Strona główna

Wydział Techniczny Kierunek


Pobieranie 0.86 Mb.
Strona1/10
Data19.06.2016
Rozmiar0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Wydział

Techniczny

Kierunek

Informatyka

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Profil kształcenia

praktyczny

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU *

A - Informacje ogólne

1. Przedmiot:

Układy reprogramowalne

2. Kod przedmiotu:

3. Punkty ECTS: 6

4. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

5. Język wykładowy: polski

6. Rok studiów: III

7. Semestr: 5

8. Liczba godzin ogółem: S/ 45 NS/30

9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze:

Wykład (Wyk)

Laboratoria (Lab)

S/ 15 NS/10

S/ 30 NS/20

10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia


Dr inż. Grzegorz Andrzejewski

B - Wymagania wstępne
C - Cele kształcenia

Wiedza(CW):

CW1: przekazanie wiedzy w zakresie wiedzy technicznej obejmującej terminologię, pojęcia, teorie, zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich dotyczących podstaw systemów pomiarowych i sterujących C_W1

CW2: przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień odnoszących się do podstaw systemów pomiarowych i sterujących C_W2

Umiejętności (CU):

CU1: wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych C_U1

CU2: wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowania systemów i posługiwania się zaawansowanymi środowiskami projektowo-uruchomieniowymi C_U2

Kompetencje społeczne (CK):

CK1: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości C_K1

CK2: uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej C_K2


D - Efekty kształcenia

Student po ukończeniu procesu kształcenia:

Wiedza

EKW1: zna cykl życia oprogramowania oraz podstawowe metody projektowania systemów komputerowych K_W07

EKW2: ma wiedzę z zakresu projektowania i funkcjonowania układów cyfrowych K_W09

Umiejętności

EKU1: potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U03

EKU2: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji systemów komputerowych K_U10

Kompetencje społeczne

EKK1: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K02

EKK2: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny K_K06


E - Treści programowe 1 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów

Wykład:

Wyk1. Wstęp do projektowania systemów sprzętowych.

Wyk2. Struktury programowalne – przegląd i charakterystyka.

Wyk3. Metodyka projektowania systemów sprzętowych. Języki opisu sprzętu.

Wyk4. Charakterystyka języka VHDL. Podstawowe konstrukcje językowe.

Wyk5. Poziom przesłań międzyrejestrowych – RTL. Syntezowalny podzbiór języka VHDL.Razem liczba godzin wykładów

S

3

33

3

315

NS

2

22

2

210

Laboratorium:

Lab1. Synteza układu kombinacyjnego i sekwencyjnego w schemacie i VHDL.

Lab2. Konwertery kodów w języku VHDL.

Lab3. Synteza rejestrów cyfrowych w VHDL.

Lab4. Synteza pamięci RAM w układzie reprogramowalnym.

Lab5. Rodzaje i zastosowania liczników w VHDL.

Lab6. Wykorzystanie układów licznikowych w układzie reprogramowalnym.

Lab7. Jednostka arytmetyczno – logiczna w VHDL.

Lab8. Projekt częstościomierza z dynamicznym wyświetlaniem informacji w VHDL.

Lab9. Projekt stopera w VHDL.

Lab10. Projekt układu sterującego przejściem drogowym w VHDL.

Razem liczba godzin ćwiczeń


S

3

33

3

33

3

33

3

30NS

2

22

2

22

2

22

2

20Ogółem liczba godzin przedmiotu:

45

30

F – Metody nauczania oraz środki dydaktyczne

Wykłady - tradycyjne z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego; laboratorium - realizacja zadania na dany temat wcześniej przydzielony, wyniki przedłożone w sprawozdaniu.

G - Metody oceniania

F – formująca

F1: sprawdzian przygotowania do zajęć

F2: obserwacja podczas zajęć / aktywność / sprawdzian praktyczny

F3: sprawozdaniaF – formująca

P1: egzamin pisemny lub ustny

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin (wykład: P1, laboratorium: F1, F2, F3)

H - Literatura przedmiotu

Literatura obowiązkowa:

1. M. Zwoliński, Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, WKŁ, Warszawa 2007.

2. K. Skahill, Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych, WNT, Warszawa 2001.

3. T. Łuba, B. Zbierzchowski, Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, WKŁ, Warszawa 2000.Literatura zalecana / fakultatywna:

1. J. Kalisz, Język VHDL w praktyce, WKŁ, Warszawa 2002I – Informacje dodatkowe

Imię i nazwisko sporządzającego

dr inż. Grzegorz Andrzejewski

Data sporządzenia / aktualizacji

2014-09-30

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

g.andrzejewski@iie.uz.zgora.pl, 68 32822599

Podpis
* Wypełnić zgodnie z instrukcją

Tabele sprawdzające program nauczania

Przedmiotu Układy reprogramowalne

na kierunku Informatyka
Tabela 1. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje – powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania:


Efekty kształcenia

Metoda oceniania 2

F1

F2

F3

P1EKW1

xxEKW2

xxEKU1

x

x

x


EKU2

x

x

x


EKK1

x

x

EKK2

x

xTabela 2. Obciążenie pracą studenta:


Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na realizację

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Godziny zajęć z nauczycielem/ami

45

30

Czytanie literatury

75

90

Przygotowanie do laboratorium

20

20

Przygotowanie sprawozdania z laboratorium

20

20

Przygotowanie do zaliczenia

20

20

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

180 godzin = 6 punktów ECTS

Sporządził: dr inż. Grzegorz Andrzejewski

Data: 2014-09-30
Podpis……………………….


Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Układy reprogramowalnetreści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Informatyka


Cele przedmiotu

(C)

Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu

Treści programowe (E)

Metody dydaktyczne (F)

Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9)

Efekt kształcenia (D)

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu

wiedza
wiedza

CW1, CW2

C_W1, C_W2

Wyk1 – 5

Lab1 – 10wykłady problemowe

wykonanie ćwiczeń laboratoryjnychwykłady

laboratoriumEKW1, EKW2

K_W07, K_W09

umiejętności
umiejętności

CU1, CU2

C_U1, C_U2

Wyk1 – 5

Lab1 – 10wykłady problemowe

wykonanie ćwiczeń laboratoryjnychwykłady

laboratoriumEKU1, EKU2

K_U03, K_U10

kompetencje społeczne
kompetencje społeczne

CK1, CK2

C_K1, C_K2

Wyk1 – 5

Lab1 – 10wykłady problemowe

wykonanie ćwiczeń laboratoryjnychwykłady

laboratoriumEKK1, EKK2

K_K02, K_K06
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość