Strona główna

Wykaz książek zalecanych dla bibliotecznej obsługi kierunku: kulturoznawstwo


Pobieranie 70.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar70.65 Kb.
Wykaz książek zalecanych dla bibliotecznej obsługi kierunku: kulturoznawstwo (informacja dla biblioteki uniwersyteckiej)

Kolorem żółtym oznaczam pozycje spisane z różnych antologii, pozostałe pozycje pochodzą z naszego wniosku.

Adamiec M., Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.

Amerykańska antropologia kognitywna. Poznanie, Język, klasyfikacja i kultura (Michał Buchowski - red.) Warszawa 1993.

Amerykańska antropologia postmodernistyczna, , Warszawa 1999.

Angier Nathalie, Kobieta. Geografia intymna, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2001.

Antropologia ciała, oprac. Małgorzata Szpakowska, Warszawa 2008.

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski i in., wstęp i red. Andrzej Mencwel, Warszawa 2000. .

Antropologia słowa : zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, Warszawa 2003.

Antropologia widowisk, oprac. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Aries Philippe, Przyczynek do gier i zabaw, w: tegoż, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. Maryna Ochab, Gdańsk 1995.

Aveni Anthony F., Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, przeł. P. Machnikowski, Poznań 2001.

Bachtin. Dialog — język — literatura, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1983.

Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, pod red. A. Matczaka, Łódź – Ciechanów 1999

Bakke Monika, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000.

Banniard Michel: Geneza kultury europejskiej V-VIII. Warszawa 1994

Barbour Ian G., Mity. Modele. Paradygmaty, Kraków 1984.

Barker H., Studia kulturowe, Kraków 2005.

Barnard Alan, Antropologia, Warszawa 2006.

Barth F., Gingrich A, Parkin R., Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007

Barthes Roland, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000.

Bartmiński Jerzy, Folklor, język, poetyka, Wrocław 1990.

Baszkiewicz Jan, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej. Warszawa 1993

Battelle J., Szukaj: jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Warszawa 2006.

Baudrillard Jean, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, przeł. Renata Lis, Warszawa 2005.

Bauman Zygmunt, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

Bendyk E., Antymatrix: człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.

Benedict Ruth, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, Warszawa 1999,

Benedict Ruth, Wzory kultury, Warszawa 1966, PWN.

Berne Eric, W co grają ludzie? Psychologia stosunków miądzyludzkich, przeł. P. Izdebski, Warszawa 1986.

Berne Eric, „Dzień dobry"... i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia, przeł. Maciej Karpiński, Warszawa 1997.

Bernstein Basil, Odtwarzanie kultury, Warszawa 1990.

Bettelheim Bmno, Rany symboliczne. Rytuaty inicjacji i zazdrość męska, przeł. i wstęp D. Danek, Warszawa 1989.

Blackledge Catherine, Wagina. Kobieca seksualność - w historii kultury, przeł. Katarzyna Bartuzi, Warszawa 2003.

Boehme Garnot, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1998.

Bogatyriew Piotr, Semiotyka kultury ludowej, wyb. i oprac. M.R. Mayenowa, Warszawa 1979.

Braudel Ferdinand, Historia i nauki społeczne. Długie trwanie [w:] Historia i trwanie, Warszawa 1971.

Brocki Marcin, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001.

Brozi Krzysztof, Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego, Problemy metodologiczne, Lublin 1987, Wydawnictwo Lubelskie.

Brozi Krzysztof, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie, t. 1. Zarys historii antropologii kulturowej, Lublin 1992.

Brozi Krzysztof, Antropologia wartości, Lublin 1994.

Buber Martin, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992.

Buchowski Michał, Bursza Wojciech, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

Buchowski Michał, Magia, jej struktura i funkcje, Poznań 1986.

Buczyńska – Carewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003.

Bukowski Z., Dąbrowski K., Świt kultury europejskiej, Warszawa 1972.

Burkert Walter, Starożytne kulty misteryjne, wstęp, przeł. i oprac. Krzysztof Bielawski, Bydgoszcz 2001.

Burkert Walter, Stwarzanie świętości, Kraków 2006

Burszta Wojciech J., Róźnorodność i toźsamość. Antropologia jako kulturowa 'fleksyfność, Poznań 2004.

Burszta Wojciech, Język a kultura w myśli etnologicznej, Wrocław 1986.

Callois Roger, Żywioł i ład, Warszawa 1973,

Canetti Elias, Masa i władza, przeł. E. Borg, M. Przybyłowska, wstęp L. Budrecki, Warszawa 1996.

Carrithers Michael, Dlaczego ludzie mają kultury. Uzasadnienie antropologii ;' różnorodności społecznej, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994.

Cassirer Emst, Esej o człowieku. Wstęp do fllozofii kultury, przeł. A. Staniewska, przedmowa B. Suchodolski, Warszawa 1971.

Cassirer Ernst, Esej o człowieku, Warszawa 1977.

Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Ceronetti Guido, Milczenie ciała. Materiały do studiów medycznych, przeł. M. Ochab, Gdańsk 2004.

Chahibiński Mirosław, Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma, Warszawa 1992.

Chaunu Pierre, Czas reform. T. 1-2. Warszawa 1989

Chmielewski Piotr: Kultura i ewolucja. Warszawa 1988

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, Warszawa 2001.

Cieślikowski Jerzy, Wielka zabawa, Wrocław 1995.

Cieślińska B. Nowicka E. red., Wędrowcy i migranci: pomiędzy marginalizacją a integracją, Nomos, Kraków 2005;

Clark Kenneth, , Akt. Studium idealnej formy, przeł. J. Bomba, Warszawa 1998.

Clair Jean, De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, Gdańsk 2007.

Clifford James, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura ; sztuka, przekład zbiorowy, Warszawa 2000.

Co to jest filozofia kultury?, pod red. Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006.

Collins A., Mowa ciała: co znaczą nasze gesty?, Wyd. Rytm, Warszawa 2002;

Conrad Jack Randolph, Człowiek, rasa, kultura, przeł. A. Kreczmar. Warszawa 1971.

Coreth E. Czym jest antropologia filozoficzna, „Studia Filozoficzne” 1983 nr 4.

Czamowski Stefan, Dzieła, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, Warszawa 1956.

Czarnowski Stefan, Kultura, Warszawa 1958.

Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, pod red. Jolanty Kowalskiej, Sławoja Szynkiewicza, Ryszarda Tomickiego, Warszawa 2003.

Czekanowski Jan, Kostrzewski Józef, Smoleński Jerzy, Pradzieje ludzkości i historia państw Wschodu, wstęp Ludwika Finkla. Cz. 1, Poznań 1995.

Człowiek baroku. Red.: Rosario Villari. Warszawa 2001

Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, pod red. Janusza Piontka i Aliny Wiercińskiej, Poznań 1993.

Danecki J. , A. Flis red., Wartości Wschodu i wartości Zachodu, Kraków 2005;

Danecki Janusz, Kultura i sztuka islamu, Warszawa 2003, Elipsa.

Davies Norma, Europa. Historia. Warszawa 1997

Dąbrowski M., Swój, obcy, inny: z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001;

Dennet Daniel C., Natura umysłów, przeł. W. Turopolski, Warszawa 1997.

Devlin Keith, Zegnaj, Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1999.

Diamond Jared, Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem, przeł. J. Weiner, Warszawa 1996.

Dmitruk Krzysztof, Współczesne polskie teorie kultury, Warszawa 1990.

Donghi A., Gesty i słowa: wprowadzenie do języka symbolicznego, przeł. A. Hajduk, Wyd. WAM, Kraków 1999;

Dudziak Arkadiusz Stanisław, Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Lublin 2000.

Dudzik Wojciech, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.

Duquoc Ch., Niejasności teologii sekularyzacji, Warszawa 1975.

Durand Gilbert, Wyobraźnia symboliczna, Warszawa 1986.

Durkheim Emile, Elementame formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. Anna Zadrożyńska, wstęp i red. nauk. Elżbieta Tarkowska, Warszawa 1990.

Duszak A. , Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, PWN, Warszawa 1998;

Dybel Paweł, Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Warszawa 1995.

Dybel Paweł, Freuda sen o kulturze, Warszawa 1996

Dziechcińska Hanna, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 199(

Eco Umberto, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

Edward Sapir, Język, kultura, osobowość, Warszawa 1978.

Eibl-Eibesfeldt Irenaus, Miłość i nienawiść, przeł. Z. Stromenger, Warszawa 1987.

Eigen Manfred; Winkler Ruthild, Gra. Prawa natury sterują przypadkiem, przeł. K. Wolicki, Warszawa 1983. Rozdz. 15, Od symbolu do języka.

Eisenstein E. L., Rewolucja Gutenberga. Warszawa 2004

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1 - 3, Warszawa 1994, 1995, 1997;

Eliade Mircea, Mit wiecznego powrotu, Warszawa 1998.

Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970, PIW.

Eliade Mircea, Traktat o historii religii, Warszawa 1970, PIW.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991.

Engelking Anna, Klątwa. Rzecz o ludawej magii słowa, Wrocław 2000.

Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i choroby, Wrocław 1995

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury mfodzieżowej, Warszawa 1999.

Filipiak Marian: Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Lublin 2000

Filozofia dialogu, wybrał, oprac. i przedmową opatrzył Bogdan Baran, Kraków 1991

Filozofia języka, red. B. Stanosz, Warszawa 1993.

Firth Raymond, Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, przeł. J. Dunin, Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Warszawa 1965.

Fleischer Michael, Teoria kultury i komunikacji, Wrocław 2002.

Flis Mariola, Antropologia społeczna Radcliffe’a-Browna, Kraków 2000.

Foley Robert, Zanim człowiek stał się człowiekiem, Warszawa 2001.

Foucault Michel, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. Tadeusz Kamendant, Gdańsk 2000.

Frazer James George, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, przedmowa J. Lutyński, Warszawa 1962.

Freud Zygmunt, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1977.

Freud Zygmunt, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.

Fromm E., Szkice z psychologii religii, Warszawa 1966.

Fromm Erich, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1999.

Fromm Erich, Kryzys psychoanalizy, Poznań 1995.

Gajda Janusz, Antropologia kulturowa.Cz. 1Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2003.

Geertz Clifford, Dzieło i życie, Warszawa 2000.

Geertz Clifford, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003.

Gehlen Arnold, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, Warszawa 2001.

Gellner Ernest,, Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym, przeł. A. Bydłoń, Kraków 1995. Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Gender, dramat, teatr, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska i Marta Kowalska, Kraków2001.

Gilkey Langdon, Nazwanie wichru. Odnowa języka religijnego, przeł. T. Mieszkowski, Warszawa 1976.

Gilson Etienne, Lingwistyka a filozofia. Rozważania o stałych filozoficznych języka, przeł. H. Rosnerowa, Warszawa 1975. Rozdz. pt. Język jako fakt ludzki.

Girard Rene, Kozioł ofiarny, Łódź 1987.

Girard Rene, Kozioł ofiarny, przeł. Mirosława Goszczyńska, wyd. 2, Łódź 1991.

Girard Rene, Sacrum i przemoc, Poznań 1994.

Gerard Rene, Początki kultury, Kraków 2006.

Goffman Erving, Frame Analysis. Uwagi końcowe, przeł. Zdzisław Łapiński, „Teksty"1977,nr5-6.

Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków-Warszawa 1985.

Granice języka, red. A. Żuk, Lublin 1999.

Grucza F., Chomicz-Jung K. , Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa

Guitton Jean, Sens czasu ludzkiego, przeł. W. Sukiennicka, Warszawa 1989.

Guriewicz Aron, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976

Hall Edward T., Bezgłośny język, przeł. R. Zimand, A. Skarbińska, Warszawa 1987.

Hall Edward T., Reed-Hall Mildred, Czwarty wymiar w architekturze. Studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, przeł. R. Nowakowski, Warszawa 2001.

Hall Edward T., Taniec życia. Inny wymiar czasu, przeł. R. Nowakowski, Warszawa 1999.

Hall Edward, Bezgłośny język, Warszawa 1987.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczak, Poznań 2000.

Hastrup Kristen, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Kraków 2008.

Hazard Paul, Kryzys świadomości europejskiej. Warszawa 1974

Heers Jacques, Święta głupców i karnawały, przeł. Grażyna Majcher, Warszawa 1995.

Herzfeld Michael, Antropologia, Kraków 2004.

Historia życia prywatnego. Red.: Philippe Aries, George Duby. Wrocław 1999.

Huizinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985.

Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzic, Kraków 1999.

Inni wśród swoich, W. Władyka red., opr. zdjęć A. Garlicka IBL, Warszawa 1994;

Jacobi Jolande, Psychologia C.G. Junga. Warszawa 1993.

Jacobi Jolande, Zamaskowanie. Obserwacje z psychologii życia codziennego, Warszawa 1979.

Jakobson Roman, Język a inne systemy komunikacyjne, przeł. A. Tanalska; W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989, t. 1. i 2.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Wyd. KUL, Lublin 1994;

Janusz Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, BGW, Warszawa 1993.

Japola Józef, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin 1998.

Jaroszyński Piotr, Nauka w kulturze, Radom 2002.

Jasińska M., J. Kuć red., Mowa ciała i jej funkcje w kulturze, Wyd. AP, Siedlce 2002;

Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980.

Jung Carl Gustav, Archetypy i symbole, Warszawa 1993.

Jung Carl Gustav, Typy psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997.

Jung K. G, Psychologia a religia. Wybór pism, Warszawa 1970.

Juszczyk, Retoryka a poznanie, Kraków 2004

Kamieński Stanisław, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1981

Kapciak A., L. Korporowicz, A. Tyszka red., Komunikacja międzykulturowa: zbliżenia i impresje, Instytut Kultury, Warszawa 1995;

Kapciak A., M. Kempny, S. Łodziński red., U progu wielokulturowości. Nowe oblicza

Karcz K. red., Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie: aspekty metodyczne, wyniki badań, Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 2004;

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, red. nauk. Jan Grad, Hanna Mamzer, Poznań 2004.

Kluckhohn Clyde, Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, oprac. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.

Kłoskowska A. : Socjologia kultury. Warszawa 1983

Kłoskowska Antonina: Kultura masowa. Warszawa 1983

Kobyliński A. , Media i kultura, Płock 2002

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005

Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa 1995.

Kon Igor S., Odkycie „ja", przeł. Larysa Siniugina, Warszawa 1987.

Kopczyńska – Jaworska B., Metodyka etnograficznych badań terenowych, Warszawa 1971.

Kosowska Ewa, Antropologia literatury, Katowice 2003.

Kosowska Ewa, Postać literacka jako tekst kultury, Katowice 1990.

Kostrzewski Józef, Kultura prapolska, Warszawa 1962.

Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.

Kowalczyk St., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.

Kowalczyk Stanisław, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.

Kowalczyk Stanisław, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Lublin 2005.

Kowalska Jolanta, Koło bogów. Ruch i taniec w mitach i obrzędach, Warszawa 1995.

Kowalska Jolanta, Taniec Drzewa Życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.

Kowalska M., Digitalizacja zbiorów bibliotek polskich, Warszawa 2007.

Kowalski Andrzej P., Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999.

Kowalski Piotr, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa-Wrocław 1998

Kozłowska A., Reklama, Warszawa 2006

Krawczak Ewa, Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły, orientacje. Lublin

Krąpiec M. A., Ja-człowiek, Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1986 i wyd. n.

Krąpiec Mieczysław A., Człowiek. Kultura. Uniwersytet, Lublin 1982. Rozdz. Człowiek twórcą kultury s. 103-115.

Kroeber Alfred Louis, Istota kultury, przeł. i wstęp P. Sztompka, Warszawa 1973, 2002.

Kroeber Alfred Louis, Istota kultury, wyd. III, przeł. Piotr Sztompka, Warszawa 2002.

Kryzys i schizma. Antyscjentyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, red. E. Mokrzycki, Warszawa 1984.

Krzysztofek K., Wielka sieć : e-seje z socjologii Internetu, Warszawa 2006.

Kultura i media, oprac. G. Dobroczyński, Warszawa 1996

Kultura i media, red. B. Czajkowski, H. Jaxa – Rożen, Wrocław 2004

Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa, Cz. Miłosz, komentarz J. Szacki, Kraków 2002

Kultura, nauka, media, red. P. Rudzki, Wrocław 2002

Kuper Adam, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.

Porównanie wyznań rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsbuskiego … Warszawa 1988

Langdon Gilkey, Nazwanie wichru. Odnowa języka religijnego, Warszawa 1976

Lange Roderyk, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Kraków 1986.

Langer Susanne K., Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł. A. H. Bogucka, Warszawa 1976.

Le Goff J. , Kultura średniowiecznej Europy. Warszawa 1994

Leach Edmund, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej [w:] Edmund Leach, Algirdas Julien Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa 1989.

Leach Edmunnd, Levi-Strauss, Warszawa 1974, PWN.

Leeuv van der G., Fenomenologia religii, Warszawa 1978.

Lengauer Włodzimierz, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994

Lessing L.,Wolna kultura, Warszawa 2005.

Levinas Emmanuel, Całosć i hieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998. Cz. 1, rozdz. 2, Separacja i (roz)mowa.

Levinas Emmanuel, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1999.

Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006.

Levi-Strauss C., Myśl nieoswojona, Warszawa 1969.

Levi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna II, przeł. Maciej Falski, Warszawa 2001

Levi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

Lévi-Strauss Claude, Drogi masek, przeł. M. Dobrowolska, Wyd. Łódzkie, Łódź 1985;

Levi-Strauss Claude, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa1969.

Levi-Strauss Claude, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Warszawa 1960.

Levi-Strauss Claude, Totemizm, Warszawa 1968.

Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wrocław 1999

Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania wstęp J. Szacki, Warszawa 1975.

Lurker Manfred, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1994.

Łotman Jurij, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999.

M. Kempny, E. Nowicka wyb., Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, t. 1. i 2. Warszawa 2003 t;

Maalouf Amin, Zabójcze tożsamości, przełożyła Halina Lisowska-Chehab, Warszawa 2002, Państwowy Instytut Wydawniczy.

MacCannell Dean, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002.

Mach Zdzisław, Kultura i osobowość w antropologii amerykańskiej, Warszawa-Kraków 1989.

Machut-Mendecka Ewa, Archetypy islamu, Warszawa 2003, Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”.

Maisonneuve Jean, Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995.

Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Dzieła, t. 3, Warszawa 1989.

Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura, przeł. S.Kapralski, Warszawa 2000

Malinowski B., Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie oraz stosunkach pokrewieństwa, Dzieła, t. 6, Warszawa 1987.

Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958;

Malinowski Bronisław, Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, przeł. J. Chałasiński i A. Waligórski, [w:] tegoż, Dzieła, t. 2, Warszawa 1980.

Marcel Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973.

Marcuse Herbert, Człowiek jednowymiarowy. Badanie nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłwego, tłum. różni, oprac. i wstęp W. Gmszczyński, Warszawa 1991.

Maski, t. 2. Red. M. Janion, Gdańsk 1986.

Mauss Marcel : Socjologia i antropologia. Warszawa 1973

McLuhan M., Zrozumieć media, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004

McLuhan Marshall, Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, przeł. K.. Jakubowicz, wstęp K.T. Toeplitz, Warszawa 1975.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, wstęp W. Adamski, Warszawa 1978.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość : studium dystansu międzypokoleniowego, wyd. 2, Warszawa 2000.

Mead Margaret, Trzy studia: 1. Dojrzewanie na Samoa, 2. Dorastanie na Nowej Gwinei, 3. Płeć i charakter w społeczeństwie pierwotnym, Warszawa 1968.

Media a regionalizm – kultura w mediach, oprac. A. Taborski, Olsztyn 2002

Media, eros, przemoc. Sport w czasach popkultury, wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź, Kraków 2003.

Media, język, komunikacja, red. A. Woźny, Wrocław 2002

Media, reklama i public relations w Polsce, red. J. Olędzki, Warszawa 2005

Melsen G van, Nauka i technologia a kultura, Warszawa 1969.

Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, posłowie J. Migasiński, Warszawa 2001.

Merleau-Ponty Maurice, Proza świata. Eseje o mowie, red. S. Cichowicz, Warszawa 1976.

Michel Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesobda, Maryna Ochab, Magdalena Sawiczewska-Lorkowska, Diana Senczyszyn, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

międzykulturowej, Izabelin 2001;

Mikułowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Wyd. Akademii

Milewski Tadeusz, Indoeuropejskie imiona osobowe, Warszawa-Kraków 1969.

Mlad H., O dialogu cywilizacji czyli o potrzebie akceptowania innych, przeł. J. Zdanowski, Wyd. Askon, Warszawa 2004;

Modzelewski Karol, Europa barbarzyńska. Warszawa 2004

Morin Edgar, Zagubiony paradygmat — natura ludzka, przeł. R. Zimand, przedm. B. Suchodolski, Warszawa 1977.

Morin Edgar, Zagubiony paradygmat - natura ludzka, Warszawa 1977.

Morris Desmond, Magia ciała, przeł. B. Ostrowska, B. Piotrowska, Warszawa 1993.

Morris Desmond, Naga małpa, przeł. T. Bielecki, J. Koniarek, J. Prokopiuk, Warszawa 1974.

Morris Desmond, Zwierzą zwane człowiekiem, przeł. Z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa 1997.

Nancy Jean-Luc, Corpus, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2002.

Nead Lynda, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. Ewa Franus, Poznań 1998.

Norberg-Schulz Christian, Znaczenie w architekturze Zachodu, przeł. B. Gadomska, Warszawa 1999.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005

Nowicka Ewa, Świat człowieka - świat kultury. Wyd. 7 zm. i poszerz. ,Warszawa , 2006

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. A. Chwalby, Warszawa 2004.

Okoń Wincenty, Zabawa i rzeczywistość, Warszawa 1987.

Olędzki Jacek, Ludzie wygasłego wejrzenia. Szkice poświęcone wybranym

Olszewska- Dyoniziak Barbara, Bronisław Malinowski, Zielona Góra , 1996

Olszewska- Dyoniziak Barbara, Człowiek a wspólnota, Wrocław 2003

Olszewska- Dyoniziak Barbara, Człowiek, kultura, osobowość, Wyd. 2 przejrz. Wrocław 2001

Olszewska- Dyoniziak Barbara, Oblicza kultury: wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków 1998.

Olszewska-Dyoniziak B., Zarys antropologii kulturowej, wyd. II, Zielona Góra 2000.

Olszewski J., Nieuczciwa konkurencja, Warszawa 1995

Ong Walter Jackson, Oralność i piśmienność, Lublin 1992

Ossowska Maria, Moralność mieszczańska. Warszawa 1985

Otto Rudolf, Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Wrocław 1993.

Paleczny T., Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki, Krakowskie Tow.

Paluch Andrzej K., Mistrzowie antropologii społecznej. Rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa 1990.

Pałubicki W., Słownik etnologiczno religioznawczy. Gdynia 1992.

Parsons Talcott, Szkice z teorii socjologicznej, przeł. A. Bentkowska, wstęp H. Białyszewski, Warszawa 1972.

Pascal Quignard, Seks i trwoga, przeł. i posłowiem opatrzył Krzysztof Rutkowski, Czytelnik, Warszawa 2002.

Pawluczuk Włodzimierz, Żywioł i forma. Wstąp do empirycznego badania cywilizacji, Warszawa 1968, PIW.

Pease A., Język ciała: jak czytać myśli ludzi z ich gestów, przeł. E. Wiekiera, Wyd. Gemini, Kraków 1992;

Peusen C. van, Antropologia filozoficzna Warszawa 1971.

Pisarkowa Rrystyna, Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 1, Więzy wspólnego języka, Kraków 2000.

Pitrus A., Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000

Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Kraków 2001

Plessner Helmuth, Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988.

Popper Karl Raimund, W poszukiwamu lepszego świata, przeł. A. Malinowski, Warszawa 1997.

Posern-Zieliński A, Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, Wyd. Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Poznań 2004;

Postman N., Technopol: triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.

Postman Neil, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1995.

Postman Neil, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, wstęp M. Mrozowski, Warszawa 2002.

Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich, red. P. Kowalski, Opole 2001.

Przestrzeń w nauce współczesnej, t. 1-3, Lublin 1998-2000.

Rasmussen Steen Eiler, Odczuwanie architektury, przeł. B. Gadomska, Warszawa 1999.

Ricoeur Paul, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. orzeł. różni, ybór, oprac. i posł. S. Cichowicz, Warszawa 1975.

Ricoeur Paul, Symbolika zła, przeł. Stanisław Cichowicz, Maria Ochab, Warszawa 1986

Rietbergen Peter, Europa. Dzieje kultury. Warszawa 2001

Rodziński Adam, Osoba. Moralność. Kultura, Lublin 1989

Rothenbuhler Eric W, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii mdialnej, Kraków 2003.

Rougemont Denis de, Milość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Warszawa 1968.

Ruth Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966.

Rynck P. de, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

Sapir Edward, Język, kultura, osobowość, Warszawa 1978.

Schechner Richard, Przyszłość rytuału, przeł. Tomasz Kubikowski, Warszawa 2000.

Scheler Max, O idei człowieka, przeł. A. Węgrzecki, [w:] tegoż, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, oprac. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987.

Searle John Rogers, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, przeł. D. Cieśla, Warszawa 1999.

Sieńko M., Człowiek w pajęczynie: Internet jako zjawisko kulturowe, Wrocław 2002.

Siniugina Larysa, Pasje poskromione. Freuda teoria kultury, Warszawa 1985.

Skowronek K., Reklama, Kraków 2003

Sloterdijk P. , Pogarda mas: szkic o walkach kulturowych we współczesnym

Sławińska Irena, Teatr w myśli współczesnej, Warszawa 1990.

Słowiński Mirosław, Błazen. Dzieje postaci i motywu, Warszawa 1993.

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987. ,

Sofsky Wolfgang, Traktat o przemocy, Wrocław 1999.

Sokołowski M. , Media wobec kulturowych przemian współczesności, Olsztyn 2003

Sokół Z. W kręgu euroregionów: rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na

Spengler O. , Historia, kultura, polityka, przeł. A. Kołakowski, J. Łoziński, Warszawa 1990.

Społeczna przestrzeń internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.

Steiner Marta, Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław 2003

Story J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003

Stringer Christopher, McKie Robin, Afrykański exodus. Pochodzenie człowieka współczesnego, przeł. Andrzej Jacek Tomaszewski, Warszawa 1999.

Suchodolski Bogdan, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1986

Sulima Roch, Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Sulima Roch, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków1992.

Sumner William Graham, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych, przeł. i wstęp M. Kempny i K. Romaniszyn, Warszawa 1995.

Szamańska B., Kultury i porównania, Kraków 2003.

Szeja Jerzy Zygmunt, Gry fabularne — nowe zjawisko kultury współczesnej, Kraków 2004.

Szmidt Bolesław, Ład przestrzeni, Warszawa 1981.

Szopski M, Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005;

Ślósarska Joanna, Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa 2004.

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, wyg. E. Nowicka, Warszawa 2007

Taniec, rytuał, muzyka, pod red. Ludwika Bielawskiego, Grażyny Dąbrowskiej, Warszawa 1997.

Tazbir Janusz, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.

Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiei-Pniewskiei, Toruń 2000.

Thomas Louis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. Krzysztof Kocjan,Łódź 1991.

Thompson J., Jak czytać malarstwo współczesne. Od Courbeta do Warhola, Kraków 2006.

Tischner Józef, Filozofia dramatu, Paris 1990,

Tokarska-Bakir Joanna, Obraz osobliwy. Wielkie opowieści. Hermeneutyczna lektwa źródel etnograficznych, Kraków 2000.

Torrey Erving Fuller, Czarownicy i psychiatrzy, przeł. H. Bartoszewicz, Warszawa 1981.

Trillat Etienne, Historia histerii, przeł. Zofia Podgórska-Klawe, Elżbieta Jamrozik, Wrocław-Warszawa 1993.

Trzebiński Jerzy, Twórczość a struktura pojąć, Warszawa 1981.

Tuner J.H., Struktura teorii socjologicznej, wyd. nowe, Warszawa 2006.

Turchet P., Mowa ciała: zrozumieć człowieka po jego gestach, przeł. E.T. Sadowska, Klub dla Ciebie – Bauer – Weltbild Media, Warszawa 2006;

Tylor Edward B. Antropologia : wstęp do badań człowieka i cywilizacji, przetł. z ang. Aleksandra Bąkowska, z przedmową L. Krzywickiego, Cieszyn 1997.

Tyszka .A.: Uczestnictwo w kulturze, Warszawa 1972

Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury: etos, obrzędy, demonologia, magia, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków 2002.

Waligórski Andrzej, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.

Wasilewski Jerzy Sławomir, Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Warszawa 1985.

Wasilewski Jerzy Sławomir, Tabu a paradygmaty etnologii, Warszawa 1989.

Weber M, Szkice z socjologii religii, wyd. II, Warszawa 1995.

White Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, przeł. E. Domańska i in., Kraków 2000.

Whitrow G. J., Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, przeł. B. Orłowski, Warszawa 2004.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982.

Wieczorkiewicz Anna, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia, Gdańsk 2000.

Wierciński Andrzej, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994.

Wierzbicka Anna, Język— umysł— kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.

Wodziński Cezary, Święty Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, Gdańsk 2000.

Wymiary globalizacji kulturowej: wyzwania badawcze: praca zbiorowa, pod red. Mariana Kempnego i Grażyny Woronieckiej, Olsztyn 2003.

Załęcki Paweł, Wspólnota religijna jako grupa pierwotna, Kraków 1997.

Zaporoski A., Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa?: strategia kulturoznawcza, Wyd. UAM, Poznań 2006;

Zaraziński G. , Komunikacja i media, Siedlce 2006

Zdybicka Z., Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1977.

Zdybicka Z., Religia i religioznawstwo, Lublin 1988.

Zimniak Hałajko Marta, Raj oswojony. Antropologia nowych ruchó-w religijnych, Gdańsk 2003.

Znaniecki Florian, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971.

Zwoliński A. , Reklama i jej reguły, Kraków 2006

Zwolski Edward, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978.

Żegleń Urszula, Filozofia umysłu, Toruń 2004.Żółkiewski Stefan, Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia, Warszawa 1980.

Żygulski K.: Wartości i wzory kultury, Warszawa 1975


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość