Strona główna

Wykaz I sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wgląduprojektu zmiany studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww


Pobieranie 72.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar72.62 Kb.
WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDUPROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WW. PROJEKTU

SOŁECTWO PEWELKALp.

Data wniesienia (wpływu) uwagi

Nazwisko

i imię, nazwa

jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi


Treść uwagi

Oznaczenie nierucho-

mości, której dotyczy uwaga


Ustalenia projektu STUDIUM dla nierucho-mości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygniecie Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi

(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)

uwaga

uwzglę-dniona

uwaga nieuwzglę-dniona
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a.

26.03.2012

Mentel Agata


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

980/1

R1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

1b.

26.03.2012

Mentel Agata


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

980/2

R1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

2.

26.03.2012

Duraj Ilona


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę letniskową.

980/3

R1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

3.

30.03.2012

Mikus Maciej


Brak zgody na przeprowadzenie projektowanej linii 110 kV przez działkę

1085_

Linia 110 KV jest niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego. Jej przebieg może ulec niewielkim korektom na etapie mpzp. Na wyłożeniu nie odnotowano znacznego sprzeciwu mieszkańców gminy.

4.

30.03.2012

Urbaniec Krzysztof


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

74

MU1

+5a.

02.04.2012

Barzycka Cecylia


Przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną
(w całości)

861/2

R1, MU1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

5b.

02.04.2012

Barzycka Cecylia


Przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną

824

R/ZL

+
Poszerzenie w części działki
_

W części przy terenie leśnym

5c.

02.04.2012

Barzycka Cecylia


Przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną
(przynajmniej w części)

881

R/ZL, ZE
_

wg opracowania granicy rolno – leśnej tereny wskazane do zalesienia

6a.

10.04.2012

Smolik Waleria


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

872

R1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

6b.

10.04.2012

Smolik Waleria


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w całości)

870

R1, MU1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

7.

10.04.2012

Smolik Waleria


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

861/5

(dawniej nr 861/3)

MU1, R1

+
Poszerzenie terenu budowlanego

8a.

17.04.2012

Banaś Alfreda


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

813

R/ZL, ZL
_

wg opracowania granicy rolno – leśnej tereny wskazane do zalesienia

8b.

17.04.2012

Banaś Alfreda


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

929

R/ZL, ZL
_

wg opracowania granicy rolno – leśnej tereny wskazane do zalesienia

9.

17.04.2012

Lenart Piotr


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

951

R1, ZL, R/ZL
_

Ze względu na duże rezerwy terenów budowlanych nie przewiduje się wprowadzania terenów budowlanych na całej działce

+
Poszerzenie w części działki

10.

17.04.2012

Lenart Zenona


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

933

ZL, R/ZL
_

wg opracowania granicy rolno – leśnej tereny wskazane do zalesienia

11.

17.04.2012

Gach Danuta


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

814

R/ZL, ZL
_

wg opracowania granicy rolno – leśnej tereny wskazane do zalesienia

12.

17.04.2012

Kubieniec Anna


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową

934

R1, ZL
_

Ze względu na duże rezerwy terenów budowlanych nie przewiduje się wprowadzania nowego pasa zabudowy


13a.

23.04.2012

Jurkiewicz Łucja


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę letniskową

390

ZE
_

Ze względu na zachowanie ochrony biologicznej cieku

13b.

23.04.2012

Jurkiewicz Łucja


Przekwalifikowanie działki rolnej pod zabudowę letniskową

392

ZE
_

Ze względu na zachowanie ochrony biologicznej cieku


Wyjaśnienia uzupełniające:


  1. Wprowadzenie zmian w projekcie zmiany Studium, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag (uwzględnionych lub częściowo uwzględnionych) nastąpi w ramach dalszych czynności sporządzania Studium.

  2. Ostateczny sposób uwzględnienia uwag zależny jest od stanowiska instytucji uzgadniających i opiniujących projekt zmiany Studium oraz stanowiska Rady Gminy.

  3. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu zmiany studium pochodzą z projektu wyłożonego do publicznego wglądu i mogą ulec zmianom w wyniku czynności, o których mowa w pkt 1 wyjaśnień.

  4. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w zakresie nieuwzględnienia uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

  5. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:

  • Studium – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa.

  • Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2012 r. Dz.U. poz. 647).


Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych uwag.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość