Strona główna

Wyciąg z Regulaminu czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Katowicach


Pobieranie 15.25 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar15.25 Kb.
Wyciąg z Regulaminu czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Katowicach

REGULAMIN CZYTELNI AKT W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICACH

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 1. Czytelnie akt wchodzą w skład Oddziału Administracyjnego.

 2. Czytelniami kieruje Kierownik Oddziału Administracyjnego.

 3. Kierownik Oddziału Administracyjnego odpowiada za sprawne funkcjonowanie czytelni oraz rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące pracy czytelni.

 4. Kierownicy Sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego, Punktem Obsługi Interesantów i pracownikami czytelni oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez czytelnie.

Rozdział II

Współpraca sekretariatów i czytelni akt

 1. Akta są przekazywane do czytelni przez sekretariaty sądowe po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być stronie udostępnione. Wstępna weryfikacja dokonywana jest przez pracownika czytelni, który z kolei sporządza pisemne zamówienie na akta do wydziału (zał. 1) i następnie przekazuje je elektronicznie do konkretnego wydziału. Kierownik Sekretariatu po zweryfikowaniu zamówienia wydaje akta do czytelni.

 2. Akta przekazywane do czytelni bezwzględnie muszą być zszyte (bądź trwale połączone) i ponumerowane. Wszystkie załączniki do akt winny być zabezpieczone przed ich rozdzieleniem z aktami sprawy.

 3. W przypadku stwierdzenia przez kierownika właściwego sekretariatu, iż interesant nie posiada uprawnień do przeglądania akt sprawy, akta nie są przekazywane do czytelni, a kierownik sekretariatu ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracownika czytelni, który z kolei informuje interesanta, iż w takim przypadku zachodzi konieczność uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału do wglądu do akt sprawy.

 4. Akta spraw znajdujących się w sekretariatach wydziału lub archiwum udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Jeżeli udostępnienie akt w danym momencie nie jest możliwe, zostają one udostępnione w terminie ustalonym przez pracownika czytelni
  z właściwym sekretariatem wydziału.

 5. Przekazanie akt z wydziału i następnie ich zwrot odbywa się na podstawie dokumentu przekazania (zał. 2).

Rozdział III

Korzystanie z czytelni akt

 1. Czytelnie akt czynne są od poniedziałku do piątku od 8.00 – 15.00, przy czym w co drugi (parzysty) poniedziałek do godz. 18.00, z zastrzeżeniem przerw zarządzonych przez pracowników czytelni.

 2. Pomieszczenia czytelni akt objęte są monitoringiem.

 3. Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy i niezakłócana pracy innym osobom. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów. Interesanci mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich
  i większych bagaży w szatni.

 4. Na terenie czytelni znajdują się zamykane szafki, w których należy pozostawić torby podręczne. Pracownik czytelni wskazuje szafkę, w której należy zdeponować torby podręczne (w tym torby z laptopów). Interesant jest jedynym dysponentem klucza do wskazanej szafki.

 5. W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu po uzyskaniu zgody pracownika czytelni.

 6. Zabronione jest wynoszenie akt poza czytelnię.

 7. Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia osobie obsługującej czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.

 8. Zabrania się nanoszenia jakichkolwiek adnotacji, znaków, podkreśleń w aktach (w tym także ołówkiem).

 9. Dane zawarte w aktach sprawy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 02 Nr 101 poz. 926 ze zm.) i interesanci zobowiązani są do przestrzegania norm wynikających z powołanej ustawy.

 10. Akta udostępniane są w czytelni stronom, uczestnikom postępowania, pełnomocnikom procesowym, obrońcom, zaś za zgodą właściwego przewodniczącego wydziału osobom uprawnionym, o których mowa w art. 525 kpc oraz w § 94 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Za zgodą Prezesa Sądu akta udostępniane są osobom o których mowa w art. 156 § 1 zd. 2 kpk.

(…)

 1. Akta do czytelni akt można zamawiać drogą elektroniczną na adres e–mail: informacja@katowice.so.gov.pl, telefonicznie pod numerem 32 60 70 356 lub 32 60 70 660,
  w Punkcie Obsługi Interesantów lub osobiście w czytelni.

 2. Przy składaniu zamówienia, należy podać sygnaturę akt sprawy, wydział w którym sprawa się toczy, oznaczenie stron postępowania, oznaczenie osoby, która składa wniosek wraz
  z określeniem roli procesowej lub innego uprawnienia do przeglądania akt, numer telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej, proponowanego terminu zapoznania się
  z aktami, a w przypadku sprawy wielotomowej również numeru tomu akt.

 3. Pracownik czytelni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiści informuje o dacie
  i godzinie udostępnienia akt lub podaje przyczyny dla których akta nie mogą być udostępnione.

 4. Akta osobom uprawnionym - zamawiającym – udostępniane są przez pracownika czytelni po okazaniu dowodu osobistego bądź innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz uprawnień do zapoznania się z aktami (odpowiednia legitymacja służbowa). Fakt udostępnienia akt do przeglądnięcia zostaje przez pracownika czytelni odnotowany
  w wykazie „Ewidencja stron przeglądających akta w czytelni Sądu Okręgowego w Katowicach (zał. 3). Wykazy prowadzone są oddzielnie dla poszczególnych wydziałów.

 5. Interesanci mają prawo do zamawiania więcej niż jednych akt, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej czytelnię. W przypadku akt wielotomowych, jednego dnia czytelnia udostępnia do wglądu maksymalnie 15 tomów akt, przy czym do wzglądu przekazuje się maksymalnie dwa tomy.

 6. Korzystanie z aparatu fotograficznego do sporządzania kopii akt sprawy przez strony, uczestników postępowania, pełnomocników procesowych, obrońców, możliwe jest wyłącznie po złożeniu wniosku w tym zakresie i pod nadzorem pracownika czytelni. Osoby uprawnione, o których mowa w ar. 525 kpc oraz w § 94 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, mogą sporządzać odpisy akt sprawy za pomocą aparatu fotograficznego za zgodą Przewodniczącego Wydziału. Sporządzenie odpisów z akt sprawy przy pomocy aparatu fotograficznego przez osoby,
  o których mowa w art. 156 § 1zd. 2 kpk możliwe jest za zgodą Prezesa Sądu.

 7. Czytelnia lub Punkt Obsługi Interesanta przyjmuje opłacone wnioski o sporządzenie kserokopii akt, które przekazuje do wykonania właściwemu wydziałowi. Wydział przekazuje sporządzone kserokopie do Punktu Obsługi Interesanta celem ich wydania chyba, że wniosek obejmował przesłanie tych dokumentów pocztą.

 8. W czytelni udostępniane są listy biegłych, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych, komorniczych, mediatorów, lekarzy sądowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość