Wydział Humanistyczny agh rok akademicki: 20012/2013Pobieranie 25.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.01 Kb.


Wydział Humanistyczny AGH

Rok akademicki: 20012/2013Tytuł przedmiotu:

TEORIA POLITYKILiczba godzin:

30Semestr:

semestr zimowy
Termin i miejsce zajęć:

poniedziałek 19.00-20.30 (A4 C4 sala 327)Prowadzący:

dr Sabina Olszyk

email: sabinella@interia.pl

Forma zajęć:

wykład fakultatywnyForma zaliczenia przedmiotu:


zaliczenie z oceną
Cele zajęć:

- przyswojenie podstawowych pojęć politologicznych m.in.: państwo, polityka, władza polityczna, system polityczny, działania polityczne, legitymizacja władzy, system demokratyczny, pluralizm polityczny, opinia publiczna, społeczeństwo obywatelskie, transformacja ustrojowa

- zapoznanie z genezą i ewolucją teoretyczną ważniejszych zjawisk i procesów politycznych

- wykształcenie umiejętności wyjaśniania zjawisk i mechanizmów współczesnego życia politycznego w Polsce i na świecie.

Wymagania:

- obecność na zajęciach (dopuszczam maksymalnie 2 nieobecności)

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.
Treści programowe:


  1. Naukowa wiedza o polityce: pojęcie, struktura, funkcje teorii; strategie budowy teorii naukowej; metodologiczne podstawy teorii polityki; nauka o polityce wśród innych nauk; podstawowe pojęcia i funkcje teorii polityki; polityka – pojęcie, sposoby wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych

  2. System polityczny społeczeństwa: pojęcie i charakterystyka systemu politycznego; metoda systemowa badań politologicznych

Antoszewski A., System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998.

Easton D., Analiza systemów politycznych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975.  1. Władza polityczna: współczesne ujęcie władzy politycznej; koncepcje i funkcje władzy; legitymizacja i delegitymizacja władzy

Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Czajowski A, Władza polityczna. Analiza pojęcia [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998.

Sobkowiak L., Delegitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.

Weber M., Trzy czyste typy prawomocnego panowania, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975.  1. Ustroje demokratyczne i warunki ich funkcjonowania: rozumienie demokracji; cechy i warunki demokracji; typy demokracji; fale demokratyzacji, ich przyczyny i przebieg

Burton M, Gunther R., Highley J., Elity a rozwój demokracji, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, rozdz. 17,18,19.

Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, rozdz. 2, 4.

Przeworski A., Demokracja i rynek, [w:] Władza i społeczeństwo 2, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.

Schmitter P., Karl T., Czym jest demokracja… i czym nie jest, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Satori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998, rozdz. 5.5 – 6.7.  1. Opinia publiczna: definicja i rodzaje opinii publicznej oraz jej wpływ na decyzje polityczne; metody badania opinii publicznej

Haller J., Definicja opinii publicznej, [w:] Władza i społeczeństwo 2, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.

Popper K., Opinia publiczna w świetle zasad liberalizmu, „Studia Polityczna”, 1994, nr 3.  1. Społeczeństwo obywatelskie: pojęcie, typy społeczeństwa obywatelskiego; warunki powstania społeczeństwa obywatelskiego oraz fazy jego formowania się; uczestnictwo i alienacja polityczna

Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.

Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki, t. 2, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1997.  1. Zmiany systemów politycznych: zagadnienia reform i rewolucji społecznej; geneza i przebieg transformacji politycznej w Polsce; opozycja; legitymizacja instytucji politycznych

Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002.

Jednaka W., Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 1995.Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut., Wrocław 1998.

Wiatr J. i in., Demokracja Polska 1989-2003, Warszawa 2003.

Wnuk-Lipiński E., Reforma, rewolucja, restauracja – trzy cechy transformacji postkomunistycznej, [w:] Władza i struktura społeczna, red. A. Jasińska-Kania, K. M. Słomczyński, Warszawa 1999.


  1. Nowe ruchy społeczne: geneza powstawania ruchów, definicje, funkcje, warunki powstawania i sposoby działania nowych ruchów społecznych; ruchy społeczne jako aktorzy zbiorowi, ich wpływ na system polityczny; instytucjonalizacja ruchów

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2010, s. 279-306.

Offe C., Nowe ruchy społeczne, przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.


Literatura:
Znajomość tekstów przypisanych do konkretnych tematów zajęć jest OBOWIĄZKOWA.
Literatura dodatkowa:
Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2004.Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. Money, Warszawa 2008, (fragmenty).

Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007.

Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, fragmenty.

Szostak W., Zarys teorii polityki dla studentów nauk politycznych, Kraków-Kielce 1999. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010, (fragmenty).Ulicka G., Nowe ruchy społeczne: niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa, 1993, (fragmenty).

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002.Oprac. dr Sabina Olszyk
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy