Strona główna

Wychowanie katolickie – Deklaracja programowa Wychowanie katolickie


Pobieranie 14.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.76 Kb.

Wychowanie katolickie – Deklaracja programowa

Wychowanie katolickie dokonuje się we wspólnotach będących pod natchnieniem Ducha Chrystusowego. Chrystusowe przykazanie miłości Boga i bliźniego wzbudza postawę wzajemnej troski, która znajduje wyraz w stosunkach międzyludzkich zarówno w szkołach katolickich, jak i poza nimi.

Wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej. Promuje godność, poczucie własnej wartości i pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz Boży i przez Boga w wyjątkowy sposób umiłowanej.

Wychowanie katolickie jest otwarte na wszystkich. Odnosi się z szacunkiem do ludzi wszystkich przekonań i nawiązuje z nimi współpracę; wspiera rozwój religijny wszystkich w ich własnej wierze.

Wychowanie katolickie jest zakorzenione w ewangelicznych wartościach szacunku dla życia, miłości, solidarności, prawdy i sprawiedliwości; ma na celu zharmonizowanie wiary i kultury, zbudowanie lepszego społeczeństwa i dążenie do dobra wspólnego.

Wszystkie razem szkoły katolickie zapewniają wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości i pełne wychowanie, dzięki czemu mogą oni rozwinąć w pełni swoją wyjątkowość i możliwości.

Wszkołach katolickich Osoba i orędzie Jezusa Chrystusa wyraża się w:

Wspólnotach wiary, służby, modlitwy i praktyk religijnych.

Rozwoju wszystkich możliwości każdej osoby w klimacie radości, wolności, szacunku, podejmowania wyzwań, współpracy i świętowania.

Ubogaceniu intelektualnego, fizycznego, duchowego, moralnego, społecznego i uczuciowego życia ucznia.

Wspieraniu ducha miłości bliźniego, sprawiedliwości społecznej, globalnej świadomości i troski o innych, co prowadzi do praktycznej pomocy potrzebującym i partnerstwa.

Kulturze tolerancji, gdzie uznaje się, przyjmuje, otacza szacunkiem i opieką ludzi o odmiennej tożsamości.

Słuchaniu, wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, pojednaniu, leczeniu ran i pokoju.

Przygotowaniu uczniów do udanego i pełnego sensu życia, co pozwoli im przyczynić się do dobra wspólnego.

Catholic Education - The Vision

Catholic Education takes place in communities inspired by the Spirit of Christ. Christ’s commandment to love God and neighbour inspires a caring ethos which is expressed in relationships within and beyond Catholic schools.

Catholic Education is person-centred.  It promotes the dignity, self-esteem and full development of each person who is made in God’s image and uniquely loved by God.

Catholic Education is inclusive.  It is respectful of, and engages with people of all beliefs; it encourages the religious development of all in their own faith. 

Catholic Education is rooted in the Gospel values of Respect for Life, Love, Solidarity, Truth and Justice; it aims to harmonise faith and culture, build a better society and pursue the Common Good.

Together, Catholic Schools provide high quality, rounded education for all young people, so that they develop their full uniqueness and potential. 

In Catholic Schools the person and message of Christ find expression in: 

Communities of Faith, Service, Prayer and Worship;             

The development of each person’s full potential in a climate of joy, freedom, respect, challenge, co-operation and celebration;             

The enrichment of pupil life – intellectual, physical, spiritual, moral, social and emotional;

The promotion of a spirit of charity, social justice, global awareness and concern for others leading to practical outreach and partnerships;             

A culture of tolerance where people of diverse identities are recognised, welcomed, respected and cherished;

Listening, mutual understanding, trust, reconciliation, healing and peace;

The preparation of pupils to lead fulfilling and purposeful lives which will contribute to the Common Good.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość