Strona główna

Wydział Humanistyczny agh rok akademicki: 20012/2013


Pobieranie 25.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.01 Kb.


Wydział Humanistyczny AGH

Rok akademicki: 20012/2013Tytuł przedmiotu:

TEORIA POLITYKILiczba godzin:

30Semestr:

semestr zimowy
Termin i miejsce zajęć:

poniedziałek 19.00-20.30 (A4 C4 sala 327)Prowadzący:

dr Sabina Olszyk

email: sabinella@interia.pl

Forma zajęć:

wykład fakultatywnyForma zaliczenia przedmiotu:


zaliczenie z oceną
Cele zajęć:

- przyswojenie podstawowych pojęć politologicznych m.in.: państwo, polityka, władza polityczna, system polityczny, działania polityczne, legitymizacja władzy, system demokratyczny, pluralizm polityczny, opinia publiczna, społeczeństwo obywatelskie, transformacja ustrojowa

- zapoznanie z genezą i ewolucją teoretyczną ważniejszych zjawisk i procesów politycznych

- wykształcenie umiejętności wyjaśniania zjawisk i mechanizmów współczesnego życia politycznego w Polsce i na świecie.

Wymagania:

- obecność na zajęciach (dopuszczam maksymalnie 2 nieobecności)

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego.
Treści programowe:


  1. Naukowa wiedza o polityce: pojęcie, struktura, funkcje teorii; strategie budowy teorii naukowej; metodologiczne podstawy teorii polityki; nauka o polityce wśród innych nauk; podstawowe pojęcia i funkcje teorii polityki; polityka – pojęcie, sposoby wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych

  2. System polityczny społeczeństwa: pojęcie i charakterystyka systemu politycznego; metoda systemowa badań politologicznych

Antoszewski A., System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998.

Easton D., Analiza systemów politycznych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975.  1. Władza polityczna: współczesne ujęcie władzy politycznej; koncepcje i funkcje władzy; legitymizacja i delegitymizacja władzy

Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Czajowski A, Władza polityczna. Analiza pojęcia [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998.

Sobkowiak L., Delegitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.

Weber M., Trzy czyste typy prawomocnego panowania, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński i in., Warszawa 1975.  1. Ustroje demokratyczne i warunki ich funkcjonowania: rozumienie demokracji; cechy i warunki demokracji; typy demokracji; fale demokratyzacji, ich przyczyny i przebieg

Burton M, Gunther R., Highley J., Elity a rozwój demokracji, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, rozdz. 17,18,19.

Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, rozdz. 2, 4.

Przeworski A., Demokracja i rynek, [w:] Władza i społeczeństwo 2, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.

Schmitter P., Karl T., Czym jest demokracja… i czym nie jest, [w:] Władza i społeczeństwo, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Satori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998, rozdz. 5.5 – 6.7.  1. Opinia publiczna: definicja i rodzaje opinii publicznej oraz jej wpływ na decyzje polityczne; metody badania opinii publicznej

Haller J., Definicja opinii publicznej, [w:] Władza i społeczeństwo 2, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.

Popper K., Opinia publiczna w świetle zasad liberalizmu, „Studia Polityczna”, 1994, nr 3.  1. Społeczeństwo obywatelskie: pojęcie, typy społeczeństwa obywatelskiego; warunki powstania społeczeństwa obywatelskiego oraz fazy jego formowania się; uczestnictwo i alienacja polityczna

Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.

Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki, t. 2, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1997.  1. Zmiany systemów politycznych: zagadnienia reform i rewolucji społecznej; geneza i przebieg transformacji politycznej w Polsce; opozycja; legitymizacja instytucji politycznych

Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002.

Jednaka W., Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 1995.Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut., Wrocław 1998.

Wiatr J. i in., Demokracja Polska 1989-2003, Warszawa 2003.

Wnuk-Lipiński E., Reforma, rewolucja, restauracja – trzy cechy transformacji postkomunistycznej, [w:] Władza i struktura społeczna, red. A. Jasińska-Kania, K. M. Słomczyński, Warszawa 1999.


  1. Nowe ruchy społeczne: geneza powstawania ruchów, definicje, funkcje, warunki powstawania i sposoby działania nowych ruchów społecznych; ruchy społeczne jako aktorzy zbiorowi, ich wpływ na system polityczny; instytucjonalizacja ruchów

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2010, s. 279-306.

Offe C., Nowe ruchy społeczne, przekraczanie granic polityki instytucjonalnej [w:] Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.


Literatura:
Znajomość tekstów przypisanych do konkretnych tematów zajęć jest OBOWIĄZKOWA.
Literatura dodatkowa:
Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2004.Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. Money, Warszawa 2008, (fragmenty).

Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007.

Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, fragmenty.

Szostak W., Zarys teorii polityki dla studentów nauk politycznych, Kraków-Kielce 1999. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010, (fragmenty).Ulicka G., Nowe ruchy społeczne: niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Warszawa, 1993, (fragmenty).

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002.Oprac. dr Sabina Olszyk


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość