Strona główna

Wydział Biologii


Pobieranie 22.44 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.44 Kb.
PALEOEKOLOGIA – moduł ( dla kierunku: biologia II st.)

Wykł. i ćw. 15+15Wydział Biologii

Jednostka organizacyjna US:

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Kierunek / Specjalność Biologia/studia II stopnia

Rodzaj studiówKOD Przedmiotu: 2

 


Nazwa przedmiotu:

Paleoekologia

Tryb studiów

 

Rok

 

Semestr

 

Rodzaj zajęć: 3

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

Stacjonarne

X

 

I

2

wykłady

15

 

2

Moduł II z zakresu biologii środowiskowej

Język polski

2

ćwiczenia

15

-

-

 

 

Prowadzący przedmiot: dr hab. A. Popiela, dr M. Puc, dr Z. Sotek, dr B. Prajs, dr m. Stasińska

 

Wymagania wstępne: 4 nie ma

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z ekologią roślin kopalnych, umiejętność wyszukiwania analogii roślinności późnoglacjalnej ze współczesną, rozumienie zależności między budową i funkcjami organizmów kopalnych a ich przystosowaniami do środowiskaMetody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pokaz, eksperyment;

ćwiczenia z wykorzystaniem materiału roślinnego (pylniki, pyłek), foliogramów, map izopolowych, preparatów mikroskopowych, analiza palinologiczna, programy statystyczne; diagramy pyłkowe POLPAL;

Treści merytoryczne przedmiotu: Wykłady - Paleoekologia jako kierunek paleontologii. Ekologia kopalnych gatunków roślin: rekonstrukcja budowy i funkcjonowania zbiorowisk roślin; odtwarzanie warunków środowiska – głównie warunków klimatycznych - w minionych epokach geologicznych. Badanie zależności między budową i funkcjami organizmów kopalnych a ich przystosowaniami do środowiska (analogia późnoglacjalnej roślinności Polski z roślinnością współczesnej tundry). Warunki ekologiczne życia roślin różnych epok geologicznych. Interpretacja wyników badań palinologicznych od dewonu do czwartorzędu.

Metody i materiał badań w paleoekologii: analiza pyłkowa, badanie szczątków roślin i zwierząt, datowanie w stosunku do organizmów kopalnych i warstw sedymentacyjnych, fizyczne pomiary prób skał, minerałów i powietrza (uwięzionego np. w bursztynie lub lodzie), metody izotopowe, analiza chemiczna, metody mineralogiczne i geologiczne.Ćwiczenia - Budowa i rozpoznawanie ziaren pyłku roślinnego gatunków kopalnych, Pobieranie próbek powietrza metodą wolumetryczną i grawimetryczną. Melisopalinologia - badanie składu pyłkowego miodów a region ich pochodzenie. Obliczanie i analiza stężenia i opadu ziaren pyłku powietrzu. Konstruowanie kalendarzy rocznych i wieloletnich – współczesne diagramy pyłkowe POLPAL. Analiza map izopolowych.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – pisemne, testowe (zaliczenia cząstkowe - pisemne; prace kontrolne, referaty)

Literatura podstawowa:

- Dybowa-Jachowicz S., Sadowska A. (red).Palinologia. Wyd. PAN, Kraków 2003.

- Dyakowska J.: Podręcznik palynologii. Metody i problemy. Wyd. Geol., Warszawa 1959.

- Ralska-Jasiewiczowa M. (red). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps.Instytut Botaniki PAM, Kraków 2004.Literatura uzupełniająca:

- Weryszko-Chmielewska E. (red). Aerobiologia.( Podr.) Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin.2007.- Walanus A., Nalepka D., Data processing in pollen analysis. 2003. Acta Paleobot. 43 (1).

- aktualnie wydawane czasopisma naukowe: Grana, International Journal of Biometeorology, Atmospheric Research, Atmospheric Environment, Science of Total Environment


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość