liczba jednostek uczestnictwa, że złożenie zlecenia odkupienia całości lub części z nich może spowodować spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej kwoty

2 mln PLN, co spowodowałoby spełnienie przesłanki likwidacji Funduszu (Ustawa o funduszach inwestycyjnych).

OpisPrzyjęte zasady rachunkowości.
Przepisy prawne regulujące działalność Funduszu:

 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (DZ. U. nr 76, poz. 649 z 2002 r. ze zm.)

 • Do 30.06.2004 r - Ustawa z dnia 28.08.97 r. o funduszach inwestycyjnych (DZ. U. nr 49 z 2002 r., poz. 448 ze zm.), od 1.07.2004 r. ustawa z dnia 27.05.2004 r o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146 poz.1546)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2001 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 149 poz. 1670 z 2001 r.).

Z dniem 6 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Min.Fin. z dn. 8.10.2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz. 2318). Na podstawie § 41 rozporządzenia do dnia 31.12.2004 r. Fundusz stosował przepisy rozporządzenia Min. Fin. z dn. 10.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz sporządził roczne sprawozdanie finansowe za 2004 r. zgodnie z jego przepisami.

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu.


 1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych Funduszu są dowody księgowe.

 2. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.

 3. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu według ceny nabycia (obejmującą prowizję maklerską). Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zeru. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek ujmuje się w księgach rachunkowych odrębnie.

 4. Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych dochodów pieniężnych.

 5. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą “najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku instrumentów wycenianych metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii, najwyższej bieżącej wartości księgowej uwzględniającej odpowiednio odpis dyskonta lub amortyzację premii.

 6. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika; jeżeli faktyczne rozliczenie odbywa się w innej kolejności, wówczas ujmowanie następuje zgodnie z faktyczną kolejnością rozliczania.

 7. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wpływa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.

 8. Jeżeli realizacja nabycia, zbycia papierów wartościowych będących przedmiotem umowy, zawartej przez Fundusz lub na rachunek Funduszu, jest objęta gwarantowanym systemem rozliczeń – to Fundusz ujmuje nabycie, zbycie papierów wartościowych w dacie zawarcia tej umowy.

 9. Jeżeli realizacja nabycia, zbycia papierów wartościowych będących przedmiotem umowy, zawartej przez Fundusz lub na rachunek Funduszu, jest nie objęta gwarantowanym systemem rozliczeń – to Fundusz ujmuje nabycie, zbycie papierów wartościowych w dacie rozliczenia tej umowy.

 10. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień ujęcia tych operacji w księgach funduszu. Jeżeli operacje dot. funduszu są wyrażone w walutach, dla których NBP nie ustala kursu – ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której NBP ustala kurs. Fundusz opiera się na danych z Tabeli Średnich Kursów NBP publikowanych w prasie.

 11. Przychody z lokat obejmują: dywidendy oraz inne udziały w zyskach, odsetki naliczone liniowo (przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej) i odpis dyskonta ustalony metodą zamortyzowanego kosztu nabycia oszacowanego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 12. Koszty operacyjne obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, amortyzację premii oraz rezerwę na koszty limitowane. W każdym dniu wyceny tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu limitowanych kosztów operacyjnych zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Limitowane koszty operacyjne są ujmowane w wysokości nie przekraczającej maksymalnego limitu rezerw tj. 2,4% rocznie przeciętnej Wartości Aktywów Netto Funduszu wyliczonej w danym roku obrotowym.

 13. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego lub wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze uczestnika.

 14. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz wypłaconym, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt.13.

 15. Odsetki naliczone oraz należne od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiększają wartość aktywów Funduszu w dniu wyceny.

 16. Wszystkie zobowiązania związane z nabywaniem i umarzaniem jednostek uczestnictwa wyrażane są w kwocie wymagającej zapłaty.

 17. Wszystkie zobowiązania związane z nabywaniem i umarzaniem Jednostek Uczestnictwa wyrażane są w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostki uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody FIFO, co oznacza, że jako pierwsze odkupywane są jednostki uczestnictwa zapisane najwcześniej w danym rejestrze uczestnika.

 18. Towarzystwo pobiera ze środków Funduszu wynagrodzenie (nie więcej niż 2,4% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym dniu). Towarzystwo pobierało wynagrodzenie w faktycznej wysokości 0,31%, a od 1 grudnia 2004 r. - 0,07% naliczone od wartości aktywów netto Funduszu w danym dniu. Ponadto Towarzystwo pobiera opłatę dystrybucyjną.

 19. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Funduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu usług maklerskich, opłat transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych, prowizji bankowych, podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, które pokrywane są bezpośrednio z aktywów Funduszu i nie podlegają limitowaniu.

 20. Każdego dnia wyceny ujmowany jest dzienny przyrost należności z tytułu premii lojalnościowej. Premia należna jest zgodnie z umową podpisaną przez Towarzystwo z ING Fund Management BV, zarządzającym ING INDEX LINKED FUND II. ING Fund Management BV co miesiąc wpłaca do Funduszu premię inwestycyjną wyliczoną jako różnica między opłatą za zarządzanie ING Polish Continuous Click Fund Euro a wynagrodzeniem dla ING Fund Management BV. Wynagrodzenie dla ING Fund Management BV wyrażone jest w Euro. Do przeliczeń na walutę polską Towarzystwo stosuje średni kurs NBP z dnia wyceny. Różnice kursowe powstałe na skutek różnicy między średnim kursem NBP z dnia wyceny a kursem z dnia realizacji płatności odnoszone są na przychody i koszty (dodatnie i ujemne różnice kursowe). Na zobowiązaniach, na przychodach przyszłych okresów z tytułu premii inwestycyjnych wykazana jest nadpłata premii.


Metody wyceny aktywów, przyjęte kryterium wyboru rynku, w tym systemu notowań.


 1. Aktywa Funduszu będące przedmiotem notowań na rynku zorganizowanym wycenia się, a zobowiązania związane z dokonywaniem transakcji na takim rynku ustala się według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

 2. W dniu wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i zobowiązań oraz kursów, cen i wartości z dnia poprzedniego.

 3. W celu dokonania wyceny wybiera się ten rynek i system notowań, na którym wartość obrotu danym papierem wartościowym w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego jest najwyższa. Zmiana rynku i systemu notowań może być dokonywana najwyżej raz w miesiącu, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

 4. Papiery wartościowe notowane na rynku zorganizowanym w systemie notowań ciągłych wycenia się według ostatniego kursu zamknięcia.

 5. W przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – do wyceny stosuje się cenę średnią ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję.

 6. W przypadku gdy w danym dniu na rynku właściwym dla wyceny danego papieru wartościowego nie zawarto żadnej transakcji i nie jest na tym rynku ustalany kurs zamknięcia papier wartościowy wycenia się według średniej ceny transakcji ważonej wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję, chyba że na danym rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży. W tym przypadku do wyceny danego papieru wartościowego wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży

 7. Papiery wartościowe notowane w systemie notowań jednolitych wycenia się w oparciu o ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego.

 8. W przypadku zagranicznych papierów wartościowych notowanych na kilku rynkach zorganizowanych obowiązują warunki określone w punktach 3-7.

 9. Do czasu rozpoczęcia notowań papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wycenia się według cen nabycia, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

 10. Papiery wartościowe, dla których nie ma możliwości stałego określania ich wartości rynkowej, nabyte z dyskontem lub premią, wycenia się metodą skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 11. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu wycenia się metodą zamortyzowanego kosztu nabycia wyliczonego na podstawie ceny odkupu.

 12. Obligacje od dnia następującego po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu wyceniane są metodą odpisu dyskonta lub amortyzacji premii (oszacowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) powstałych jako różnica pomiędzy ceną wykupu danej obligacji a ceną, po jakiej fundusz wycenił obligację w ostatnim dniu notowania.

 13. Aktywa i zobowiązania wyrażone w walucie obcej (w szczególności są to środki pieniężne, papiery wartościowe i salda nie zakończonych rozrachunków) wykazane w księgach Funduszu wycenia się wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień wyceny.

 14. Fundusz inwestował w jednostki uczestnictwa ING Polish Continuous Click Fund Euro. Jest to sub-fundusz ING INDEX LINKED FUND II z siedzibą w Luxemburgu. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. Aktywa sub-funduszu wyrażone w innych walutach są przeliczane na PLN po średnim kursie z ofert kupna i sprzedaży zamieszczonych w Reuters’ie na koniec dnia.Wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości


Nie zaszły.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości wprowadzone w poprzednich okresach sprawozdawczych

Nie zaszły.
Przyjęte w sprawozdaniu finansowym Funduszu kryterium podziału składników portfela lokat.

Aktywa Funduszu na dzień bilansowy zainwestowane były w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego.


Warszawa, 12 kwietnia 2005 r.

Główny Księgowy Funduszy INGIzabela Kalinowska


ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EuroClick


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość