Strona główna

Wszystko podlega ciągłym zmianom


Pobieranie 40.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.67 Kb.

 1. Heraklit głosił, że:

  1. jakakolwiek zmiana jest niemożliwa,

  2. wszystkie doznania zmysłowe są złudzeniem,

  3. wszystko podlega ciągłym zmianom,

  4. próżnia nie może istnieć
 1. Heraklit szukał:

  1. drogą rozumową niezmiennych zasad rządzących przyrodą,

  2. najbardziej elementarnych składników materii,

  3. kamienia filozoficznego,

  4. drogą obserwacji zasad rządzących zmiennością natury ?
 1. Pitagorejczycy głosili, że:

  1. zjawiskom fizycznym odpowiadają pewne wyrażenia matematyczne,

  2. małe jest piękne,

  3. muzyka nie jest nauką,

  4. teologia jest częścią geometrii
 1. Pitagorejczycy dzielili matematykę na:

  1. arytmetykę i geometrię,
  2. arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię

  3. arytmetykę, geodezję i poetykę,

  4. planimetrię i stereometrię

 1. Pojęcie kosmosu wprowadzili do filozofii przyrody:

  1. Homer i Hezjod,

  2. pitagorejczycy,

  3. arystotelicy

  4. myśliciele renesansowi
 1. Eudoksos z Knidos uczył, że sfery niebieskie są

  1. niewspółśrodkowe,

  2. wykonane z kryształu,

  3. nieważkie,
  4. współśrodkowe

 1. Zasadę prostolinijnego rozchodzenia się światła i prawo odbicia sformułował:

  1. Anaksymander

  2. Heraklit
  3. Euklides


  4. anonimowy uczony z II w. p.n.e
 1. Autorem zdania „Nic się nie rodzi i nic nie umiera, to jest wszystko pozór, który nas mami” jest:

  1. Sokrates,

  2. Parmenides?,

  3. Heraklit,

  4. Św Tomasz z Akwinu.
 1. Matematykę do opisu zjawisk fizycznych zastosował po raz pierwszy:

  1. Euler,

  2. Bernoulli,

  3. Pitagoras,

  4. Euklides.
 1. Harmonię postrzeganą w przyrodzie w języku teorii liczb po raz pierwszy starali się wyrazić:

  1. eleaci,

  2. sofiści,

  3. pitagorejczycy,

  4. myśliciele wczesnego renesansu.
 1. Najstarszym zapisanym prawem fizycznym jest:

  1. prawo załamania światła,

  2. równość kątów padania i odbicia światła,

  3. prawo powszechnego ciążenia,

  4. prawo dźwigni prostej – Archimedes starożytność
 1. Arystoteles głosił, że elementami stałymi ciał są:

  1. dusza i ciało,

  2. ogień i woda,

  3. forma i materia,

  4. ciepłość i zimność
 1. Arystoteles dzielił ruchy w świecie podksiężycowym na:

  1. poziome i pionowe,

  2. naturalne i wymuszone?,

  3. prostoliniowe, okrężne i spiralne,

  4. wieczne i skończone.
 1. Według Arystotelesa próżnia:

  1. istnieje ponad sferą gwiazd stałych,

  2. powstaje zaraz za poruszającym się szybko ciałem,

  3. nie może istnieć,

  4. jest lżejsza od eteru.
 1. Według Arystotelesa siły oporu były:

  1. pozorne,

  2. właściwością samych poruszających się ciał,

  3. odwrotnie proporcjonalne do prędkości,

  4. proporcjonalne do prędkości.
 1. Pierwszy finansowany przez władze ośrodek naukowy powstał w:

  1. Atenach
  2. Aleksandrii


  3. Rzymie

  4. Chicago
 1. Euklides żył w:

  1. VI-tym wieku p.n.e.

  2. IV-tym wieku p.n.e

  3. IV-tym wieku n.e.

  4. VI-tym wieku n.e.
 1. Euklides zajmował się głównie:

  1. geometrią i botaniką,

  2. algebrą i analizą,

  3. geometrią i optyką,

  4. geometrią i astronomią
 1. Za datę zamknięcia szkoły aleksandryjskiej uważa się:

  1. upadek Cesarstwa Rzymskiego,

  2. śmierć Hypatii,

  3. śmierć Aleksandra Wielkiego,

  4. szkoła działa nieprzerwanie do dziś
 1. Opinię, że Księżyc otrzymuje światło od Słońca, sformułował po raz pierwszy:

  1. Sokrates,

  2. Arystarch,

  3. Ptolemeusz,

  4. Kopernik.
 1. Unifikacji sił ciężkości i wyporu dokonał:

  1. Platon,
  2. Archimedes?


  3. Anaksymander

  4. Feynman
 1. System Ptolemeusza był:

  1. geocentryczny,

  2. heliocentryczny,

  3. pirocentryczny,

  4. epicentryczny
 1. Ptolemeusz żył w:

  1. VI w. p.n.e.

  2. II w. p.n.e.

  3. II w. n.e.

  4. IV w. n.e.
 1. Heron jest autorem dzieł:

  1. „Mechanika” i „Geometria niebieska”

  2. „Podstawy geometrii” i „Hydraulika”
  3. „Mechanika” i „Pneumatyka”


  4. „Pneunatyka” i „Hydraulika”
 1. Dzieło znane pod tytułem „Almagest” napisał:

  1. Ptolemeusz,

  2. Jan z Brudzewa,

  3. Ksenofont,

  4. Galileusz
 1. Najstarsze uniwersytety powstały w:

  1. Bolonii i Paryżu,

  2. Bolonii i Ferrarze,

  3. Florencji i Krakowie,

  4. Rzymie i Oxfordzie
 1. Izydor z Sewilli jest autorem:

  1. wielotomowej encyklopedii powszechnej,

  2. traktatów matematycznych,

  3. teorii atomistycznej,

  4. metody dedukcyjnej.
 1. Obraz świata jako góry wznoszącej się ku północy od Morza Śródziemnego, zamknietej w skrzyni (Arce Przymierza) stworzył:

  1. Mojżesz,

  2. Izydor z Sewilli,

  3. Kosmas z Aleksandrii,

  4. Teodor z Mopsuestii.
 1. Program zachowania nauki greckiej dla przyszłych pokoleń przygotował:

  1. Kasjodor,

  2. Boecjusz,

  3. Karol Wielki,

  4. Kosmas
 1. Boecjusz nawoływał do:

  1. zniszczenia dzieł pogańskich,

  2. zreformowania metodologii naukowej,

  3. starannego zapisywania wyników pomiarów,

  4. uratowania myśli greckiej przed zapomnieniem.
 1. Twierdzenie o prędkości średniej w ruchu przyspieszonym sformułowano w:

  1. szkole pitagorejskiej

  2. akademii platońskiej

  3. akademii aleksandryjskiej
  4. szkole mertończyków

 1. Przedmiotem studiów niższego stopnia na uniwersytetach średniowiecznych były:

  1. gramatyka, arytmetyka i astronomia,

  2. ortografia, muzyka kościelna i ekonomia,

  3. gramatyka, retoryka i dialektyka,

  4. retoryka, dialektyka, teologia.
 1. Pierwszym polskim fizykiem o sławie międzynarodowej był:

  1. Jan z Brudzewa,

  2. Michał Sędziwój

  3. Witelo ze Śląska

  4. Bazyli z Nidzicy 1. Przedmiotem studiów stopnia wyższego na uniwersytetach średniowiecznych były:

  1. arytmetyka, dialektyka, filozofia, teologia,

  2. arytmetyka, geometria, muzyka, astronomia

  3. arytmetyka, medycyna, prawo kanoniczne,

  4. geometria, astrologia,
 1. „Impetus” wprowadzony przez Buridana rozumiano w średniowieczu jako:

  1. cel ruchu,

  2. istotę ruchu,

  3. przyczynę ruchu,

  4. miarę intensywności ruchu.
 1. Teoria impetu powstała:
  1. w starożytności,

  2. w X-tym wieku

  3. XIV-tym,

  4. XVIII-tym

 1. Akademia Krakowska w latach 1400-1500 miała łącznie około
  1. 8000 studentów,

  2. 18000 studentów,

  3. 58 000 studentów,

  4. 118 000 studentów

 1. Dzieło Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” ukazało się drukiem w:

  1. Oxfordzie w 1541r.

  2. Norymberdze w 1543r.

  3. Monachium w 1517r

  4. Toruniu w 1542r
 1. Według Kopernika:

  1. nie istnieje jeden środek wszystkich sfer niebieskich,

  2. istnieje jeden środek wszystkich sfer niebieskich,

  3. środek Ziemi jest środkiem sfery Słońca,

  4. planety krążą wokół Słońca po elipsach
 1. Które zdanie dotyczące Kopernika jest fałszywe:

  1. był kanonikiem we Fromborku,

  2. pod koniec życia został biskupem warmińskim,

  3. zajmował się ekonomią,

  4. nigdy nie opuścił Europy.
 1. System Kopernika jest w istocie:

  1. heliocentryczny,

  2. heliostatyczny,

  3. zbliżony do ptolemejskiego,

  4. pirocentryczny.
 1. Tycho Brache badał:

  1. spadek swobodny ciał,

  2. położenia ciał niebieskich,

  3. zjawiska tarcia,

  4. procesy spalania
 1. Tycho Brache:

  1. był zwolennikiem teorii Kopernika,

  2. nauczycielem Kopernika w czasie jego studiów w Ferrarze,

  3. krytykiem teorii Kopernika,

  4. walczył o umieszczenie dzieł Kopernika na liście dzieł heretyckich.
 1. O przyczyny ruchu ciał niebieskich pytał po raz pierwszy:

  1. Kopernik,

  2. Arystoteles,

  3. Kepler,

  4. Newton
 1. Według Keplera przyczyną ruchów planet jest:

  1. ciążenie powszechne,

  2. oddziaływania magnetyczne,

  3. aniołowie,

  4. wiatry wiejące wysoko nad powierzchnią Ziemii.
 1. O muzyce sfer niebieskich pisał:

  1. św. Tomasz,

  2. Kepler,

  3. Paracelsus,

  4. Maxwell
 1. Gwiazdy medycejskie odkrył:

  1. Medyceusz,

  2. Apoloniusz,

  3. Galileusz,

  4. Boecjusz
 1. Galileusz większość swoich odkryć zawdzięczał skonstruowaniu:

  1. mikroskopu,

  2. oscyloskopu,

  3. termoskopu,
  4. lunety

 1. Autorem dzieła „Dialog o dwu układach świata” jest:

  1. Kepler,

  2. Newton,

  3. Galileusz,

  4. Heweliusz
 1. To, że tor ruchu pocisku jest parabolą, wykazał ściśle:

  1. Euler,

  2. Leonardo da Vinci,

  3. Galileusz,

  4. Newton.
 1. Pierwszą próbę utożsamienia fizyki ziemskiej i niebieskiej podjął:

  1. Galileusz,

  2. Kartezjusz,

  3. Newton,

  4. Einstein
 1. Autorem dzieła „Zasady matematyczne filozofii naturalnej” jest:

  1. Maxwell,

  2. Kartezjusz,

  3. Newton,

  4. Hegel
 1. Newton żył w latach:

  1. 1642-1727,

  2. 1588-1645,

  3. 1701-1776,

  4. 1688-1718
 1. Rozważania fizyczne Newtona mają charakter:

  1. analityczny,

  2. geometryczny,

  3. heterogeniczny,

  4. aksjomatyczny
Początek formularza
Dół formularza


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość