Strona główna

Wszelkie prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują


Pobieranie 386.54 Kb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar386.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Wszelkie prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują

Instytutowi Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8

Część 10. KONTROLA WYROBÓW AKCYZOWYCH.


10.1. Konsekwencją uchwalenia nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1323 ze zm.) było uchylenie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. nr 156 poz. 1641 ze zm.) i docelowo likwidacja z polskiego systemu prawnego tzw. szczególnego nadzoru podatkowego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. szczególny nadzór podatkowy obowiązywał jeszcze na podstawie przepisu przejściowego nowej ustawy o Służbie Celnej (art. 242), który stanowił m.in. że przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6g ustawy z 1999 r. o Służbie Celnej zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. W dniu 7 maja 2010 r. na podstawie ww. przepisu MF wydał rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2010 r. nr 86 poz. 555 ze zm.). Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie kontroli wyrobów akcyzowych wiązało się z likwidacją szczególnego nadzoru podatkowego. Nie funkcjonują więc dwie niezależne od siebie kontrole, tj. kontrola celna i szczególny nadzór podatkowy. Organami Służby Celnej są: MF, Szef Służby Celnej (podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów), dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych.
10.2. Rozporządzenie z dnia 7 maja 2010 r. określa szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dotyczy produkcji, przemieszczania, zużycia, wytwarzania, uszlachetniania, skażania, rozlewania, magazynowania, wydawania i znakowania) oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dotyczy prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego). Określa również szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą. Rozporządzenie z dnia 7 maja 2010 r. nakłada na niektórych podatników akcyzy dodatkowe obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne oraz informacyjne, których nie przewidują przepisy akcyzowe.
10.3. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych:

1) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

a) piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do Ustawy, oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do Ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5 % vol,

b) wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14-16 załącznika nr 2 Ustawy,

c) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80 % vol lub większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do Ustawy,

d) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % vol; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do Ustawy,

2) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

a) wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do Ustawy,

b) olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99,

c) papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 załącznika nr 2 do Ustawy,

3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 pkt 23 Ustawy, lub przez ten podmiot magazynowane,

4) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 Ustawy.

  1. Kontroli podlega również:

 1. oznaczanie i stosowanie znaków akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;

 2. zawartość w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy;

 3. prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych podlegających kontroli, tj. tych, o których mowa w pkt 10.3 Instrukcji.
  1. Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała.

10.6. Kontrola, o której mowa w pkt 10.5 polega na:

1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objęta kontrolą;

2) kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji;

3) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;

4) kontroli dokumentacji.


10.6a. Zasadą jest wykonywanie kontroli doraźnej, a wyjątkiem wykonywanie kontroli stałej.
10.6b. Kontrolą stałą są objęte podmioty wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 7 maja 2010 r. (tj. jednostki naukowe, kontrolne i doświadczalne oraz samodzielne laboratoria naukowe i doświadczalne, w których łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol, a także gorzelnie).


  1. Właściwy UC może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w pkt 10.6b Instrukcji, jeżeli:
 1. przerabiają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20.000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol;

 2. produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do Ustawy (oleje ropy naftowej);

 3. produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do Ustawy (gaz ziemny).
  1. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w pkt 10.7 Instrukcji, właściwy UC bierze pod uwagę ryzyko naruszenia prawa oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w pkt 10.7 Instrukcji.

10.8a. Kontrola stała wykonywana jest przez komórkę kontroli, przez którą rozumie się komórkę organizacyjną utworzoną przez UC na terenie podmiotu podlegającego kontroli, w której funkcjonariusz wykonuje czynności kontrolne w sposób ciągły.


10.9. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy UC zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli.
10.10. Podmioty podlegające kontroli, o której mowa w pkt 10.5. Instrukcji obowiązane są przesyłać właściwemu UC, a w przypadku kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji informacji o ilości, rodzaju surowców wykorzystywanych do produkcji oraz procesach produkcyjnych (§ 10, 17, 21, 23, 25, 29,32.
10.11. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jest obowiązany przesłać właściwemu UC, a w przypadku wykonywania kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.
10.12. Obowiązku informowania o znakowaniu, o którym mowa w pkt 10.11 Instrukcji nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium RP lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.
10.13. W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego oznaczania tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy (idzie o obowiązek naniesienia legalizacyjnych znaków akcyzy), podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu UC w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia.
10.14. Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz.


  1. W przypadku:

 1. zdjęcia znaków akcyzy (dotyczy wyrobów akcyzowych, które nie mają być sprzedawane na terytorium RP), w przypadkach określonych w § 5 rozporządzenia MF z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2010 r. nr 160 poz. 1074),

 2. wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy na podstawie art. 124 Ustawy,

 3. niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

- podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu UC, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności.


  1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 10.3 ppkt 1-3 Instrukcji, przed dniem dokonania wysyłki jest obowiązany powiadomić właściwego UC, a w przypadku wykonywania kontroli stałej – komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych. Co do zasady wysyłka powinna odbywać się w obecności funkcjonariusza. Jednakże jeżeli podmiot powiadomił w terminie UC o planowanej wysyłce, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie wysyłki, to wówczas podmiot sam dokonuje wysyłki. Możliwość taka nie dotyczy jednak alkoholu etylowego i napojów spirytusowych, które można wysyłać wyłącznie w obecności funkcjonariusza.
  1. 10.17. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w pkt 10.3 ppkt 1-3 Instrukcji, jest obowiązany przesłać właściwemu UC, a przypadku wykonywania kontroli stałej – komórce kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, pisemną informację, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki. Co do zasady przyjęcie przesyłki powinno odbywać się w obecności funkcjonariusza. Jednakże jeżeli podmiot powiadomił w terminie UC o planowanej przesyłce, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie wysyłki, to wówczas podmiot sam dokonuje przyjęcia przesyłki. Możliwość taka nie dotyczy jednak alkoholu etylowego i napojów spirytusowych, które można odebrać wyłącznie w obecności funkcjonariusza.
  1. Obowiązek informowania właściwego UC o planowanym przyjęciu przesyłki nie dotyczy podmiotów, które:
 1. są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, jednostka opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3.000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym oraz do 20.000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie skażonym;

 2. zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1.000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym oraz 3.000 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol w stanie skażonym.

10.19. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia przez właściwego UC kontroli odebranych wyrobów akcyzowych, podmiot odbierający ma obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich odbiorze. Podmiot odbierający nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu przeprowadzenia kontroli. Podmiot odbierający przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po:

1) przeprowadzeniu kontroli odebranych wyrobów akcyzowych, albo

2) odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru tych wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli odebranych wyrobów akcyzowych

- nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przemieszczania.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość