Wydział Neofilologii Instytut Lingwistyki StosowanejPobieranie 35.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar35.39 Kb.


Wydział Neofilologii

Instytut Lingwistyki Stosowanej


Zaproszenie na międzynarodową jubileuszową konferencję naukową pt.

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obchodzi w roku akademickim 2015/2016 pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Zakładu Językoznawstwa Stosowanego – będącego antenatem dzisiejszego Instytutu – oraz wydania pierwszego numeru czasopisma Glottodidactica. W roku obecnym mija również dziesiąta rocznica przekształcenia Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki w Instytut Lingwistyki Stosowanej.

W związku z tak ważnymi rocznicami Instytut Lingwistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach:

16-17  października 2015 r. w Poznaniu.

Tematem konferencji będą dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie lingwistyki stosowanej. Przedstawione zostaną zarówno osiągnięcia poznańskiej szkoły lingwistyki stosowanej, jak i badania z innych ośrodków w kraju i zagranicą z obszaru językoznawstwa i translatoryki, dydaktyki języków obcych, wielojęzyczności, komunikacji i mediacji interkulturowej, a także dydaktyki literatury, mediów i kultury.

Organizatorzy przewidują publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w czasopiśmie punktowanym i w tomie tematycznym.
Honorowy patronat nad konferencją obejmują:

JM Rektor UAM prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak

Dziekan Wydziału Neofilologii prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz

Prezydent Miasta Poznania Jacek JaśkowiakPatronat medialny:Komitet naukowy:

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca:

prof. zw. dr hab. Izabela ProkopHonorowy przewodniczący:

em. prof. zw. dr hab. Waldemar PfeifferCzłonkowie:

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik

prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk

prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski

prof. dr hab. Alicja Sakaguchi

prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek

prof. UAM dr hab. Aldona Sopata

dr hab. Danuta Wiśniewska

prof. UAM dr hab. Stephan Wolting
Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski


Przewodniczący:

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz

dr Augustyn Surdyk

Członkowie:

dr Magdalena Jurewicz

dr Joanna Kic-Drgas

dr Dorota Owczarek

dr Katarzyna Trojan

dr Anna Urban

dr Joanna Woźniak

dr Nadja Zuzok
Podstawowe informacje organizacyjne:

Koszt udziału w konferencji (z wyżywieniem w przerwach) – 370 zł

Koszt bankietu – 65 zł
Rejestracja i zgłaszanie propozycji wystąpień na konferencji (tytuł wraz z abstraktem w języku wystąpienia) oraz uiszczanie opłat konferencyjnych – do 30.06.2015 r.

Wpłaty uprzejmie prosimy kierować na konto:


UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
w tytule przelewu prosimy podać: „Konferencja ILS 2015, subkonto /K00000511/”.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat konferencyjnych, wysyłania abstraktów, formularz rejestracyjny i zgłoszeniowy referatów, opis tematyki poszczególnych sekcji, program ramowy wydarzeń oraz propozycje noclegów w Poznaniu znajdą Państwo pod poniższym adresem oficjalnej witryny internetowej konferencji: www.ILS.konferencja.org

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres ILS@konferencja.org

Program ramowy

16 października 2015 – Sala Lubrańskiego, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1

 • 13:00-14:00 – rejestracja uczestników i poczęstunek

 • 14:00-15:00 – uroczyste otwarcie konferencji w Collegium Minus przez JM Rektora UAM prof. zw. dr hab. Bronisława Marciniaka i Panią Dziekan Wydziału Neofilologii prof. zw. dr hab. Teresę Tomaszkiewicz oraz Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej prof. zw. dr hab. Izabelę Prokop

 • 15:00-16:00 – wykłady plenarne

 • 16:00-16:30 – przerwa kawowa

 • 16:30-17:30 – wykłady plenarne

 • 17:30-18:00 – panel dyskusyjny

 • 18:00-19:00 – program literacko-muzyczny

 • 19:30-21.00 – uroczysty bankiet


17 października 2015 – Instytut Lingwistyki Stosowanej,
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198


 • 9:00-10:30 – obrady w sekcjach

 • 10:30-10:50 – przerwa kawowa

 • 10:50-12:20 – obrady w sekcjach

 • 12:20-12:40 – przerwa kawowa

 • 12:40-14:10 – obrady w sekcjach

 • 14:10-15:10 – przerwa obiadowa

 • 15:10-17:10 – obrady w sekcjach

 • 17:15-17.30 – zakończenie konferencji

Sekcja 1: Językoznawczo-translatoryczna

Kierownictwo sekcji: Prof. dr. hab. Izabela Prokop (iprok@amu.edu.pl)

Prof. dr. hab. Alicja Sakaguchi (a.sakaguchi@gmx.de)


Tematyka obejmuje:

 • językoznawstwo kontrastywne, niemiecko-polskie i angielsko-polskie,

 • gramatykę języka niemieckiego (przyczynki do dyskusji nad przydatnością poszczególnych modeli gramatycznych, również do badań nad przekładem oraz zastosowań w glottodydaktyce),

 • przekładoznawstwo ogólne i szczegółowe,

 • modele procesu translacji, teorie translatorskie, granice przekładalności, modele opisu translatorskiego,

 • pragmalingwistykę i teorię aktów mowy (klasyfikacje aktów mownych, realizacje poszczególnych aktów w sytuacjach komunikacyjnych, problemy opisu pragmatycznego); psycholingwistykę; badania nad aspektami werbalnego działania człowieka: etnometodologiczna analiza konwersacyjna, analiza dyskursu i in.),

 • lingwistykę tekstu – w tym szczególnie badania nad tekstami specjalistycznymi z różnych dziedzin.Sekcja 2: Glottodydaktyczne, lingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty wielojęzyczności

Kierownictwo sekcji: Prof. dr. hab. Barbara Skowronek (barbaras@amu.edu.pl)

Prof. dr. hab. Aldona Sopata (sopata@amu.edu.pl)

Dr. hab. Danuta Wiśniewska (wis@amu.edu.pl)

Celem sekcji jest wymiana doświadczeń badaczy zajmujących się szeroko pojętą glottodydaktyką oraz różnymi aspektami wielojęzyczności. Przedmiotem refleksji w trakcie debaty staną się m.in. następujące zagadnienia: • rola języka rodzimego (ojczystego, pierwszego) w nauczaniu języków obcych,

 • uczeń wobec uczenia się dwóch/trzech języków obcych,

 • nauczanie języka trzeciego, język niemiecki po angielskim, język angielski po niemieckim,

 • wzajemne oddziaływanie języków w ujęciu globalnym i lokalnym,

 • rozwój dwu- i wielojęzyczności w warunkach naturalnych i szkolnych,

 • rola wieku rozpoczęcia akwizycji językowej,

 • koordynacja elementów syntaktycznych i pragmatycznych podczas akwizycji języka,

 • polityka językowa w Polsce i Europie.

Sekcja 3: Komunikacji i Glottopedagogiki Interkulturowej

Kierownictwo sekcji: Prof. dr. hab. S. Adamczak-Krysztofowicz (adamczak@amu.edu.pl) Prof. dr. hab. Stephan Wolting (wolting@amu.edu.pl)

Sekcja stanowi forum dla najnowszych badań na temat komunikacji interkulturowej i glottopedagogiki. Referaty poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym interkulturowych celów, treści, mediów jak i narzędzi dydaktyczno-metodycznych stosowanych we współczesnym nauczaniu języków obcych przy uwzględnieniu najnowszych trendów w lingwistyce stosowanej. Referaty powinny mieć charakter interdyscyplinarny, a co za tym idzie, uwzględniać współczesne badania dotyczące nauki języków obcych. Sekcja będzie dotyczyć takich kwestii jak: • różnorodność,

 • indywidualizacja i samoocena w procesie nauki języka obcego,

 • integracyjny rozwój umiejętności oraz kompetencji językowych, interaktywność,

 • inter- i transkulturowość,

 • treningi, metody zwalczania uprzedzeń, formy międzykulturowej kultury konfliktu,

 • cechy i formy dydaktyki spotkań interkulturowych,

 • nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie nauki języków

obcych.
Jednocześnie zaprezentowane zostaną projekty, które łączą ze sobą wyniki badań z zakresu procesów nauczania i uczenia się, rozwijania oraz pomiaru kompetencji interkulturowej, z zakresu (międzykulturowego) coachingu i (międzykulturowej) mediacji, szczególnie istotne ze względu na swój charakter aplikatywny.

Sekcja daje forum również referatom o tematyce dot. istotnych zagadnień nauki języka, jak i praktyki zawodowej, w tym regresji, motywacji czy procedur rozwiązywania konfliktów.Sekcja 4: (Medio)lingwistyczna

Kierownictwo sekcji: Prof. dr. hab. Camilla Badstübner-Kizik (cbkizik@amu.edu.pl)

Prof. dr. hab. Marcin Maciejewski (marcys@amu.edu.pl)Sekcja prezentuje zagadnienia, metody, podejścia badawcze do szeroko rozumianej (w tym kontrastywnej) lingwistyki na bazie gatunków tekstowych, występujących w różnych mediach. Mile widziane są wystąpienia, akcentujące aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne następujących zagadnień:

 • transdyscyplinarne ujęcia mediolingwistyczne,

 • tendencje rozwojowe użycia języka w nowych mediach,

 • nowe medialne gatunki tekstów,

 • aspekty komunikacyjnej multimodalności,

 • kulturowo i medialnie uwarunkowane konwencje działania komunikacyjnego,

 • hybrydyzacja i dyferencjacja tekstów medialnych,

 • badanie kampanii, percepcji i oddziaływania tekstów medialnych,

 • (kontrastywna) retoryka medialna i badania pragmalingwistyczne,

 • (kontrastywne) analizy gatunków tekstu charakterystycznych dla danych mediów,

 • aspekty tłumaczenia tekstów medialnych,

 • aspekty obcojęzycznej dydaktyki mediów.

: konferencje
konferencje -> Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny I urządzenia odlewnicze
konferencje -> Viii international symposium
konferencje -> Szanowni Państwo!
konferencje -> Dates 2 / 3 December 2002 Place & additional information
konferencje -> Zakopane-Kościelisko, 11-13 stycznia 2016 r. Postanowienia ogólne Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”
konferencje -> Komitet naukowy
konferencje -> Spokojnie, ale nie stabilnie. Sprawozdanie z pobytu w Kosowie
konferencje -> Warszawa, 12 listopada 2012 r. Sprawozdanie z udziału w konferencji
konferencje -> Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji Wrocław, 27-28 marca 2007
konferencje -> Redukcja emisji gazów poprzez zastosowanie nowej generacji spoiw organicznych w odlewniach
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy