WprowadzeniePobieranie 0.5 Mb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Diagnoza Miasta Ciechocinka


Ciechocinek, listopad 2001r.

Spis rozdziałów


Wprowadzenie


Dokument strategii rozwoju miasta Ciechocinka zawiera obszerny materiał merytoryczny charakteryzujący nie tylko kierunki polityki rozwoju miasta lecz również jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka rozwoju regionalnego nabiera obecnie wielkiej wagi, głównie ze względu na przygotowania Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej. Politycy, intelektualiści, działacze społeczni i gospodarczy a także lokalna społeczność muszą poświęcać coraz więcej uwagi kwestiom rozwoju regionalnego. Społeczność powinna znać przynajmniej zasadnicze elementy tej polityki sformułowanej wdrażanej w życie przez samorząd miasta, której wyrazem jest właśnie strategia rozwoju. Procesy dokonujące się w otoczeniu skłaniają do refleksji na ile organizacja, którą kierujemy jest przygotowana do szybkich zmian. Chcemy wykorzystać zarówno nadchodzące szanse, jak również wiedzieć skąd przyjdą zagrożenia. Stąd też podstawą planowania strategicznego jest właściwa diagnoza stanu obecnego i prognoza dotycząca rozwoju wydarzeń w otoczeniu organizacji miejskiej. Stwarza to możliwości wyznaczenia kierunku działań oraz zbudowania poprawnej strategii rozwoju. Raport diagnozy miasta Ciechocinka jest matrycą obszarów strategicznych, gdzie krzyżują się najważniejsze zagadnienia dotyczące miasta. Integracja wysiłków całej społeczności lokalnej w rozwiązywaniu kluczowych problemów staje się naczelnym zadaniem. Przygotowany raport diagnostyczny jest przeglądem najważniejszych kwestii dotyczących miasta, z konieczności jednak ograniczono go do zagadnień o znaczeniu podstawowym dla budowania pełnej Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinka. Zarząd Miasta inicjując proces budowy strategii rozwoju miał świadomość trudności, jakie trzeba przezwyciężyć, aby wskazać właściwą drogę rozwoju.

Podstawą do określenia odpowiedzi strategicznej były wnioski wynikłe z diagnozy


oraz analizy SWOT/PEST (analiza trosk i atutów, szans oraz zagrożeń w uwarunkowaniach politycznych, ekonomicznych, społecznych i technicznych). Próbę określenia celów strategicznych podjęto po sformułowaniu wizji, misji i priorytetów w poszczególnych obszarach działalności miasta.

Powstały dokument Strategia Rozwoju Miasta Ciechocinka zawiera przegląd najistotniejszych kwestii mających wpływ na przyszłość. Został on opracowany zgodnie z zasadami programowości oraz partnerstwa społecznego, przyjętymi i ogólnie akceptowanymi dla tego rodzaju dokumentów strategicznych. Jako dokument o logicznym i spójnym charakterze ma szansę, po kolejnych konsultacjach i uzgodnieniach z reprezentacją mieszkańców, uzyskać szerokie poparcie i wyzwolić drzemiący w lokalnej społeczności potencjał gospodarczy.

Wysoka ranga nadana procesowi tworzenia strategii pozwala mieć nadzieję,
iż jej realizacją będą żywo zainteresowane wszystkie ugrupowania polityczne, społeczne
i gospodarcze. Spełniono w ten sposób istotne z punktu widzenia planowania strategicznego kryterium zgody i reprezentacji społecznej, co sprawia, że przygotowana Strategia ... jest dokumentem o charakterze roboczym, pozwalającym określać i przygotowywać projekty służące jej realizacji. Ponadto jest ona dokumentem, z którego korzystać będą wszystkie ugrupowania społeczne, polityczne i gospodarcze w ciągu najbliższych kilku lat.

W procesie budowy Strategii starano się aby była ona wizją przewidywanych celów, opartych o ponad polityczne porozumienie społeczne - określając priorytety oraz kierunki i ramy rozwoju, w relacjach z otoczeniem zewnętrznym. Starano się aby miała ona charakter otwarty, nie ograniczała się do jednej czy dwóch kadencji samorządu. Cele zawarte w strategii powinny mieć charakter długoterminowy i przyczyniać się do trwałego rozwoju gospodarczego miasta. W samej nazwie kryje się jej odległy horyzont czasowy, w zasadzie nie krótszy niż dziesięcioletni. Częścią składową strategii powinna być baza materialna miasta tj. zasoby naturalne, stan środowiska naturalnego, dane geograficzne i demograficzne, położenie i komunikacja, walory krajobrazowe, ludność zawodowo czynna, struktura zatrudnienia, liczba podmiotów gospodarczych, itp.

Podsumowując, sukces rozwoju miasta Ciechocinka zależy więc w istotnym stopniu od sprawnego, skutecznego i efektywnego sterowania zasobami oraz procesami lokalnymi w celu osiągnięcia, w istniejących warunkach, optymalnych rezultatów. Strategia będzie wytyczać perspektywiczne kierunki rozwoju miasta, pozwoli na lepsze dostosowanie miasta do zmieniających się warunków otoczenia, umożliwi optymalne wykorzystanie środków finansowych miasta oraz pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

I. Diagnoza stanu gminy

1. Historia i dziedzictwo kulturowe miastaHistoria Ciechocinka, a raczej samych źródeł solankowych w grodzie Słońsk,
z których miasto słynie do dziś, sięga bardzo odległych czasów. Jako najstarsze uważa się zapiski z XIII wieku, kiedy w roku 1235 książę Konrad I Mazowiecki wystawił dokument, w którym przekazał w wieczną dzierżawę, sprowadzonemu przez siebie Zakonowi Krzyżackiemu, dwie warzelnie soli. W okresie rozbiorów, kiedy Polska straciła dostęp do kopalni soli, w pełni doceniono nadwiślańskie złoża soli. Z inicjatywy Stanisława Staszica powstał projekt pozyskiwania soli ze źródeł solankowych. W 1830 roku w parafii słońskiej wybudowano warzelnię soli, w latach 1824-33 powstają dwie pierwsze tężnie, następnie w roku 1859 kolejna, które stają się zakładem produkującym sól na skalę przemysłową.

Ważną datą w historii Ciechocinka był rok 1836, kiedy w miejscowym zajeździe zainstalowano 4 miedziane wanny lecznicze. Dało to początek Zakładowi Zdrojowemu, który stał się zalążkiem uzdrowiska. Od tego czasu jego sława, uzdrowisko rozrasta się, powstaje pierwszy szpital, łazienki, wille i pensjonaty obsługujące coraz większą liczbę kuracjuszy. Od 1853 roku podejmowano zabiegi o nadanie statusu administracyjnego dla uzdrowiska, w efekcie tych starań w 1908 r. powstaje osada Ciechocinek. W 1916 roku otrzymuje ona od władz pruskich prawa miejskie, potwierdzone przez władze polskie w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości. Po zakończeniu I wojny światowej uzdrowisko zostało podporządkowane Ministerstwu Zdrowia. Odbudowano i uruchomiono zniszczone podczas wojny urządzenia lecznicze, powstają nowe pensjonaty dla letników. W tym okresie powstaje również Park Zdrowia na terenie między tężniami.Po wybuchu II wojny światowej miasto przemianowano na Hermannsbad, pełniło ono wówczas funkcję uzdrowiska i szpitala wojskowego dla obywateli Niemiec. Po zakończeniu wojny szybko reaktywowano uzdrowisko, Ciechocinek odzyskuje dawną rangę, powstają nowe sanatoria, prewentoria i zakłady przyrodo-leczniczych.
Na terenie miasta występuje wiele cennych obiektów dziedzictwa kulturowego; rejestr obiektów zabytkowych zawiera wiele pozycji, wśród nich występują liczne zabytki archeologiczne, zabytki architektury oraz parki i cmentarze. Cenniejszymi spośród obiektów zabytkowych miasta są:


 • kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła, pierwotnie drewniana kaplica
  z 1851 r., przebudowana kilkakrotnie, kościół murowany powstał 1873-1884 wg projektu Edwarda Cichockiego, rozbudowany ponownie w 1984-1988 wg projektu J. Tajchmana zachował styl neogotycki. Ołtarze z białego marmuru ozdobione obrazami „Przemienienia Pańskiego” i „Św. Apostołów Piotra i Pawła” patronów parafii. W wieżach kościoła umieszczono trzy dzwony. Wnętrze pokrywa wielobarwna polichromia.
 • cerkiew prawosławna pw. Michała Archanioła jest wyjątkową budowlą
  na tych terenach, poprzez swój unikalny charakter stała się jednym z najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta i uzdrowiska. Cerkiew została zaprojektowana w 1894 r. w stylu zauralskim przez architekta W. Feddersa. Cerkiew funkcjonująca do lat 20-tych, stanowi jedyny tego typu obiekt w Europie. W 1995 r. została oddana ponownie do użytku, w tym też roku reaktywowano parafię kościoła prawosławnego.
 • warzelnia soli – zespół budynków warzelni,

 1. warzelnia, budynek murowany, zbudowany w latach 1824-1833 wg projektu
  J. Graffa, przebudowywany w latach 1900, 1933 i 1980 r.

 2. rezerwuar solankowy I i II, budynki drewniane, powstały w latach 1823-1835, ściany z tzw. muru pruskiego, dach dwuspadowy.
 • zespół tężni – unikatowe konstrukcje służące odparowywaniu wody z solanki. Zaprojektowane przez J. Graffa, wybudowane w latach 1824-28 i 1859 przez Karola Knake. Podstawę konstrukcji stanowi 7000 dębowych bali wbitych w ziemię. Wysokość tężni wynosi 15,8 m, zaś ich łączna długość to 1741,5 m. Wokół tężni tworzy się słynny, bogaty w jod mikroklimat tworzący naturalne, lecznicze inhalatorium.

 • dawne Łazienki Główne, obecnie Zakład Przyrodoleczniczy nr 1, budynek murowany, powstał w latach 1845-1849, wg projektu H. Marconiego, budowany przez F. Rejewskiego, przebudowywany i rozbudowywany w latach 1885-1894, następnie w latach 20 – tych XX wieku i w okresie powojennym.
 • Łazienki II, obecnie Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy nr 2, budynek murowany powstał wg projektu J. Majewskiego w latach 1885, przebudowywany w 1913 r. Budynek zaprojektowany na rzucie prostokąta z dwoma krótkimi, poprzecznymi skrzydłami i trzema ryzalitami od frontu, piętrowy, z bogatym wystrojem elewacji.
 • Łazienki III, obecnie Zakład Przyrodoleczniczy nr 2, budynek murowany, zaprojektowany przez J. Majewskiego, powstał w latach 1898-1900. Murowane, na rzucie prostokąta z dwoma poprzecznymi skrzydłami. Piętrowe, ozdobna elewacja, dach mansardowy z lukarnami.
 • Łazienki IV, obecnie Szpital Uzdrowiskowy nr 1, budynek murowany, powstał
  wg projektu J. Majewskiego w 1906 r., przebudowany w latach 1971-1974.
 • Łazienki – sanatorium nr 3, budynek klasycystyczny murowany, powstał w 3 ćw. XIX w. Budynek piętrowy, na rzucie prostokąta, dach dwuspadowy, układ wnętrz trzytraktowy.
 • Teatr Letni powstał w latach 1888-1890 według projektu arch. Schimmelpfenniga.
  Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma lożami. W roku 1902 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema lożami. Zabytkowy, secesyjny gmach teatru jest jednym z trzech tego typu drewnianych obiektów w Europie. Obecnie odrestaurowany ponownie służy mieszkańcom i kuracjuszom.


 • Pijalnia wód mineralnych, pierwsza z ok.. poł. XIX w., rozebrana po pożarze
  w 1881 r. Odbudowana z tego okresu zlokalizowana w Parku Zdrojowym powstała
  w latach 1880-1881 w formie krytej galerii spacerowej wg projektu E. Cichockiego. Zbudowana z drewna, w stylu „szwajcarskim”, konstrukcja słupowo-ryglowa, szalowana deskami, od wsch. przybudówka z wieżyczką. Przebudowana w okresie międzywojennym, mieści obecnie salę koncertową i kawiarnię. Pijalnia wód należy do najstarszych obiektów w mieście.
 • Wille ”Ormuz”, „Romana”, „Kujawianka”,
 • Muszla koncertowa - zlokalizowana w Parku Zdrojowym, zaprojektowana w 1909 r. w dość nietypowym dla miasta „zakopiańskim” stylu przez P. Feddersa jako estrada koncertowa. Obecnie gości występy uczestników lokalnych imprez kulturalnych.
 • Park Zdrojowy - zaprojektowany przez F. Szaniora, założony w 1875 r.
 • Park Sosnowy, projektu F. Szaniora powstał w 1889r., zmodernizowany w latach 1973-1975 wg projektu A. Pietrzaka.
 • Park Zdrowia, powstał w 1932 r. wg proj. A. Łączyckiego i R. Serwaczyńskiego.
 • Dworzec Kolejowy, murowany budynek zaprojektowany przez C. Domaniewskiego, wybudowany w latach 1901-1902.
 • Hotel Müllera, wybudowany w 1882 r. wg projektu F. Tournelle’a, ponownie rozbudowany w 1907 r.

Na terenie miasta znajduje się wiele cennych obiektów, domów, dawnych willi


i pensjonatów – jednak stan techniczny tych obiektów jest bardzo zróżnicowany
i uzależniony głównie od funkcji użytkowej obiektu oraz zasobności właścicieli. Szansę dla nich upatruje się w regulacji stanu prawnego własności oraz przygotowanie oferty obiektów nadających się do zagospodarowania, jak też pomocy finansowej w formie ulg podatkowych, dotacji czy nisko oprocentowanych kredytów.

Polityka przestrzenna miasta zakłada ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji dóbr kultury, przede wszystkim poprzez ich zachowanie i konserwację. Wszelkie prace prowadzone na terenach zabytkowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do ustawy o ochronie dóbr kultury.

: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy