Strona główna

Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie małopolskim wpisanych do rejestru wojewody w 2011 roku


Pobieranie 107.02 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar107.02 Kb.
WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

WPISANYCH DO REJESTRU WOJEWODY W 2011 ROKU


L.p.

Nazwa placówki

Adres, nr tel, fax, e-mail

Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę

Formy pomocy

Adresaci

Liczba miejsc

Rodzaj

placówki

Numer w rejestrze

1

Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”

ul. Nowogródzka 8 30-425 Kraków tel. 12 294 90 76, 501 434 109 e-mail: dom.lazarza@gmail.com

Stowarzyszenie Dobroczynne „Betlejem”

Zapewnienie miejsc noclegowych, pomoc żywnościowa, odzieżowa, medyczna, pomoc duchowa

Osoby bezdomne

30

niepubliczna

WP.IV.9420-6-1-11

2

Miejska Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

ul. Dąbrowskiego 139 32-600 Oświęcim tel./fax 33 842 03 65 e-mail: mops.biuro@oswiecim.biz

Miasto Oświęcim

Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego, umożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb higienicznych poprzez udostępnienie urządzeń i środków czystości, umożliwienie korzystania z aneksu kuchennego i innych dostępnych zasobów, praca socjalna ukierunkowana w szczególności na wyjście z bezdomności, na poprawę sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i zawodowej, wsparcie w sytuacji kryzysowej, pomoc prawna w tym w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz inne wsparcie zależne od indywidualnych potrzeb bezdomnych i możliwości noclegowni

Bezdomni mężczyźni, którzy mieli ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Oświęcim

30

publiczna

WP.IV.9420-6-2-11

3

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej

ul. Prostopadła 9a 33-100 Tarnów tel. 14 622 39 78 e-mail dbm@diecezja.tarnow.pl

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Kompleksowa pomoc osobom bezdomnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, nocleg, pomoc medyczna, prawna, socjalna, materialna, duchowa

Osoby bezdomne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, znajdujące się w sytuacji kryzysowej

50

niepubliczna

WP.IV.9420-6-3-11

4

Dom Readaptacyjno-Kryzysowy

Winiarczykówka,

34-483 Lipnica Wielka tel./fax 18 261 09 11 e-mail: winiarczykowka.tc@gmail.comTeen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Winiarczykówce Dom Readaptacyjno-Kryzysowy

Całodobowy pobyt w placówce, nocleg, wyżywienie, terapia grupowa, wsparcie terapeuty uzależnień, motywowanie do zmiany stylu życia i trzeźwości oraz do wychodzenia z bezdomności, pomoc przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, redukcja szkód zdrowotnych wynikających z bezdomności i uzależnienia

Osoby bezdomne: mężczyźni

22

niepubliczna

WP.IV.9420-6-4-11

5

Dom Wiejski dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Bł. Faustyny 4 32-652 Bulowice tel. 33 843 55 41 e-mail: albertyni.bulowice@neostrada.pl

Zgromadzenie Braci Albertynów

Całodobowy pobyt, wyżywienie, aktywizacja poprzez pracę na rzecz Domu, opieka pracownika socjalnego, spotkania wspólnoty

Bezdomni mężczyźni

8

niepubliczna

WP.IV.9420-6-5-11

6

Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie

ul. Makuszyńskiego 19A 31-752 Kraków tel. 12 68 40 324, 12 68 40 373 fax 12 68 40 373 e-mail: PKPS.noclegownia.krakow@o2

Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki

Miejsca noclegowe, pomoc pracownika socjalnego, psychologa, prawnika oraz pomoc w formie usług opiekuńczych

Mężczyźni pełnoletni, bezdomni, czasowo pozbawieni schronienia, posiadający zameldowanie na terenie gminy Kraków i nie mogący zapewnić sobie schronienia we własnym zakresie

200 w tym 138 miejsc w części noclegowej, 50 miejsc w części schroniskowej z czego 50 mężczyzn posiada usługi opiekuńcze

niepubliczna

WP.IV.9420-6-6-11

7

Przytulisko „Dom Nadziei”

ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze tel.32 647144, fax 32647191015 e-mail:chsd_klucze@interia.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Zapewnienie miejsc noclegowych oraz wyżywienie

Osoby bezdomne, niepełnosprawne

70

niepubliczna

WP.IV.9420-6-7-11

8

Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

ul. Mickiewicza 6 32-620 Brzeszcze tel/fax 32 21 11 251 e-mail: ops.@brzeszcze.pl

Gmina Brzeszcze

Tymczasowe schronienie, 1 gorący posiłek dziennie, dostęp do środków czystości, odzież, praca socjalna, w tym aktywizacja zawodowa, motywowanie i udostępnianie leczenia odwykowego, podnoszenie świadomości społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Bezdomni mężczyźni

10

publiczna

WP.IV.9420-6-10-11

9

Dom Samotnych Matek z Dziećmi

ul. Daleka 3 33-170 Tuchów tel. 14 627 78 65, fax 14 634 62 55 e-mail: tuchow@markot.pl


Stowarzyszenie „MONAR”

Działania osłonowe i wspierające

Samotne matki z dziećmi, bezdomni

25

niepubliczna

WP.IV.9420-6-11-11

10

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 10A 33-300 Nowy Sącz tel. 18 44 20 352, fax 18 44 30 532 w. 13 e-mail: sekretariat@soik.pl


Miasto Nowy Sącz

Nocleg, poradnictwo specjalistyczne, współpraca z innymi instytucjami pomocowymi, policją w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych osób zgłaszających się do hostelu

Kobiety i matki z dziećmi – ofiary przemocy domowej

10

publiczna

WP.IV.9420-6-12-11

11

Noclegownia dla osób bezdomnych w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 26 33-100 Tarnów

tel. 14 656 02 36, 602 650 904 e-mail fundacja@kromkachleba.pl
Fundacja „Kromka Chleba”

Zapewnienie dachu nad głową osobom bezdomnym, dbanie o ich trzeźwość i bezpieczeństwo, pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna, żywnościowa, higieniczna, zmniejszenie ilości osób bezdomnych nocujących na dworcach, klatkach schodowych, kamienicach

Osoby bezdomne

8 miejsc dla mężczyzn

4 miejsca dla kobietniepubliczna

WP.IV.9420-6-13-11

12

Dom Samotnej Matki

ul. Mościckiego 65 33-100 Tarnów e-mail: Dsm2@op.pl


Kuria Diecezji Tarnowskiej

Wyżywienie, mieszkanie

Kobiety ciężarne

6 miejsc dla matek i 6 dzieci

niepubliczna

WP.IV.9420-6-14-11

13

Dom Samotnej Matki

ul. Przybyszewskiego 39 30-128 Kraków tel. 12 637 85 42 e-mail: Katarzyna_csfn@tlen.pl

Archidiecezja Krakowska

Pomoc kompleksowa: schronienie, ciepły posiłek, suchy prowiant, pomoc rzeczowa, pomoc lekarska, położnicza, psychologiczna, prawna, opieka duszpasterska

Kobiety w ciąży oraz kobiety z noworodkami

15

niepubliczna

WP.IV.9420-6-15-11

14

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Fabryczna 29b 32-500 Chrzanów tel. 32 750 62 51 e-mail: noclegownia@gmail.com

Gmina Chrzanów – Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie

Nocleg, udostępnienie kuchni, węzeł sanitarny, praca socjalna

Bezdomni mężczyźni z terenu gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż

40

publiczna

WP.IV.9420-6-16-11

15

Dom im. Św. Brata Alberta

ul. Szwedzka 18 33-300 Nowy Sącz tel. 18 443 89 80, fax 18 444 48 11 e-mail: albert@cstnet.pl

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

Opieka stacjonarna z wyżywieniem, doradztwo w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, zdrowotnej, prawnej, pomoc żywnościowa dla rodzin, readaptacja społeczno-zawodowa o wspólnotę Emaus

Osoby bezdomne

65

niepubliczna

WP.IV.9420-6-17-11

16

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Konary 21 p-ta 32-040 Świątniki Górne tel. 12 256 10 58 e-mail: opr@konary.pl

Konwent Bonifratrów p. w. Św. Józefa

Zamieszkanie na okres 3 miesięcy, pomoc psychologiczna, socjalna, prawna

Osoby uwikłane w przemoc domową z terenu powiatu krakowskiego

14

niepubliczna

WP.IV.9420-6-18-11

17

Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Miechowie

ul. M. Konopnickiej 11 32-200 Miechów tel./fax 41 38 300 78, e-mail: schronisko@bratalbertwmiechowie.org

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta-Koło Miechowskie

Pomoc socjalna (nocleg, wyżywienie, odzież, itp.)

Bezdomni mężczyźni

44

niepubliczna

WP.IV.9420-6-19-11

18

Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie

ul. Malborska 64B 30-646 Kraków tel. 12 655 68 20 e-mail: przytuliskokrakow@gmail.com


Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Krakowska

Całodobowy pobyt, elementarne środki socjalno-bytowe, wyżywienie, opieka duchowa, dostęp do opieki lekarskiej, pomoc socjalna i prawna

Bezdomne kobiety w zagubieniu moralnym i duchowym, uzależnione od alkoholu, ofiary przemocy, opuszczające zakład karny, kobiety starsze i nieporadne oczekujące na DPS

60

niepubliczna

WP.IV.9420-6-20-11

19

Dom dla Bezdomnych

34-735 Niedźwiedź 130

tel. 18 33 12 776, fax 18 33 12 789 e-mail: gopsnied@pro.onet.plGmina Niedźwiedź

Nocleg, w razie konieczności usługi opiekuńcze

Osoby tymczasowo pozbawione możliwości zamieszkania, bezdomni, do chwili uzyskania własnego mieszkania, osoby znajdujące się w ciężkich warunkach mieszkaniowych, osoby dotknięte przemocą w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych

7

publiczna

WP.IV.9420-6-21-11

20

Noclegownia dla osób Bezdomnych

ul. Łemkowska 16 34-460 Szlachtowa brak telefonu

Miasto i Gmina Szczawnica

Udzielanie schronienia w sezonie zimowym, gorący posiłek

Dla osób bezdomnych, bądź pozbawionych schronienia

5 z możliwością zapewnienia 7 miejsc

publiczna

WP.IV.9420-6-23-11

21

Schronisko dla mężczyzn i kobiet

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 32-500 Chrzanów tel. 32 623 94 65 e-mail: sdmwo@neostrada.pl

Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających Opieki

Nocleg z pobytem całodobowym

Mężczyźni i kobiety wymagające pomocy w ograniczonym zakresie

26

niepubliczna

WP.IV.9420-6-24-11

22

Noclegownia

38-305 Lipinki 226

Gmina Lipinki

Pomoc doraźna i okresowa

Bezdomni mieszkańcy Gminy Lipinka

8

publiczna

WP-IV.9420.6.25.2011


23

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Sołtysowska 13 c 31-589 Kraków tel. 12 350 63 10, fax 12 684 31 67 sbk.krakow@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Udzielanie miejsc noclegowych, pomoc psychologiczna, pedagogiczna

Kobiety bezdomne lub czasowo pozbawione miejsca zamieszkania, w tym kobiety z dziećmi powyżej 10 roku życia, przebywające na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadające obecne lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały w Krakowie

53 + 6 interwencyjnieniepubliczna

WP-IV.9420.6.26.2011


24

Dom Matki i Dziecka

ul. Żywiecka 16 30-427 Kraków tel. 12 269 35 79, 350 63 05 fax: 12 260 11 65, dmd_zywiecka@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Stacjonarny pobyt czasowy, wyżywienie, pomoc psychologiczna, pedagogiczna

Samotne matki z dziećmi do lat 13 oraz kobiety w ciąży, bezdomne lub czasowo pozbawione miejsca zamieszkania, z terenu miasta Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej

50

niepubliczna

WP-IV.9420.6.27.2011


25

Mieszkania Chronione

  1. ul. Rostworowskiego 11/36 31-971 Kraków

  2. os. Zielone 24/14

30-358 Kraków,

tel. 728 820 556Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Stacjonarne miejsca czasowego zameldowania, indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Bezdomni mężczyźni przebywający na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadający obecne lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały w Krakowie

11

niepubliczna

WP-IV.9420.6.28.2011


26

Domy Wsparcia dla Bezdomnych w Andrychowie

ul. Batorego 48 i 52 34-120 Andrychów tel./fax 33 875 33 00 e-mail: ops@um.andrychow.pl

Gmina Andrychów

Schronienie, grupa wsparcia

Osoby bezdomne

22/ w sytuacjach kryzysowych - 40

publiczna

WP-IV.9420.6.29.2011


27

Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn

ul. Skawińska 6 31-066 Kraków e-mail: domgeneralny_alb@zakon.opoka.org.pl

Zgromadzenie Braci Albertynów

Całodobowy pobyt, wyżywienie, opieka pracownika socjalnego, opieka lekarza, zapewnienie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia

Bezdomni mężczyźni

50

niepubliczna

WP-IV.9420.6.30.2011


28

Dom św. Brata Alberta

ul. Saska 9a 30-715 Kraków tel./fax 12 292 60 65

Zgromadzenie Braci Albertynów

Schronienie na zasadzie mieszkań chronionych, pomoc socjalna, duchowa, psychologiczna

Mężczyźni wychodzący z bezdomności, po rocznym trzeźwym pobycie w Przytulisku Zgromadzenia Braci Albertynów i posiadający stałe dochody przynajmniej na poziomie zasiłku stałego opieki społecznej

50

niepubliczna

WP-IV.9420.6.31.2011


29

Przytulisko „Dom Nadziei”

ul. Chrzanowska 2 32-327 Gorenice tel. 32 645 61 67, fax 32 647 10 15 e-mail: chsd_@interia.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Zapewnienie miejsc noclegowych, wyżywienie

Osoby bezdomne, niepełnosprawne

30

niepubliczna

WP-IV.9420.6.32.2011


30

Dom im. Św. Brata Alberta

ul. Mickiewicza 33A 34-100 Wadowice tel./fax 33 823 37 68 e-mail: albertynki.wad@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Wadowicach

Całodobowy pobyt, elementarne środki socjalno-bytowe, wyżywienie, opieka duchowa, dostęp do usług medycznych

Bezdomne kobiety, starsze i chore

10

niepubliczna

WP-IV.9420.6.1.2012


31

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Cegielniana 1/4 Brzesko tel. 14 68 63 998 e-mail do MOPS: mops_brzesko@mail.zetosa.com.pl

Gmina Brzesko

Schronienie, zaplecze sanitarno-higieniczne

Bezdomni mężczyźni

16

publiczna

WP-IV.9420.6.2.2012
32

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Makuszyńskiego 9 34-500 Zakopane tel. 18 20 64 454, fax j.w e-mail oik.zakopane@op.pl

Starostwo Powiatowe w Zakopanem

Hostel, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, interwencja kryzysowa

Osoby doznające przemocy w rodzinie

Osoby w kryzysie, ofiary klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych10

3


publiczna

WP-IV.9420.6.3.2012©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość