Strona główna

Wykonanie dochodów budżetowych na 30. 06. 2008 dział 010 – rolnictwo I łowiectwo – 495zł


Pobieranie 0.88 Mb.
Strona1/9
Data20.06.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego

z dnia 29 lipca 2008 r.


WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2008
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 495zł .

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 zł .

Dotacja celowa na zadania z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 45.000 zł przekazana zostanie po realizacji zadania w II półroczu.


Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 495 zł .


L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2008
Starostwo powiatowe w Toruniu - melioracje .

1

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- opłaty za melioracje

0

495

Dochody z realizacji zadania-melioracje wodne.

 

RAZEM

0

495

 


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 130.071 zł

Dział 0201 Gospodarka leśna – 130.071 zł .


Planowane środki w wysokości 265.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U nr 73 z 2001 roku poz. 764 , ze zmianami ) - wpływy zgodne z planem wydatków .
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 3.211 zł

60014 - Drogi publiczne powiatowe- 3.211zł

1.Dochody PZD w Toruniu.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2008

WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2008r.

OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1.

Opłaty za czynności administracyjne

0

53

Wysyłka upomnień

2.

Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze

0

371

Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD

3.

Wpływy z tytułu usług

0

2 013

Energia, woda, telefony

4.

Wpływy za SIWZ

0

20

Wpłaty za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (materiały przetargowe)

5.

Odsetki bankowe

0

754

 


700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA-196.655 zł .

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196.655 zł .


L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2008
Starostwo Powiatowe w Toruniu - gospodarka nieruchomościami , w tym dotacje .

2

Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze

37 000

25 890

Dochody z tytułu najmu w tym: dzierżawa gruntu położonego na terenie ZS CKU w Gronowie-12.825zł, zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjne lokali mieszkalnych w Chełmży i Lubiczu - 784 zł, czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu -3.942 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 8.339 PLN

3

Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

132 000

127 672

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.

4

Pozostałe dochody

 

11 284

Koszty zastępstwa sądowego ,odsetki od nieterminowej zapłaty należności

5

Dotacja na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami

50 306

31 809
 

RAZEM

219 306

196 655

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość